Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
339
lượt xem
80
download

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Phương pháp ký hiệu; Phương pháp chấm điểm; Phương pháp ký hiệu đường chuyển động; Phương pháp bản đồ - biểu đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

 1. a, Đối tượng biểu hiện: -
 2. Kí hiệu hình học
 3. Al As Cu Hg Mg Ni U Zn
 4. Kí hiệu hình học
 5. Kí hiệu tượng hình
 6. c, Khả năng biểu hiện: - Vị trí của đối tượng. - Số lượng của đối tượng. - Chất lượng của đối tượng.
 7. 2, Phương pháp kí hiệu đường chuyển động a, Đối tượng biểu hiện: Sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.
 8. b, Khả năng biểu hiện Hướng di chuyển, khối lượng và tốc độ di chuyển của đối tượng THPT Buôn Ma
 9. 3, Phương pháp chấm điểm a, Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các hiện tượng phân bố không đồng đều bằng các điểm chấm. Mỗi điểm chấm đều có một giá trị nhaát ñònh. Ñoâ thò treân 20 trieäu daân Ñoâ thò treân 8 Phân bố dân cư Nhật trieäu daân Moãi chaám töông öùng vôùi Bản 500.000 ngöôøi
 10. b. Khaû naêng bieåu hieän: Söï phaân boá vaø soá löôïng cuûa ñoái töôïng THPT Buoân Ma
 11. 4. Phöông phaùp baûn ñoà-bie ñoà: åu a.Ñ oáit ng  eåu     öôï bi Bieåu hieän caùc ñoái töôïng phaân boá trong nhöõng hi : eän ñôn vò phaân chia laõnh thoå baèng caùc bieåu ñoà ñaët trong caùc ñôn vò laõnh thoå ñoù. b.Khaû    naêng  eåu  bi hieän: Soá löôïng, chaát löôïng, cô caáu cuûa ñoái töôïng THPT Buoân Ma Thuoät
 12. THPT Buoân Ma Thuoät
 13. Phöông phaùp neàn chaát löôïng THPT Buôn Ma Thuột
 14. Phöông phaùp ñöôøng ñaúng trò

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản