intTypePromotion=3

MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

Chia sẻ: Chung Hy Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
769
lượt xem
371
download

MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1). Hàm SUM Cú pháp : =Sum(danh sach) Ý nghĩa : Tính tổng cộng giá trị của các Cell có trong danh sách. Ví dụ : Sum(A1: A10) : tính tổng các giá trị từ cell A1 cho tới Cell A10 2) Hàm Max Cú pháp : =Max(danh sach) Ý nghĩa : Tìm phần tử lớn nhất có trong danh sách. Ví dụ : Max(A1: A10) : Tìm phần tử lớn nhất trong cell A1 cho tới Cell A10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

  1. MOÄT SOÁ HAØM CÔ BAÛN THÖÔØNG DUØNG TRONG EXCEL    1). Haøm SUM Cuù phaùp : =Sum(danh sach) YÙ nghóa : Tính toång coäng giaù trò cuûa caùc Cell coù trong danh saùch. Ví duï : Sum(A1: A10) : tính toång caùc giaù trò töø cell A1 cho tôùi Cell A10 2) Haøm Max Cuù phaùp : =Max(danh sach) YÙ nghóa : Tìm phaàn töû lôùn nhaát coù trong danh saùch. Ví duï : Max(A1: A10) : Tìm phaàn töû lôùn nhaát trong cell A1 cho tôùi Cell A10 3) Haøm Min Cuù phaùp : =Min(danh sach) YÙ nghóa : Tìm phaàn töû nhoû nhaát coù trong danh saùch. Ví duï : Max(A1: A10) : Tìm phaàn töû nhoû nhaát trong cell A1 cho tôùi Cell A10 4) Haøm Average Cuù phaùp : =Average(danh sach) YÙ nghóa : Tìm giaù trò trung bình coäng coù trong danh saùch. Ví duï : Average(A1: A10) : Tìm giaù trò trung bình coäng töø cell A1 cho tôùi Cell A10 5) Haøm IF Cuù phaùp : =If( bieåu thöùc ñieàu kieän, trò nhaän ñöôïc khi bieåu thöùc ñieàu kieän ñuùng, trò nhaän ñöôïc khi bieåu thöùc ñieàu kieän sai) YÙ nghóa:  Bieåu thöùc ñieàu kieän: laø moät bieåu thöùc so saùnh giöõa ñoái töïông naøy vôùi ñoái töôïng kia.  Trò nhaän ñöôïc khi bieåu thöùc ñieàu kieän ñuùng: ñaây laø keàt quaû traû veà cuûa haøm If khi bieåu thöùc ñieàu kieän ñuùng.(ñaây coù theå laø moät bieåu thöùc hay moät haøm nhöng keát quaû seõ traû veà phaûi laø moät giaù trò).  Trò nhaän ñöôïc khi bieåu thöùc ñieàu kieän sai: yù nghóa töông töï nhö treân, nhöng noù ñöôïc traû veà khi bieåu thöùc ñieàu kieän sai. 6). Haøm RIGHT Cuù phaùp : =Right(chuoåi caàn caét, soá löôïng kyù töï caét) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù   trò   kieåu   chuoãi   ñöôïc  caét beân phaûi  cuûa chuoãi me ïvaø coù soá löôïng kyù töï nhö ñaõ chæ ra . 7. Haøm LEFT Cuù phaùp : =Left(chuoåi caàn caét, soá löôïng kyù töï caét). YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù   trò   kieåu   chuoãi  ñöôïc  caét beân traùi cuûa chuoãi meï vaø coù soá löôïng kyù töï nhö ñaõ chæ ra. 8). Haøm MID Cuù phaùp : =Mid (chuoåi caàn caét, ví trí kyù tö, ïsoá löôïng kyù töï caét)
  2. YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù   trò   kieåu   chuoãi  ñöôïc  caét   ôû  giöõa  chuoãi meï keå töø vò trí baét ñaàu vaø coù soá löôïng kyù töï nhö ñaõ chæ ra. 9). Haøm VALUE Cuù phaùp : =VALUE(Chuoãi daïng soá caàn ñoåi). YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù trò kieåu soá cuûa chuoãi coù daïng soá 10). Haøm INT Cuù phaùp : =Int( bieåu thöùc) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà trò nguyeân cuûa bieåu thöùc 11). Haøm ROUND Cuù phaùp : =Round(bieåu thöùc, vò trí caàn laøm troøn ñeán) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù trò kieåu soá ñöôïc laøm  troøn öùng vôùi vò trí caàn laøm troøn ñöôïc chæ ra 12). Haøm MOD Cuù phaùp : =Mod ( giaù trò, kyù soá) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù   trò   kieåu  nguyeân  cuûa giaù trò chia nguyeân cho kyù soá 13). Haøm RANK Cuù phaùp : =Rank ( giaù trò, baûng doø) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù   trò   kieåu   nguyeân   cuûa  laø   thöù   haïng  cuûa giaù trò so vôùi caùc thaønh phaàn trong baûng doø. 14) Haøm COUNT Cuù phaùp : =Count ( Danh saùch) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù trò laø soá löôïng cuûa  caùc oâ coù giaù trò trong danh saùch 15) Haøm COUNTIF Cuù phaùp : =CountIf (Danh saùch,trò doø) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà moät giaù trò laø soá löôïng cuûa caùc  oâ trong danh saùch baèng trò doø ( chæ giaûi quyeát 1 ñieàu kieän ) 16) Haøm SUMIF Cuù phaùp : =SumIf (Vuøng doø, giaù trò ñem doø, coät duøng ñeå tính toång) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà toång     giaù   trò   caùc   phaàn   töû  thoûa maõn giaù trò ñem doø coù trong vuøng doø. 17). Haøm VLOOKUP Cuù phaùp : =Vlookup(trò doø, baûng doø, coät tham chieáu, caùch doø) YÙ nghóa : Keát quaû traû veà laø moät giaù trò tìm thaáy trong baûng doø  Trò doø laø moät giaù trò hay moät bieåu thöùc, moät ñòa chæ caàn doø tìm.
  3.  Baûng doø laø baûng maø ta seõ doø treân ñoù; vaø coät ñaàu tieân beân traùi seõ ñöôïc tính laø coät moät, nôi trò doø tieán haønh do øtìm.  Coät tham chieáu : laø coät maø ta seõ nhaän giaù trò neáu nhö trò doø ñuôïc doø thaáy trong coät moät. ( laø moät kyù soá hay coù theå laø moät bieåu thöùc coù keát quaû traû veà laø kieåu soá.  Caùch doø :  Caùch doø laø 1 hoaëïc khoâng chæ ra : ñaây laø caùch doø töông ñoái. Neáu khoâng tìm thaáy haøm naøy seõ traû veà moät giaù trò gaàn baèng ( ñieàu kieän baûng doø phaûi ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taêng daàn)  Caùch doø laø 0 : ñaây laø caùch doø tuyeät ñoái . Neáu khoâng tìm thaáy phaàn töû baèng noù, haøm naøy seõ traû veà giaù trò N/A. 18). Haøm HLOOKUP Cuù phaùp : =Hlookup(trò doø, baûng doø, coät tham chieáu, caùch doø) YÙ nghóa : YÙ nghóa töông töï nhö haøm VLOOKUP nhöng baây doø baûng doø ñöôïc thieát keá naèm ngang vaø doøng ñaàu tieân seõ laø doøng duøng ñeå doø, noù ñöôïc ñaùnh soá laø 1 . Caùch doø : Coù yù nghóa töông töï nhö treân . 19). Haøm MATCH Cuù phaùp : =Match(Trò doø,Baûng doø, caùch doø) YÙ nghóa : Haøm naøy coù yù nghóa töông töï nhö haøm VLOOKUP hoaëc HLOOKUP; tuy nhieân trò traû veà cuûa haøm naøy seõ laø chæ soá  thöù  töï  cuûa phaàn töû ñöôïc tìm thaáy chöù khoâng phaûi laø giaù trò nöõa. Thöôøng Baûng doø chæ laø moät coät hoaëc moät haøng maø thoâi. 20). Haøm INDEX Cuù phaùp : =Index(Baûng doø, haøng tham chieáu, coät tham chieáu) YÙ nghóa : Haøm naøy seõ traû veà giaù trò cuûa Cell  coù trong baûng doø ñöôïc chæ ra bôûi haøng tham chieáu vaø coät tham chieáu. 20). Haøm DSUM : Cuù phaùp : =Dsum(Baûng doø, Tieâu ñeà coät tính toång , vuøng ñieàu kieän tính toång) YÙ nghóa: Haøm naøy seõ traû veà toång   giaù trò caùc phaàn töû  coù giaù trò  thoûa maõn ñieàu kieän ñöôïc neâu trong vuøng ñieàu kieän. 21). Haøm DCOUNT, DMAX, DMIN : Cuù phaùp : =Töông töï haøm Dsum YÙ nghóa: Haøm naøy seõ traû veà soá löôïng , giaù trò lôùn nhaát hay giaù trò nhoû nhaát  caùc   phaàn   töû     coù   giaù   trò  thoûa maõn ñieàu kieän ñöôïc neâu trong vuøng ñieàu kieän. Ta chæ duøng Caùc haøm D khi soá löôïng ñieàu kieän nhieàu hôn 1. Caùch ñaët vuøng ñieàu kieän ñeå Trích loïc hay thöïc hieän caùc haøm kieåu D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản