Môn vật ký đề ôn số 9

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
27
lượt xem
3
download

Môn vật ký đề ôn số 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'môn vật ký đề ôn số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn vật ký đề ôn số 9

  1. Ñeà oân soá 9 Thôøi gian : 90 phuùt  Câu 1. Một vật dao động điều hòa với chu kì s. Tại một thời điểm vật có vận tốc v = 10 7 m/s và gia tốc 5 a = 1m/s2. Biên độ dao động của vật là A. 4cm B. 4 2 cm C. 2cm D. 2 2 cm Câu 2. Lực kéo về tác dụng vào chất điểm trong dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi A. li độ bằng 0 B. gia tốc cực đại C. vận tốc bằng 0 D. gia tốc bằng 0 Câu 3. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là 1 1 1 f A. B. C. D. 4f 6f 2f 4 Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6cm. Cứ mỗi một phút vật thực hiện được 50 dao động toàn phần. Chọn mốc thời gian lúc vật có li độ cực đại dương, thì sau đó 6,6s tổng quãng đường vật đi được là A. 132cm B. 110cm C. 88cm D. 116cm Câu 5. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = Uocos120πt (V). Trong mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp đó đạt 0 vôn? A. 100 lần B. 120 lần C. 60 lần D. 2 lần 1 Câu 6. Đặt điện áp u = Uocos2πft (V) vào hai đầu của một tụ điện có điện dung C = 102 F. Tại thời 48 điểm t1 giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là u1 = 100 3 V; i1 = 2,5A; đến thời điểm t2 các giá trị trên tương ứng là u2 = 100V; i2 = 2,5 3 A. Tần số của dòng điện trong mạch là A. 50Hz B. 60 2 Hz C. 100Hz D. 60Hz Câu 7. Đặt điện áp u = Uocosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại một thời điểm khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng U Uo Uo A. o B. 0 C. D. wL 2 wL 2.wL  Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(100πt  )V vào hai đầu của một tụ điện thì cường độ dòng điện 2 cực đại qua tụ là Io. Cường độ dòng điện qua tụ bằng 0,5Io vào thời điểm nào sau đây? 1 1 1 1 A. s B. s C. s D. s 150 600 300 400 Câu 9. Kí hiệu chiết suất của thủy tinh đối với các tia chàm, lam, lục, đỏ lần lượt là nc, n  , nL, nđ. Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. nc > n L > n  > n ñ B. nc > n  > n L > n ñ C. nc < n L < n  < n ñ D. nc < n  < n L < n ñ Câu 10. Trong thí nghiệm Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m. Gọi M, N là hai điểm trên màn nằm cùng bên với vân chính giữa và cách nó các đoạn lần lượt là 5,25mm và 18mm. Số vân tối quan sát được trên cả đoạn MN là A. 9 B. 11 C. 8 D. 12 Câu 11. Trong thí nghiệm Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm, biết khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5m. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,7mm xuất hiện 1
  2. A. vân sáng bậc 9 B. vân tối thứ 5 C. vân sáng bậc 6 D. vân tối thứ 7 Câu 12. Hai nguồn kết hợp S1, S2 trên mặt nước dao động cùng pha, cùng tần số 25Hz đặt cách nhau 16cm, trong khoảng hai nguồn có giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 75cm/s. Vẽ một vòng tròn bao cả hai nguồn S1, S2 thì số điểm có cực đại giao thoa quan sát được trên đường tròn là A. 22 B. 20 C. 11 D. 18 Câu 13. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về sóng âm? A. sóng âm trong không khí là sóng dọc. B. sóng âm không thể truyền được trong chân không. C. ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền am trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền âm trong chất lỏng. D. sóng âm trong không khí là sóng ngang. Câu 14. Hai âm có cường độ âm lần lượt là 3,5.05 W/m2 và 14.105 W/m2. Mức cường độ của hai âm này chênh lệch nhau. A. 8dB B. 4dB C. 6dB D. 2dB Câu 15. Một con lắc đơn gồm viên bi nhỏ có khối lượng m, dây treo dài  , dao động điều hòa với biên độ góc a o tại một nơi có gia tốc trọng trường g. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi động năng của con lắc gấp hai lần thế năng thì li độ góc α của con lắc là a a a a A. α = ± o B. α = ± o C. α = ± o D. α = ± o 2 3 2 4 Câu 16. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo các đại lượng biến thiên cùng tần số với gia tốc là A. lực kéo về, động năng và thế năng B. li độ, vận tốc và động năng C. lực kéo về, vận tốc và thế năng D. li độ, vận tốc và lực kéo về Câu 17. Con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 250g, gắn vào lò xo có độ cứng 25N/m, dao động điều hòa dọc theo trục Ox trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 2 3 cm. Tại thời điểm ban đầu vật có gia tốc ao =  3 m/s2 và đang chuyển động theo chiều dương. Pha ban đầu của dao động là     A.    B.   C.   D.    3 6 3 6 Câu 18. Có hai con lắc lò xo, dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Con lắc  gồm vật nặng khối lượng m1  dao động với phương trình x1 = 2cos(5t + )cm; Con lắc  gồm vật nặng khối lượng m2 = 0,25m1, dao 3  động với phương trình x2 = 4cos(10t  )cm. Tỉ số cơ năng của con lắc  so với con lắc  là 3 A. 0,25 B. 0,5 C. 4 D. 2 Câu 19. Chọn phát biểu sai. Dao động tắt dần chậm có A. biên độ giảm dần theo thời gian B. cơ năng giảm dần theo thời gian C. tần số góc giảm dần theo thời gian D. vận tốc cực đại giảm dần theo thời gian Câu 20. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g, lò xo có độ cứng 50N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ cố định, nằm ngang dọc theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật là  = 0,01. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục, lò xo một đoạn 6cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì. Số lần con lắc qua vị trí cân bằng cho tới khi dừng hẳn là A. 100 B. 50 C. 25 D. 75 Câu 21. Đoạn mạch X chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, tụ điện hoặc cuộn cảm. Đặt điện áp  5 u = Uocos(t  ) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch i = Iosin(t + ). Đoạn mạch 6 6 X chứa 2
  3. A. điện trở thuần B. tụ điện C. cuộn cảm thuần D. cuộn cảm có điện trở thuần Câu 22. Trong đoạn mạch RC mắc nối tiếp, so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch có thể     A. trễ pha B. sớm pha C. trễ pha D. sớm pha 3 3 2 2 Câu 23. Đặt điện áp u = Uocost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Gọi ZC, ZL lần lượt là dung kháng, cảm kháng. Điều chỉnh điện dung C để điện áp ở hai đầu bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức nào sau đây là đúng? A. R2 = ZL(ZC – ZL) B. R2 = ZC(ZL – ZC) C. R2 = ZL(ZL – ZC) D. R2 = ZC(ZC – ZL) Câu 24. Đặt điện áp u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện có cùng giá trị và bằng U. Hệ số công suất của đoạn mạch này bằng 3 1 3 A. B. C. 1 D. 2 2 3 Câu 25. Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây là 32Ω, khi mắc vào mạch điện có điện áp u = 220 2 cosωt (V) thì sản ra công suất 43W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ hiệu dụng qua động cơ là A. 0,55A B. 1,50A C. 0,25A D. 5,375A Câu 26. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trong một môi trường với phương trình u = 4cos(5πt – πx)cm, trong đó x(m), t(s). Tốc độ truyền sóng là A. 10m/s B. 4m/s C. 2m/s D. 5m/s Câu 27. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A. vận tốc giảm B. chu kì tăng C. tần số không đổi D. bước sóng giảm Câu 28. Hai nguồn kết hợp A, B trên mặt nước cách nhau 10cm dao động với phương trình uA = uB = 2cos40πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 36cm/s. Gọi C, D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là A. 9 B. 6 C. 5 D. 11 Câu 29. Dây đàn hồi AB dài 15cm, đầu B để tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa. Khi âm thoa dao động với tần số 100Hz, trên dây có sóng dừng. Quan sát trên dây người ta thấy có 8 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 6m/s B. 4m/s C. 8m/s D. 10m/s Câu 30. Để có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài  có hai đầu dây cố định thì chiều dài  của sợi dây bằng l l l A. K B. K C. (2K+1) D. K 4 4 2 Câu 31. Thí nghiệm Y-âng, đặt trong không khí với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 2m. Sau đó, đặt toàn bộ thí nghiệm này vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 trên màn là A. 6mm B. 5,4mm C. 5mm D. 4mm Câu 32. Một chùm sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh ra không khí thì A. tần số và bước sóng không đổi B. tần số không đổi, bước sóng tăng C. tần số không đổi, bước sóng giảm D. tần số và bước sóng đều giảm Câu 33. Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào m ặt bên của một lăng kính o thủy tinh có góc chiết quang A = 5,75 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác. Sau lăng kính đặt 3
  4. màn ảnh song song với mặt phẳng phân giác và cách nó 1,5m. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,50 và 1,54. Chiều rộng quang phổ bậc 1 (khoảng cách từ đầu đỏ đến đầu tím) bằng A. 8mm B. 6mm C. 5mm D. 7mm  Câu 34. Đặt điện áp u = 100cos(ωt + )V vào hai đầu đoạn mạch RCL (cảm thuần) mắc nối tiếp thì cường 12  độ dòng điện qua mạch là i = 2cos(ωt + )V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là 4 A. 50 2 W B. 100W C. 50W D. 50 3 W Câu 35. Đặt điện áp u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch RCL (cảm thuần) mắc nối tiếp. Gọi UR, UC, UL và i là điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, C, L và cường độ dòng điện tức thời qua mạch. Khi trong mạch có cộng hưởng thì hệ thức nào sau đây là sai? 1 u U2 A. ω = B. i = C. P = D. UR < U LC R R 1 Câu 36. Đặt điện áp u = 100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm L = H và 2 điện trở thuần 50Ω, nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh trị số của điện dung đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại. Giá trị cực đại đó là A. 200V B. 100V C. 100 2 V D. 150V  1 Câu 37. Đặt điện áp u = Uocos(100πt + )V vào hai đầu cuộn cảm thuần L = H. Tại một thời điểm điện 3  áp và cường độ dòng điện có giá trị 100 2 V và  2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là   A. i = 2cos(100πt – )A B. i = 2cos(100πt + ) A 6 6   C. i = 2 2 cos(100πt  ) A D. i = 2 2 cos(100πt  ) A 2 3  Câu 38. Đặt điện áp u = U 2 cos(ωt  )V vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm tụ điện C và 12 U điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở UR = . Pha ban đầu của cường độ dòng điện là 2     A. i  B. i   C. i  D. i   4 4 6 6 Câu 39. Đặt điện áp u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có dung kháng 40Ω. Thay đổi trị số của R đến giá trị Ro thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại bằng 500W. Khi công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 400W thì biến trở R ứng với hai giá trị R1 và R2 lần lượt là A. R1 = 40Ω; R2 = 160Ω B. R1 = 80Ω; R2 = 160Ω C. R1 = 20Ω; R2 = 80Ω D.R1 = 20Ω; R2 = 40Ω  Câu 40. Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha (0 <  < ) so 2 với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch này gồm A. điện trở và cuộn cảm thuần B. điện trở và tụ điện C. tụ điện và cuộn cảm thuần D. chỉ có tụ điện Câu 41. Dây đàn hồi AB dài 1,6m có đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh của âm thoa dao động với tần số f, trên dây quan sát được 5 điểm không dao động (kể cả A và B). Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 40m/s. Tần số của âm thoa là 4
  5. A. 25Hz B. 50Hz C. 20Hz D. 100Hz Câu 42. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T thì động năng của nó biến thiên tuần hoàn với chu kì T’ bằng T T A. T B. C. 2T D. 4 2 Câu 43. Tại cùng một nơi, hai con lắc đơn dao động điều hòa có năng lượng bằng nhau. Vật nặng của hai con lắc có cùng khối lượng. Chiều dài con lắc thứ nhất bằng một nửa chiều dài của con lắc thứ hai ( 1 = 0,5  2 ). Hệ thức liên hệ giữa biên độ góc a 1 , a 2 của hai con lắc đó là a2 a A. a 1 = B. a 1 = 2 C. a 1 = a 2 2 D. a 1 = 2a 2 2 2 Câu 44. Một con lắc đồng hồ coi như một con lắc đơn, ở nhiệt độ 35oC đồng hồ chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5K-1. Tại nơi đó nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 5oC thì trong một ngày đêm đồng hồ sẽ A. nhanh 25,92s B. chậm 25,92s C. nhanh 34,56s D. chậm 34,56s Câu 45. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt là  x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 2sin(10t + )(cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 2 2 2 A. 0,7m/s B. 5m/s C. 1m/s2 D. 7m/s2 Câu 46. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần 2 A. Cùng pha B. ngược pha C. vuông pha D. lệch pha 3 Câu 47. Thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màng là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 5 cách vân chính giữa 4mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là A. 0,40µm B. 0,48µm C. 0,65µm D. 0,58µm Câu 48. Một nguồn âm có công suất 1W. Coi môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn Io = 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm M cách nguồn 4m xấp xỉ bằng A. 56dB B. 95dB C. 97dB D. 9,7dB Câu 49. Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn sáng phát các bức xạ đơn sắc có bước sóng l 1 = 600nm, l 2 = 675nm, l 3 = 750nm. Tại điểm M trên màn nằm trong miền giao thoa mà khoảng cách đến hai khe bằng 1,5µm có vân sáng của bức xạ. A. l 3 B. l 2 C. l 1 D. l 1 và l 2 Câu 50. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A. tần số của ngoại lực cưỡng bức B. độ lớn lực ma sát tác dụng vào vật C. biên độ của ngoại lực cưỡng bức D. pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức tác dụng vào vật 5
  6. Đáp án đề 09: Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn 1 D 11 C 21 B 31 A 41 B 2 C 12 A 22 B 32 C 42 D 3 B 13 D 23 A 33 B 43 C 4 A 14 C 24 A 34 D 44 A 5 B 15 B 25 C 35 D 45 B 6 D 16 D 26 D 36 B 46 D 7 B 17 A 27 C 37 A 47 B 8 C 18 C 28 C 38 C 48 C 9 B 19 C 29 B 39 C 49 A 10 A 20 D 30 D 40 B 50 D 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản