intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên nhằm giúp sinh viên đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên

MÖÅ<br /> T SÖË BIÏÅN PHAÁP REÂN LUYÏÅN KÔ NÙNG L<br /> NHÙÇM NÊNG CAO HIÏÅU QUAÃ HOÅC TÊÅP<br /> NGUYÏÎN HUYÏÌN TRANG - LÏ THÕ YÏËN*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 25/09/2017; ngaây sûãa chûäa: 26/09/2017; ngaây duyïåt àùng: 28/09/2019.<br /> Abstract<br /> : This article mentions some theoretical issues of planning the learning activities and points out the role of study planning<br /> proposes some measures to train the skills of planning the learning to improve effectiveness of learning for students and meet require<br /> Keywords:<br /> Skills, study planning, students.<br /> <br /> K<br /> <br /> ïë hoaåch hoåc têåp<br />  (KHHT) laâ têåp húåp nhiïìu hoaåt àöång<br /> - KN nhêån diïån baãn thên vaâ caác àiïìu kiïån hoåc têåp<br /> : Nhêån<br /> hoåc mang tñnh chiïën lûúåc cho toaân khoáa hoåc cuãa diïån baãn thên vaâ caác àiïìu kiïån hoåc têåp laâ KN àêìu tiïn àïí lêåp<br /> sinh viïn (SV) gùæn vúái àõnh hûúáng phaát triïín nghïì KHHT. Cuå thïí, KN naây göìm: Nhêån diïån àiïím maånh, àiïím<br /> nghiïåp, vúái caác muåc tiïu, giaãi phaáp thûåc hiïån trong suöët quaáyïëu, cú höåi, thaách thûác cuãa mònh vaâ caác àiïìu kiïån cuãa<br />  nhaâ<br /> trònh hoåc têåp. Àïí thûåc hiïån töët vêën àïì naây, SV cêìn coá kô<br /> trûúâng. Trïn  cú súã àoá, SV xaác àõnh muåc tiïu  hoåc têåp, xaác<br /> nùng  (KN). Hiïån nay, taåi caác trûúâng àaåi hoåc, àa söë giaãngàõnh löå trònh, tiïën àöå hoåc têåp... cho  phuâ húåp vúái nùng lûåc vaâ<br /> viïn vaâ SV àaä nhêån thûác àûúåc àêìy àuã, sêu sùæc, yá nghôa têìmnhu  cêìu hoåc têåp cuãa mònh.<br /> quan troång cuãa viïåc reân luyïån KN lêåp KHHT vaâ cho rùçng reân - KN xaác àõnh muåc tiïu hoåc têåp: <br /> Muåc tiïu hoåc têåp laâ kïët<br /> luyïån KN lêåp KHHT cho SV theo möåt quy trònh chùåt cheä, quaã dûå kiïën maâ ngûúâi hoåc àùåt ra àïí phêën àêëu vaâ coá khaã<br /> húåp lñ laâ cêìn thiïët. Möåt söë SV àaä biïët chuã àöång trong viïåc lêåp<br /> nùng àaåt àûúåc noá trong quaá trònh hoåc têåp cuãa mònh.<br /> KHHT cho baãn thên. Tuy nhiïn, vêîn coân nhiïìu SV coân<br /> - KN xaác àõnh nöåi dung cöng viïåc hoåc têåp vaâ lûåa choån<br /> thiïëu quan têm vaâ chûa coá thoái quen lêåp KHHT, coân yã laåi,biïån phaáp thûåc hiïån: KN xaác àõnh caác viïåc cêìn phaãi thûåc<br /> tröng mong vaâo cöë vêën hoåc têåp (CVHT) hoùåc khöng coá àõnh hiïån vaâ lûåa choån biïån phaáp thûåc hiïån úã giai àoaån àùng kñ<br /> hûúáng àùåt ra KHHT. Trong khuön khöí baâi viïët, chuáng töi àïì khöëi lûúång hoåc; giai<br />  àoaån quaá trònh hoåc têåp; giai àoaån kiïím<br /> cêåp möåt söë biïån phaáp reân luyïån KN lêåp KHHT cho SVtra vaâ giai àoaån thi kïët thuác hoåc phêìn.<br /> nhùçm giuáp SV àaåt hiïåu quaã cao trong quaá trònh hoåc têåp, àaáp - KN lêåp thúâi gian biïíu hoåc<br />  têåp: Àoá cuäng laâ möåt trong<br /> ûáng àûúåc nhûäng àoâi hoãi cuãa thûåc tiïîn.<br /> nhûäng cöng cuå quaãn lñ thúâi gian hiïåu quaã nhêët àïí quaãn lñ thúâi<br /> 1. Vai troâ cuãa KHHT àöëi vúái SV trong quaá trònh gian cuãa mònh.<br /> àaâo taåo<br /> - KN viïët ra KHHT: Ngoaâi viïåc veä biïíu àöì cho kïë hoaåch,<br /> Trong àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó, KHHT coá vai troâ coân nïn viïët ra àêìy àuã. Baãn kïë hoaåch naây khöng cêìn thêåt tó<br /> quan troång trong viïåc quaãn lñ hoåc têåp cuãa SV. KHHT giuápmó nhûng nïn liïåt kï têët caã moåi àiïìu dûå àõnh laâm, theo daång<br /> SV xaác àõnh àûúåc muåc tiïu chñnh trong quaá trònh hoåc têåp. naâo thuêån tiïån nhêët.<br /> Nhòn vaâo baãn KHHT, möîi SV cuäng tûå kiïím tra àûúåc caác - KN thûåc hiïån KHHT: Àöång lûåc tûå thên laâ möåt phêìn<br /> muåc tiïu naâo mònh àaä hoaân thaânh, muåc tiïu naâo chûa hoaân söëng coân àïí thûåc hiïån kïë hoaåch.<br /> thaânh àïí kõp thúâi àiïìu chónh àïí thuác àêíy SV hoaåt àöång coá<br /> - KN theo doäi, àaánh giaá, ruát kinh nghiïåm vaâ àiïìu chónh<br /> hiïåu quaã nhùçm àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu àïì ra. Hún nûäa, KHHT: Theo doäi, àaánh giaá nhùçm thuác àêíy tiïën àöå thûåc hiïån<br /> möåt baãn KHHT töët seä giuáp SV quaãn lñ àûúåc quyä thúâi gian<br /> muåc tiïu, phaát hiïån nhûäng vêën àïì coá liïn quan àïën khaã<br /> cuãa mònh möåt caách hiïåu quaã vaâ àem laåi kïët quaã cao trongnùng thûåc hiïån muåc tiïu àaä àïì ra àïí coá nhûäng àiïìu chónh<br /> hoåc têåp. Bïn caånh àoá, KHHT giuáp cho CVHT theo doäi àûúåc cho phuâ húåp.<br /> tiïën àöå hoåc têåp cuãa SV àïí tûâ àoá coá nhûäng àõnh hûúáng kiïím Bïn caånh nhûäng thuêån lúåi nïu trïn, SV coân nhiïìu haån<br /> tra, tû vêën vaâ trúå giuáp SV coá hiïåu quaã.<br /> chïë trong quaá trònh reân luyïån KN lêåp KHHT:<br /> 2. Möåt söë KN lêåp KHHT<br /> - SV coân thiïëu kiïën thûác vïì àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó<br /> Viïåc xaác àõnh àûúåc caác KN lêåp KHHT möåt caách cuå<br /> cuäng nhû KN lêåp KHHT. Vêîn coân nhiïìu SV coân thiïëu quan<br /> thïí seä giuáp SV coá caái nhòn roä raâng vïì nhûäng KN cêìntêm vaâ cho rùçng khöng cêìn thiïët phaãi lêåp KHHT. SV chûa<br /> luyïån têåp vaâ reân luyïån caác KN àoá möåt caách baâi baãn. Tûâ<br /> thêëy roä sûå khaác biïåt giûäa àaâo taåo theo tñn chó vaâ àaâo taåo theo<br /> àoá àêíy maånh hiïåu quaã cuãa viïåc thûåc hiïån KHHT nhùçmniïn chïë, do àoá SV nghô chó cêìn àùng kñ hoåc têåp theo nùm<br /> àem laåi kïët quaã töët nhêët. KN lêåp KHHT göìm möåt söë KN<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Huâng Vûúng<br /> thaânh töë sau:<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 23<br /> <br /> hoåc seä hoaân thaânh àûúåc khoáa hoåc. Chñnh vò vêåy, nhiïìu SVhûúáng dêîn cho SV lêåp KHHT theo tûâng hoåc kò, KHHT nùm<br /> rúi vaâo tònh traång kïët quaã hoåc têåp khöng àaåt phaãi ruát búát tñn<br /> hoåc cuäng nhû KHHT toaân khoáa. CVHT theo saát SV trong<br /> chó möîi kò, nùång hún laâ caãnh baáo kïët quaã hoåc têåp vaâ buöåc<br /> quaá trònh hoåc têåp àïí coá thïí nhanh choáng nùæm bùæt àûúåc têm<br /> thöi hoåc.<br /> tû nguyïån voång cuãa SV, àiïìu kiïån cuäng nhû nùng lûåc cuãa<br /> - Phêìn lúán CVHT laâ nhûäng ngûúâi am hiïíu chûúng trònh SV giuáp SV coá nhûäng àõnh hûúáng àiïìu chónh KHHT cho<br /> àaâo taåo vaâ theo saát quaá trònh reân luyïån cuãa SV. Tuy nhiïn, húåp lñ àöëi vúái möîi caá nhên.<br /> vêîn coân möåt söë ñt CVHT chûa saát sao vúái SV, thaã nöíi viïåc Bïn caånh àoá, möîi CVHT phaãi laâ möåt ngûúâi am hiïíu sêu<br /> lêåp KHHT vaâ thûåc hiïån KHHT cuãa SV. Vêîn coân tònh traång<br /> sùæc vïì chûúng trònh àaâo taåo, coá kinh nghiïåm trong viïåc cung<br /> möåt böå phêån nhoã CVHT chûa thûåc sûå hiïíu thêëu àaáo chûúng cêëp thöng tin, giaãi àaáp thùæc mùæc cho SV trong quaá trònh hoåc<br /> trònh àaâo taåo, ngaåi trao àöíi nhûäng khoá khùn vûúáng mùæc gùåp<br /> têåp. Hún nûäa, CVHT phaãi laâ ngûúâi tû vêën, àõnh hûúáng cho<br /> phaãi trong quaá trònh tû vêën cho SV nïn chûa coá sûå tû vêën SV thiïët kïë KHHT phuâ húåp vúái nùng lûåc hoåc têåp vaâ àiïìu kiïån<br /> kõp thúâi, thêëu àaáo khi SV gùåp nhûäng khoá khùn trong quaácuãa baãn thên. Giuáp SV hoaân thaânh KHHT cuäng nhû khoáa<br /> trònh thûåc hiïån KHHT àïì ra dêîn àïën kïët quaã hoåc têåp chûa úã hoåc hiïåu quaã nhêët.<br /> mûác àöå cao.<br /> Cêìn töí chûác caác höåi nghõ vïì cöng taác CVHT nhû “Höåi<br /> - Viïåc àïì ra caác biïån phaáp cuå thïí reân luyïån KN lêåpnghõ CVHT ”, “Höåi nghõ àöëi thoaåi hoåc sinh - SV” àïí trao àöíi<br /> KHHT cho SV cuãa nhaâ trûúâng chûa àûúåc àùåt ra möåt caách vaâ hoåc hoãi kinh nghiïåm giûäa caác CVHT trong toaân trûúâng,<br /> coá chuã àõnh, caác hoaåt àöång coá taác duång reân luyïån KN lêåp<br /> cuãa CVHT vúái caác phoâng ban chûác nùng cuäng nhû àïí chia<br /> KHHT cho SV cuãa nhaâ trûúâng chûa àûúåc phong phuá, hêëp seã kinh nghiïåm xûã lñ caác tònh huöëng trong quaá trònh tû vêën<br /> dêîn vaâ thûåc sûå hiïåu quaã. Àiïìu naây àaä àïí laåi möåt khoaãng<br /> cho SV vaâ àïí coá thïm möåt kïnh thöng tin hiïíu thïm vïì SV,<br /> tröëng àaáng kïí trong viïåc phaát triïín vaâ reân luyïån khaã nùng tûåtaåo àiïìu kiïån töët nhêët cho SV tu dûúäng, hoåc têåp vaâ thûåc hiïån<br /> hoåc cuãa SV cuãa nhaâ trûúâng.<br /> KHHT àaåt hiïåu quaã cao.<br /> - SV coân deâ dùåt, ngaåi tiïëp xuác vúái CVHT, coân e deâ trong - Viïåc lêåp kïë hoaåch, thúâi gian biïíu khoa hoåc vaâ phuâ húåp<br /> viïåc baây toã quan àiïím, súã thñch cuãa mònh khi lûåa choån mön vúái SV, nêng cao caác hoaåt àöång trong chuöîi caác hoaåt àöång<br /> hoåc tûå choån vaâ khöng daám àûa ra nhûäng thùæc mùæc, nhûäng<br /> reân luyïån KN tûå hoåc seä giuáp cho SV phaát huy àûúåc khaã<br /> khoá khùn gùåp phaãi khi lêåp KHHT, triïín khai kïë hoaåch. SV nùng hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu cuãa mònh möåt caách töët nhêët,<br /> cuäng chûa thêëy àûúåc sûå cêìn thiïët phaãi lêåp KHHT, phaãi chuãhoaân thaânh àûúåc khoáa hoåc trong thúâi gian àaâo taåo. Àïí coá thïí<br /> àöång reân luyïån KN lêåp KHHT cuäng nhû cöë gùæng àïí hoaânlêåp àûúåc möåt baãn KHHT töët, trûúác hïët SV cêìn nùæm roä àûúåc<br /> thaânh kïë hoaåch àoá. Möåt söë SV coân yã laåi úã CVHT, thêåm chñ<br /> khaã nùng cuãa baãn thên, xaác àõnh àûúåc muåc tiïu hoåc têåp vaâ<br /> àùng kñ mön hoåc chêåm, khöng yá thûác vaâ traách nhiïåm trong tûâ àoá vaåch ra kïë hoaåch cuå thïí. SV seä cên bùçng àûúåc viïåc<br /> viïåc reân luyïån KN lêåp KHHT cuäng nhû thûåc hiïån KHHT. hoåc têåp vúái caác hoaåt àöång xaä höåi, thïí duåc thïí thao vaâ caác<br /> - SV chûa hiïíu roä, chûa hònh dung möåt caách hoaân hoaåt àöång khaác. Àïí hoaân thiïån baãn thên caã vïì kiïën thûác, thïí<br /> chónh vïì viïåc lêåp KHHT cuäng nhû KHHT göìm nhûäng loaåi chêët vaâ tinh thêìn.<br /> naâo? cêìn phaãi nhû thïë naâo? vaâ laâm sao àïí thiïët kïë àûúåc möåt<br /> - Viïåc reân luyïån KN lêåp KHHT khöng chó laâ viïåc<br /> baãn KHHT coá tñnh khaã thi cao? SV chó nghô àún giaãn àêìu CVHT cuâng vúái SV thiïët kïë möåt thúâi khoáa biïíu hoùåc möåt<br /> möîi hoåc kò àùng kñ mön hoåc trïn baãn giêëy vaâ trïn hïå thöëng thúâi gian biïíu vaâ khöng chó dûâng laåi úã viïåc àùng kñ mön<br /> àùng kñ mön hoåc trûåc tuyïën cuãa nhaâ trûúâng tûác laâ àaä àùnghoåc àêìu möîi hoåc kò. Maâ coân laâ viïåc tùng cûúâng reân luyïån<br /> kñ KHHT cuãa kò.<br /> KN lêåp KHHT cho SV thöng qua giaãng viïn giaãng daåy<br /> 3. Àïí reân luyïån KN lêåp KHHT nhùçm nêng cao hiïåu<br /> caác hoåc phêìn cuå thïí. Àöëi vúái möîi hoåc phêìn kiïën thûác àaåi<br /> quaã hoåc têåp cho SV, chuáng töi àïì xuêët möåt söë biïån<br /> cûúng hay kiïën thûác chuyïn mön, giaãng viïn trûåc tiïëp<br /> phaáp sau:<br /> giaãng daåy seä cung cêëp cho SV àïì cûúng chi tiïët vaâ kïë<br /> - Trang bõ kiïën thûác vïì àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó vaâ vïì hoaåch giaãng daåy cuãa hoåc phêìn. Giuáp caác em chuã àöång<br /> KN lêåp KHHT cho SV. Trong “Tuêìn sinh hoaåt cöng dên trong hoåc têåp vaâ lêåp KHHT. Giaãng viïn àûa ra caác nöåi<br /> hoåc sinh, SV”, caác trûúâng àaåi hoåc cêìn töí chûác caác buöíi hoåc<br /> dung hoaåt àöång nhoám, caác chuyïn àïì seminar, caác nöåi<br /> nhùçm trang bõ cho SV kiïën thûác vïì àaâo taåo theo hoåc chïë tñn dung thaão luêån àïí SV lêåp ra caác KHHT nhoã cho tûâng<br /> chó vaâ möåt söë KN lêåp KHHT. Phoâng àaâo taåo, CVHT cunghoåc phêìn. Nhû vêåy, seä giuáp SV lêåp vaâ thûåc hiïån KHHT<br /> cêëp cho SV chûúng trònh àaâo taåo vaâ kïë hoaåch àaâo taåo möîi tûâng bûúác möåt. Dêìn dêìn hònh thaânh möåt thoái quen hoåc<br /> khoáa hoåc. Giuáp SV nùæm vûäng chûúng trònh àaâo taåo, caáctêåp vaâ laâm viïåc theo kïë hoaåch.<br /> kiïën thûác cú baãn vïì chuêín àêìu ra SV cêìn àaåt úã möîi ngaânh,<br /> - Hònh thaânh vaâ reân luyïån tñnh chuã àöång trong viïåc lêåp<br /> tûâ àoá coá KHHT cuå thïí phuâ húåp vúái baãn thên ngûúâi hoåc. KHHT cho SV. Yïu cêìu SV lêåp KHHT caá nhên vaâo àêìu<br /> - Àêíy maånh hún nûäa vai troâ cuãa CVHT trong hoaåt àöång möîi hoåc kò. Riïng àöëi vúái SV nùm thûá nhêët, bïn caånh viïåc<br /> àõnh hûúáng vaâ tû vêën cho SV lêåp KHHT. CVHT töí chûác lêåp KHHT theo kò thò CVHT seä cho SV àùng kñ vaâ lêåp<br /> <br /> 24<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> KHHT toaân khoáa. Hún nûäa SV coá thïí chuã àöång lêåp KHHT<br /> àïí hoåc vûúåt hoùåc ruát búát söë tñn chó cho phuâ húåp vúái nùng lûåc<br /> hoåc têåp cuãa baãn thên hoùåc lûåa choån caác mön tûå choån trong<br /> (Tiïëp  theo trang  22)<br /> chûúng trònh àaâo taåo theo súã thñch. Cuöëi möîi hoåc kò, nùm cú höåi cho GV àûúåc hoåc têåp vaâ reân luyïån caác kô nùng cêìn<br /> hoåc, SV töíng kïët caác cöng viïåc àaä hoaân thaânh vaâ chûa hoaân thiïët theo chuyïn mön maâ mònh àang àaãm nhiïåm.<br /> thaânh. SV cuâng CVHT seä phên tñch ûu àiïím vaâ haån chïë<br /> Laänh àaåo caác nhaâ trûúâng, khoa, böå mön phaãi thûúâng<br /> cuãa baãn thên trong quaá trònh hoåc têåp, nhûäng nguyïn nhên xuyïn theo doäi, giaám saát caác hoaåt àöång tûå hoåc, tûå böìi dûúäng<br /> laâm cho SV chûa hoaân thaânh cöng viïåc àïì ra trong KHHT.<br /> kiïën thûác chuyïn mön, kô nùng cêìn coá cuãa ngûúâi GV CAND<br /> Tûâ àoá, ruát ra nhûäng kinh nghiïåm àïí SV coá thïí lêåp àûúåcàïí coá nhûäng àõnh hûúáng vaâ giuáp àúä, àiïìu chónh kõp thúâi.<br /> KHHT töëi ûu hún cho caác kò sau. Tùng cûúâng hònh thûác<br /> Töí chûác kiïím tra, àaánh giaá trònh àöå phaát triïín cuãa GV vaâ<br /> “àöi baån cuâng tiïën”, “nhoám baån hoåc têåp” àïí phaát huy hiïåu<br /> coá chïë àöå khuyïën khñch hoùåc khen thûúãng kõp thúâi.<br /> quaã viïåc thûåc hiïån vaâ giaám saát viïåc thiïån KHHT cuãa möîi 4. Möëi quan hïå giûäa caác biïån phaáp<br /> thaânh viïn trong nhoám.<br /> Möîi biïån phaáp QL böìi dûúäng GV caác trûúâng CÀ CAND<br /> - Giúái thiïåu cho SV möåt söë mêîu KHHT hoùåc caác ûángnhû àaä trònh baây úã trïn àïìu coá vai troâ, võ trñ vaâ têìm quan<br /> duång thiïët kïë KHHT: KHHT khöng chó laâ viïåc àùng kñ hoåc troång nhêët àõnh trong viïåc thöëng nhêët nhêån thûác, nêng cao<br /> têåp möîi kò, maâ ngoaâi caác KHHT ngùæn haån thò coân coá kïë<br /> phêím chêët, nùng lûåc chuyïn mön, nghiïn cûáu khoa hoåc,<br /> hoaåch daâi húi cho nùm hoåc, cho toaân khoáa. Viïåc thiïët kïë phaát huy nùng lûåc tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu saáng taåo cho GV,<br /> möåt baãn KHHT cêìn coá sûå àõnh hûúáng cuãa CVHT. CVHTàaãm baão chêët lûúång àöåi nguä, àaáp ûáng yïu cêìu ngaây caâng<br /> cêìn giúái thiïåu cho SV möåt söë mêîu KHHT vaâ tûâ àoá SV coá thïí<br /> cao cuãa xaä höåi hiïån àaåi, cuãa sûå nghiïåp giaáo duåc vaâ sûå phaát<br /> thiïët kïë caác KHHT phuâ húåp vúái caá nhên. Tûâ àoá, SV cuäng tiïån<br /> triïín caác nhaâ trûúâng.<br /> theo doäi àûúåc caác cöng viïåc trong baãn KHHT.<br /> Möîi biïån phaáp àïì xuêët coá võ trñ, chûác nùng vaâ taác àöång<br /> * * *<br /> àùåc thuâ nhûng khi thûåc hiïån tûâng biïån phaáp phaãi àûúåc àùåt<br /> Trïn àêy laâ möåt söë biïån phaáp reân luyïån KN lêåp KHHTtrong logic quan hïå taác àöång tûúng höî giûäa caác biïån phaáp.<br /> cho SV. Viïåc thûåc hiïån phöëi kïët húåp caác biïån phaáp möåtTñnh àöìng böå, hïå thöëng cêìn àûúåc quaán triïåt khi triïín khai caác<br /> caách àöìng böå vaâ húåp lñ seä àem laåi hiïåu quaã cao trong quaábiïån phaáp àïí vûâa tùng hiïåu quaã tûâng biïån phaáp, vûâa tùng<br /> trònh hoåc têåp cuãa SV. Caác biïån phaáp àoá coá möëi quan hïå<br /> taác àöång töíng húåp caác biïån phaáp.<br /> logic vaâ biïån chûáng. Möîi biïån phaáp àïìu coá chûác nùng,<br /> Trong quaá trònh QL böìi dûúäng, GV cêìn thûåc hiïån möåt<br /> vai troâ nhêët àõnh trong sûå höî trúå, böí sung cho nhau vaâ caách àöìng böå caác biïån phaáp. Tuy nhiïn, cùn cûá vaâo tñnh àùåc<br /> nhùçm reân luyïån KN lêåp KHHT cho SV. Têët caã caác biïånthuâ cuãa ngaânh, chuyïn ngaânh, àiïìu kiïån, thúâi gian cuå thïí,<br /> phaáp àïìu thöëng nhêët theo hûúáng nhùçm reân luyïån KN lêåp laänh àaåo caác nhaâ trûúâng cêìn xem xeát, lûåa choån, ûu tiïn thûåc<br /> lêåp KHHT. Do àoá, caác trûúâng àaåi hoåc cêìn vêån duång àöìng<br /> hiïån tûâng biïån phaáp cho phuâ húåp àïí àem laåi hiïåu quaã cao.<br /> <br /> böå vaâ húåp lñ caác biïån phaáp trong viïåc reân luyïån KN lêåp<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> KHHT cho SV.  <br /> [1] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2004). <br /> Chó thõ söë 40/<br /> 2004/CT-TW ngaây 15/06/2004 vïì viïåc xêy dûång, nêng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> cao chêët lûúång àöåi nguä nhaâ giaáo vaâ caán böå quaãn lñ<br /> [1] Böå GD-ÀT (2007). Quy chïë àaâo taåo àaåi hoåc vaâ cao<br /> giaáo duåc.<br /> àùèng hïå chñnh quy theo hïå thöëng tñn (ban haânh<br /> chó<br /> [2] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013). <br /> Nghõ quyïët söë<br /> keâm theo Quyïët àõnh söë 43/2007/QÀ-BGDÀT ngaây<br /> 29-NQ/TW ngaây 04/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân<br /> 15/08/2007 cuãa Böå trûúãng Böå GD-ÀT)<br /> .<br /> diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng<br /> [2] Böå GD-ÀT (2014). Quy chïë àaâo taåo àaåi hoåc vaâ cao<br /> nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ<br /> àùèng hïå chñnh quy theo hïå thöëng tñn (ban haânh<br /> chó<br /> trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp<br /> keâm theo Quyïët àõnh söë 17/VBHN-BGDÀT ngaây 15/<br /> quöëc tïë.<br /> 05/2014).<br /> [3] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2011). <br /> Quyïët àõnh söë 1229/<br /> [3] Àùång Xuên Haãi (2013). <br /> Kô thuêåt daåy hoåc trongQÀ-TTg ngaây 22/07/2011 phï duyïåt àïì aán quy hoaåch<br /> àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó.<br /> NXB Baách khoa.<br /> töíng thïí, nêng cao nùng lûåc vaâ chêët lûúång àaâo taåo<br /> [4] Buâi Ngoåc Lêm (2014). <br /> Phaát triïín kô nùng lêåp kïëcuãa caác cú súã àaâo taåo, böìi dûúäng trong cöng an nhên<br /> hoaåch hoåc têåp cho sinh viïn àaåi hoåc trong àaâo taåo<br /> dên àïën nùm 2020.<br /> theo hoåc chïë tñn chó<br /> . Luêån aán tiïën sô khoa hoåc giaáo<br /> [4] Böå Cöng an (2014). Chó thõ söë 13/CT<br /> -BCA ngaây<br /> duåc, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Thaái Nguyïn.<br /> 28/10/2014 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc<br /> [5] Trêìn Anh Tuêën - Buâi Ngoåc Lêm (2013). <br /> Töí chûác àaâo taåo trong cöng an nhên dên.<br /> hònh thaânh kô nùng lêåp kïë hoaåch hoåc têåp chuã àöång<br /> [5] Buâi Minh Giaám<br /> (2010). Giaãi phaáp nêng cao chêët<br /> theo hoåc chïë tñn chó cho sinh viïn àaåi hoåc<br /> . Taåp chñ lûúång àaâo taåo cuãa Trûúâng Trung cêëp Caãnh saát nhên<br /> Giaáo duåc, söë 320 tr 32-34, 42.<br /> dên VI trong tònh hònh múái<br /> . Àïì taâi khoa hoåc cêëp Böå.<br /> <br /> Nguyïn tùæc vaâ biïån phaáp quaãn l<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 25<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2