intTypePromotion=1

Một số vấn đề về chức năng nhận thức và điều khiển hoạt động nhận thức của kênh hình trong dạy - học Địa lý ở nhà trường phổ thông (Ví dụ lớp 9 – THCS)

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
8
lượt xem
0
download

Một số vấn đề về chức năng nhận thức và điều khiển hoạt động nhận thức của kênh hình trong dạy - học Địa lý ở nhà trường phổ thông (Ví dụ lớp 9 – THCS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tìm hiểu quan niệm về kênh hình trong dạy học địa lý; chức năng điều khiển hoạt động nhận thức từ đó đề xuất một số phương pháp dạy học môn Địa lý trong các trường phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về chức năng nhận thức và điều khiển hoạt động nhận thức của kênh hình trong dạy - học Địa lý ở nhà trường phổ thông (Ví dụ lớp 9 – THCS)

  1. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2008,V.53, No 4, pp.102-108 MËT SÈ V‡N — V— CHÙC N‹NG NHŠN THÙC V€ I—U KHIšN HO„T ËNG NHŠN THÙC CÕA K–NH HœNH TRONG D„Y  HÅC ÀA LÞ Ð NH€ TR×ÍNG PHÊ THÆNG (V DÖ LÎP 9 - THCS) Ngæ Thà H£i Y¸n Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi 1. °t v§n · Trong nh  tr÷íng phê thæng, mæn àa l½ công nh÷ c¡c mæn håc kh¡c ang tøng b÷îc êi mîi nëi dung, ph÷ìng ph¡p, ph÷ìng ti»n nh¬m n¥ng cao ch§t l÷ñng  o t¤o v  ¡p ùng y¶u c¦u v· con ng÷íi cõa thíi ¤i mîi. Ng nh gi¡o döc mong muèn âng gâp cho §t n÷îc nhúng chõ nh¥n t÷ìng lai khæng ch¿ hiºu bi¸t c¡c tri thùc cõa nh¥n lo¤i m  cán r±n luy»n cho hå nhúng k¾ n«ng h nh ëng, n«ng lüc gi£i quy¸t v§n ·, th¡i ë ùng xû th½ch hñp vîi mæi tr÷íng tü nhi¶n v  x¢ hëi xung quanh. º ¡p ùng ÷ñc möc ti¶u ¢ · ra v  phò hñp vîi °c tr÷ng cõa mæn àa l½, vi»c sû döng k¶nh h¼nh trong d¤y håc ¢ v  ang l  nhúng ph÷ìng ti»n trüc quan mang l¤i hi»u qu£ cao trong qu¡ tr¼nh nhªn thùc v  i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc cõa håc sinh. Tuy nhi¶n vi»c hiºu v  sû döng k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½, ang l  mët trong nhúng v§n · c¦n quan t¥m cõa nhi·u gi¡o vi¶n phê thæng. 2. Nëi dung 2.1. Quan ni»m v· k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½ Theo tø iºn Ti¸ng Vi»t, "k¶nh h¼nh" ÷ñc hiºu l  c¡ch thùc sû döng h¼nh £nh (t¾nh ho°c ëng, £nh chöp ho°c h¼nh v³) º truy·n ¤t nëi dung thæng tin. Cán theo quan iºm truy·n thèng th¼ "k¶nh h¼nh" ch½nh l  h» thèng c¡c thæng tin b¬ng h¼nh £nh ÷ñc truy·n tø ng÷íi ph¡t ¸n ng÷íi thu. Hi»n nay, SGK nâi chung, SGK àa l½ nâi ri¶ng ÷ñc tr¼nh b y b¬ng nhi·u lo¤i ngæn ngú: ngæn ngú v«n håc, ngæn ngú ç håa, ngæn ngú hëi håa, ngæn ngú to¡n håc. . . Trong â ngæn ngú v«n håc ÷ñc tr¼nh b y qua k¶nh chú, ngæn ngú to¡n håc ÷ñc tr¼nh b y qua c¡c cæng thùc, b£ng sè li»u, c¡c ngæn ngú kh¡c ÷ñc tr¼nh b y qua k¶nh h¼nh v  ÷ñc gåi l  c¡c "h¼nh". Theo Nguy¹n D÷ñc - Nguy¹n Trång Phóc: "k¶nh h¼nh gçm mët h» thèng c¡c b£n ç, l÷ñc ç, tranh £nh, b£ng sè li»u thèng k¶. . . bê sung cho b i vi¸t. Nhi»m 102
  2. Mët sè v§n · v· chùc n«ng nhªn thùc v  i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc... vö chõ y¸u cõa nâ khæng ch¿ minh håa cho b i, m  cán câ gi¡ trà t÷ìng ÷ìng vîi k¶nh chú, l  mët nguçn thæng tin d÷îi d¤ng trüc quan" [3]. Theo L¥m Quang Dèc: "T§t c£ nhúng h¼nh v³ bao gçm c¡c sì ç, l÷ñc ç, b£n ç, c¡c s£n ph©m khoa håc cõa b£n ç, tranh £nh v  c¡c h¼nh v³, c¡c b£ng biºu (biºu ç, ç thà ho°c b£ng sè li»u g­n vîi biºu ç, b£n ç ho°c ÷ñc di¹n gi£i g­n vîi mët qu¡ tr¼nh tü nhi¶n, kinh t¸, x¢ hëi nh§t ành, gåi chung l  b£ng biºu) trong SGK th¼ ÷ñc gåi chung l  k¶nh h¼nh [5]. V½ dö: Trong SGK àa l½ 9 câ 79 h¼nh (23 l÷ñc ç, 18 biºu ç, 29 tranh £nh, 6 sì ç). Vªy chóng ta câ thº hiºu k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½ l  c¡ch thùc sû döng h» thèng c¡c b£n ç, l÷ñc ç, tranh £nh, biºu ç, videoclip. . . º truy·n ¤t nëi dung thæng tin. Chóng câ t½nh trüc quan cao v  câ kh£ n«ng di¹n gi£i læg½c c¡c hi»n t÷ñng trong d¤y håc àa l½. 2.2. Chùc n«ng cõa k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½ X²t v· b£n ch§t, k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½ l  nhúng ph÷ìng ti»n trüc quan nh¬m thay th¸ hay ¤i di»n cho c¡c sü vªt, hi»n t÷ñng àa l½, ph£n ¡nh trüc quan nhúng d§u hi»u mang t½nh b£n ch§t cõa c¡c sü vªt hi»n t÷ñng àa l½ â v  l  s£n ph©m cõa qu¡ tr¼nh trøu t÷ñng hâa khoa håc. °c bi»t, khi sû döng trong d¤y håc, k¶nh h¼nh vøa câ chùc n«ng nhªn thùc v  vøa câ chùc n«ng i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc cõa ng÷íi håc. 2.2.1. Chùc n«ng nhªn thùc Håc l  mët ho¤t ëng nhªn thùc °c bi»t cõa con ng÷íi. V¼ vªy, qu¡ tr¼nh d¤y håc l  qu¡ tr¼nh tê chùc c¡c ho¤t ëng nhªn thùc cho håc sinh. Trong qu¡ tr¼nh nhªn thùc â chõ thº l  håc sinh, d÷îi sü h÷îng d¨n cõa gi¡o vi¶n hå ho¤t ëng t½ch cüc, s¡ng t¤o nh¬m chi¸m l¾nh tri thùc, k¾ n«ng, k¾ x£o, ph¡t triºn n«ng lüc v  h¼nh th nh nh¥n c¡ch theo möc ti¶u gi¡o döc · ra. Ho¤t ëng nhªn thùc â ÷ñc di¹n ra theo con ÷íng nhªn thùc chung cõa lo i ng÷íi, theo cæng thùc nêi ti¸ng V.I.L¶nin "Tø trüc quan sinh ëng, ¸n t÷ duy trøu t÷ñng, tø t÷ duy trøu t÷ñng trð v· thüc ti¹n - â l  con ÷íng bi»n chùng cõa sü nhªn thùc ch¥n l½, nhªn thùc hi»n thüc kh¡ch quan" [7]. V  con ÷íng nhªn thùc â l  mët qu¡ tr¼nh gçm hai giai o¤n vîi mùc ë kh¡c nhau: nhªn thùc c£m t½nh v  nhªn thùc l½ t½nh. Tuy nhi¶n, i·u muèn nâi ð ¥y, trüc quan ch½nh l  iºm xu§t ph¡t cõa qu¡ tr¼nh nhªn thùc v  muèn nhªn thùc v· c¡c sü vªt, hi»n t÷ñng th¼ nh§t thi¸t ph£i câ c¡c h¼nh £nh chõ quan v· chóng. i·u â ¢ l½ gi£i t¤i sao trong d¤y håc nâi chung, d¤y håc àa l½ nâi ri¶ng c¡c ph÷ìng ti»n trüc quan v  k¶nh h¼nh âng mët vai trá r§t quan trång l  i·u ki»n c¦n thi¸t º tê chùc c¡c ho¤t ëng nhªn thùc cho håc sinh ð giai o¤n c£m t½nh v  l½ t½nh. C¡c chùc n«ng â cö thº trong méi giai o¤n l : ∗ X²t trong qu¡ tr¼nh nhªn thùc c£m t½nh: K¶nh h¼nh l  h¼nh £nh minh håa cho èi t÷ñng nhªn thùc, ¤i di»n hay thay th¸ cho c¡c sü vªt hi»n t÷ñng àa l½, ph£n ¡nh cö thº c¡c d§u hi»u b· ngo i cõa èi t÷ñng nhªn thùc. K¶nh h¼nh câ vai trá r§t quan trång trong qu¡ tr¼nh n y v¼: 103
  3. Ngæ Thà H£i Y¸n • Trong d¤y håc àa l½, håc sinh muèn nhªn thùc v· c¡c sü vªt v  hi»n t÷ñng àa l½, v· Tr¡i §t v  mæi tr÷íng cõa con ng÷íi, v· thi¶n nhi¶n v  nhúng ho¤t ëng kinh t¸ cõa con ng÷íi th¼ nh§t thi¸t ph£i câ nhúng h¼nh £nh chõ quan v· chóng. • èi t÷ñng nhªn thùc c ng trüc quan, rã n²t bao nhi¶u th¼ vi»c h¼nh th nh c¡c kh¡i ni»m, biºu t÷ñng àa l½ c ng d¹ d ng v  thuªn lñi b§y nhi¶u. • Sü vªt v  hi»n t÷ñng àa l½ câ t½nh khæng gian v  thíi gian, ð r§t xa v  khâ câ thº thüc hi»n tr÷îc m­t håc sinh, v¼ vªy muèn nhªn thùc ÷ñc c¦n ph£i câ nhúng h¼nh £nh trüc quan v· chóng. • Thæng qua h¼nh £nh trüc quan â t¤o i·u ki»n ành h÷îng v  i·u ch¿nh ho¤t ëng nhªn thùc cõa håc sinh v· èi t÷ñng nhªn thùc, l  i·u ki»n º x¥y düng n¶n "l¥u  i nhªn thùc". Tuy nhi¶n, méi lo¤i k¶nh h¼nh trong d¤y håc àa l½, câ kh£ n«ng t¤o ra c¡c h¼nh £nh trüc quan v· èi t÷ñng nhªn thùc ð c¡c gâc ë v  kh½a c¤nh kh¡c nhau. V¼ vªy, ái häi gi¡o vi¶n khi tê chùc c¡c ho¤t ëng nhªn thùc cho håc sinh c¦n ph£i bi¸t ph¡t huy t½nh trüc quan cõa méi lo¤i k¶nh h¼nh sao cho t¤o ra h¼nh £nh trüc quan nh§t v· èi t÷ñng nhªn thùc. Cö thº nh÷ sau: Lo¤i k¶nh h¼nh H¼nh £nh v· èi t÷ñng nhªn thùc - B£n ç, l÷ñc - Và tr½ khæng gian, ph¥n bè. ç, Atlat - Biºu ç - Qui mæ, cì c§u, xu h÷îng ph¡t triºn... - Sì ç - Và tr½, c§u tróc trong mët têng thº. - Tranh £nh - Cö thº v  ch½nh x¡c ð mët thíi iºm v  àa iºm nh§t ành. - Phim video - Ph£n ¡nh sü vªt, hi»n t÷ñng àa l½ ð d¤ng ëng, ð c£ khæng gi¡o khoa gian rëng v  khæng gian hµp. H¼nh 1.2. Lîp håc vòng cao H¼nh 2.1. Biºu ç d¥n sè cõa n÷îc ta V½ dö: Qua h¼nh 1.2 trang 4 SGK àa l½ 9, håc sinh câ thº câ mët h¼nh £nh trüc quan v  cö thº v· lîp håc vòng cao. V½ dö: Qua h¼nh 2.1 trang 7 SGK àa l½ 9, gióp cho håc sinh câ mët h¼nh £nh trüc quan v· qui mæ d¥n sè, t¿ l» gia t«ng tü nhi¶n v  xu h÷îng bi¸n êi d¥n sè cõa n÷îc ta trong giai o¤n tø 1954 - 2003. V½ dö: Qua h¼nh 18.1 trang 66 SGK àa l½ 9, t¤o cho håc sinh câ mët c¡i nh¼n 104
  4. Mët sè v§n · v· chùc n«ng nhªn thùc v  i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc... trüc quan v  bao qu¡t nh§t v· bùc tranh kinh t¸ cõa vòng Trung du v  mi·n nói B­c Bë nh÷: - Câ c¡c ng nh cæng nghi»p n o, ph¡t triºn v  ph¥n bè ð ¥y? - Câ nhúng vòng s£n xu§t næng - l¥m nghi»p n o? - Con g¼ c¥y g¼ ÷ñc ph¡t triºn ð ¥y v  ph¥n bè nh÷ th¸ n o? - Câ c¡c tuy¸n ÷íng giao thæng v  h» thèng s¥n bay, b¸n c£ng, cûa kh©u quan trång n o? - Câ nhúng b¢i t­m, di s£n thi¶n nhi¶n v  v÷ín quèc gia n o? H¼nh 18.1. L÷ñc ç kinh t¸ vòng Trung du v  mi·n nói B­c Bë Nh÷ vªy, k¶nh h¼nh l  mët ph÷ìng ti»n t¤o ra h¼nh £nh trüc quan v· èi t÷ñng nhªn thùc, l  mët trñ thõ ­c lüc º gi¡o vi¶n thüc hi»n tèt nguy¶n t­c thèng nh§t giúa c¡i cö thº v  c¡i trøu t÷ñng trong qu¡ tr¼nh d¤y håc. °c bi»t, ho¤t ëng n y gióp cho håc sinh câ c¡c biºu t÷ñng rã r ng v  ùng ­n v· èi t÷ñng àa l½. ∗ X²t trong qu¡ tr¼nh nhªn thùc l½ t½nh: ¥y l  giai o¤n cao hìn cõa qu¡ tr¼nh nhªn thùc c£m t½nh, ð giai o¤n n y k¶nh h¼nh khæng ch¿ l  h¼nh £nh minh ho¤ cho èi t÷ñng nhªn thùc m  cán chùa mët nguçn tri thùc r§t phong phó. Cö thº l : • Chùa üng c¡c kh¡i ni»m, c¡c mèi quan h», c¡c quy luªt àa l½,. . . • Gióp cho håc sinh nh¼n nhªn ÷ñc nhúng thuëc t½nh b¶n trong cõa èi t÷ñng àa l½. • Gióp cho håc sinh gi£i th½ch ÷ñc hi»n t÷ñng, h¼nh th nh ÷ñc kh¡i ni»m v  kh¡m ph¡, t¼m tái tri thùc mîi. V½ dö: Qua h¼nh 18.1 trang 66 SGK àa l½ 9, håc sinh khæng ch¿ câ h¼nh £nh trüc quan v· bùc tranh cõa c¡c ng nh kinh t¸ ð Trung du mi·n nói B­c Bë m  quan trång håc sinh câ thº x¡c ành ÷ñc: - X¡c ành c¡c kh¡i ni»m chung: trung t¥m cæng nghi»p, cûa kh©u, v÷ín quèc gia, sæng, ÷íng æ tæ. . . - X¡c ành c¡c kh¡i ni»m ri¶ng nh÷: cûa kh©u Mâng C¡i, cûa kh©u Húu Nghà, trung t¥m cæng nghi»p Th¡i Nguy¶n, trung t¥m cæng nghi»p Vi»t Tr¼, ÷íng æ tæ 105
  5. Ngæ Thà H£i Y¸n sè 2, 4. . . - X¡c ành c¡c mèi quan h» t÷ìng hé v  nh¥n qu£ cõa c¡c ng nh kinh t¸ trong vòng vîi c¡c èi t÷ñng àa l½ kh¡c nh÷ vîi àa h¼nh, §t ai, kh½ hªu, sæng ngái, kho¡ng s£n, d¥n c÷, lao ëng, cì sð vªt ch§t k¾ thuªt, vèn ¦u t÷ trong v  ngo i n÷îc. . . - Gi£i th½ch ÷ñc: + T¤i sao cæng nghi»p khai th¡c v  ch¸ bi¸n kho¡ng s£n l¤i ÷ñc ©y m¤nh ph¡t triºn ð vòng n y? + T¤i sao ð ¥y l¤i câ c¡c nh  m¡y thu i»n v  nhi»t i»n? + T¤i sao ð ¥y l  vòng trçng nhi·u ch±, hçi, qu¸? + T¤i sao ð ¥y nuæi nhi·u tr¥u bá? + T¤i sao ð ¥y câ nhi·u vòng s£n xu§t næng, l¥m k¸t hñp? + T¤i sao ð ¥y câ c¡c tuy¸n ÷íng giao thæng h¼nh nan qu¤t? + T¤i sao ð ¥y m¤ng l÷îi c¡c trung t¥m cæng nghi»p tªp trung cán ½t v  quy mæ cán nhä. . . Vªy k¶nh h¼nh khæng ch¿ l  h¼nh £nh minh håa cho èi t÷ñng nhªn thùc m  cán chùa üng mët nguçn tri thùc r§t lîn ph£n ¡nh b£n ch§t v  c¡c mèi quan h» vîi c¡c sü vªt hi»n t÷ñng. Thæng qua â, gióp cho håc sinh nhªn thùc v  gi£i quy¸t ÷ñc c¡c v§n · °t ra, chi¸m l¾nh tri thùc mîi mët c¡ch d¹ d ng v  khoa håc. Theo N.N.Baranxki, nh  ph÷ìng ph¡p d¤y håc àa l½ nêi ti¸ng: "C¡i g¼ m  c¡c ph÷ìng ti»n trüc quan câ thº ti¸n h nh mët c¡ch nhµ nh ng sinh ëng, câ k¸t qu£ tèt trong m÷íi l«m phót th¼ n¸u thi¸u c¡c ph÷ìng ti»n trüc quan §y s³ câ thº chi¸m m§t mët gií hay hai gií, ho°c l¥u hìn núa m  l¤i l m cho håc sinh v§t v£ v  çng thíi công khæng ÷a ¸n mët sü l¾nh hëi rã r ng v  ch­c ch­n" [2]. Ch½nh v¼ nhªn thùc ÷ñc t¦m quan trång â, hi»n nay vi»c ÷a k¶nh h¼nh v o trong SGK àa l½ ng y c ng t«ng v· sè l÷ñng v  ch§t l÷ñng, ÷ñc in m u µp, nëi dung phong phó, câ t½nh kh¡i qu¡t v  iºn h¼nh ho¡ cao. 2.2.2. Chùc n«ng i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc Ngo i chùc n«ng minh ho¤, chùc n«ng nguçn tri thùc, k¶nh h¼nh cán tham gia m¤nh m³ v o qu¡ tr¼nh i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc cõa håc sinh, thæng qua c¡c thao t¡c t÷ duy, nh÷ ph¥n t½ch, so s¡nh, h¼nh th nh gi£i th½ch, têng hñp, kh¡i qu¡t ho¡ v.v... X²t v· chùc n«ng n y k¶nh h¼nh câ vai trá quan trång c£ èi vîi ng÷íi tê chùc nhªn thùc (gi¡o vi¶n) v  ng÷íi thüc hi»n c¡c ho¤t ëng nhªn thùc (håc sinh). ∗ èi vîi gi¡o vi¶n: K¶nh h¼nh l  cæng cö, l  i·u ki»n º gi¡o vi¶n x¥y düng, thi¸t k¸ c¡c b i to¡n nhªn thùc, ch½nh x¡c ho¡, bê sung, cõng cè tri thùc mîi cho håc sinh. ∗ èi vîi håc sinh: K¶nh h¼nh l  i·u ki»n, l  h¼nh £nh trüc quan, l  nguçn tri thùc º håc sinh ti¸n h nh c¡c thao t¡c t÷ duy nh÷ ph¥n t½ch, têng hñp, so s¡nh, trøu t÷ñng ho¡, kh¡i qu¡t ho¡, tr¼nh b y v§n · v  chi¸m l¾nh tri thùc mîi. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc di¹n ra theo c¡c b÷îc sau: B÷îc 1: G°p t¼nh huèng câ v§n ·, nhªn thùc v§n ·. 106
  6. Mët sè v§n · v· chùc n«ng nhªn thùc v  i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc... B÷îc 2: Quan s¡t èi t÷ñng nhªn thùc thæng qua k¶nh h¼nh (b£n ç, l÷ñc ç, tranh £nh, sì ç, videocl½p. . . ). B÷îc 3: Qua k¶nh h¼nh håc sinh ti¸n h nh khai th¡c c¡c thæng tin v· èi t÷ñng nhªn thùc: so s¡nh, ph¥n t½ch, têng hñp, kh¡i qu¡t hâa, trøu t÷ñng hâa, x¡c ành ÷ñc c¡c mèi quan h» giúa èi t÷ñng nhªn thùc vîi c¡c sü vªt hi»n t÷ñng àa l½ kh¡c. B÷îc 4: Kh¯ng ành, ch½nh x¡c hâa, hay phõ ành v· èi t÷ñng nhªn thùc thæng qua khai th¡c k¶nh h¼nh. B÷îc 5: B¬ng k¶nh h¼nh håc sinh tr¼nh b y v§n ·, chi¸m l¾nh tri thùc mîi. V½ dö: B i 8 - Sü ph¡t triºn v  ph¥n bè ng nh næng nghi»p: º th§y ÷ñc sü hi»n ¤i hâa trong s£n xu§t l÷ìng thüc cõa ng nh næng nghi»p Vi»t Nam, gi¡o vi¶n c¦n ph£i tê chùc cho håc sinh quan s¡t v  khai th¡c h¼nh 8.1 tr 29 SGK àa l½ 9. H¼nh 8.1. Thu ho¤ch lóa ð çng b¬ng sæng Cûu long B÷îc 1: Håc sinh g°p t¼nh huèng câ v§n ·, nhªn thùc câ v§n ·: Qua h¼nh 8.1 h¢y chùng minh r¬ng ng nh s£n xu§t l÷ìng thüc n÷îc ta ang ng y c ng ÷ñc hi»n ¤i hâa. B÷îc 2: Quan s¡t èi t÷ñng nhªn thùc thæng qua h¼nh 8.1 tr 29 SGK àa l½ 9. B÷îc 3: Thæng qua h¼nh 8.1 håc sinh khai th¡c thæng tin, so s¡nh, ph¥n t½ch têng hñp, xu§t hi»n li¶n t÷ðng v  h¼nh th nh c¡c gi£ thuy¸t. . . + Khai th¡c v  ph¥n t½ch thæng tin: c¡nh çng lóa ch½n v ng, b¡c næng d¥n ang thu ho¤ch lóa b¬ng m¡y g°t, c¦n ½t nh¥n lüc. . . + Li¶n t÷ðng, so s¡nh vîi c£nh thu ho¤ch lóa tr÷îc ¥y: thu ho¤ch b¬ng ph÷ìng ti»n thæ sì, sû döng nhi·u lao ëng. + H¼nh th nh c¡c gi£ thuy¸t: ÷a ra c¡c dü o¡n v· ng nh s£n xu§t l÷ìng thüc ð n÷îc ta: mòa m ng bëi thu, n«ng su§t lao ëng cao, £m b£o an ninh l÷ìng thüc, t¤o m°t h ng xu§t kh©u. . . B÷îc 4: Ch½nh x¡c hâa, kh¯ng ành v§n ·: ng nh s£n xu§t l÷ìng thüc n÷îc ta ang ng y c ng ÷ñc hi»n ¤i hâa. 107
  7. Ngæ Thà H£i Y¸n B÷îc 5: B¬ng h¼nh £nh tr¶n håc sinh di¹n ¤t, mi¶u t£ v  tr¼nh b y v§n ·, chi¸m l¾nh tri thùc mîi: ng nh s£n xu§t l÷ìng thüc n÷îc ta trong nhúng n«m g¦n ¥y thu ÷ñc nhi·u th nh tüu v  ang d¦n ÷ñc hi»n ¤i ho¡ trong s£n xu§t. Nh÷ vªy, trong d¤y håc àa l½ vi»c sû döng k¶nh h¼nh s³ l m t«ng hi»u qu£ cõa nëi dung v  ph÷ìng ph¡p d¤y håc. Håc sinh khæng nhúng ÷ñc quan s¡t mët c¡ch chõ ëng èi t÷ñng nhªn thùc m  cán ÷ñc t½ch cüc tham gia trüc ti¸p c¡c thao t¡c tr¶n k¶nh h¼nh. Câ nh÷ vªy, mîi t½ch cüc hâa qu¡ tr¼nh nhªn thùc cõa håc sinh, håc sinh l¾nh hëi ki¸n thùc mîi khæng thö ëng, ¡p °t v  hiºu ÷ñc con ÷íng d¨n ¸n ki¸n thùc. Qua â, ph¡t triºn ð håc sinh kh£ n«ng kh¡m ph¡ v  s¡ng t¤o, hùng thó v  say m¶, d¹ nhî v  d¹ hiºu b i, câ ni·m tin v o tri thùc ÷ñc cung c§p, câ nhu c¦u tü gi£i quy¸t v§n · º chi¸m l¾nh tri thùc mîi. 3. K¸t luªn Vi»c x¡c ành rã chùc n«ng cõa k¶nh h¼nh, hi»u qu£ cõa méi lo¤i k¶nh h¼nh l  mët v§n · r§t quan trång trong vi»c thi¸t k¸ v  tê chùc c¡c ho¤t ëng nhªn thùc cho håc sinh. â l  nhúng cæng cö húu hi»u nh¬m t½ch cüc hâa ho¤t ëng nhªn thùc cõa håc sinh, êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn àa l½ trong c¡c nh  tr÷íng phê thæng. T€I LI›U THAM KHƒO [1] Nguy¹n Ngåc B£o (chõ bi¶n), 2005. L½ luªn d¤y håc phê thæng THCS. Nxb ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi. [2] N.N.Branxiki, 1970. Ph÷ìng ph¡p gi£ng d¤y àa l½ kinh t¸. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [3] Nguy¹n D÷ñc, Nguy¹n Trång Phóc, 2004. L½ luªn d¤y håc àa l½. Nxb ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi. [4] Nguy¹n D÷ñc (têng chõ bi¶n), 2006. àa l½ lîp 9. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [5] L¥m Quang Dèc, Nguy¹n Quang Vinh, 2007. H÷îng d¨n sû döng k¶nh h¼nh trong SGK àa l½ 10. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [6] Nguy¹n Quang U©n (chõ bi¶n), 2003. T¥m l½ håc ¤i c÷ìng. Nxb ¤i håc Quèc gia, H  Nëi. [7] V.I.L¶nin, 1963. Bót k½ tri¸t håc. Nxb Sü thªt. ABSTRACT Awareness function and awareness-activities controlling of the visual system in teaching and learning geography (for 9th grade secondary school) Because of the awareness function and awareness-activities controlling of visual systems in teaching and learning geography is actively contributing to improving the teaching quality in schools. By using images, teachers can easily transfer geographical objects and life reality to their pupils. In addition, by organizing awareness activities with these images, they can help their pupils initiatively compprehend knowledge. 108
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2