intTypePromotion=3

Một số vấn đề về văn học nữ quyền Trung Quốc

Chia sẻ: Angicungduoc Angicungduoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
4
lượt xem
0
download

Một số vấn đề về văn học nữ quyền Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về văn học nữ quyền Trung Quốc: quá trình phát triển của văn học nữ quyền Trung Quốc; lý luận phê bình văn học nữ quyền Trung Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về văn học nữ quyền Trung Quốc

  1. MéT Sè VÊN §Ò VÒ V¡N HäC N÷ QUYÒN TRUNG QUèC NguyÔn ThÞ HiÒn(*) V ¨n häc n÷ quyÒn lµ mét kh¸i niÖm hiÖn cßn nhiÒu tranh c·i ë Trung Quèc, trong ®ã næi lªn 3 quan ®iÓm tiªu I. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc 1. Giai ®o¹n ®Çu: tõ cuèi nh÷ng n¨m 1970 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 1980(*) biÓu. Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng chØ Trong giai ®o¹n nµy cã c¸c t¸c gi¶ cÇn néi dung t¸c phÈm viÕt vÒ n÷ giíi næi tiÕng nh− D−¬ng Gi¸ng, Vi Qu©n th× dï lµ s¸ng t¸c cña nam t¸c gia hay Nghi, T«ng Ph¸c, Nh− ChÝ Quyªn, n÷ t¸c gia còng ®Òu ®−îc gäi lµ v¨n häc TrÞnh MÉn. Ngoµi ra cßn cã nhãm t¸c n÷ quyÒn. Quan ®iÓm thø hai cho r»ng, gi¶ tuæi trung niªn nh− Tr−¬ng KhiÕt, tÊt c¶ nh÷ng s¸ng t¸c cña nhµ v¨n n÷ ThÈm Dung, §íi HËu Anh, §íi T×nh, ®Òu ®−îc gäi lµ v¨n häc n÷ quyÒn. Cßn Tr×nh N·i San, Hµng ¦ng, DiÖp V¨n quan ®iÓm thø ba, theo chóng t«i lµ Linh, L¨ng Lùc, Ho¾c §¹t, L−u Ch©n,… thuyÕt phôc h¬n c¶, cho r»ng, chñ thÓ s¸ng t¸c v¨n häc n÷ quyÒn lµ n÷ giíi vµ T¸c phÈm v¨n häc n÷ quyÒn giai néi dung, ®Ò tµi, chñ ®Ò cña t¸c phÈm ®o¹n nµy thÓ hiÖn ý thøc gi¶i phãng t− ph¶i miªu t¶ vÒ cuéc sèng n÷ giíi. t−ëng, kh¸t väng t×nh yªu tù do vµ kªu gäi ý thøc n÷ quyÒn. Nh÷ng s¸ng t¸c H×nh thµnh tõ nh÷ng n¨m 1970 vµ tiªu biÓu cã Yªu lµ kh«ng thÓ quªn ph¸t triÓn thµnh mét dßng v¨n häc ®éc (Tr−¬ng KhiÕt), Ng−êi ®Õn tuæi trung lËp kho¶ng mét thËp niªn sau ®ã, v¨n niªn, M·i m·i lµ mïa xu©n (ThÈm häc n÷ quyÒn ®· lµm nªn mét diÖn m¹o Dung), QuyÒn ®−îc yªu, B¾c cùc quang míi cho v¨n ®µn Trung Quèc ®−¬ng ®¹i. (Tr−¬ng Kh¸ng Kh¸ng), GiÊc m¬ trªn Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, chóng t«i phÝm ®µn (T«ng Ph¸c), L¸ cê ®en (L−u muèn ®em ®Õn cho ®éc gi¶ c¸i nh×n tæng Ch©n), Con ®−êng nhá trªn th¶o quan vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t nguyªn, C©u chuyÖn bÞ c¾t xÐn sai (Nh− triÓn cña v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc còng nh− lÜnh vùc lý luËn phª b×nh dßng v¨n häc nµy. (*) ThS., ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi.
