intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này không chỉ nêu rõ vai trò của công nghệ tin học trong dạy học phương pháp luận nói chung và dạy học triết học nói riêng mà còn thảo luận những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế đề cương triết học (sơ đồ). Các quy tắc này được áp dụng để thiết kế mô hình triết học cụ thể đã được các giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng sử dụng có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

  1. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE 2008,V.53, No 3, pp.141-146 MËT SÈ NGUY–N TC CÌ BƒN TRONG VI›C THI˜T K˜ CC SÌ Ç TRI˜T HÅC BŒNG CÆNG NGH› THÆNG TIN Nguy¹n Nh÷ H£i Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi 1. Mð ¦u Sü ra íi v  ph¡t triºn cæng ngh» thæng tin l  mët trong nhúng th nh tüu to lîn cõa lo i ng÷íi. Bði v¼, cæng ngh» thæng tin ¢ t¡c ëng r§t m¤nh m³ v  s¥u s­c ¸n måi l¾nh vüc cõa íi sèng x¢ hëi, trong â câ vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc nâi chung v  ph÷ìng ph¡p d¤y håc tri¸t håc nâi ri¶ng. èi vîi ho¤t ëng d¤y håc, cæng ngh» thæng tin câ kh£ n«ng t½ch cüc hâa qu¡ tr¼nh ho¤t ëng tr½ tu», n¥ng cao hi»u qu£ ho¤t ëng d¤y - håc cõa th¦y v  trá. C£ ph÷ìng di»n v· l½ luªn công nh÷ thüc ti¹n ·u chùng minh r¬ng, cæng ngh» thæng tin n¸u ÷ñc sû döng mët c¡ch khoa håc, ngh» thuªt th¼ khæng nhúng r§t phò hñp m  cán t¤o nhi·u kh£ n«ng cho gi¡o vi¶n thüc hi»n tèt c¡c nguy¶n t­c d¤y håc nh÷ £m b£o t½nh khoa håc, t½nh hñp l½, t½nh h» thèng, li¶n h» l½ thuy¸t vîi thüc h nh, ph¡t huy t½nh t½ch cüc, tü gi¡c cõa håc sinh, °c bi»t l  vi»c qu¡n tri»t nguy¶n t­c trüc quan. Nhí trüc quan sinh ëng m  cæng ngh» thæng tin câ kh£ n«ng l m t«ng qu¡ tr¼nh chuyºn hâa c£m thö c£m t½nh sang t÷ duy trøu t÷ñng, çng thíi k½ch th½ch hùng thó håc tªp, nghi¶n cùu, t½ch cüc hâa ho¤t ëng tr½ tu», n¥ng cao hi»u qu£ cõa qu¡ tr¼nh d¤y håc. T«ng c÷íng cæng ngh» thæng tin l  cì sð gióp cho vi»c çng bë hâa c¡c ho¤t ëng cõa nh  tr÷íng vîi n·n s£n xu§t x¢ hëi. Khi câ trong tay ph÷ìng ti»n k¾ thuªt d¤y håc hi»n ¤i, gi¡o vi¶n v  sinh vi¶n vøa ÷ñc ti¸p cªn, l m quen vîi c¡c cæng ngh» ph÷ìng ph¡p d¤y håc mîi vøa câ i·u ki»n ti¸p thu nhúng thæng tin phong phó, a d¤ng, câ t½nh thíi sü ð t§t c£ c¡c l¾nh vüc kh¡c nhau cõa íi sèng x¢ hëi. Nhúng thæng tin §y khæng ch¿ gióp cho ng÷íi håc n­m ÷ñc mët c¡ch cì b£n c¡c nguy¶n l½ chung cõa qu¡ tr¼nh s£n xu§t, hiºu v  l m quen ÷ñc vîi c¡c cæng cö lao ëng m  cán hiºu rã thüc ti¹n cõa n·n s£n xu§t x¢ hëi v  nhúng y¶u c¦u c§p b¡ch cõa chóng m  ng÷íi håc c¦n ph£i ¡p ùng. Tr¶n cì sð §y x¡c lªp h÷îng i óng ­n trong qu¡ tr¼nh lüa chån ngh· nghi»p phò hñp cho ng÷íi håc trong t÷ìng lai. Ngo i möc ti¶u cì b£n l  t«ng n«ng su§t lao ëng th¼ mët trong nhúng möc ti¶u quan trång núa cõa cuëc c¡ch m¤ng khoa håc cæng ngh» l  rót ng­n thíi gian 141
  2. Nguy¹n Nh÷ H£i v  gi£m nhµ c÷íng ë lao ëng. Cæng ngh» thæng tin l  s£n ph©m cõa cuëc c¡ch m¤ng khoa håc cæng ngh» khæng nhúng gâp ph¦n n¥ng cao ch§t l÷ñng, hi»u qu£ cõa qu¡ tr¼nh s÷ ph¤m m  cán thay th¸ mët c¡ch thuy¸t phöc, vîi hi»u qu£ cao hìn trong vi»c gi£m nhµ sü m»t nhåc v  thi¸u hùng thó cõa ng÷íi d¤y. 2. Nëi dung Trong qu¡ tr¼nh d¤y håc, vi»c ùng döng c¡c ph÷ìng ti»n d¤y håc khæng ch¿ ÷ñc xem nh÷ l  ph÷ìng ti»n truy·n ¤t gièng nh÷ r§t nhi·u ph¦n m·m trñ gióp gi£ng d¤y kh¡c nh÷ dòng m¡y (computer assited instrution), b i håc (tudorials), cõng cè v  luy»n tªp (drill and practice) ang l÷u h nh hi»n nay m  h÷îng ph¡t triºn cõa cæng ngh» thæng tin ph£i nh¬m thóc ©y, i·u phèi t÷ duy v  x¥y düng ki¸n thùc thæng qua c¡c nëi dung d÷îi ¥y: Thù nh§t, ph£i coi cæng ngh» thæng tin l  cæng cö hé trñ x¥y düng ki¸n thùc. Nëi dung n y ÷ñc thº hi»n ð ché, nâ gióp hiºn thà c¡c þ t÷ðng, sü hiºu bi¸t cõa ng÷íi håc. Vîi sü gióp ï cõa cæng ngh» thæng tin, c¡c þ t÷ðng ÷ñc biºu hi»n ra b¶n ngo i b¬ng h nh ëng cö thº. B¶n c¤nh â, nâ cán gióp ng÷íi håc t¤o ra nhi·u ki¸n thùc câ h» thèng v  a mæi tr÷íng (tr÷îc m¡y t½nh c¡ nh¥n, lîp håc, hëi tr÷íng, hëi nghà trüc tuy¸n...). T½nh h» thèng l  nëi dung kh¡ nêi bªt trong d¤y håc khi sû döng sü gióp ï cõa cæng ngh» thæng tin. Thù hai, cæng ngh» thæng tin l  ph÷ìng ti»n hé trñ ­c lüc cho ng÷íi håc t¼m tái, kh¡m ph¡ ra nhúng tri thùc mîi. Ng y nay, cæng ngh» thæng tin ph¡t triºn m¤nh ¢ trð th nh ph÷ìng ti»n thüc sü húu hi»u º t¼m hiºu c¡c v§n · cõa th¸ giîi. Cæng ngh» thæng tin truy cªp ÷ñc nhúng thæng tin c¦n thi¸t khæng ch¿ mët l¾nh vüc m  trong r§t nhi·u l¾nh vüc, khæng ch¿ cõa mët n÷îc m  cõa nhi·u n÷îc tr¶n th¸ giîi. B¶n c¤nh â, nâ cán gióp so s¡nh nhúng iºm dà bi»t cõa c¡c sü vªt hi»n t÷ñng mët c¡ch nhanh châng, d¹ d ng v  câ hi»u qu£. Thù ba, cæng ngh» thæng tin l  mæi tr÷íng º hé trñ thüc h nh. Nâ gióp tr¼nh di¹n, mæ phäng c¡c v§n ·, c¡c t¼nh huèng v  ho n c£nh cõa th¸ giîi hi»n thüc; ngo i ra nâ cán gióp x¡c ành khæng gian an to n, kiºm tra c¡c v§n · thuëc v· t÷ duy cõa ng÷íi håc. Thù t÷, cæng ngh» thæng tin l  mæi tr÷íng håc tªp, trao êi tri thùc trong cëng çng. Nâ gióp cho måi ng÷íi hé trñ, cëng t¡c vîi nhau; t¤o ra sü c¤nh tranh, b n b¤c º ¤t ¸n sü nh§t tr½ cao giúa c¡c th nh vi¶n trong x¢ hëi. Thù n«m, cæng ngh» thæng tin l  ng÷íi çng h nh tri thùc, hé trñ ng÷íi håc tr¼nh b y nhúng i·u m¼nh hiºu bi¸t; ph£n ¡nh nhúng i·u ¢ håc v  chùng minh ÷ñc r¬ng b¬ng c¡ch n o m  håc ÷ñc nh÷ th¸, çng thíi ki¸n t¤o ph÷ìng ph¡p biºu di¹n þ t÷ðng cõa m¼nh theo c¡ch ri¶ng. Sì ç tri¸t håc l  sü kh¡i qu¡t tø nhúng tri thùc cõa mæn tri¸t håc. Nâ l  ph÷ìng ti»n trüc quan r§t c¦n thi¸t v  quan trång trong qu¡ tr¼nh gi£ng d¤y tri¸t håc. Do °c iºm cõa mæn håc l  trøu t÷ñng, kh¡i qu¡t r§t cao cho n¶n ch÷a câ 142
  3. Mët sè nguy¶n t­c cì b£n trong vi»c thi¸t k¸ c¡c sì ç tri¸t håc b¬ng cæng ngh» thæng tin nhi·u sì ç tri¸t håc. Mët sè sì ç x¥y düng trong c¡c t i li»u tham kh£o khæng tu¥n theo sü ph¡t triºn læg½c cõa sü h¼nh th nh tri thùc v  l¤i kh¡ r­c rèi, phùc t¤p. Do â, l m cho ng÷íi håc khâ hiºu, khâ nhî v  khâ nhªn thùc. Nh÷ng khi câ sü trñ gióp cõa m¡y t½nh m  cö thº l  ph¦n m·m Microsoft Powerpoint s³ kh­c phöc ÷ñc nhúng nh÷ñc iºm â. Vîi sü gióp ï cõa ph¦n m·m n y th¼ nhúng h¼nh £nh xu§t hi»n nhanh hay chªm tr¶n m n h¼nh l  tòy thuëc v o möc ½ch s÷ ph¤m v  i·u ki»n cö thº cõa lîp håc. Sü xu§t hi»n óng lóc cõa c¡c h¼nh £nh t«ng th¶m t½nh linh ëng v  kh£ n«ng h§p d¨n c¡c thæng tin, k½ch th½ch t÷ duy t½ch cüc, tü gi¡c, s¡ng t¤o cõa ng÷íi håc. Vi»c thi¸t k¸ c¡c sì ç tri¸t håc s³ r±n luy»n cho gi¡o vi¶n, sinh vi¶n kh£ n«ng kh¡i qu¡t hâa v  kh£ n«ng xû l½ c¡c ki¸n thùc tri¸t håc; h¼nh dung ÷ñc to n cöc, câ h» thèng c¡c nëi dung c¦n di¹n ¤t v  nhªn thùc. B¶n c¤nh â, nâ cán gióp cho sinh vi¶n ph¡t triºn t÷ duy læg½c, kh£ n«ng ph¥n t½ch sì ç. Qua c¡c sì ç, sinh vi¶n bi¸t ph¥n t½ch nëi dung rçi rót ra nhúng k¸t luªn c¦n thi¸t. Khi thi¸t lªp c¡c sì ç, ho n ch¿nh nâ v  em ra sû döng º gi£ng d¤y s³ khi¸n cho sinh vi¶n khæng bà ph¥n t¡n t÷ t÷ðng, tªp trung v o nhúng nëi dung quan trång, l÷ñc bä nhúng y¸u tè khæng c¦n thi¸t. Hìn núa, vi»c gi£ng d¤y b¬ng sì ç s³ gióp cho sinh vi¶n vªn döng tèi a nhúng kh£ n«ng ho¤t ëng cõa thà gi¡c v  th½nh gi¡c. i·u â câ ngh¾a l , sinh vi¶n s³ k¸t hñp giúa quan s¡t sì ç vîi vi»c nghe gi¡o vi¶n ph¥n t½ch, gi£ng gi£i... sau â sinh vi¶n s³ d¦n d¦n nhªn thùc ÷ñc c¡c v§n · v  câ thº tü m¼nh rót ra nhúng k¸t luªn c¦n thi¸t. Vi»c sû döng Microsoft Powerpoint trong gi£ng d¤y ¢ thüc hi»n con ÷íng nhªn thùc tø ìn gi£n ¸n phùc t¤p, tø d¹ ¸n khâ, tø trüc quan sinh ëng ¸n t÷ duy trøu t÷ñng v  tø t÷ duy trøu t÷ñng ¸n thüc ti¹n. Khi thi¸t lªp c¡c sì ç tri¸t håc vîi sü trñ gióp cõa ph¦n m·m Microsoft Powerpoint s³ gióp cho sinh vi¶n ti¸t ki»m ÷ñc thíi gian l¶n lîp, n¥ng cao ch§t l÷ñng d¤y v  håc. i·u n y ÷ñc thº hi»n rã nh§t khi em so s¡nh vi»c sû döng Microsoft Powerpoint vîi c¡c ph÷ìng ti»n d¤y håc trüc quan kh¡c. Ch¯ng h¤n nh÷, khi sû döng gi§y b£n trong, ta câ thº v³ s®n, vi¸t s®n l¶n tøng b£n trong c¡c bë phªn kh¡c nhau cõa méi sì ç. Méi bë phªn â thº hi»n mët nëi dung tri thùc. Sau â °t tøng b£n trong câ nëi dung phò hñp l¶n b· m°t m¡y chi¸u. Lóc â, tr¶n m n h¼nh ch¿ câ h¼nh £nh mët bë phªn cõa sì ç m  gi¡o vi¶n vøa °t. Gi¡o vi¶n ti¸p töc °t b£n trong thù hai chçng l¶n b£n thù nh§t, ta s³ câ ÷ñc bë phªn thù hai cõa sì ç. Cù nh÷ th¸, cuèi còng s³ ÷ñc mët sì ç ho n ch¿nh tr¶n m n h¼nh. Nh÷ vªy, dò ¢ ÷ñc chu©n bà tø tr÷îc nh÷ng ph÷ìng ph¡p n y công m§t r§t nhi·u thíi gian. Trong khi â, n¸u câ sü trñ gióp cõa m¡y t½nh vîi ph¦n m·m Microsoft Powerpoint, chóng ta ch¿ c¦n mët thao t¡c nhä nh÷ nh§n chuët ho°c c i °t thíi gian ch¤y tü ëng, gi¡o vi¶n s³ ¤t ÷ñc k¸t qu£ nh÷ mong muèn. Trong thi¸t k¸ sì ç c¡c bë mæn khoa håc nâi chung v  c¡c sì ç tri¸t håc nâi ri¶ng, y¶u c¦u °t ra khæng ch¿ £m b£o t½nh khoa håc m  cán ph£i £m b£o t½nh th©m m¾. Microsoft Powerpoint khæng ch¿ em l¤i t½nh ch½nh x¡c m  cán em 143
  4. Nguy¹n Nh÷ H£i l¤i t½nh th©m m¾ cao. Nhi·u gi¡o vi¶n câ nh÷ñc iºm tr¼nh b y x§u, chú vi¸t khæng µp, khæng th¯ng h ng. . . i·u â s³ khæng em l¤i hi»u qu£ s÷ ph¤m nh÷ mong muèn, nh§t l  khi thº hi»n tr¶n c¡c sì ç. Nh÷ng khi sû döng m¡y t½nh th¼ nhúng nh÷ñc iºm â s³ ÷ñc kh­c phöc. C¡c c¥u chú ·u ch½nh x¡c, µp m­t, m u s­c sinh ëng nhi·u hìn h¯n so vîi vi»c thº hi»n tr¶n b£ng en. Hìn núa, khi t¤o ÷ñc mët sì ç, n¸u muèn treo l¶n t÷íng theo c¡ch thæng th÷íng, th¼ gi¡o vi¶n ph£i tèn thíi gian, cæng sùc º phâng to, âng khung, t¼m ché treo, nh÷ng v¨n khi¸n cho nhi·u sinh vi¶n ngçi cuèi khæng thº nh¼n th§y rã h¼nh £nh. Cán khi sû döng m¡y vi t½nh k¸t hñp vîi Projector s³ câ hi»u qu£ hìn, t½nh th©m m¾ cao hìn nhi·u. H¼nh £nh ÷ñc phâng to hìn tr¶n m n h¼nh s³ gióp cho sinh vi¶n, tø måi và tr½ trong lîp håc câ thº nh¼n th§y rã tøng chi ti¸t. M°c dò câ nhúng t½nh ÷u vi»t nh÷ tr¶n, nh÷ng vi»c thi¸t k¸ c¡c sì ç tri¸t håc düa tr¶n cæng ngh» thæng tin v  sû döng c¡c ph¦n m·m tin håc nh÷ Microsoft Powerpoint. . . º êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc v¨n cán nhúng h¤n ch¸ nh§t ành. Ch½nh v¼ vªy m  gi¡o vi¶n c¦n ph£i bi¸t khai th¡c, lüa chån v  sû döng mët c¡ch hñp l½ º kh­c phöc nhúng h¤n ch¸ cõa nâ, l m cho nhúng möc ½ch ban ¦u °t ra ÷ñc thüc thi mët c¡ch câ hi»u qu£ cao nh§t. Muèn vªy ái häi gi¡o vi¶n khi sû döng c¡c ph¦n m·m tin håc º thi¸t k¸ c¡c sì ç v  sû döng c¡c sì ç â trong qu¡ tr¼nh d¤y håc ph£i tu¥n theo nhúng nguy¶n t­c cì b£n sau ¥y: Mët l , £m b£o t½nh læg½c cõa h» thèng tri thùc v  ph£i câ t½nh kh¡i qu¡t rã r ng, l÷ñc bä nhúng y¸u tè phö khæng c¦n thi¸t. T§t nhi¶n, khi thi¸t lªp sì ç v¨n ph£i ph£n ¡nh ÷ñc nhúng nëi dung cì b£n cõa b i håc. Hìn núa, trong to n bë ch÷ìng tr¼nh tri¸t håc, khæng ph£i b i n o, ph¦n n o gi¡o vi¶n công câ thº sì ç hâa ÷ñc; cho n¶n c¦n câ sü lüa chån ki¸n thùc phò hñp º thi¸t lªp sì ç. N¸u qu¡ l¤m döng s³ g¥y ra t¼nh tr¤ng t¦m th÷íng hâa ki¸n thùc. Hai l , x¥y düng sì ç ph£i phò hñp vîi thíi gian cõa ti¸t d¤y. Ngh¾a l  vi»c x¥y düng sì ç câ t¡c döng r±n luy»n k¾ n«ng cho sinh vi¶n nh÷ng công ph£i £m b£o t½nh vøa sùc. º l m ÷ñc i·u â th¼ khi x¥y düng c¡c sì ç gi¡o vi¶n ph£i chó þ x¥y düng nhúng sì ç ìn gi£n, d¹ hiºu, d¹ nhî. Ba l , khi x¥y düng sì ç, gi¡o vi¶n khæng ch¿ chó þ ¸n t½nh khoa håc, t½nh ch½nh x¡c m  cán ph£i £m b£o t½nh th©m m¾. Microsoft Powerpoint câ thº mang ¸n t½nh th©m m¾ cao nh÷ng nâ công câ nhúng t¡c döng ng÷ñc l¤i vîi mong muèn. Ch½nh v¼ vªy, khi thi¸t k¸ c¡c sì ç tri¸t håc c¦n thüc hi»n nh§t qu¡n c¡ch thº hi»n. Tr¶n méi slide (trang v«n b£n), gi¡o vi¶n ch¿ thº hi»n mët sì ç vîi phæng chú, cï chú, kiºu chú, phæng n·n, m u s­c. . . thèng nh§t. C¡c th nh ph¦n cõa sì ç thº hi»n sao cho h i háa v  l m nêi bªt nëi dung ch½nh cõa sì ç. Khæng n¶n dòng phæng chú khâ nh¼n khi phâng to, khæng sû döng qu¡ ba phæng chú tr¶n mët slide. Bèn l , công gièng nh÷ Word, khi v³ sì ç, Microsoft Powerpoint cung c§p nhi·u h¼nh d¤ng °c bi»t h§p d¨n (Auto Shapes). Tuy nhi¶n, chóng ta khæng n¶n sû döng chóng mët c¡ch tuý ti»n m  ph£i câ sü t½nh to¡n h¼nh thùc thº hi»n. Ch¯ng h¤n nh÷, c¡c kh¡i ni»m c¦n ÷ñc di¹n t£ b¬ng c¡c h¼nh trán læg½c, cán c¡c °c tr÷ng 144
  5. Mët sè nguy¶n t­c cì b£n trong vi»c thi¸t k¸ c¡c sì ç tri¸t håc b¬ng cæng ngh» thæng tin cõa kh¡i ni»m câ thº mæ t£ b¬ng c¡c h¼nh £nh kh¡c nh÷ h¼nh chú nhªt ho°c h¼nh vuæng, ph£i tr¡nh vi»c thº hi»n tòy ti»n, khæng khoa håc. Trong mët sì ç câ nhi·u h¼nh kh¡c nhau, n¸u muèn nh§n m¤nh mët nëi dung n o â th¼ câ thº tæ ªm chóng b¬ng c¡ch sû döng c¡c kiºu ÷íng (line style). N«m l , trong tr¼nh chi¸u, c¦n lüa chån c¡c ç håa mët c¡ch thªn trång. Bði v¼ Microsoft Powerpoint cung c§p nhi·u h¼nh £nh, m u s­c, ¥m thanh h§p d¨n. Chóng câ thº trñ gióp kh£ n«ng l¾nh hëi tri thùc cõa sinh vi¶n. Nh÷ng ng÷ñc l¤i, chóng công d¹ l m ph¥n t¡n sü tªp trung chó þ cõa ng÷íi håc ho°c t¤o ra nhúng qu¡ tr¼nh t÷ duy l»ch l¤c, thªm ch½ ph£n c£m, n¸u sû döng khæng hñp l½. Ch½nh v¼ vªy, khi sû döng c¡c h¼nh v³, sì ç c¦n chó þ bi¸n nâ th nh nguçn ph¡t thæng tin d¤y håc v  luy»n tªp cho sinh vi¶n bi¸t c¡ch quan s¡t, nhªn x²t rçi rót ra k¸t luªn c¦n thi¸t. Ngh¾a l , sinh vi¶n c¦n tªp trung v o c¡c nëi dung c¦n tr¼nh b y chù khæng ph£i l  m u s­c v  c¡c h¼nh £nh vui nhën. S¡u l , ph£i k¸t hñp nhu¦n nhuy¹n giúa gi£ng gi£i v  c¡c thao t¡c tr¼nh di¹n tr¶n c¡c slide (v«n b£n, sì ç, mæ h¼nh...). B£y l , t¤o khæng kh½ chõ ëng cho sinh vi¶n khi l¾nh hëi tri thùc, tr¡nh sü thö ëng, e ng¤i ð sinh vi¶n. Ngh¾a l , tr÷îc khi sû döng c¡c sì ç ¢ thi¸t lªp vîi sü trñ gióp cõa Microsoft Powerpoint th¼ ng÷íi d¤y c¦n n¶u rã c§u tróc, ph÷ìng ph¡p l m vi»c cõa gi¡o vi¶n v  sinh vi¶n. Khi â, gi¡o vi¶n tr¼nh b y c¡c v§n · s³ thuªn lñi v  hi»u qu£ hìn, cán sinh vi¶n s³ chõ ëng l¾nh hëi tri thùc theo ti¸n tr¼nh læg½c cõa c¡c sì ç ¢ x¥y düng theo tr¼nh tü ki¸n thùc cõa b i gi£ng. D÷îi ¥y l  mët sè sì ç minh håa cho c¡c nguy¶n t­c thi¸t k¸ ð tr¶n: 145
  6. Nguy¹n Nh÷ H£i 3. K¸t luªn Thi¸t k¸ c¡c sì ç º thüc hi»n vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc tri¸t håc l  mët vi»c l m quan trång v  c¦n thi¸t. Bði v¼, nhí câ nhúng sì ç n y m  qu¡ tr¼nh d¤y håc tri¸t håc mîi n¥ng cao ÷ñc hi»u qu£. Tuy nhi¶n, º ph¡t huy, t«ng c÷íng nhúng ÷u th¸ cõa sì ç tri¸t håc v  kh­c phöc nhúng h¤n ch¸ cõa nâ c¦n ph£i thüc hi»n mët c¡ch çng bë, tri»t º c¡c nguy¶n t­c ¢ n¶u tr¶n. Câ l m nh÷ vªy mîi em l¤i sü sinh ëng, sùc cuèn hót cõa b i gi£ng, em ¸n hi»u qu£ cao trong gi£ng d¤y v  håc tªp c¡c tri thùc khoa håc, °c bi»t l  tri thùc tri¸t håc. H¼nh 1. Mët sè h¼nh minh håa T€I LI›U THAM KHƒO [1] Nguy¹n Nh÷ H£i, 2003 - 2004. êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc c¡c kh¡i ni»m tri¸t håc. · t i khoa håc c§p bë - m¢ sè: B2003-75-83, tr. 40. [2] é Hu¥n, 2001. Sû döng thi¸t bà nghe nh¼n trong d¤y håc. Nxb ¤i håc Quèc gia H  Nëi, tr. 93. ABSTRACT Basic principles in designing philosophy diagrams by applying informatic technology This article not only highlights the role of informatic technology in teaching methodology in general and teaching philosophy in particular but also discusses the basic principles in designing philosophical outline (diagram). These rules are applied to design specific philosophical model which has been used effectively by teachers in universities and colleges. 146
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2