intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ MÁY ẢNH SỐ (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

154
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như một máy ảnh bình thường, một máy ảnh số có một thấu kính và một cửa trập cho phép ánh sáng đi qua. Nhưng có một điểm khác là ánh sáng tác dụng lên một mảng của những tế bào quang điện hoặc những ô cảm quang thay cho phim. Mảng tế bào quang điện là một con chip khoảng 6-11 mm chiều ngang. Mỗi bộ cảm biến hình ảnh là một thiết bị tích điện (Charged Couple Device - CCD), nó chuyển đổi ánh sáng thành điện tích. Sự tích điện được lưu dưới dạng thông tin tương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ MÁY ẢNH SỐ (tt)

 1. M T CÁI NHÌN T NG QUÁT V MÁY NH S (tt) BÀI 3 Máy nh Ho t ng Ra Sao ? Như m t máy nh bình thư ng, m t máy nh s có m t th u kính và m t c a tr p cho phép ánh sáng i qua. Nhưng có m t i m khác là ánh sáng tác d ng lên m t m ng c a nh ng t bào quang i n ho c nh ng ô c m quang thay cho phim. M ng t bào quang i n là m t con chip kho ng 6-11 mm chi u ngang. M i b c m bi n hình nh là m t thi t b tích i n (Charged Couple Device - CCD), nó chuy n i ánh sáng thành i n tích. S tích i n ư c lưu dư i d ng thông tin tương t r i ư c s hoá b i m t thi t b khác g i là b bi n i tương t -s (Analogue to Digital Converter - ADC).
 2. M i ph n t quang i n trong m ng c a hàng ngàn ph n t , t o ra m t pixel và m i pixel ch a m t vài thông tin ư c lưu gi . M t s máy nh s s d ng b c m bi n hình nh b ng chip CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Cái tên này liên quan t i quá trình b c m bi n ó ư c làm như th nào. Quá trình này cũng gi ng quá trình s n xu t hàng lo i DRAM và nh ng b vi x lý nên b c m bi n CMOS r hơn và d làm hơn nhi u so v i b c m bi n CCD. Nh ng l i th khác c a b c m bi n CMOS là chúng tiêu th ít i n hơn và có th k t h p nh ng m ch khác trên cùng con chip ó. Nh ng tính năng b sung c a lo i chip này có th bao g m b chuy n i tương t –s , tính năng i u khi n camera, nén hình nh hay ch ng rung. Tuy nhiên, nh ng m ch b sung này s d ng không gian mà bình thư ng ư c s d ng cho thi t b o sáng. i u này làm cho b c m bi n kém nh y sáng hơn, t o ra nh ng b c nh ch t lư ng th p hơn khi ch p trong nhà ho c trong nh ng i u ki n thi u sáng khác. Nói tóm l i, nh ng máy nh dùng chip CMOS nh hơn, nh hơn, r hơn và tiêu th ít i n hơn, nhưng s ph i hy sinh m t chút ch t lư ng hình nh. Phân Gi i phân gi i quang h c c a m t máy nh s ư c xác nh b ng bao nhiêu i m nh theo phương n m ngang và th ng ng mà nó có th ch p. ( VD: 640x480). S lư ng này ph thu c vào có bao nhiêu nhi u t bào quang i n riêng l có trong b c m bi n quang h c. VD: m t máy nh v i phân gi i c a 1024 x768 có 786,432 t bào quang i n và cũng t o ra ch ng ó i m nh. Nhi u i m nh hơn có nghĩa là phân gi i t t hơn và hình nh s c nét hơn.
 3. in nh ng b c nh màu ch t lư ng t t v i gi y nh chu n c 10 x 15 cm ho c 13 x 18 cm b n s c n m t máy nh 1-2 megapixel. N u b n nh in l n t i kh 15 x 20 cm, b n s c n lưu l i nhi u thông tin hơn, v y hãy tìm máy có 2-3 megapixels cho phân gi i cao hơn. V i h u bao r ng r nh hơn và có nhu c u nh ng hình nh ch t lư ng cao hơn, b n có th ti n thêm bư c n a v i máy nh 4 megapixel ho c l n hơn. Gi ng như nh ng máy quét, m t s máy nh s n i suy phân gi i d a trên c a phân gi i quang h c. n i suy ư c phân gi i, máy nh s s d ng nh ng thu t toán tính trung bình thông tin t hai i m th t, t o ra m t i m th ba gi a. Càng nhi u i m ư c sinh ra b ng tính toán hơn thì phân gi i n i suy càng cao hơn phân gi i quang h c nguyên b n. Vì v y phân gi i quang h c th t là m t thư c o áng tin c y o ch t lư ng hình nh. ng Ng m và Màn hình LCD Trên m t máy nh bình thư ng, b n nhìn qua m t ng ng m quang h c b c c b c nh. Nh ng máy nh s r ti n ch cung c p m t b ph n ng m quang h c trong khi nh ng cái t hơn có thêm m t màn hình tinh th l ng (Liquid Crystal Display - LCD). Màn hình này có cùng công ngh v i nh ng màn hình d t ph ng ho c các ng h i nt eo tay. Trên m t máy nh s , m t màn hình LCD tích h p có th có kích thư c t 1.5-3.0 inch o theo ư ng chéo. Có m t s ít nh ng máy nh ch có LCD. V i LCD, b n có th b c c b c nh chính xác hơn, nhưng b n c n gi máy nh m t kho ng nh t nh t m t c a b n. N u b n ch p nhi u, cánh tay c a b n có th s b m i, làm cho tay b n b rung. LCD làm vi c t t v i nh tĩnh, nhưng m t s LCD không th c p nh t nhanh b t k p nh ng i tư ng ang chuy n ng. Vi c ch p nh ngoài tr i có th cũng tm tv n b i vì màn hình s b loá dư i ánh sáng tr c ti p c a m t tr i. Và cu i cùng, vi c dùng LCD t n nhi u năng lư ng c a ngu n pin.
 4. Tuy nhiên, nh ng h n ch này ch c ch n không th so sánh v i s h u d ng c a m t LCD dùng xem trư c và qu n lý các b c nh ho c thay i các thông s c a máy nh. Gi i pháp t t nh t là ch n m t máy nh v i c b ph n ng m quang h c và m t LCD. B n có th b c c b c nh c a b n v i b ph n ng m, gi máy nh ch c ch n b ng cách tỳ vào u c a b n ch và ch b t LCD khi b n mu n xem nh ng b c nh ti t ki m pin. Tuỳ vào lo i máy nh s , LCD có th làm cho m t s các th khác như xem lư t qua nh ng ki u nh ã ch p và xoá b b t kỳ ki u nào b n không ưng. M t vài LCD có th trình bày các b c nh dư i d ng thu nh sao cho b n có th tìm th y m t b c nh nh t nh mà không ph i xem qua t t c các nh. N u máy nh c a b n cho b n in th ng ra m t máy in, thì LCD cho phép b n ch n b c nh nào b n mu n in. Tiêu C a s các máy nh lo i thư ng có tiêu c c nh ho c tiêu c t ng, thích h p cho ngư i dùng bình thư ng. V i m t th u kính tiêu c c nh, m i th t kho ng ngoài 1m n vô t n u trong tiêu c . i u này t t cho nh ng b c nh phong c nh, nhưng b n s không th ch p g n ư c. Tiêu c - t ng s t ng ưa b t c v t gì trung tâm c a ng ng m vào tiêu c . a s máy nh cho phép b n chĩa tâm c a ng ng m vào m t i tư ng và nh n nh nút ch p khóa tiêu c c a i tư ng ó. Trong khi gi nh nút ch p, b n có th th b c c l i b c nh v i i tư ng ó. CompactFlash và SmartMedia Hai d ng ph thông nh t c a th nh máy nh s là CompactFlash và SmartMedia. Th SmartMedia có kích thư c c a m t con tem l n và r t m ng. Nó dùng hai i n áp, 3.3 V và 5 V, v i dung lư ng lên t i 128 MB. Nh ng th CompactFlash cũng x p x kích thư c ó nhưng d y hơn, b n hơn và có th lưu
 5. tr lên t i 5 GB. Hãng Fujifilm cũng v a ra m t th XD Picture, có kích thư c nh b ng non n a SmartMedia nhưng dung lu ng và t c c ghi cao hơn. Th SmartMedia c m v a vào trong m t b c th FlashPath, có hình d ng gi ng như m t ĩa m m chu n. út b c th vào trong ĩa m m c a máy PC ho c Mac c a b n c th . B n có th cũng mua nh ng u c ngoài c ư c c SmartMedia l n nh ng th CompactFlash. Ngoài ra, có nh ng b ti p h p mà cho b n nút c hai ki u th vào trong m t khe PC-card. Vài máy nh h tr c hai ki u th . Ngoài ra còn có m t s máy dùng k t h p hai th MultiMediaCard / SecureDigital (MMC/SD). Hai th này có kích thư c nh nh t và cũng g n như t nh t, ư c phát tri n b i Masu****a - Panasonic. ĩa M m M t trong nh ng cách lưu tr ơn gi n nh t mà máy Sony Mavica s d ng là ĩa m m chu n. Nó là m t gi i pháp k thu t th p làm cho máy nh c ng k nh hơn và n ng hơn. Nhưng nh ng ĩa m m thì r và có s n dù chúng ch lưu ư c 1.44 MB m i l n. Hi n nay h u như không còn ai dùng lo i máy này n a. Memory Stick và CD-R Hãng Sony ã cũng phát tri n th Memory Stick v i kích thư c hơi nh hơn m t cái k o cao su m t chút. Memory Stick có th lưu tr t 4-512 MB, nh ng th có kh năng l n hơn ang ư c phát tri n. Ki u th nh này ư c s d ng trong các máy nh s , máy quay video, máy ghi âm và PDA c a Sony. Nh ng b c th khác nhau cho phép b n chuy n d li u t Memory Stick n máy tính c a b n qua ĩa m m, c ng song song, PC-card và c ng USB.
 6. M t công ngh khác c a Sony là m t máy nh s v i m t CD-RW 80 mm (CD ghi ư c) bên trong. Nó dùng ĩa CD ghi m t ho c nhi u l n có ư ng kính b ng 2/3 ư ng kính c a m t CD bình thư ng (120 mm) và lưu ư c 156 MB. Nh ng chi c CD nh này có th c b ng b t kỳ ĩa CD-ROM thông thư ng nào k c n p b ng khe c a iMac. Các máy nh dùng CD-R thư ng cũng c ng k nh và n ng như máy dùng ĩa m m nên hãng Sony ã ng ng s n xu t. PC-card và IBM Microdrive M t s thi t b lưu tr có kh năng cao khác như PC-card có kích thư c c a m t cái th tín d ng. Nh ng card này ôi còn g i là card PCMCIA. Tuỳ theo lo i, chúng có th lưu t 5 MB n 1 GB. Các máy nh s , ch y u là dòng chuyên nghi p, có th s d ng PC-card ki u I, II và III. Các máy dùng IBM Microdrive l i thông d ng hơn nhi u. Nh ng c ng mini này có dung lư ng t 340 MB n3 GB và c m v a vào khe CompactFlash II. Nh ng c PC-card l n IBM Microdrive u có th n i t i máy tính xách tay c a b n qua khe c m PC-card. Tr phi b n có k ho ch v vi c ch p m t s lư ng nh kh ng l ho c c n ch p nh ng b c nh v i phân gi i cao nh t, b n s không c n nh ng lo i th nh này. Nhưng b n c n bi t n nh ng kh năng c a chúng. nh D ng File và Nén S lư ng các b c nh b n có th ch p và c t gi s ph thu c m t ph n vào vi c chúng ư c nén như th nào. Nhi u máy nh cho phép b n ch n nén (thông thư ng là hai ho c ba tùy ch n) ho c phân gi i c a m i b c nh. N u b n mu n ch t lư ng hình nh cao nh t có th , hãy tìm ki m m t máy nh cho phép b n lưu nh ng b c nh v i ch ” CCD raw mode" có nghĩa là không nén chút nào. T t c máy nh s không s d ng cùng nh d ng file hình nh. Nhi u máy nh có nh d ng file c bi t ho c c quy n vì th b n ph i t i hình nh xu ng
 7. v i ph n m m c a nhà s n xu t. Hai nh d ng ph bi n là EXIF - ư c h tr b i Kodak và Fuji và CIFF - h tr b i Canon, Nikon, Pentax và nh ng vài nhà s n xu t khác. Nh ng máy nh mà s d ng th nh CompactFlash hư ng t i d ng CIFF trong khi nh ng máy nh SmartMedia hư ng t i d ng EXIF. C hai nh d ng s d ng thu t toán nén JPEG, nhưng chúng không tương thích b i vì chúng lưu gi thông tin b ng cách khác nhau. Ngu n Pin Các máy nh s ng n pin v i t c áng s khi s d ng LCD và èn flash. Nhi u máy nh s d ng b n pin AA. M t b pin alkaline bình thư ng có th b “hút ki t” sau 15 - 20 phút. gi i h n chi phí, i u quan tr ng là tìm m t máy nh có th dùng pin s c l i ư c. Có ba lo i pin khác nhau trên th trư ng là Nickel Cadmium ( NiCad), Nickel-Metal Hydride ( NiMH) và Lithium-Ion ( Li-Ion ho c LiOn). M t máy nh có th ch p nh n hai lo i pin vì v y xem k ó là nh ng lo i nào. Pin có g c Nickel r hơn Lithium áng k , nhưng pin Nickel hao i n nhanh nhi u hơn khi không s d ng. Pin s c th nh hành nh t là NiCad. M t b pin NiCad dùng t t trong n a gi c a ho t ng c t l c. Chúng s c l i nhanh chóng và có th s c l i kho ng 700 l n. áng ti c là pin NiCad b " hi u ng nh ". Ngu n pin lưu ư c ngày càng ít hơn m i l n s d ng n u b n s c quá t i. tránh hi u ng nh , x h t i n hoàn toàn pin trư c khi s c l i ho c ki m m t chi c x c có ch c năng t ng t khi s c .
 8. Ngày nay, pin NiCad ang d n ư c thay th b ng pin NiMH không b nh ng hi u ng nh và dùng lâu hơn 30% m i l n x c. B n có th dùng m t gi v i m t b pin NiMH, nhưng chúng c n nhi u th i gian hơn n p l i so v i pin NiCad, lên n trên 4 gi . Pin Lithium dùng lâu hơn g p ôi m i l n s c so v i pin NiMH, không có nh ng hi u ng th nh và ít hao i n khi không s d ng. C pin NiMH l n nh ng LiOn có th dùng v i kho ng 400 l n s c. Nh ng Tính Năng B Sung Giao Di n Dù b n t i xu ng nh ng hình nh tr c ti p t máy nh s c a b n xu ng máy tính hay s d ng m t u c th ngoài, thì ki u giao di n cũng r t quan tr ng. Ph n l n c a nh ng máy nh s dùng cáp n i qua c ng USB; vài ki u cũng h tr c ng COM. u c th và nh ng b chuy n i cũng có th c m vào c ng song song, c ng SCSI ho c khe PC-card và có xu hư ng t i xu ng nhanh hơn. Có hai tùy ch n t i xu ng khác ít ph bi n hơn. B n có th s d ng c ng IR (h ng ngo i) chuy n thông tin t máy tính c a b n n máy in mà không c n k t n i v t lý qua m t s i cáp. Gi ng như v y, vài máy nh có kh năng t i không dây xu ng máy tính c a b n n u nó cũng có m t c ng IR. ây là m t ki u k t n i khá ch m, nhưng bù l i b n s không c n c m thêm cáp. Nh ng ngư i dùng quan tâm v t c t i a nên m t n nh ng b c th và máy nh h tr k t n i FireWire (còn g i là IEEE 1394). Ki u cáp này như USB nhưng t c truy n d li u còn nhanh hơn. Hi n nay, giá thành FireWire v n còn hơi cao nên s c n m t th i gian n a các máy nh dư i dòng chuyên nghi p h tr nó. Công ngh này ã ph bi n các máy quay video k thu t s . ư ng Ra TV (Video-out hay TV-out)
 9. M t tính năng h u ích cho m c ích trình di n là ư ng ra TV. Nó cho phép b n trình di n nh ng b c nh c a b n trên m t TV ho c máy chi u. Tuỳ vào máy nh, b n có th tua các b c nh b ng tay, ho c máy nh s t ng trình di n nh ng b c nh ã ch p. Tuy nhiên, m t khi nh ng b c nh b xoá kh i th nh c a máy nh thì b n không th xem chúng trên TV n a, tr phi máy nh có ph n m m cho phép b n t i nh ng b c nh ó t máy tính lên máy nh. V i kh năng này b n có th chú thích nh ng b c nh c a b n trên máy tính c a b n r i t i l i chúng vào trong máy nh làm m t slide-show chuyên nghi p. B n có th cũng ghi l i slide-show này v i m t VCR và thêm l i thuy t minh. Zoom ch p phóng to các i tư ng xa, b n c n zoom. Có hai ki u: zoom s và quang h c. S khác nhau gi a hai ki u zoom này tương t v i s khác nhau gi a phân gi i quang h c và phân gi i n i suy. Zoom quang h c là zoom th t sao cho th u kính c a máy nh di chuy n th t s t i trư c và sau, thay i s phóng i c a c nh ch p trong khi phân gi i v n gi nguyên. Zoom s , tương t n i suy phân gi i, là m t s n ph m c a ph n m m c a máy nh. Khi b n s d ng zoom s máy nh c t xén b t xung quanh khung hình, ch hi n th ph n b n ã zoom bên trong. Ph n này s ư c lưu v i kích thư c th t ho c n i suy phóng lên t i kích thư c bình thư ng. Zoom s k t qu cho ch t lư ng hình nh th p hơn vì ã c t xén b t phân gi i. Zoom quang h c t t hơn zoom s và nhi u máy nh trang b c hai. S phóng i quang h c cu ng kính zoom thư ng t 2X n hơn 10X. M t s zoom có th thay i t t t ng m c phóng i; nh ng cái khác có vài m c t s n. N u b n tìm m t máy có zoom quang h c, ng ng m cũng ph i ư c k t h p v i zoom sao cho b n có th xem chính xác nh ng gì b n ang ch p.
 10. Ch C n C nh (Macro-mode) ch p nh ng b c nh c bi t c n c nh như ch p nh m t con tem ho c b sưu t p ti n xu, b n s c n m t máy nh v i m t ch c n c nh. M t ng kính c n c nh có th ho t ng như m t ng kính bình thư ng nhưng cũng cho phép b n ch p m t i tư ng g n n 3cm. Ch c n c nh làm vi c t t nh t kho ng cách 10-50cm. èn Flash G n S n èn flash g n s n là m t c tính chung c a các máy nh s và có ph m vi ho t ng t 3-4.5m. Cho ngư i dùng trung bình, autoflash cũng khá t t. Nhưng có nh ng ch flash khác có th thu n l i hơn trong nh ng tình hu ng khác nhau. Hai ch flash h u d ng làm ch ng m t (red-eye reduction) và bù sáng (fill). Ch m t- giúp gi m b t ôi m t r c sáng v n làm cho nh ng b c nh gia ình trông gi ng như m t êm h i ng c a nh ng bóng ma. Nguyên nhân là do tròng m t c a chúng ta - m r t l n khi tr i t i – ph n x l i èn flash. Hai tia sáng ư c phát ra; l n u làm cho tròng m t co b t l i và ti p theo là ch p. Ch bù sáng ch s d ng èn flash bù vào nh ng kho ng bóng khi ch p nh vào nh ng ngày n ng to. Ch t t flash r t h u ích ch p nh trong nh ng ch như nhà b o tàng ho c nh ng bu i hòa nh c, nơi không ư c phép dùnh èn flash. Ph n M m Ph n m m cơ b n mà i cùng m t máy nh s cho phép b n t i nh t máy nh xu ng máy tính c a b n. ây thư ng là ph n m m c quy n nên b n không th t i xu ng máy tính c a b t c ai khác. Ph thu c vào chương trình, b n có th
 11. xem nh ng b c nh thu nh trư c và sau ó quy t nh nh ng b c nh nào b n mu n t i xu ng trong s ó. Cũng nên tìm hi u b n có th t i xu ng t t c nh cùng m t lúc hay ph i t i t ng cái m t. Xu hư ng hi n nay là các máy nh s cho phép máy tính s d ng Windows2000 ho c WindowsXP có th t i nh vào máy tính mà không c n ph n m m (ch cài trình i u khi n USB - n u c n). Khi ó máy nh s ư c coi như m t thi t b lưu tr di ng (removable disk). Nh ng b ph n m m t t cũng bao g m ph n m m s a nh. Nh ng chương trình này thư ng b gi i h n ho c là phiên b n thu g n c a nh ng chương trình ho như Adobe PhotoDeluxe. N u b n mu n can thi p sâu vào b c nh, b n có th ph i nâng c p lên m t phiên b n y tính năng, nhưng nh ng phiên b n gi i h n thư ng cũng cho nh ng ch nh s a thông thư ng. S t t hơn n u máy nh c a b n i v i ph n m m t o album nh, vì máy nh thư ng t tên file cho nh ng b c nh c a b n ch ng liên quan gì nn i dung mà b c nh miêu t . Nh ng chương trình này thư ng r t ơn gi n nhưng s giúp b n ti n theo dõi nh ng b c nh c a b n. Nh ng Tính Năng Cao C p [darkred]Th i Gian Tr [/darkred] Nhi p nh s yêu c u kiên nh n nhi u hơn nhi p nh truy n th ng. Khi b n nh n nút ch p, máy nh không “ch p” l y b c nh ngay l p t c. Nó c n t 1-2 giây tích i n chip CCD và t i ưu hóa nh ng thông s như tiêu c , m ng kính và cân b ng màu, ho c nháy èn flash gi m hi n tư ng m t , sau o b c nh m i ư c ch p. Có m t kho ng tr t 2-30 giây gi a nh ng l n ch p khi máy nh b n x lý, nén và lưu b c nh. Nh ng máy nh càng m i ra, thì th i gian tr càng ng n l i. a s các máy nh cũng t ng t t máy sau 30 giây t i 5 phút ti t ki m
 12. pin. M t s máy cho phép b n t t ch c năng này, nhưng b pin c a ban s nhanh chóng “ra i”. B n cũng có th ph i i m t s giây n a khi máy nh b t lên l i ch p ti p. Ch Ch p Liên T c (Continous-mode hay burst-mode) Th i gian tr c h u có th làm ng tác ch p nhanh g t khó khăn. B n có th ki m máy nh v i m t ch ch p liên t c c bi t cho phép máy nh ch p vài b c nh trong m t lúc b ng vi c nh n và gi nút ch p xu ng. Nh ng b c nh có th ư c ch p v i t c 1-3 nh /giây và lên t i 15 nh trong m t l n b m. Trong ch ch p liên t c, m t máy nh ho c ghi nh ng hình nh th p hơn ho c t m th i c t gi nh ng hình nh trong b nh trong c a nó và i làm t t c vi c x lý, nén và lưu vào lúc cu i cùng. Phương pháp m i này không gi m b t phân gi i. Nh y (Sensitivity) Khi b n mua phim, nó có nh ng t c khác nhau ư c nh nghĩa b i nh ng s ISO ( VD: 100, 400). Nh ng máy nh s cũng có ISO khác nhau. T c càng cao, phim càng nh y v i ánh sáng, b i v y phim t c 100 thì t t cho nh ng ch p ngoài tr i, còn phim 400 t t hơn cho ch p trong nhà. Phim nhanh hơn cũng c n ch p nh ng chuy n ng nhanh. Vi c cân nh c khi ch n ISO c a m t máy nh s cũng gi ng h t như v y. Nên lưu ý i u ki n ánh sáng và ki u tài mà b n nh ch p và ch n m t ISO tương ng. ISO có ph m vi t 100-3200, và vài máy nh có nhi u ch ISO, i n hình là 100, 200 và 400. i u Khi n B ng Tay (Manual-mode) N u b n ph trách m t câu l c b nhi p nh trong trư ng trung h c và mu n th hi n máy nh s , b n có th ph i t n thêm m t s ti n có m t máy v i nhi u kh năng i u khi n b ng tay hơn. a s các máy nh t ng t tiêu
 13. c ,t c kh u và c a tr p, nhưng nh ng thông s ó s không ph i luôn luôn cho b n nh ng hi u ng b n mu n. Tiêu c b ng tay cho phép b n ch n cái gì s s c nét nh t trong tiêu c . Vi c m ho c óng kh u i u ch nh lư ng ánh sáng vào máy nh. B n có th bù cho ánh sáng y u b ng vi c t kh u l n hơn ho c f-stop. F-stop càng cao, kh u càng nh , ánh sáng vào càng ít. M t máy nh có ph m vi f-stop càng r ng thì b n càng có kh năng i u khi n. Ph m vi f-stop tiêu bi u t f2.8 t i f16. T c c a tr p quy t nh b c m bi n hình nh / phim ư c phơi sáng bao lâu. ch p ư c nh ng chuy n ng nhanh b n có th tăng t c c a tr p. Gi m b t t c c a tr p có th bù l i i u ki n ánh sáng th p ho c t o ra hi u ng làm m s chuy n ng. T c c a tr p có th t 15 giây n 1/10.000 c a m t giây, nhưng m t ph m vi trung bình là 1/2 t i 1/500 c a m t giây. S Bù Sáng (Exposure Compensation) B n có th dàn x p gi a t ng và t b ng tay v i m t tính năng g i là s bù sáng, nó cho phép b n làm t i i ho c sáng lên m t b c nh trong khi v n trong ch t ng. S bù sáng thư ng có ph m vi t +2 n -2 tương ương v i y ,m t n a ho c m t ph n ba theo hư ng tăng d n. Nh ng máy nh t ng có th g p khó khăn v i nh ng c nh r t sáng, r t t i ho c có tương ph n cao. Ch p B m Gi (Self-Timer) N u b n mu n có m t m i ngư i trong các b c nh t p th ho c mu n ch p nh ng b c nh c a b n thân khi b n ch có m t mình, ch p b m gi th t s c n thi t. Ch c năng ch p b m gi có m t kho ng tr , thư ng là 10 giây trư c khi c a tr p s p xu ng, b n ch y và úng vào khung hình. M t món “ chơi”
 14. h p d n khác là i u khi n t xa. B n có th oàng hoàng vào trong v trí r i nh m chi c i u khi n t xa nh xíu vào máy nh ch p. èn Flash Ngoài N u b n c n nhi u năng lư ng hơn m t èn flash g n s n có th cung c p, thì máy nh c a b n ph i có m t u n i cho m t èn flash ngoài. M t èn flash ngoài dùng pin có th l p lên thân máy nh qua m t giá hình ch U phía trên máy nh g i là "hot-shoe". Nh ng máy nh khác có nh ng gi c c m c bi t nơi b n có th n i m t èn flash ngoài qua m t cáp nh ho c dây ng b . V i ki u này, èn flash tuy cách bi t v i máy nh nhưng v n dùng năng lư ng t máy nh. V i c hai cách èn flash u ư c ng b hóa v i vi c nh n nút c a tr p. Các ng Kính và Kính L c V i nh ng máy nh phim có khá nhi u ph ki n như ng kính góc r ng hay ng tele, nh ng ng kính có th hoán i và các kính l c. Vài máy nh s có th s d ng nh ng ph ki n ó, nhưng ph i là lo i prosumer ho c chuyên nghi p. c tính thú v khác là m t ng kính xoay ư c. Máy nh có m t kh p xoay gi a n a máy v i th u kính có th quay ư c so v i n a có màn nh LCD. Ch c năng này s cho b n nhìn th y chính b n trên LCD trư c khi b n t ch p m t b c nh c a b n thân. B n có th cũng xoay LCD nó không b loá khi b n ang ch p ngoài tr i. Các Hi u ng Hình nh Vài máy nh có th t o ra nh ng hi u ng nh ngh thu t khác nhau. Ví d : nh ng b c nh có th ư c ch p ơn s c, nâu ho c nh ng âm b n. Nh ng b c nh toàn c nh có th t o ra b ng cách ch p nhi u ki u li n nhau m t cách c n th n. Vài máy nh có th chia m ng CCD làm b n và s d ng m i ph n tư lưu m t b c nh khác nhau. K t qu là m t b c nh v i b n hình nh riêng bi t. Tuy
 15. nhiên nh ng hi u qu này hi n ã ư c a s các ph n m m s lý nh gánh vác. M t s máy cho phép b n ch p liên ti p các b c nh li n nhau t o nên m t b c nh toàn c nh lên t i 3600. Ph n m m i kèm có th ghép các b c nh v i nhau g n như hoàn h o, b n có th không tìm th y v ch ghép n i. Ch p Ng t Quãng và Quay Phim (Time-lapse) Máy nh s cũng có kh năng ch p ng t quãng. Máy nh làm m t lo t nh ng b c nh v i m t th i gian ng t quãng nh t nh gi a m i l n ch p. K thu t này thư ng ư c s d ng trong ch p nh thiên nhiên ghi l i nh ng s ki n ch m như nh ng bông hoa ang l n lên. N u b n nh ch p nh ng t quãng, b n c n có m t chân máy. ghi l i nh ng s ki n th i gian th c nhanh hơn, m t s máy nh s có th ghi m t o n phim ng n v i phân gi i th p, thư ng là 320 x 240 v i 15 khung hình / giây.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2