  2. Mét sè vÊn ®Ò vÒ... 41 ChÝ Quyªn), Gãc bÞ bá quªn (Tr−¬ng Trong giai ®o¹n nµy, nhiÒu t¸c HuyÒn),… phÈm thÓ hiÖn râ nÐt c¸ nh©n hãa tiÕng nãi n÷ quyÒn. BÞ ¸p chÕ l©u ngµy, khi Trong sè c¸c nhµ v¨n n÷ quyÒn thêi ®−îc cÊt cao tiÕng nãi, c¸c t¸c gia n÷ kú ®Çu, t¸c phÈm cña Tr−¬ng ¸i Linh, quyÒn hÕt m×nh bµy tá sù phÉn né víi Tr−¬ng KhiÕt, ThÈm Dung... cã ¶nh “trung t©m nam quyÒn”, tho¶i m¸i ph¶n h−ëng h¬n c¶. C¸c n÷ sÜ nµy cho r»ng, ¸nh sù thÓ nghiÖm nh©n gian míi l¹ vµ t¸c gia n÷ cÇn ph¸ bá nh÷ng rµng buéc t×nh c¶m bÝ Èn cña n÷ giíi. Giíi phª truyÒn thèng, h−íng ra x· héi, giµnh b×nh v¨n häc Trung Quèc coi n¨m 1995 quyÒn b×nh ®¼ng nam n÷. Nh÷ng vÊn ®Ò lµ n¨m ph¸t triÓn huy hoµng nhÊt cña mµ t¸c gia n÷ quyÒn thêi kú ®Çu ®−a ra v¨n häc n÷ quyÒn. Sù x©m nhËp å ¹t ®· g©y sèc cho giíi v¨n ch−¬ng, v× sau cña lý luËn chñ nghÜa n÷ quyÒn ph−¬ng thêi gian dµi bÞ ¸p bøc, ®©y lµ lÇn ®Çu T©y, m«i tr−êng s¸ng t¸c d©n chñ, réng tiªn phô n÷ Trung Quèc ®øng lªn vµ më còng nh− sù thay ®æi quan ®iÓm kªu gäi quyÒn c¬ b¶n cña m×nh trong thÈm mü cña ®éc gi¶ khiÕn v¨n häc n÷ lÞch sö Trung Hoa. quyÒn cã sù thay ®æi to lín. Xem xÐt l¹i 2. Giai ®o¹n hai: nh÷ng n¨m cuèi quan niÖm truyÒn thèng coi nam giíi lµ thËp niªn 1980 trung t©m, kh«i phôc ®Þa vÞ ng−êi phô n÷, biÓu hiÖn kh«ng gian vµ thêi gian §©y lµ giai ®o¹n v¨n häc n÷ quyÒn ®êi sèng n÷ giíi… lµ nguyÖn väng chung Trung Quèc b−íc vµo thêi kú míi, ®ãng cña t¸c gia n÷ quyÒn. Hä b¾t ®Çu ®i vai trß kh¸ quan träng trªn diÔn ®µn theo h−íng “s¸ng t¸c c¸ nh©n hãa”, v¨n häc Trung Quèc. NhiÒu t¸c phÈm “s¸ng t¸c t− nh©n”, “s¸ng t¸c th©n thÓ”. xuÊt hiÖn trong giai ®o¹n nµy, chñ yÕu C¸c nhµ v¨n n÷ Ýt ®Ò cËp tíi nh÷ng ®Ò ph¶n ¸nh sè phËn ng−êi phô n÷, béc lé ý tµi träng ®¹i mµ phÇn lín tiÕp cËn víi thøc b×nh ®¼ng giíi, dôc väng c¸ nh©n nh÷ng c©u chuyÖn ®êi th−êng, thÓ hiÖn vµ nh÷ng yªu cÇu nh©n v¨n kh¸c cña suy ngÉm cña hä vÒ cuéc ®êi. ng−êi phô n÷. Nh÷ng s¸ng t¸c giai ®o¹n nµy ®· tõng b−íc t¸ch khái chÝnh T¸c gia v¨n häc n÷ quyÒn giai ®o¹n trÞ, x· héi, thiªn vÒ “c¸ thÓ hãa”. ThËm nµy ph¶i kÓ ®Õn Ph−¬ng Ph−¬ng, Tr× chÝ cã nh÷ng s¸ng t¸c ®· chuyÓn tõ ®Ò Lîi, Tr−¬ng H©n, TÊt Thôc MÉn, Tõ tµi t×nh yªu sang t×nh dôc, d¸m nh×n TiÓu B©n, Tr× Tö KiÕn, TrÇn NhiÔm, th¼ng vµo t×nh dôc, nh−ng t×nh dôc L©m B¹ch, H¶i Nam, Tõ Kh«n, Tu Lan, d−êng nh− ®−îc th¨ng hoa vµ mang ý Ng« §¹m Nh−,…C¸c t¸c phÈm tiªu biÓu nghÜa triÕt häc. lµ Cuéc sèng riªng t− (TrÇn NhiÔm), Cuéc ®Êu tranh cña mét ng−êi (L©m Tiªu biÓu cã Ph−¬ng chu, V« tù B¹ch), ¸nh löa bá ch¹y, N−íc ®i theo (Tr−¬ng KhiÕt), Hµnh lang t×nh ¸i, trêi (Ph−¬ng Ph−¬ng), N÷ nh©n truyÒn Ng−êi b¹n Èn m×nh, T¸c n÷ (Tr−¬ng (H¶i Nam),… Kh¸ng Kh¸ng), chïm th¬ Con g¸i (Cï VÜnh Minh), chïm th¬ Phßng ngñ cña 4. Giai ®o¹n bèn: nh÷ng n¨m ®Çu ng−êi phô n÷ ®éc th©n (Y L«i),... thÕ kû XXI 3. Giai ®o¹n ba: nh÷ng n¨m 1990 §©y còng lµ thêi kú bïng næ cña
  3. 42 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12.2010 dßng v¨n häc Linglei(*). Trµo l−u v¨n häc Ngoµi nh÷ng g−¬ng mÆt tiªu biÓu Linglei bao gåm truyÖn ng¾n, tiÓu theo trµo l−u v¨n häc Linglei, nh÷ng thuyÕt, th¬ ca... Mét sè t¸c phÈm cña n¨m ®Çu thÕ kû XXI cßn cã mét sè nhµ Linglei lµ nh÷ng ghi chÐp ch©n thùc vÒ v¨n n÷ quyÒn kh¸c ®· gÆt h¸i ®−îc cuéc sèng ®« thÞ. V¨n häc Linglei kh¸c nhiÒu thµnh c«ng khi viÕt vÒ ng−êi phô biÖt víi dßng v¨n häc chÝnh thèng, thÓ n÷ n«ng th«n Trung Quèc, trong sè ®ã hiÖn ë c¸ch ®Æt vÊn ®Ò, phong c¸ch s¸ng ph¶i kÓ ®Õn Tr−¬ng TiÓu Ng©n, C¸t t¸c vµ lèi hµnh v¨n. VÊn ®Ò ®−îc ®Ò cËp Thñy B×nh, M· HiÓu LÖ,… ®Õn trong dßng v¨n häc nµy rÊt ®a d¹ng, GÇn ®©y, nhiÒu tªn tuæi t¸c gia v¨n míi mÎ, hiÖn ®¹i vµ nh¹y c¶m nh− t×nh häc n÷ quyÒn tuæi teen ®−îc ®«ng ®¶o dôc, ma tóy, lèi sèng h−ëng thô... Theo ®éc gi¶ biÕt ®Õn nh− T©n Di æ, Cè M¹n, trµo l−u ®ã, v¨n häc n÷ quyÒn nghiªng ¢u D−¬ng TÞnh Nh−, C« Nham Nhôy vÒ viÖc thÓ hiÖn sè phËn c¸ nh©n vµ dôc Vi, Tinh Kh«ng Lam HÒ, T©m Doanh väng cña ng−êi phô n÷. RÊt nhiÒu t¸c Cèc, Minh HiÓu Khª,... víi c¸c t¸c phÈm phÈm "nãng" g©y m−a giã trªn v¨n ®µn, Thñy tinh trong suèt, C©u chuyÖn thÇn sù ra ®êi cña nã lµ nhu cÇu ph¸t triÓn tù tho¹i, MÆt trêi rùc rì nhÊt ngµy ®«ng, th©n cña v¨n häc, còng lµ kÕt qu¶ cña Bong bãng mïa hÌ, SÏ cã thiªn thÇn khuynh h−íng qu¶ng c¸o s¶n phÈm thay em yªu anh (Minh HiÓu Khª), Bªn trong thêi ®¹i tiªu dïng. Tr−íc vµ sau nhau trän ®êi, Yªu em tõ c¸i nh×n ®Çu n¨m 2000, nhãm mét sè t¸c gia "mü n÷" tiªn, Sam Sam ®Õn ®©y ¨n ®i (Cè M¹n), ®· cho ra ®êi mét lo¹t t¸c phÈm gäi lµ Anh cã thÝch n−íc Mü kh«ng, Hãa ra "s¸ng t¸c th©n thÓ" g©y sèt bëi viÖc bãc anh vÉn ë ®©y, B×nh minh vµ hoµng trÇn bÝ mËt sinh ho¹t riªng t−, tËp h«n, ¸nh tr¨ng kh«ng hiÓu lßng t«i (T©n trung miªu t¶ quan hÖ nam n÷ vµ viÕt Di æ),… nhiÒu vÒ t×nh dôc. Nh×n chung, s¸ng t¸c cña v¨n häc Nh÷ng ®¹i biÓu xuÊt s¾c cña dßng n÷ quyÒn Trung Quèc vÉn ch−a hoµn Linglei lµ mü n÷ Linglei vµ thÕ hÖ nhµ toµn phñ ®Þnh quan ®iÓm "hiÒn thª v¨n 8X. Hä lµ VÖ TuÖ víi c¸c t¸c phÈm l−¬ng mÉu" truyÒn thèng, xuyªn suèt §iªn cuång nh− VÖ TuÖ, Cø trÇn trôi c¸c t¸c phÈm chñ yÕu vÉn lµ thÓ hiÖn nh− thÕ, ThiÒn cña t«i, Th−îng H¶i b¶o vËn mÖnh cña ng−êi phô n÷, trong ®ã bèi; lµ Miªn Miªn víi KÑo; lµ An Ni B¶o ®iÓm næi bËt kh«ng ph¶i lµ ý thøc c¸ Bèi víi §¶o T−êng Vy, Hoa bªn bê; lµ B× nh©n cña ng−êi phô n÷ mµ chØ lµ ®¹i B× víi T×nh x−a méng cò, ¤i ®µn «ng, diÖn cho ý thøc cña sè phËn ng−êi phô DÊu chÊm t×nh yªu; lµ Xu©n Thô víi n÷ n¬i ®ã, thêi ®ã. Bóp bª B¾c Kinh; lµ Tr−¬ng DuyÖt Nhiªn víi Thñy Tiªn ®· c−ìi chÐp vµng II. VÒ lý luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung ®i, Giµy ®á, M−êi yªu... Trong c¸c t¸c Quèc gi¶ nµy, VÖ TuÖ ®−îc xem lµ c¸nh chim §Çu nh÷ng n¨m 1920, Lç TÊn, A ®Çu ®µn cña mü n÷ Linglei. Anh, Gi¸ Ngäc Ba, Th¶o D·, T« TuyÕt L©m… lµ nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn ®Æt nÒn (*) Phiªn ©m tiÕng Trung Quèc, linglei cã nghÜa lµ mãng x©y dùng lý luËn v¨n häc n÷ "mét d¹ng kh¸c, mét lo¹i kh¸c". V¨n häc Linglei ®−îc coi lµ dßng v¨n häc kh¸c biÖt víi v¨n häc quyÒn ë Trung Quèc. Nh−ng nghiªn cøu truyÒn thèng (BBT). cña nhãm nµy phÇn nhiÒu lµ nghiªn cøu
  4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ... 43 mét t¸c gia cô thÓ. Suèt 30 n¨m tiÕp víi viÖc truyÒn b¸ lý luËn phª b×nh v¨n theo, lý luËn còng nh− phª b×nh v¨n häc häc n÷ quyÒn ph−¬ng T©y, c¸c nhµ lý n÷ quyÒn kh¸ "im h¬i lÆng tiÕng". Mét luËn phª b×nh Trung Quèc ®· sö dông sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ v¨n häc n÷ ph−¬ng ph¸p lý luËn phª b×nh ph−¬ng quyÒn ®−îc c«ng bè nh−ng hÇu nh− Ýt T©y ®Ó nghiªn cøu t¸c phÈm, t¸c gia n÷ phª ph¸n nam giíi vµ nhËn diÖn b¶n quyÒn Trung Quèc còng nh− mét sè vÊn th©n, chØ chó träng nghiªn cøu ®Æc ®Ò lý luËn chung vÒ dßng v¨n häc nµy ë tr−ng mü häc cña v¨n häc n÷ quyÒn. Trung Quèc. Tõ n¨m 1978, mét sè dÞch gi¶ b¾t S¸ng t¸c cña c¸c n÷ t¸c gia thêi kú ®Çu dÞch vµ giíi thiÖu s¸ch lý luËn v¨n nµy ®· thóc ®Èy lý luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn ph−¬ng T©y. §©y chÝnh lµ häc n÷ quyÒn Trung Quèc ph¸t triÓn. tiÒn ®Ò khai më cho lý luËn phª b×nh C¸c nhµ lý luËn phª b×nh nh− §íi CÈm v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc nh÷ng Hoa, Lý TiÓu Giang, V−¬ng Phi ®· n¨m 1980. ViÖc giíi thiÖu lý luËn còng giµnh ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ nh− t¸c phÈm n÷ quyÒn ph−¬ng T©y ë víi quan ®iÓm vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn Trung Quèc thêi kú nµy t−¬ng ®èi thÝch cøu míi. Tuy vËy, c¸c nhµ lý luËn phª hîp víi nhu cÇu tù thøc tØnh ý thøc n÷ b×nh còng gÆp t−¬ng ®èi nhiÒu khã kh¨n giíi Trung Quèc. Chu Hång còng b¾t ®Ó b¾t nhÞp víi s¸ng t¸c cña c¸c n÷ sÜ ®Çu giíi thiÖu vµ nghiªn cøu mét sè t¸c trÎ tuæi. ChÝnh v× vËy, nhµ nghiªn cøu phÈm v¨n häc n÷ quyÒn ph−¬ng T©y, H¹ QuÕ Mai cho r»ng, tõ n¨m 1990 trë ph©n tÝch vµ phª ph¸n v¨n hãa b¸ l¹i ®©y, giíi nghiªn cøu v¨n häc n÷ quyÒn trung t©m nam giíi. Th«ng qua quyÒn th−êng xuyªn sö dông nh÷ng tõ viÖc giíi thiÖu mét sè t¸c phÈm cña c¸c ®¹i lo¹i nh− “khã kh¨n”, “nguy c¬” ®Ó t¸c gia n÷ bÞ vïi lÊp, ®ång thêi ®øng tõ h×nh dung hoµn c¶nh cña m×nh. Lý luËn gãc ®é lÞch sö v¨n häc vµ x· héi häc ®Ó phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc xem xÐt l¹i khuynh h−íng lý luËn phª mÊt ®i søc tiÕn c«ng réng më tr−íc vµ b×nh h×nh thøc chñ nghÜa coi th−êng sau n¨m 1990, nhÊt lµ tranh luËn xung chñ thÓ t¸c gia, giíi lý luËn phª b×nh quanh “s¸ng t¸c c¸ nh©n hãa”. V¨n häc v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc ®· ph¶n n÷ quyÒn ®−îc coi lµ “s¸ng t¸c th©n ¸nh quan ®iÓm n÷ quyÒn chñ nghÜa tù thÓ”, “v¨n häc mü n÷”, cßn giíi lý luËn gi¸c nh÷ng n¨m 1970-1980. phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn th× ch−a thÓ B−íc vµo nh÷ng n¨m 1990, cã thÓ cã c©u tr¶ lêi h÷u hiÖu, tháa ®¸ng cho nãi, lý luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Khi ph©n tÝch vÊn ®Ò Trung Quèc cã sù thay ®æi s©u s¾c vµ ®· nµy, nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho r»ng b−íc ®−îc nh÷ng b−íc ®i dµi, dÇn dÇn “v¨n häc n÷ quyÒn ra søc tiÕp nhËn lý ph¸t triÓn theo chiÒu s©u vµ b¾t ®Çu luËn phª b×nh n÷ quyÒn chñ nghÜa quan t©m ®Õn ý nghÜa, gi¸ trÞ cña ng−êi ph−¬ng T©y mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn t×nh phô n÷. h×nh thùc tÕ Trung Quèc…” (14). N¨m 1992, cuèn Phª b×nh v¨n häc Ph©n tÝch t− t−ëng chñ nghÜa b¸ n÷ quyÒn ®−¬ng ®¹i do Tr−¬ng Kinh quyÒn nam giíi trong v¨n häc, lËt l¹i ViÖn xuÊt b¶n ®· ¶nh h−ëng lín tíi giíi kÕt cÊu chñ nghÜa trung t©m nam giíi lý luËn phª b×nh ®−¬ng thêi. Song song chÝnh lµ h¹t nh©n t− t−ëng vµ c−¬ng
  5. 44 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12.2010 lÜnh c¬ b¶n cña lý luËn phª b×nh v¨n häc D−¬ng Khu«ng H¸n, M¹nh Phån Hoa n÷ quyÒn Trung Quèc thêi kú nµy. Chu trong cuèn N¨m m−¬i n¨m v¨n häc Hång chØ ra r»ng, “h×nh t−îng phô n÷ n−íc céng hßa (1999), bµi viÕt Bµn vÒ do sù t−ëng t−îng vµ nguyÖn väng cña søc m¹nh cña v¨n häc n÷ quyÒn cña nam giíi x©y dùng nªn. Nh÷ng c« g¸i Tr−¬ng Quýnh trong cuèn LÞch sö v¨n “bå c©u nhá”, “ng−êi ®Ñp ngñ”… ®Òu lµ häc Trung Quèc míi (1999)... s¶n phÈm trong t−ëng t−îng chñ quan Th©n phËn x· héi cña n÷ giíi d−êng cña nam t¸c gia; vai trß, b¶n chÊt, ®Þa vÞ nh− lµ ®Ò tµi xuyªn suèt cña lý luËn phª n÷ giíi hoµn toµn do nam giíi thao b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc thêi tóng, ®Þnh ®o¹t, gi¶i tho¸t, khiÕn n÷ kú nµy. Nhµ nghiªn cøu M¹nh DuyÖt giíi kh«ng thÓ tho¸t khái sù rµng buéc chØ ra r»ng, “trong lÞch sö 2000 n¨m, cña nam giíi, lÞch sö x©y dùng h×nh nam giíi cã quyÒn diÔn ng«n, s¸ng t¹o t−îng v¨n häc lµ mét lÞch sö ®Çy bi kÞch phï hiÖu liªn quan ®Õn n÷ giíi, n÷ giíi mµ n÷ giíi bÞ nam giíi lîi dông, bãc ch¼ng qu¶ chØ lµ ®èi t−îng kh¸ch quan lét…” (15). ®−îc ®−a ra bµn luËn, quyÒn diÔn ng«n C¸c nhµ lý luËn phª b×nh v¨n häc cña nam giíi thao tóng c¶ hÖ thèng ng÷ n÷ quyÒn Trung Quèc thêi kú nµy chñ nghÜa. Nam giíi s¸ng t¹o nªn gi¸ trÞ n÷ yÕu nh»m vµo lÞch sö v¨n häc truyÒn giíi, h×nh t−îng n÷ giíi vµ quy ph¹m thèng, phª ph¸n chñ nghÜa trung t©m hµnh vi n÷ giíi, v× thÕ s¸ng t¹o nªn tÊt nam quyÒn trong v¨n häc, t×m vÒ v¨n c¶ trÇn thuËt cã liªn quan ®Õn n÷ häc n÷ quyÒn truyÒn thèng vµ ph−¬ng giíi…” (16). Lý TiÓu Giang còng cã mét thøc thÓ hiÖn ®Æc biÖt cña n÷ giíi. Lý lo¹t bµi viÕt cã cïng quan ®iÓm víi luËn phª b×nh n÷ quyÒn ph−¬ng T©y M¹nh DuyÖt. ngµy cµng th©m nhËp s©u h¬n vµo lý Mét sè vÊn ®Ò lý luËn quan träng luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung cña v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc còng Quèc. ChÝnh nhê ®ã mµ lý luËn phª b×nh nh− mét sè c«ng tr×nh lý luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc ph¸t v¨n häc n÷ quyÒn ph−¬ng T©y ®· ®−îc triÓn ®a d¹ng h¬n. Cã thÓ thÊy râ ®iÒu c¸c nhµ lý luËn phª b×nh nam giíi quan ®ã qua c¸c vÊn ®Ò ®−îc ®−a ra còng nh− t©m triÖt ®Ó. Tuy nhiªn, sè l−îng c¸c c¸ch vËn dông ph−¬ng ph¸p, sö dông nhµ lý luËn phª b×nh n÷ vÉn chiÕm thuËt ng÷, thËm chÝ lµ khung lý luËn... phÇn lín vµ ®ã lµ ®iÓm cã phÇn gièng víi ph−¬ng T©y cña lý luËn phª b×nh NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ v¨n v¨n häc n÷ quyÒn Trung Quèc. häc n÷ quyÒn Trung Quèc lÇn l−ît xuÊt hiÖn trong qu·ng thêi gian nµy. §ã lµ Mét sè häc gi¶ n−íc ngoµi cã c¸ch cuèn LÞch sö v¨n häc ®−¬ng ®¹i Trung ®¸nh gi¸ míi vÒ v¨n häc n÷ quyÒn Quèc cña Hång Tö Thµnh (1999), bµi Trung Quèc, trong ®ã cã hai c«ng tr×nh viÕt Bµn vÒ sù më réng kh«ng gian s¸ng tiªu biÓu nghiªn cøu vÒ v¨n häc n÷ t¸c n÷ quyÒn vµ coi ®ã lµ sù më réng quyÒn Trung Quèc ë Mü lµ N÷ quyÒn víi kh«ng gian s¸ng t¸c míi cña TrÇn T− s¸ng t¸c hiÖn ®¹i Trung Quèc cña t¸c Hßa trong Gi¸o tr×nh lÞch sö ®−¬ng ®¹i gi¶ Wendy Larson (1998) vµ Quan ®iÓm Trung Quèc (1999), bµi viÕt Bµn vÒ ý n÷ quyÒn víi tù sù chÝnh trÞ Trung Quèc thøc n÷ quyÒn vµ s¸ng t¸c n÷ quyÒn cña hiÖn ®¹i cña Sally Taylor Lieberman
  6. Mét sè vÊn ®Ò vÒ... 45 (1998). Hai t¸c gi¶ ng−êi Mü ®· ®i tõ b×nh tiÓu thuyÕt ®ång bé víi s¸ng t¸c, nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, dïng quan thËm chÝ ®i tr−íc s¸ng t¸c. Quan niÖm ®iÓm lý luËn phª b×nh n÷ quyÒn chñ vÒ tiÓu thuyÕt phong phó vµ më réng. nghÜa lý gi¶i v¨n häc hiÖn ®¹i Trung C¸c nhµ phª b×nh ®· ®Ò xuÊt mÖnh ®Ò Quèc, dïng mèi liªn hÖ cña n÷ t¸c gia “tiÓu thuyÕt lµ h×nh thøc tù do”, cho víi s¸ng t¸c vµ h×nh t−îng ng−êi mÑ r»ng “tiÓu thuyÕt cã thÓ më réng biªn ®é lµm trung t©m ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i lÞch sö vµ néi dung”,… C¸c nhµ lý luËn phª v¨n häc Trung Quèc hiÖn ®¹i. b×nh n÷ quyÒn cßn chØ ra xu h−íng ph¸t triÓn cña tiÓu thuyÕt víi “lôc biÕn”: gi¶i §Õn cuèi thÕ kû XX, mét sè c«ng phãng hÖ thèng phong bÕ chñ nghÜa tr×nh lín ®−îc c«ng bè nh− LÞch sö v¨n hiÖn thùc; nghiªng vÒ biÓu hiÖn chñ häc n÷ quyÒn Trung Quèc thÕ kû XX do quan cña t¸c gi¶; nghiªng vÒ miªu t¶ ThÞnh Anh lµm chñ biªn vµ c¸c c«ng h×nh th¸i néi t¹i cña cuéc sèng x· héi, tr×nh nghiªn cøu chuyªn biÖt cã liªn tøc thÕ giíi néi t©m cña con ng−êi; quan ®Õn nghiªn cøu vµ lý luËn v¨n häc chuyÓn kÕt cÊu t×nh tiÕt ®¬n h−íng n÷ quyÒn cña Lý Tö V©n, L−u T− thµnh kÕt cÊu t©m lý ®a h−íng; thay ®æi Khiªm, Lý TiÓu Giang, §íi CÈm Hoa, kiÓu ®¬n tuyÕn tù sù thµnh ®a tuyÕn; Ng« T«n HuÖ, V−¬ng Phi, KiÒu DÜ nghiªng vÒ ph−¬ng thøc thÓ hiÖn vµ vËn C−¬ng, L©m §an ¸, NhËm NhÊt Minh, dông kü x¶o. §µm T−¬ng, Hoang L©m, KhuÊt Nh· Qu©n, TriÖu Thô CÇn,… Trong mét sè Tuy lý luËn cña hä ch−a thùc sù nhµ lý luËn phª b×nh ®ã, “cã ng−êi vËn chÝn muåi, nh−ng cã thÓ nãi ®éi ngò lý dông phª b×nh x· héi – lÞch sö hay phª luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn Trung b×nh mü häc – lÞch sö, ®Æc biÖt chó ý ®Õn Quèc giai ®o¹n nµy ®· tiÕn ®−îc nh÷ng thùc tÕ ph¸t triÓn cña v¨n häc n÷ quyÒn b−íc ®¸ng kÓ. Trung Quèc vµ dïng kinh nghiÖm sèng Cã thÓ nãi, trong h¬n 30 n¨m ph¸t cña b¶n th©n, b¾t ®Çu x©y dùng kÕt cÊu triÓn, nghiªn cøu v¨n häc n÷ quyÒn phª b×nh vµ nghiªn cøu v¨n häc n÷ Trung Quèc ®· tr¶i nghiÖm qua thùc quyÒn Trung Quèc ®−¬ng ®¹i; cã ng−êi tiÔn, dÇn dÇn h×nh thµnh mét lÜnh vùc ®Ò x−íng phª b×nh n÷ quyÒn chñ nghÜa, häc thuËt ®Æc biÖt. Thµnh qu¶ nghiªn dïng quan ®iÓm liªn ngµnh ®Ó tiÕn cøu cña nã thÓ hiÖn ë nhiÒu h×nh thøc hµnh kh¶o s¸t lÞch sö vµ hiÖn tr¹ng v¨n xuÊt b¶n nh− bµi viÕt, in s¸ch. Trong häc n÷ quyÒn, ®Èy phª b×nh v¨n häc n÷ qu¸ tr×nh nghiªn cøu, c¸c nhµ lý luËn quyÒn ®Õn giíi h¹n nghiªn cøu liªn phª b×nh chñ yÕu triÓn khai ë ®èi t−îng ngµnh; cã ng−êi xuÊt ph¸t tõ v¨n häc nghiªn cøu, kh¸i niÖm c¬ b¶n, bµn vÒ më réng tíi lÜnh vùc v¨n hãa, phÇn träng ®iÓm lý luËn vµ thao t¸c nghiªn nhiÒu nghiªn cøu vÒ lÞch sö vµ hiÖn cøu. tr¹ng v¨n häc n÷ quyÒn…” (17). Tãm l¹i, v¨n häc n÷ quyÒn Trung Trong c¸c lo¹i h×nh phª b×nh, lý Quèc lµ mét dßng v¨n häc míi ph¸t luËn phª b×nh tiÓu thuyÕt ph¸t triÓn triÓn theo h−íng kh¸c biÖt víi dßng v¨n nhÊt bëi cã ®éi ngò ®«ng ®¶o, h¬n n÷a häc truyÒn thèng Trung Quèc c¶ vÒ néi cßn tiÕn hµnh nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò dung vµ nghÖ thuËt. Nh÷ng tranh luËn cã tÝnh ®ét ph¸, næi bËt. Lý luËn phª vÒ ¶nh h−ëng vµ tÝnh míi mÎ, t¸o b¹o
  7. 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12.2010 cña dßng v¨n häc nµy ch−a lóc nµo 8. M· Xu©n Hoa. Bµn vÒ trµo l−u v¨n ngõng nghØ trªn v¨n ®µn. MÆc dï qu¸ häc n÷ quyÒn ®−¬ng ®¹i Trung Quèc. tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña v¨n Trung Quèc: §¹i häc s− ph¹m S¬n häc n÷ quyÒn víi tÝnh chÊt râ rÖt vµ næi §«ng, 2006. bËt cña nã ch−a dµi (kho¶ng gÇn 30 9. V−¬ng Ninh. ý thøc giíi tÝnh trong n¨m), nh−ng tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t s¸ng t¸c c¸ nh©n hãa. Trung Quèc: triÓn, v¨n häc n÷ quyÒn ®· gÆt h¸i ®−îc §¹i häc s− ph¹m Hµ B¾c, 2005. nhiÒu thµnh tùu qua sù ®æi míi vÒ chñ 10. TÇn L©m Ph−¬ng. §inh Linh vµ v¨n thÓ s¸ng t¸c, ®Æc ®iÓm néi dung, ®Æc häc vÕt th−¬ng. T¹p chÝ Tranh luËn ®iÓm nghÖ thuËt còng nh− ph−¬ng thøc v¨n häc, sè 2/2009 (tiÕng Trung). s¸ng t¸c. 11. Tr−¬ng Quýnh. Nghiªn cøu v¨n häc Trung Quèc ®−¬ng ®¹i. Trung Quèc: TµI LIÖU THAM KH¶O V¨n hãa nghÖ thuËt, 2005. 1. Hå SÜ HiÖp. Mét sè vÊn ®Ò v¨n häc 12. T¹ H÷u ThuËn. Th−êng ®¹o v¨n häc. Trung Quèc thêi kú míi. Tp. Hå ChÝ Trung Quèc: T¸c gia B¾c Kinh, 2009. Minh: §¹i häc Quèc gia, 2002. 13. Vò KiÕn T−¬ng. Bµn vÒ n÷ quyÒn 2. Lª Huy Tiªu. TiÓu thuyÕt Trung chñ nghÜa trong v¨n häc Trung Quèc Quèc thêi kú ®æi míi (1976 – 2000). ®−¬ng ®¹i. Trung Quèc: §¹i häc s− H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2006. ph¹m Thanh Hoa, 2002. 3. Lª Huy Tiªu. C¶m nhËn míi vÒ v¨n 14. H¹ QuÕ Mai. Ba lo¹i tµi nguyªn lý hãa vµ v¨n häc Trung Quèc. H.: §¹i luËn phª b×nh v¨n häc n÷ quyÒn häc quèc gia Hµ Néi, 2004. ®−¬ng ®¹i. 4. V−¬ng Tiªn B¸i. B¸o c¸o ®iÒu tra http://www.douban.com/group/top mét sè t×nh h×nh s¸ng t¸c v¨n häc tõ ic/11518196 thÕ kû míi ®Õn nay. Trung Quèc: 15. Chu Hång. V¨n häc phô n÷, ch©n V¨n nghÖ Xu©n Phong, 2006. trêi réng më. T¹p chÝ Phª b×nh v¨n 5. Nghiªm Tö B×nh. Nghiªn cøu phª häc n−íc ngoµi, sè 1/1989 (tiÕng b×nh v¨n häc n÷ quyÒn chñ nghÜa Trung). thêi kú míi. Trung Quèc: §¹i häc s− 16. M¹nh DuyÖt. Hai ngh×n n¨m: quan ph¹m Hoa §«ng, 2004. ®iÓm mï qu¸ng vÒ n÷ giíi trong lÞch 6. L−u H©n. Bµn vÒ s¸ng t¸c cña §inh sö. T¹p chÝ V¨n luËn Th−îng H¶i, sè Linh. Trung Quèc: §¹i häc TrÞnh 2/1989. Ch©u, 2002. 17. TrÇn TuÊn §µo. Bót ký vÒ ba líp 7. M¹nh Phån Hoa. Th«ng luËn v¨n nhµ phª b×nh ®¹i lôc Trung Quèc häc Trung Quèc ®−¬ng ®¹i. Trung ®−¬ng ®¹i. T¹p chÝ Häc thuËt §«ng quèc: Nh©n d©n Liªu Ninh, 2008. Nam, sè 1/2003 (tiÕng Trung).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản