intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

115
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ em lang thang cơ nhỡ trong mẫu khảo sát gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là khó khăn trong học tập, khó khăn về ăn ở, khó khăn về tình cảm, về giao tiếp, về sức khỏe và việc làm. Trong đó, khó khăn về học tập, ăn ở và tình cảm là lớn nhất. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

MOT SO KHO K H A N CUA TRE EM<br /> LANG THANG CO NHO TRONG VIEC<br /> THICH Q N G VOI CUOC SONG<br /> <br /> GS.TS. Vu DQng<br /> Viin trudng Viin Tim ly hpc.<br /> <br /> <br /> TOM TAT<br /> Tie em lang ihang ca nhd Irong miu khdo sit gap nhieu khi khan trong cuoc<br /> sdng. Do li kho khin trong hpc liip, kho khan ve an d, kho khan ve tinh cam, ve giao<br /> liip, vi sire khde va viec lim. Trong dd, khi khin vi hpc rip, dn d vi tinh cam ta Idn<br /> nhdt. Cd su khic biit vi cdc kho khan niy giira cac nhdm tre lang thang theo cac bii'n<br /> sd gidi tinh, sing vdi ai, nai hpc va thuc trqng di tam.<br /> Ttr khoa: Tre lang thang ca nhd; khd khin, hoc tip; tinh cam.<br /> Ngiy nhan bai: 14/3/2012; Ngiy duyit dang bai. 25/6/2012<br /> <br /> <br /> 1. Dat van ii<br /> Nhom tre em lang thang co nhd la nhom tre em gap nhidu kho khan<br /> trong cuoc sd'ng. Vi cac em phai tu buon trai de so'ng, phai tu lo toan cac van de<br /> cua cudc sd'ng. Do vay, nhom tre em nay trong thcfi gian qua duoc cac td chiic<br /> xa hpi trong nudc, cac to chiic phi chfnh phii quan tam.<br /> Tre em la mot nhom xa hdi yd'u the, song tre em lang thang co nhS la<br /> mot trong nhiing nhom tre em ye'u the' nha't. Cac em gap nhidu kho khan, do<br /> vSy, doi hoi cac em phai vuot qua nhttng khd khan nay de thich iing vdi cudc<br /> sd'ng, de ton tai vii phat trien.<br /> De tim hidu kho khan cia cac em lang thang co nho, chiing tdi khao sat<br /> tre em ciia To chiic Rong Xanh, Td chiic Mai An (Ha Ndi), Td chiic MAISON 4<br /> (Da NSng). Ngoai ra, mot sd em tre em lang thang co nho khdng sd'ng trong<br /> cac td chile nhan dao (nhdm tre em ducmg phd) cung duoc khao sat trong<br /> nghien ciiu nay.<br /> <br /> 2. Mpt so kho khan cua tre em lang thang co nho<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI' TAM LV HOC, Sd 7 (160), 7 - 2012<br /> Con ngu6l cSn su thfch ling khi gap nhOng trd ngai, khd khan trong cudc<br /> sd'ng - nhiing khd khan tr6 ngai mi anh ta chua c6 kinh nghiem giai quy«?t. Do<br /> vay, ndi dung khao sat da tim hi^u nhOng khd khan chu yiu mh tri em yd'u thd'<br /> dang phai dd'i mat, qua dd cic em da thfch ling nhu thd' nio di vupt qua nhiing<br /> khd khan dd. Kd'i qua khao s4l phin inh qua cdc s6 lidu didu tra tai bang 1.<br /> Phan tfch kd't qui khio sal tai bing 1 cho thSy: khd khan ldn nha't cua<br /> cic em la khd khan vd hpc tap, chid'm da sd sd' trd em lang thang dupc hoi<br /> (5fi.6',V) Qua phdng vJn siu, chung tdi dupc bid't chi cd mdi bd phSn cac em<br /> lang Ihang dupc di hpc. Do \h cic cm dang sd'ng trong ciic t6 chiic nhan dao.<br /> Nliii'u cm sftng Irong cac td chile niy cung chini cd didu kidn d^ di hoc. Cac em<br /> sdng ngoii lft chiic (tre em dudng phd) khdng cd didu kien dd' di hpc. Cd mdt sd<br /> em Irong sd Ire em dudng phd trudc day da dupc di hpc, song do hoin canh gia<br /> dinh khd khan c:ic em phai nghi hpc.<br /> <br /> Bdng I: Nhfrng khd khdn chu veil ciia Ire em yeu thi<br /> <br /> TT Nhfrng khd khan Ty le y kie'n (%)<br /> 1 Khd khan v^ an 6 .52.2<br /> 2 Kho khan vi hoc tap .56.6<br /> 3 Kho khan v6 siic khoe 19.9<br /> 4 Kho khan v6 tinh cam 23,5<br /> 5 Khd khan v^ vide lam 20,0<br /> 6 Khd khan ve giao tiep 16,0<br /> <br /> <br /> Sau day la tam su cua mpt em: "Khdng cd nhd, phdi di thue. bdme gdng<br /> ganh hoa qua a cha Long Bien. Em khdng cd dieu kien hpc hdnh" (Nam. 10<br /> tudi, Idp 1, Mai Am 19 - 5, Ha Npi). Mot tim su khac ciing rat cam ddng cua<br /> mdt em lang thang co nhd: "Em khdng cd lien de di hpc them, nhiiu liic cd Idp<br /> td chuc di tham quan, di xem phim. em idt uiii hS vi klu'mg cd liin ddng dedi.<br /> Ldp em lodn cdc bqn gia dinh khd, gidu cd nen khi chai vdi cdc bqn em thd'y<br /> rdt mac cam, tif ti. Em cam thd'y idl mdc cam vd tu ti, em thudng .xa Idnh mpi<br /> ngudi" (NO, 15 tudi, Idp 9, trudng Thanh Quan, Ha Noi)...<br /> Khd khan Ihii hai la khd khan vd an a. va'n de nay cung chiem hon mpt<br /> mia sd em dupc khao sat. Khd khan nay thudc vc cac em khdng dupc sd'ng<br /> trong cac td chirc nhan dao, Cac em sdng lang thang trdn dudng phd hoac sdng<br /> tam bp cung gia dinh. Chd p khdng dn dinh, tam bo, nay day mai dd. Cac em<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHiTAM Lt HOC, Sd7 (160), 7 - 2012<br /> ludn dilng trudc nhieu nguy co de doa cua cudc sd'ng. Nhiing em sd'ng trong cic<br /> td chile nhan dao cung con gap khd khan vd an vi d do didu kiSn vat chat cia<br /> cac id chiic nay cdn han chd'. Chung ta hay xem tam su ciia mdt em nam "Hien<br /> nay. gia dinh em dang thui nhd tqi khu virc bdi bdi ven sdng Hdng nin chinh<br /> quyen dia phuang thudng de'n phd dd, bii't Id khd khdn td phia chinh quyin dia<br /> phuang nhu vdy, nhimg vi gia dinh qud khd khdn nen khdng du diiu kiin thue<br /> nhd chd khdc" ( Nam, 20 tudi, ldp 12, Ydn Phu, Tay Hd, Ha Ndij.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Anh 1: Tre em lang thang ea nhd vd cudc sdng hdng ngdy<br /> Nguon; Anh internet, thing 412012<br /> <br /> <br /> Mdt sd khd khan khac cua tre em lang thang la khd khan ve tinh cam, ve<br /> viec lam, vd site khoe va giao tie'p. Chiing ta se hieu sau hon nhung khd khan<br /> ciia tre em lang thang qua phan tfch theo cac bie'n sd: gidi tfnh, noi sd'ng, noi<br /> hpc, cap hpc...<br /> <br /> Bdng 2: Nhiing khd khdn chu yiii cda Ire em viit thi<br /> (Theo gidi tinh)<br /> <br /> Gi6itinh(%)<br /> TT Khd khan ciia cac em Chung(%)<br /> Nam NO<br /> 1 Kho khan vi an a 31,5 20,7 52,2<br /> 2 Khd khan ve hoc tap 33,5 23,1 56,6<br /> 3 Kho khan vi siic khoe 14,4 5,5 19,9<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAM Lt HOC, Sd 7 (160), 7-2012<br /> 4 Khd khan vd tinh c i m 12,6 10,9 23.5<br /> 5 Khd khan vi vise lim 17,9 2,2 20,0<br /> 6 Khd khan vi giao tift'p 8,3 7,7 16,0<br /> <br /> <br /> Qua sd lidu bing 2 cho thSy: xdt theo gidi tfnh ciia tri em duoc khio sat,<br /> d lit ca cac khd khan thi ty Id cic cm nam ddu cap hdn cic em nil. TCr kdl qui<br /> cac cudc trd chuydn, tim sir vdi cic em chung tdi dupc bidt, sd dT ty 16 ^ ki^n<br /> cila cic em nam cao hdn cic em nil vi khi ning chiu dung ciia cic em nam<br /> kdm hon cic em nO. Trdn thuc Id. mile dd khd khin ciia cic em nam vi nO<br /> khdng khic bidt nhau nhidu, thim chf cic em nO cdn nhi^u khd khan hem trong<br /> didu kidn sd'ng nhu vay,<br /> Di tii da lim hidu khd khin ciia cic em theo bidn sd' cic em sd'ng vdi ai,<br /> O day, cac em dupc phan thinh ba nhdm: sdng vdi ngudi than, hp hing; sd'ng<br /> trong cic id chiic nhin dao vi cic em sd'ng tu do, Kdt qui khio sal phin inh<br /> qua bing sd lidu 3.<br /> <br /> Bdng 3: Nhiing khd khdn chd yi'u i na tre em veu Ihe<br /> (Theo bid'n sd sd'ng vdi ai)<br /> <br /> Sdng vdi ai (% i<br /> TT Kho khan ciia cac em Nguiii than, Td chiic Nhom ban Chung<br /> ho hang nhan dao dudng pho (9c)<br /> 1 Khd khan vi an d 29.1 8.9 14.2 52.2<br /> 2 Khd khan v^ hoc tap 33,1 3.5 ;ii,o 56,6<br /> 3 Khd khan v^ siic khoe 6,1 5.8 8,0 19,9<br /> 4 Khd khan v6 linh cam S,0 7.5 10,0 23,5<br /> 5 Khd khan vc viec lam 9.3 3,7 7,0 20,0<br /> 6 Kho khan ve giao tie'p 7.8 5,0 3.2 16,0<br /> <br /> <br /> Qua sd lidu dieu tra cho tha>', dd'i vdi khd khin ldn nhat - khd khan vd<br /> hpc tap thi nhdm tre sd'ng vdi ngudi than, ho hang la nhdm khd khan nhft<br /> (33,1%). liep de'n la nhdm tre em song vdi nhdm ban dudng phd (20%) va tha'p<br /> nhat la nhdm tre sdng trong cac td chiic nhan dao. Cic em sdng trong cic td<br /> chirc nhan dao duoc uo didu kien thuan loi hon vd hpc tap cic em trong hai<br /> nhdm con lai.<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI'TAM If HOC, Sd 7 (160), 7 - 2012<br /> Ve khd khan an d, hai nhdm tre em sd'ng vdi ngudi than, hp hing vi tre<br /> nhdm ban dudng phd' gap khd khan nhidu hon nhdm tre em sd'ng trong td chile<br /> nhan dao (29,1% vi 14,2% so vdi 8,9%). Vd khd khan tinh cam, nhdm tre em<br /> sdrig tren dudng phd' ed ty Id y kid'n cao nha't, tid'p dd'n li nhdm tre sd'ng trong td<br /> chiic nhan dao va nhdm tre sd'ng vdi ngudi than, hp hang cd ty Id
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2