intTypePromotion=3

Một số kết quả nghiên cứu về chất diệt khuẩn cho xử lý nước bơm ép

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
4
download

Một số kết quả nghiên cứu về chất diệt khuẩn cho xử lý nước bơm ép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích tìm kiếm các chất thay thế chất diệt khuẩn của nước ngoài đang sử dụng ở mỏ Bạch Hổ, tác giả đã nghiên cứu chế tạo trong phòng thí nghiệm 3 loại diệt khuẩn sau: Chất A trên cơ sở hợp chất amin vòng (Triazine); Chất B trên cơ sở hợp chất ngưng tụ của acrolein với formaldehyde; Chất C trên cơ sở kết hợp các aldehyde, chất HĐBM hoại Nonyl phenol polythylen oxyt và hợp chất Amin. Hiệu quả diệt khuẩn của các chất này đã được đánh giá và so sánh với Troskin 5407, và Acticide DDQ 50 (hãng Benh-Bayer).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số kết quả nghiên cứu về chất diệt khuẩn cho xử lý nước bơm ép

  1. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sdthu hdi ddu md Bqch Hd" MOT S 6 K^T QUA NGHIEN ccru v^ CHAT DI$T KHUAN CHO X(J LY NLTOC BOM t? Cao Anh Dung, Ta Dinh Vinh, Tran Xuan Phuang Le Anh Dao, Le Minh San, Nguyen Lan Huang Tnnh Thanh San, Hoang Linh, Than Hoang Cudng Cong ty Dung dich khoan va Hoa pham Dau khi ABSTRACT Production of Hydrogen Sunfide in Sea-Water due to the Activitiy of Sulfat Reducing Bacteha (SRB) is potentially serious problem. Sea-Water contains all of the nutrients required to support SRB metabolism. This paper will present results from testing biocides, which producted by DMC controlling SRB. Results indicated th biocide C (Mixture of aldehydes C1-C5, amine and surfactant) was effective against SRB at lOOppm concentr whereas biocide A (Thazine), biocide B (condensation product of acrolein and formaldehyde) at the 200 ppm concentration. Tests have also shown that H2S production was halted almost immediately after one week of treatment. Viec sCr dung nude bien ed ham lugng ion S04^' cao va vi khuan khCr Sunfat (SRB) de bdm ep cd the gay ra nhieu thiet hai cho md. Su hoat ddng cua vi khuan SRB gay ra an mdn trong he thdng bam ep do sinh khi HjS va lam tac nghen dudng dng vi tao ra bun sat. Nguy hai han, viec hinh thanh HjS trong tang chira dau do vi khuan SRB khu ion SO/" lam ngudn dau va khi bi chua hoa. Theo nghien eCru eua eae nha vi sinh, vi khuan khCr Sunfat la tap hgp nhdm cac vi khuan dac biet cd trong mdi trudng nude thieu oxy cd ten la Desulforibno, Desulfotomaculum... Chung phat trien dugc nhd vao ngudn nang lugng thu dugc tU phan Crng oxy hoa cac chat huu ea ed trong nude nhu Lactat, Ethanol, Methanol, acid Diearboxylie... va phan Ung khCr S04^' thanh H2S [1]. 2C + SO^^- + 2H2O ^ ' ^ ^ ' ^ ' " ^ ^ % 2HC03^- + H^S (Vat chat huu ca) Nhiet do thich hgp cho hau het cac vi khuan khCr sunfat la 20°CH- 4 0 ° C . Tuy nhien cung cd mdt vai loai ed the chiu dugc nhiet do tU 65°CH-70°C, vidu nhu Desulfotomaculum nigrificants. Vi khuan SRB chiu nhiet khdng phat hien thay trong nude bien md Bach Hd [2] Trong mdi trudng nude, vi khuan khu Sunfat SRB tdn tai d hai dang: bai Idi va bam dinh. Vi khuan SRB bam dinh tren be mat kim loai (be mat dudng dng d i n dau nude) tao ra mdt mang sinh hgc bao gdm cac Polysaeharit, enzim va ion kim loai (Mg, Fe, Ca...) dugc ggi la mang Biofilm. Chinh mang Biofilm nay la nai cu ngu va phat then cua vi khuan SRB bam dinh. Su tao thanh mang Biofilm trong dudng dng lam giam kha nang trao ddi nhiet eua cac dng dan, lam giam luu lugng ddng chay va dac biet la gay an mdn diem rat khd phat hien. Oe giam eae tdn that ke tren, nude bien hoae nude via trudc khi bam ep xudng via dugc xu ly bang cac chat diet khuan de kiem soat su phat trien eua vi khuan SRB. Tuy nhien can luu y hieu qua diet vi khuan bam dinh cua eae chat diet khuan thugng nhd han so vgi diet vi khuan bai lgi. Cac chat diet vi khuan SRB dugc chia lam hai nhdm ehinh [3]: • Chat diet khuan oxy hoa gdm: Hydro Peroxyt H2O2, Cloro Dioxyt CIO2. Chat diet khuan loai nay dugc sCr dijng vgi ndng do 1500^5000 ppm theo trgng lugng. • Chat diet khuan huu ea khdng oxy hoa gdm: 164
  2. Hdi thdo khoa hoc "Nang cao he sd thu hdi ddu md Bach Ho" + Cac hgp chat aldehyde nhu: Acrolein (CH2=CH-CH0) Glutaraldehyde (CH0-(CH2)3-CH0) + Cac hap chat amin nhu: amin vong Tnazin, cac amin bae bd'n, Amin th^ng,,, + Cac hgp chat Thiocacbamat, Thiazolone... Ndng dp chat diet khuan huu ea khdng oxy hoa de xCr ly nude tU 50ppm den 500ppm, Trong sd cac chat diet khuan ke tren thi acrolein cd hieu qua nhat. Tuy nhien acrolein cung cd han che la de bi polymer hoa va ed mui hae rat khd chiu gay khd khan cho ngudi sCr dung. Vdi muc dich tim kiem cac chat thay the chat diet khuan eua nude ngoai dang su dung d md Bach Hd, chung tdi da nghien eUu che tao trong phdng thi nghiem 3 loai diet khuan sau: - Chat A tren ca sd hgp chat amin vdng (Thazine). - Chat B tren ea sd hgp chat ngung tu cua acrolein vdi formaldehyde. - Chat C tren ca sd ket hap eae aldehyde, chat HDBM loai Nonyl phenol polyethylen oxyt va hgp chat Amin. Hieu qua diet khuan eua eae chat nay da duac danh gia va so sanh vdi Troskin 5407, va Aeticide DDQ 50 (hang Benh-Bayer). I-PHLTONG P H A P D I ^ U C H ^ 1.1-Oieu che Thazine (1,3,5 tri Hydroxylethyl Hexahydro-S-triazin) [2,3] G2H4OH H2N-C2H4OH + HCHO — ^ I 1 (C2H40H)-N N-C2H4OH Oieu kien thue hien phan Ung: - Ty le moi monoEthanolamin/Formalin = 1/1,1 -XuetacNH40H -Nhiet do 58°C±1 San pham thu dugc la chat Idng mau vang, cd 60%^65% Triazine, tan trong nuge, pH * 10^10,5 1.2-Dieu che san pham ngung tu 1.2.1- Dieu che acrolein [5]: Xt K2SO4 CH20H-CHOH-CH20H CHn=CH-CHO + 2H,0 170^180°C Oieu kien thuc hien phan Ung: -XuetacKHSO^ -Tyle moi Glyxeryl/KHSO^* 1/1 - Nhiet dd phan ung 190-200-C 165
  3. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sd thu hdi ddu md Bqch Ho" Sau khi chung eat loai nude, san pham ehCra 90% acrolein. Oe tranh acrolein bi polymer hoa, khi chung cat cho them mdt lugng nhd Hydroquinon vao acrolein. 1.2.2- Ngung tti Acrolein va Formaldehyde [6,7] Xuc tac ^^^°^ (n+2)CH2=CH-CH0 + (n+3)HCH0 + H2O • OH-CH,—C —CHO CH2OH CH2—C —CHO ^ Oieu kien thifc hien phan Crng: CH2OH - Ty le moi acrolein/formaldehyde = 1/1,5 I - Xuc tac Methylamine (CH3- NH2) CH2 - C - C H O - Nhiet dp phan Crng: 82^85°C CH2OH San pham cd mau vang nhat chCra 40^45% nude tach ra bang chung cat chan khdng d ap suat 5^6mmHg. 1.3- Thanh phan chat C Chat C cd thanh phan 70-80% hdn hgp eae Aldehyde tU C1 den C5, 20^30% hgp chat amin va mot phan nhd chat hoat ddng be mat. II- PHL/ONG PHAP O A N H GIA HIEU Ll/C CAC CHAT DIET KHUAN Phudng phap danh gia hieu luc cua chat diet khuan deu dua tren nguyen tac cho vi khuan tiep xuc vdi chat diet khuan d cac ndng do va thdi gian khae nhau. Sau dd kiem tra kha nang sdng sdt eua vi khuan tren mdi trudng nudi cay tdng hgp. Trong phdng thi nghiem thudng ket hgp 3 phudng phap sau de xac dinh hieu li/c chat diet khuan: 1. Phuang phap dua tren viec phan tich tdng lugng HjS cd trong miu thi nghiem bang phuang phap so mau (phuang phap HACH 8131). 2. Phuang phap dinh tinh vi khuan (dua tren su sdng sdt eCia vi khuan sau khi tiep xuc vdi chat diet khuan thdng qua su xuat hien mau den tren mdi trudng dinh dudng mdi theo tieu chuan API). 3. Phuang phap dinh lugng vi khuan (dua tren su dem sd te bao vi khuan cd trong 1ml mau trudc va sau khi cho chat diet khuan bang phuang phap pha loang theo tieu chuan API). Bang phuang phap nay cung ed the xac dinh dugc sd vi khuan bi diet (tinh theo %). 11.1- Danh gia hieu luc chat diet khuan doi vdi hon hdp vi khuan SRB thong qua xac djnh nong do HjS [8] Cho vao Ig penieilin da khCr trung (dung tich 13ml) theo thu tu: 9 ml nude bien cd chCra chat diet khuan, 2ml mdi trudng dinh dudng va 1ml dung ed chCra vi khuan SRB vdi ham lugng 10^-^-1 O^TB/ml. Sau dd day kin bang nut cao su, han che tdi da khdng khi lot vao. U am cac Ig thi nghiem d nhiet do 30°C±1. Su phat trien cua vi khuan sau thgi gian 7 ngay dugc danh gia bang lugng H2S sinh ra va su xuat hien mau den trong ket tua d day cac Ig thi nghiem. HjS xac dinh theo phuang phap so mau tren giay HACH-HS-C, Hydrogen Sunfide Test Kit - Model HS-C-2537800 [8]. Ngudn vi khuan khCr Sunfat phan lap tir nude via va lam giau trong mdi trudng dinh dudng theo phudng phap [9,10]. 166
  4. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sdthu hdi ddu md Bqch Hd " Mdi trudng cho vi khuan khCr Sunfat phat trien (mdi trudng dinh dudng) ed thanh phan [10,11]: Lactat Natri: 4,0ml Cao nam men: 1,0g ThioglicolicAcid: 0,1g MgS04.7H20: 0,2g K2HPO4 (khan): 0,1g Mudi Morh FeS04(NH4)2S04.6H20: 0,1g CaCl2.2H20: 0,1g NaCI: lO.Og Cac thanh phan tren pha trong 1000ml nude cat, pH mdi trudng dugc dieu ehinh bang NaOH tdi pH 7,5. 11.2 - Xac dinh kha nang diet vi khuan khLf Sunfat bam dinh va bdi loi theo phi/dng phap API [11] 11.2.1 - Xac dinh kha nang diet nhdm vi khuan khCr Sunfat bam dinh Ngam thanh thep da dugc lam sach be mat (danh bdng be mat, tay md, khu trung) vao mdi trudng dinh dudng ed hdn hgp vi khuan khCr Sunfat trong thgi gian 2^3 tuan cho den khi bi bao phu mau den (mang Biofilm). Chuyen thanh thep vao mdi trudng nude bien cd ehUa chat diet khuan. Thdi gian thanh thep tiep xuc vdi chat diet khuan la 1 ngay, 4 ngay, 7 ngay. Sau dd lay thanh thep ra va ngam vao mdi trudng dinh dudng, quan sat su xuat hien mau den eua can day. Tat ca cac thi nghiem tren deu thue hien d 30°C. Neu cd mau den chUng td vi khuan bam dinh vin chua bi diet. Bang phuang phap nay cung ed the xac dinh dugc ndng do chat diet khuan nhd nhat de diet vi khuan SRB. 11.2.2- Xac dinh kha nang diet nhdm vi khuan khCr Sunfat bai loi Ngam thanh thep da dugc lam sach be mat vao mdi trudng dinh dudng ed chCra hdn hgp vi khuan khCr Sunfat, bao quan miu d nhiet do 30°C±1 trong hai den 3 tuan. Lay thanh thep bi phu mang den ra, can cdn lai trong Ig thi nghiem chUa ehCi yeu la vi khuan bai Idi. Lay 1ml can nay cay vao nude bien ehUa chat diet khuan. Bao quan mau d nhiet dp 30°C. Sau 1 ngay, 4 ngay, 7 ngay lay can day eua nhung Ig nay cay vao mdi trudng dinh dudng. Theo ddi su phat trien trd lai eua vi khuan bang each quan sat su xuat hien mau den d cac Ig thi nghiem. Xac dinh sd vi khuan bdi Idi cdn lai bang each pha loang va so sanh vdi miu ddi ehirng. Tren ed sd nay tinh dugc % vi khuan bi diet: Sd vi khuan ban dau - Sd vi khuan cdn lai % Vi khuan bi diet = ; ^ '•— x 100% (1) Sd vi khuan ban dau Neu 1 hoa chat co kha nang diet > 99% so vi khuan so vdi ban dau a mot nong do nao do co the duac xem ta chat diet khuan a ndng do dd. Ill- cAc K^T QuA vA THAO LUAN Ndng do H2S trong cac mau ed chat diet khuan d ndng do 50ppm, lOOppm, 200ppm bao quan d nhiet dp 30°±1 trong sudt 7 ngay da dugc xac dinh va trinh bay trong Bang 1. Ket qua nay cung dugc minh hoa bang Od thi 1. 167
  5. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sdthu hdi ddu md Bqch Ho" Bang 1: Ndng dp H2S trong eae m i u sau 1 tuan xu ly vdi chat DK Nong do H2S sinh ra (ppm) STT Chat diet khuan 50 100 200 1 M i u ddi chCfng 450 450 450 2 1 Troskin 5407 20 5 0 3 Aeticide DDQ50 120 75 5 4 ! A 100 50 10 5 B 135 65 1 6 C 25 10 0 Ghi chu: Troskin5407 la chat diet khuan Viet X6 dang dung Aeticide DDQ50 la chat diet vi khuan SRB cua hang Benh-Baye 45U 1 1 j i* '^^n - — Doi chirng w 'xnn - — Troskin a. LJ a.. 9^n - \ \\ --.- - Aeticide V \^ lOf) - \ \A A, 1 sn - \ \\ U -A 1 no - V YL * *'^^**^. 0 yj -B ^0 - \ 1"^^^^:^^^^--. - -X- - -c 0 - 50 100 150 200 Nung do chat diet khuan (ppm) 0 6 thi 1: Sir phu thudc eua ndng dp H2S sinh ra do su ed mat eua vi khuan SRB vao ndng do thudc diet khuan sau 1 tuan xCr ly TCr eae sd lieu trong Bang 1 nhan thay d miu ddi ehCrng (khdng ed chat diet khuan) sau 7 ngay lugng H2S sinh ra do dugc 450ppm. Oieu nay chUng td trong mdi trudng dinh dudng, hdn hgp vi khuan khCr sunfat phat trien rat manh (tai thgi diem ban dau lugng H2S do dugc khoang 5ppm^10ppm). Su phat sinh khi H2S do ket qua hd hap trong dieu kien thieu oxy eua vi khuan khu sunfat da lam xCie tac cho phan Ung: Vi khuan SRB 2C + SO4'- + 2H2O 2HCO3'- + HjS (Vat chat huu ea) Sir cd mat chat diet khuan da lam giam lugng H2S trong m i u nghien eCru. Theo chieu tang ndng dp chat diet khuan tU 50ppm den 200ppm, lugng H2S sinh ra do dugc giam manh (xem Od thi 1). Dae biet d ndng do 200ppm, tat ca cac chat diet khuan nghien cuu deu ed hieu qua Cre che hinh thanh Hydro Sunfua. Ndng dp H2S do dugc nam trong ngudng tU On-IOppm. Hoat tinh kim ham H2S cua cac chat d ndng dp lOOppm giam theo thCftu sau: 168
  6. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sdthu hdi ddu md Bqch Hd " THOI GIAN VI KHUAN BAM DINH BI ITC CHE PHU THUOC VAO NONG DO CHAT DIET KHUAN (SAU 1 NGAY TIEP XIJC V(3l CHAT DIET KHUAN) u 7 •o b ._, X! 6 C ••a 5 3 JZ .^. St 4 c > 3 c n T 01 ;5 1 t- 0 Oppm 50ppm lOOppm 200ppm Nong do chat diet khuan (ppm) THC)I GIAN VI KHUAN BAM DINH BI iTC CHE PHU THUOC VAO NONG DO CHAT DIET KHUAN (SAU 4 NGAY TIEP XUC V6l CHAT DIET KHUAN) o ElTroskin •a c ••a S Aeticide 3 iHA c C WB S 'si HC H Oppm 50ppm lOOppm 200ppm Nong do chat diet khuan (ppm) THOI GIAN VI KHUAN BAM DINH BI UC CHE PHU THUOC VAO NONG DO CHAT DIET KHUAN (SAU 7 NGAY TIEP XUC V6l CHAT DIET KHUAN) ^Troskin c H Aeticide ••rl 3 DA c > mB c .2 HC '»b :5 Oppm 50ppm lOOppm 200ppm Nong dp chat diet khuan (ppm) 169
  7. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sd thu hdi ddu md Bach Ho' Troskin 5407 > C > A > B > Aeticide DDQ50 Rieng d ndng do 50ppm ed the nhan xet la ehi cd Troskin 5407 va chat C cd tac dung ure che sinh ra HjS. Oieu nay cung dugc xac minh bang viec quan sat can day eae miu ehUa Troskin 5407 va C thi trang edn eae miu chua Aeticide DDQ50, A va B thi den sau 7 ngay Ci am (30"C). Mau den d can day ehinh la FeS tao thanh tU phan Crng sau: Fe'^ + H2S ^ FeS4 + 2H^ '. :' Oe xac dinh ehinh xac hieu luc diet vi khuan khCr Sunfat cua cac chat nghien eCru, da tien hanh danh gia kha nang diet vi khuan bam dinh va vi khuan bdi Idi. Cac sd lieu ve diet vi khuan bam dinh la ea sd quan trgng de danh gia hieu luc eua chat diet khuan vi diet vi khuan bam dinh khd hdn nhieu so vdi vi khuan bdi Idi. Tren bieu dd I, II, III trinh bay thdi gian vi khuan khu Sunfat bam dinh bi dc che (khdng hoat ddng) phu thudc vao ndng do chat diet khuan vdi thdi gian tiep xuc 1 ngay, 4 ngay va 7 ngay (Od thi 2). Nhin vao cac bieu dd nay nhan thay sau 1 ngay tiep xCie d ndng dp 50ppm ehi ed Troskin 5407 va C la cd hieu qua diet vi khuan bam dinh (thdi gian bi uc che 2 ngay). Cac chat diet khuan edn lai ehi bat dau ed hieu qua d lOOppm nhung d mCfc dp yeu. Gia tang thdi gian tiep xCie lam cho kha nang diet vi khuan bam dinh cua eae chat dugc cai thien rat nhieu. Sau 4 ngay tiep xuc d ndng dp lOOppm, thdi gian vi khuan bam dinh bi Cre che tang gan gap 2 lan ddi vdi Troskin 5407 va C, 3 lan ddi vdi cac chat edn lai so vdi 1 ngay tiep xuc. 6 cac ndng do va thgi gian tiep xuc khae nhau, hoat tinh cua eae chat deu tuan theo thU tu sau: Troskin 5407 > C > Aeticide DDQ50 > A, B Hoat tinh diet vi khuan bai Idi eua eae chat diet khuan cGng da dugc xac dinh theo phuang phap 11.3.2. Cac miu thi nghiem vai ndng dp chat diet khuan 50ppm, lOOppm, 200ppm sau 1 ngay va 4 ngay Ci am d 30°C±1 (chinh la thgi gian tiep xuc) da dugc xem xet. Cac ket qua dugc trinh bay tren Od thi 3, 4 va Bang 2. TU cac sd lieu trong Bang 2 dd dang nhan thay hieu qua diet vi khuan bai Idi eua eae chat nghien cuu deu rat cao. Ngay d ndng do 50ppm, ehi trong 1 ngay tiep xuc, hieu qua diet khuan eua eae chat da dat dugc d mCre > 90%. Cung tu day thay rang de diet hoan toan vi khuan bai Idi ddi vdi chat diet khuan Troskin 5407 va C chi can ndng do lOOppm, vai cac chat cdn lai la 200ppm va thdi gian tiep xCie la 24h. - - O - - Troskin Acticid — r 1 1 — 50 100 150 200 Nong dp chat diet khuan (ppm) Do thi 3: Hieu qua diet vi khuan bai Idi phu thudc vao ndng do chat diet khuan (thdi gian tiep xCie 1 ngay) 170
  8. Hdi thdo khoa hoc "Ndng cao he sdthu hdi ddu md Bqch Hd " 50 100 150 Noi^i' do chat diet khuan (ppm) Do thi 4: Hieu qua diet vi khuan bai Idi phu thudc vao ndng do chat diet khuan (thai gian tiep xCie 4 ngay) Bang 2. Hieu qua diet khuan (%) * TT Chat diet khuan Thcfi(jian tiep xuc' ngay Thdi(jian tiep xuc 4 ngay SOppm lOOppm 200ppm SOppm lOOppm 200ppm 1 Troskin 5407 99,90 99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 2 Aeticide DDQ50 90,90 99,90 ; >99,99 ^ 99,00 99,90 >99,99 3 A 90,00 99,90 1 >99,99 1 99,00 >99,99 >99,99 4 B 90,00 99,90 1 >99,99 : 99,90 >99,99 >99,99 5 C 99,00 99,99 ' >99,99 1 99,90 >99,99 >99,99 * Hieu qua diet vi khuan bai loi tinh theo cong thuc (1). IV- K^'T L U A N 1 - Cac chat diet khuan da che tao trong phdng thi nghiem A, B, C deu ed kha nang uc che hinh thanh HjS va hoat tinh diet vi khuan khu sunfat cao, cd the dung de xCr ly nude bam ep nham muc dich nang cao thu hdi dau. Trong sd dd chat C cd hoat tinh tuang duang vdi Troskin 5407, chat A va B tuang duang vdi Aeticide DDQ50 (hang Benh Bayer). 2 - Ndng dp hieu qua de diet vi khuan khCr sunfat (bdi lgi va bam dinh) ddi vdi: -ChatC: lOOppm - Chat A va B: 200ppm 3 - Hieu qua diet vi khuan SRB phu thudc nhieu vao thdi gian tiep xCie vdi chat diet khuan. Odi vdi chat C, d ndng do lOOppm sau 4 ngay tiep xuc se diet dugc gan het (>99,99%) lugng vi khuan bai Idi ban dau va sau 7 ngay tiep xuc da Uc che dugc hoan toan su phat sinh khi HjS. Oieu nay cd nghla la sau 7 ngay tiep xCie, chat C hoan toan ed kha nang diet va Uc che hdn hgp vi khuan SRB d ndng dp lOOppm. 171
  9. Hoilltao khoa hoc "Nang cao he so thu hdi ddu mo Bach Ho" TAI Lieu THAM KHAO 1. R.Cord-Ruwisch, W.KIemitz, F,Widdel: "Sunfate reducing Bactena and their activities in Oil Production" - Journal Petroleum mm t? it Technology, January 1987-97-106, 4 5^5* 2. Eri-l\")3aH0Ba. I'l.A. Bop^eii- KOB... MnK'po6iio.iornH - 2001. \ TOM 7 0 N - 1 , 118-127, k 3. 4, US Patent 4,802,994, Cao Anh Dung, Tran Xuan Phuang, Le Minh San, Le Anh Dao, Trinh Viet Thang, Than Hoang Cudng, Nguyen Thi Thai- Bao cao de tai nghien cuu cap nganh "Nghien cuu che tao vat i%x\.\ Miu thep co vi khuan khu Sunfatb bam dinh da duac xd ly vai chat diet khuan C (ky hieu N19) d cac nong dd SOppm, lOOppm lieu va giai phap cdng nghe lam va 200ppm (thai gian tiep xuc 4 ngay) sau 3 ngay quan sat. sach H2S trong khi ddng hanh md Bach Ho"-Ha N61 7-2-2001, trang 32-^37, Tai lieu neng eua PGS,TS Hoa Huu Thu - Trudng Dai hoc Tdng hap Ha Npi, US Patent 4,479,820, US Patent 2,696,477, [8]: C K /Kill \cHOBa. l^.b, Po5nh iipnK.iaoiiiia>i 6iio\ii\iii>i H ,\lHK'po6llO.'Kiril^ IO\l.-)(). N"-6, 2000 traiiLi 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản