intTypePromotion=3

CÁC HÀM TRONG EXCEL

Chia sẻ: Le Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

6
3.858
lượt xem
1.147
download

CÁC HÀM TRONG EXCEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng dụng khác như Access, SQL,... và trong kỹ thuật lập trình PASCAL, C++, C#, VB.NET,.... Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC HÀM TRONG EXCEL

  1. CÁC HÀM TRONG EXCEL I. HÀM LOGIC. 1. Ham AND: ̀ __Cú phap: ́ __ AND (Logical1, Logical2, ….) ́ __Cac đôi sô: ́ ́ __Logical1, Logical2… là cac biêu thưc điêu kiện. ́ ̉ ̀ __Ham trả về giá trị TRUE (1) nêu tât cả cac đôi số cua nó là đung, trả về giá trị FALSE ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ (0) nêu một hay nhiêu đôi số cua nó là sai. ́ ̀ ́ ̉ __Lưu y: ́ __- Cac đôi số phai là giá trị logic hoặc mang hay tham chiêu có chưa giá trị logic. ́ ́ ̉ ̉ ́ __- Nêu đôi số tham chiêu là giá trị text hoặc Null (rông) thì nhưng giá trị đó bị bỏ qua. ́ ́ ́ ̃ __- Nêu vung tham chiêu không chưa giá trị logic thì hàm trả về lôi #VALUE! ́ ̀ ́ ̃ __Ví du: ̣ __=AND(D7>0,D703/02/74,F7>01/01/2002) __3. Ham NOT: ̀ __Cú phap: ́ __ NOT(Logical) __Đôi sô: Logical là một giá trị hay một biêu thưc logic. ́ ́ ̉ __Ham đao ngược giá trị cua đôi sô. Sư dụng NOT khi bạn muôn phủ định giá trị cua ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ đôi số trong phep toan nay. ́ ́ ́ ̀ II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC. 1. Ham ABS: ̀ __Lây giá trị tuyệt đôi cua một số ́ ́ ̉ __Cú phap: ABS(Number) ́ __Đôi sô: Number là một giá trị sô, một tham chiêu hay một biêu thưc. ́ ́ ́ ́ ̉ __Ví du: ̣ __=ABS(A5 + 5) __2. POWER: __Ham trả về luy thưa cua một sô. ̀ ̃ ̉ ́ __Cú phap: POWER(Number, Power) ́
  2. ́ __Cac tham sô: ́ __- Number: Là một số thực mà bạn muôn lây luy thưa. ́ ́ ̃ __- Power: Là số mu. ̃ __Ví dụ __= POWER(5,2) = 25 ____ __3. Ham PRODUCT: ̀ __Ban có thể sư dụng hàm PRODUCT thay cho toan tư nhân * để tinh tich cua một ̣ ́ ́ ́ ̉ ̃ day. __Cú phap: ́ __ PRODUCT(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… là day số mà bạn muôn nhân. ́ ́ ̃ ́ ____ __4. Ham MOD: ̀ __Lây giá trị dư cua phep chia. ́ ̉ ́ __Cú phap: MOD(Number, Divisor) ́ __Cac đôi sô: ́ ́ ́ __- Number: Số bị chia. __- Divisor: Số chia. ____ __5. Ham ROUNDUP: ̀ __Lam tron một sô. ̀ ̀ ́ __ Cú phap: ́ __ ROUNDUP(Number, Num_digits) __Cac tham sô: ́ ́ __- Number: Là một số thực mà bạn muôn lam tron lên. ́ ̀ ̀ __- Number_digits: là bâc số thập phân mà bạn muôn lam tron. ̣ ́ ̀ ̀ __Chú y: ́ __- Nêu Num_digits > 0 sẽ lam tron phân thập phân. ́ ̀ ̀ ̀ __- Nêu Num_digits = 0 sẽ lam tron lên số tự nhiên gân nhât. ́ ̀ ̀ ̀ ́ __- Nêu Num_digits < 0 sẽ lam tron phần nguyên sau dấu thập phân. ́ ̀ ̀ __ __6. Ham EVEN: ̀ __Lam tron lên thanh số nguyên chăn gân nhât. ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ __Cú phap: EVEN(Number) ́ __tham sô: Number là số mà bạn muôn lam tron. ́ ́ ̀ ̀ __Chú y: ́ __- Nêu Number không phai là kiêu số thì hàm trả về lôi #VALUE! ́ ̉ ̉ ̃ __7. Ham ODD: ̀ __Lam tron lên thanh số nguyên lẻ gân nhât. ̀ ̀ ̀ ̀ ́ __Cú phap: ODD(Number) ́ __Tham sô: Number là số mà bạn muôn lam tron. ́ ́ ̀ ̀
  3. ̀ __8. Ham ROUNDDOWN: __Lam tron xuông một sô. ̀ ̀ ́ ́ __Cú phap:́ __ ROUNDDOWN(Number, Num_digits) __Cac tham sô: tương tự như hàm ROUNDUP. ́ ́ III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ. __ ́ A. Nhom hàm tinh tông ́ ̉ __1. Ham SUM: ̀ __Cộng tât cả cac số trong một vung dư liệu được chọn. ́ ́ ̀ __Cú phap: ́ __ SUM(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… là cac số cân tinh tông. ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ __2. Ham SUMIF: ̀ __Tinh tông cua cac ô được chỉ định bơi nhưng tiêu chuân đưa vao. ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ __Cú phap: ́ __ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) ́ __Cac tham sô: ́ __- Range: Là day mà bạn muôn xac định. ̃ ́ ́ __- Criteria: cac tiêu chuân mà muôn tinh tông. Tiêu chuân nay có thể là sô, biêu thưc ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ hoặc chuôi. ̃ __- Sum_range: Là cac ô thực sự cân tinh tông. ́ ̀ ́ ̉ __Ví du: ̣ __= SUMIF(B3:B8,”
  4. __1. Ham MAX: ̀ __Trả về số lơn nhât trong day được nhập. ́ ̃ __Cú phap: ́ __ MAX(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… là day mà bạn muôn tim giá trị lơn nhât ơ trong ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ đo. Ví du. ́ ̣ __2. Ham LAGRE: ̀ __Tim số lơn thư k trong một day được nhập. ̀ ̃ __Cú phap: ́ __ LARGE(Array, k) ́ __Cac tham sô: ́ __- Array: Là một mang hoặc một vung dư liệu. ̉ ̀ __- k: Là thư hạng cua số bạn muôn tim kể tư số lơn nhât trong day. ̉ ́ ̀ ́ ̃ __Ví du. ̣ __3. Ham MIN: ̀ __Trả về số nhỏ nhât trong day được nhập vao. ́ ̃ ̀ __Cú phap: ́ __ MIN(Number1, Number2…) __Cac tham sô: Number1, Number2… là day mà bạn muôn tim giá trị nhỏ nhât ơ trong ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ đo. ́ __4. Ham SMALL: ̀ __Tim số nhỏ thư k trong một day được nhập vao. ̀ ̃ ̀ __Cú phap: ́ __ SMALL(Array, k) __Cac tham sô: ́ ́ __- Array: Là một mang hoặc một vung cua dư liệu. ̉ ̀ ̉ __- k: Là thư hạng cua số mà bạn muôn tim kể tư số nhỏ nhât trong day. ̉ ́ ̀ ́ ̃ __D. Nhom hàm đêm dư liệu ́ ́ __1. Ham COUNT: ̀ __Ham COUNT đêm cac ô chưa dư liệu kiêu số trong day. ̀ ́ ́ ̉ ̃ __Cú phap: ́ __ COUNT(Value1, Value2, …) __Cac tham sô: Value1, Value2… là mang hay day dư liệu. ́ ́ ̉ ̃ __2. Ham COUNTA: ̀ __Đêm tât cả cac ô chưa dư liệu. ́ ́ ́ __Cú phap: ́ __ COUNTA(Value1, Value2, …) __Cac tham sô: Value1, Value2… là mang hay day dư liệu. ́ ́ ̉ ̃ __Ví du. ̣ __3. Ham COUNTIF: ̀ __Ham COUNTIF đêm cac ô chưa giá trị số theo một điêu kiện cho trươc. ̀ ́ ́ ̀ __Cú phap: ́
  5. __ COUNTIF(Range, Criteria) ́ __Cac tham sô: ́ __- Range: Day dư liệu mà bạn muôn đêm. ̃ ́ ́ __- Criteria: Là tiêu chuân cho cac ô được đêm. ̉ ́ ́ __Ví du: ̣ __= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đêm tât cả cac ô trong day B3:B11 có chưa số lơn ́ ́ ́ ̃ hơn 100) IV. NHÓM HÀM CHUỖI. 1. Ham LEFT: ̀ __Trich cac ký tự bên trai cua chuôi nhập vao. ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ __Cú phap: LEFT(Text,Num_chars) ́ ́ __Cac đôi sô: ́ ́ __- Text: Chuôi văn ban. ̃ ̉ __- Num_Chars: Số ký tự muôn trich. ́ ́ __Ví du: ̣ __=LEFT(Tôi tên la,3) = “Tôi” ̀ __2. Ham RIGHT: ̀ __Trich cac ký tự bên phai cua chuôi nhập vao. ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̀ __Cú phap: RIGHT(Text,Num_chars) ́ __Cac đôi sô: tương tự hàm LEFT. ́ ́ ́ __Ví du: ̣ __=RIGHT(Tôi tên la,2) = “la” ̀ ̀ __3. Ham MID: ̀ __Trich cac ký tự tư số băt đâu trong chuôi được nhập vao. ́ ́ ́ ̀ ̃ ̀ __Cú phap: ́ __MID(Text,Start_num, Num_chars) ́ __Cac đôi sô: ́ ́ __- Text: chuôi văn ban. ̃ ̉ __- Start_num: Số thư tự của ký tự băt đâu được trich. ́ ̀ ́ __- Num_chars: Số ký tự cân trich. ̀ ́ __4. Ham UPPER: ̀ __Đôi chuôi nhập vao thanh chư hoa. ̉ ̃ ̀ ̀ __Cú phap: UPPER(Text) ́ __5. Ham LOWER: ̀ __Đôi chuôi nhập vao thanh chư thương. ̉ ̃ ̀ ̀ __Cú phap: LOWER(Text) ́ __6. Ham PROPER: ̀ __Đôi ký tư đâu cua tư trong chuôi thanh chư hoa. ̉ ̀ ̉ ̃ ̀ __Cú phap: PROPER(Text) ́ __Ví du: ̣ __=PROPER(phan van a) = “Phan Van A”
  6. ̀ __7. Ham TRIM: __Căt bỏ cac ký tự trăng ơ đâu chuôi và cuôi chuôi. ́ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̃ __Cú phap: TRIM(Text) ́ V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG. __ ̀ 1. Ham DATE: __Ham Date trả về một chuôi trinh bay một kiêu ngay đặc thu. ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ __Cú phap: DATE(year,month,day) ́ ́ __Cac tham sô: ́ __- Year: miêu tả năm, có thể tư 1 đên 4 chư sô. Nêu bạn nhập 2 chư sô, theo mặc ́ ́ ́ ́ định Excel sẽ lây năm băt đâu la: 1900.(Ví du) ́ ́ ̀ ̀ ̣ __- Month: miêu tả thang trong năm. Nêu month lơn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tinh ́ ́ ́ thêm cac thang cho số miêu tả năm.(Ví du) ́ ́ ̣ __- Day: miêu tả ngay trong thang. Nêu Day lơn hơn số ngay trong thang chỉ định, thì ̀ ́ ́ ̀ ́ Excel sẽ tự động tinh thêm ngay cho số miêu tả thang.(Ví du) ́ ̀ ́ ̣ __Lưu y: ́ __- Excel lưu trư kiêu ngay như một chuôi số liên tục, vì vây có thể sư dụng cac phep ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ́ toan công (+), trư (-) cho kiêu ngay.(Ví du) ́ ̣ ̉ ̀ ̣ __2. Ham DAY: ̀ __Trả về ngay tương ưng vơi chuôi ngay đưa vao. Giá trị trả về là một số kiêu Integer ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ơ trong khoang tư 1 đên 31. ̉ ́ __Cú phap: DAY(Serial_num) ́ __Tham sô: ́ __Serial_num: Là dư liệu kiêu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kêt quả cua một ̉ ́ ̉ hàm hay công thưc khac.(Ví du) ́ ̣ __3. Ham MONTH: ̀ __Trả về thang cua chuôi ngay được mô ta. Giá trị trả về là một số ơ trong khoang 1 ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ̉ ́ đên 12. __Cú phap: MONTH(Series_num) ́ __Tham sô: ́ __Series_num: Là một chuôi ngay, có thể là một hàm DATE hoặc kêt quả cua một hàm ̃ ̀ ́ ̉ hay công thưc khac. (Ví du) ́ ̣ __4. Ham YEAR: ̀ __Trả về năm tương ưng vơi chuôi ngay đưa vao. Year được trả về là một kiêu Integer ̃ ̀ ̀ ̉ trong khoang 1900-9999. ̉ __Cú phap: YEAR(Serial_num) ́ __Tham sô: ́ __Serial_num: Là một dư liệu kiêu ngay, có thể là một hàm DATE hoặc kêt quả cua ̉ ̀ ́ ̉ một hàm hay công thưc khac.(ví du) ́ ̣ __5. Ham TODAY: ̀ __Trả về ngay hiện thơi cua hệ thông. ̀ ̉ ́ __Cú phap: TODAY() ́
  7. __Ham nay không có cac đôi sô. ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ __6. Ham WEEKDAY: __Trả về số chỉ thư trong tuân. ̀ __Cú phap: ́ __ WEEKDAY(Serial, Return_type) ́ ́ ́ __Cac đôi sô: __- Serial: một số hay giá trị kiêu ngay. ̉ ̀ __- Return_type: chỉ định kiêu dư liệu trả vê. ̉ ̀ VI. HÀM VỀ THỜI GIAN. 1. Ham TIME: ̀ __Trả về một chuôi trinh bay một kiêu thơi gian đặc thu. Giá trị trả về là một số trong ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ khoang tư 0 đên 0.99999999, miêu tả thơi gian tư 0:00:00 đên 23:59:59. ̉ ́ ́ __Cú phap: ́ __ TIME(Hour,Minute,Second) __Cac tham sô: Được tinh tương tự ơ hàm DATE. ́ ́ ́ __- Hour: miêu tả giơ, là một số tư 0 đên 32767. ́ __- Minute: miêu tả phut, là một số tư 0 đên 32767. ́ ́ __- Second: miêu tả giây, là một số tư 0 đên 32767. ́ __2. Ham HOUR: ̀ __Trả về giơ trong ngay cua dư liệu kiêu giơ đưa vao. Giá trị trả về là một kiêu Integer ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ trong khoang tư 0 (12:00A.M) đên 23 (11:00P.M). ̉ ́ __Cú phap: HOUR(Serial_num) ́ __Tham sô: ́ __Serial_num: Là dư liệu kiêu Time. Thơi gian có thể được nhập như: ̉ __- Một chuôi kí tự năm trong dâu nhay (ví dụ “5:30 PM”) ̃ ̀ ́ ́ __- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 mô tả 5:08 AM) __- Kêt quả cua một công thưc hay một hàm khac. ́ ̉ ́ __3. Ham MINUTE: ̀ __Trả về phut cua dư liệu kiêu Time đưa vao. Giá trị trả về là một kiêu Integer trong ́ ̉ ̉ ̀ ̉ khoang tư 0 đên 59. ̉ ́ __Cú phap: MINUTE(Serial_num) ́ __Tham sô: ́ __Serial_num: Tương tự như trong công thưc HOUR. __4. Ham SECOND: ̀ __Trả về giây cua dư liệu kiêu Time đưa vao. Giá trị trả về là một kiêu Integer trong ̉ ̉ ̀ ̉ khoang tư 0 đên 59. ̉ ́ __Cú phap: SECOND(Serial_num) ́ __Tham sô: ́ __Serial_num: Tương tự như trong công thưc HOUR. __5. Ham NOW: ̀ __Trả về ngay giơ hiện thơi cua hệ thông. ̀ ̉ ́
  8. __Cú phap: NOW() ́ __Ham nay không có cac đôi sô. ̀ ̀ ́ ́ ́ VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU. 1. Ham VLOOKUP: ̀ __Tim ra một giá trị khac trong một hang băng cach so sanh nó vơi cac giá trị trong cột ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ đâu tiên cua bang nhập vao. ̀ ̉ ̉ ̀ ____ __Cú phap: ́ __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Cac tham sô: ́ ́ __- Lookup Value: Giá trị cân đem ra so sanh để tim kiêm. ̀ ́ ̀ ́ __- Table array: Bang chưa thông tin mà dư liệu trong bang là dư liệu để so sanh. Vung ̉ ̉ ́ ̀ dư liệu nay phai là tham chiêu tuyệt đôi. ̀ ̉ ́ ́ __ Nêu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì cac giá trị trong cột dung ́ ́ ̀ để so sanh phai được săp xêp tăng dân. ́ ̉ ́ ́ ̀ __- Col idx num: số chỉ cột dư liệu mà bạn muôn lây trong phep so sanh. ́ ́ ́ ́ __- Range lookup: Là một giá trị luân lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tim giá trị ̣ ̀ chinh xac hoặc tim giá trị gân đung. + Nêu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ trị gân đung được trả vê. ̀ ́ ̀ __Chú y: ́ __- Nêu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhât trong cột đâu tiên cua bang Table ́ ́ ̀ ̉ ̉ array, nó sẽ thông bao lôi #N/A. ́ ̃ __Ví du: ̣ __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) __Tim một giá trị băng giá trị ơ ô F11 trong cột thư nhât, và lây giá trị tương ưng ơ ̀ ̀ ́ ́ cột thư 2. __2. Ham HLOOKUP: ̀ __ Tim kiêm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng băng cach so sanh nó vơi cac giá trị ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ trong hang đâu tiên cua bang nhập vao. ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ __Cú phap: ́ __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Cac tham số tương tự như hàm VLOOKUP. ́ __3. Ham INDEX: ̀ __Trả về một giá trị hay một tham chiêu đên một giá trị trong phạm vi bang hay vung ́ ́ ̉ ̀ dư liệu. __Cú phap: ́ __INDEX(Array,Row_num,Col_num) __Cac tham sô: ́ ́ __- Array: Là một vung chưa cac ô hoặc một mang bât biên. ̀ ́ ̉ ́ ́ __Nêu Array chỉ chưa một hang và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ́ ̀ ưng là tuy y. ̀ ́
  9. __Nêu Array có nhiêu hơn một hang hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc ́ ̀ ̀ Col_num được sư dụng. __- Row_num: Chọn lựa hang trong Array. Nêu Row_num được bỏ qua thì Col_num là ̀ ́ ́ ̣ băt buôc. __- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nêu Col_num được bỏ qua thì Row_num là ́ ́ băt buôc. ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản