intTypePromotion=1

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
22
download

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với các DN, lãi suất cho vay hình thành nên chi phí vốn và là chi phí đầu vào của quá trình SXKD. Do đó, mọi sự biến động về lãi suất cho vay trên thị trường cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD hay nói cách khác là tác động trực tiếp đến lợi nhuận của DN và qua đó điều chỉnh các hành vi của họ các hoạt động kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua

  1. Nghien curu Research NANG CAO CHAT LUONG CHO VAY DOANH NGHIEP VUA VA NHO TRONG THOI GIAN QUA: Thuc tien Vietinbank Hai D u o n g Th.S.DAOTHILANANH Truong Gao dSng Kinh \& Ky thu$t Hai Duong phan anh gia ca ciia ddng vd'n ma ngudi sii dyng vd'n Id cdc DN phai ^..«S^5Ba*„. tra cho ngudi cho vay la cac NHTM. Ddi vdi cac DN, lai suat cho vay hinh thanh nen chi phi vdn va la chi Viettn ••f%^ •• y phi ddu vao ciia qua trinh SXKD. Do dd, mpi sy bien ddng ve lai suat cho vay tren thi trudng ciing deu anh hudng tryc tiep de'n hieu qua SXKD hay ndi each khdc la tac ddng tryc tiep de'n Ipi nhuan ciia DN va qua dd dieu chinh cac hanh vi ciia hp cdc hoat ddng kinh te. Khi lai sudt cho vay ciia NHTM tang se day chi phi ddu vao va gia thanh san pham tang len, lam suy giam Ipi nhuan ciing nhu kha nang canh T hj trudng tai chinh thudng tuan thii theo bat phuang trinh: LI tranh ciia DN, gay ra tinh trang thua phan biet 3 loai lai suat: (i) < L2 < L3 < L4 (vdi LI la mile lam Id, pha san trong hoat ddng SXKD. lai sudt chinh sdch, la lai sudt phat, L2 la lai suat huy ddng, L3 la Xu hudng tang lai suat Ngan hang ma cac Ngan hang Trung uong cd lai suat cho vay, L4 la ty suat Ipi se ludn di lien vdi xu hudng cdt the kiem soat dupc tryc tiep, vi du nhuan binh quan xa hdi trong cung giam, thu hep quy md va pham vi nhu Fed fund rate d My hay lai sudt ky han lai suat. Trong mot vai thdi ciia cdc hoat ddng SXKD trong nen CO ban d Viet Nam; (ii) lai sudt lien diem, mdi quan he tren cd the bj kinh te. Ngupc lai, khi lai suat Ngan ngan hang, la lai sudt cac ngan pha vd tam thdi, nhung neu nd bi hang giam se tao dieu kien cho DN hang thuang mai (NHTM) cho vay pha vd trong 1 thdi gian dai thi dd giam chi phi, ha gid thanh, nang ldn nhau, vi du LIBOR, TIBOR, la da'u hieu khdng tdt cho he thdng cao hieu qua kinh doanh va kha VIBOR, (iii) lai sudt thuang mai, la ngan hang va chdc chdn ddng vd'n nang canh tranh. Lai suat cho vay lai sudt cdc NHTM vay hoac cho dang khdng dupc luu thdng mdt thdp ludn la ddng lyc khuyen khich vay cdc ddi tupng khdng phai la each ty do va hieu qua. cdc DN md rdng ddu tu, phdt trien ngan hang trong nen kinh te, vi du cac hoat ddng SXKD va qua dd lai sudt huy ddng, lai suat cho vay. Tac dong cua lai suat cho vay kich thich tang trudng trong toan Ve CO bdn 3 loai lai suat nay cd lien cua NHTM ilol viri hoat dong cua bd nen kinh te. he mat thiet vdi nhau va tuan thii cac DNWN theo nguyen tdc: (i) < (ii) < (iii). Trong quan he tin dung giiia DN O nudc ta, do dilu kien thj Trong dd, lai suat cho vay lai phai va Ngan hang, lai sudt cho vay trudng tai chinh chua phat trien. KINHTE C H A U A-THAI BJNH DUONG 56 309(8/2010)
  2. TO'NGHCIP-PHANTlCH-DirBAO cac kenh huy ddng vd'n ddi vdi DN dieu chinh giam, ngudn cung tin hien chinh sach lai suat, cac NHTM cdn rat han che nen ngudn vd'n tii dung dupc ndi Idng, ciing vdi chinh nen: cac Ngan hang ludn ddng mdt vai sach kich cdu thdng qua hd trp lai - Phan tich va danh gid chinh trd het siic quan trpng, do dd, lai suat vay vd'n phuc vu SXKD cho cac xdc miic sinh Idi ciia DN de tii dd suat cho vay cua cac NHTM ludn DN, hoat ddng SXKD cua cac DN xac djnh lai sudt cho vay hop ly, cd tac ddng rat ldn de'n hoat ddng trong nen kinh te da cd dau hieu dam bdo ddi ben ciing cd Ipi. cua cac DN. Trong nam 2008, dudi phuc hdi trd lai, nhu cdu vay vdn siic ep cila tinh trang lam phat tang ciia DN Cling nhu sd tien giai ngan - Nang cao kha nang dy bao va cao va tac ddng tii cac giai phap cho nen kinh te ciia cac NHTM da thuc hien tdt vai trd tu van ve lai chdng lam phat ciia Chinh phu, tang trd lai. Dieu dd cho thay cac suat cho vay dd'i vdi khdch hang de mat bang lai suat cho vay ciia cac tac ddng tich cyc ciia lai suat trong giiip DN phdng ngiia va han che nil NHTM tren thj trudng da cd nhiing bdi canh ca nudc dang tap trung ro cho chinh minh va cho ca Ngan bien ddng bat thudng va gay ra thyc hien cac giai phap kich cdu, hang. nhieu xao trdn trong nen kinh te, chdng suy giam kinh te, ddi phd vdi - Cung cap cdc san pham phdi trong dd khu vyc DN la noi chiu cudc khiing hoang tai chinh va suy sinh lam cdng cu phdng ngiia nil ro nhieu anh hudng nhat. Cd le mai thoai kinh te toan cdu dang dien ra lai sudt cho cdc DN, sau nay ngudi ta khdng the quen lan rdng. dupc canh tupng "ddng ngudi" xep - Thyc hien thudng xuyen va kip hang de nit tien tii noi lai suat thap Glal phap xir ly van de lai suat thdi cac chinh sach uu dai, chia se sang noi lai suat cao vi lai suat tien Tren co sd phan tich, danh gia khd khan ve lai sudt vdi cdc khach giii dupc day len lien tuc, cao nhdt nhiing tdc ddng cila lai suat cho hang gap khd khan trong kha nang la 19-20%/nam. Theo dd lai suat vay ddi vdi hoat ddng ciia DN, tii dd ciia minh, qua dd hd trp khach cho vay dupc day len diing bdng lai cd cdc gidi phap tdi uu nhdm khai hang phdt trien ben viing va gdn bd suat tdi da, 21%/nam. Nhiing tac thac cac tdc ddng tich cyc vd han vdi Ngan hang. ddng tieu cyc ciia lai suat de'n eac che cdc tdc ddng tieu cyc ciia lai - Phat huy vai trd cila Hiep hdi DN trong nam viia qua cd the khai sudt nhdm dat dupc cdc muc tieu Ngan hang trong viec thyc hien qudt lai nhu sau: trong hoat ddng kinh doanh cilng chinh sach lai suat dn dinh, ddng nhiing hoat ddng dieu tiet nen kinh nha't, de viia dam bao Ipi ich kinh - Do lai suat cho vay tang cao, te ludn Id yeu cdu dat ra dd'i vdi ca doanh ciia Ngan hang viia tranh hieu qua SXKD ciia hdu het cdc DN cac NHTM, cac DN vd cdc ca quan nhiing xao trdn ve mat bdng lai da bi gidm siit, nhieu DN bi thua Id, qudn ly vI md, sudt gay anh hudng de'n nen kinh kha nang tra np bi suy giam. Diing tren giac dd ciia mdi ben, te. - Lai suat vay cao, cilng vdi cac djnh hudng va gidi phdp cu the Ddi vdi cac DN ngudn cung tin dyng bj han che da khi xii ly van de lai suat cdn phai ddn de'n tinh trang hdu het cdc DN Lai sudt tien vay la chi phi ddu thyc hien nhu sau: budc phai CO cau lai hoat ddng vao nen de dam bao hoat ddng SXKD, cdt giam viec ddu tu, thu Dd'i vdi cae NHTM kinh doanh cd lai va phat trien ben hep quy md va pham vi hoat ddng. Ngudn thu ve lai suat cho vay la viing, DN cdn phai: - Nhieu DN cd quy md nhd, vd'n ngudn thu nhap nudi sdng hoat - Tinh toan va dy bdo that ddy it, khdng chiu dyng dupc miic lai ddng ciia Ngan hang va theo ban dii, chi'nh xac ve chi phi lai vay khi suat cap, khdng cd kha nang huy nang, Ngan hang nao ciing mudn xem xet, danh gia hieu qua va ddng vd'n de duy tri hoat ddng cho vay lai suat cao. Tuy nhien, xet quye't dinh thyc hien ddi vdi cdc SXKD da phai ngiing hoat dpng, ve ban chat kinh te thi lai sudt tien phuang an/dy an SXKD. giai the va pha san. vay cd lai ngudn gdc tii Ipi nhuan hoat dpng cila DN, do dd, cac - Tich cyc va chii ddng thyc Budc sang nam 2009, bdng hien cac cdng cu phdng ngiia nii ro NHTM chi cd the "sdng" dupe khi nhieu giai P^aP cua Chinh phu va ve lai suat thdng qua viec khai hoat ddng SXKD ciia DN cd hieu Ngan hang Nha nudc Viet Nam, thac, sii dung cac san pham phai qua va phat trien. Vi vay, khi thuc m'at bang lai suat da lien tuc dupc sinh de bao hiem cac rili ro do bien g ^ 309 (8/2010) KINH 7t CHAU A - THAI BlNH DUONG _ES
  3. Nghien curu Research ddng lai suat tren thj trudng. suat CO ban, khien lai suat cho vay Dinh cao nhat theo quy djnh (khi ciia cac NHTM cilng giam theo, LSCB d miic 14%/nam) se d miic - Trich lap day dii cac quy dy ddng thdi keo lai suat huy ddng tran 21%/nam, nhung mdt sd phdng ve tdi chinh trong hoat ddng giam xudng tuong ling. Tii dau NHTM da "lach" bdng cac phu phi, SXKD nhdm tao ngudn lyc dy thang 9/2008, cdc NHTM dieu chinh nen thyc te lai suat cd the d miic phdng, giiip cho DN diing viing giam ddn lai suat huy ddng vd'n vdi cao han, tham chi cd the len de'n trong cdc cii sdc ve lai sudt. miic giam til 1- 2%/nam trong mdi 23- 24%. Khi LSCB giam thi lai suat - Sii dung than trpng va linh thang, va de'n cudi nam 2008 giam cho vay cung giam theo. Va khi hoat cdng cy ddn bay tai chinh cdn 8- 10%/nam, tuong duang vdi LSCB giam xudng cdn 7%/nam thi trong hoat ddng kinh doanh nhdm lai sudt thdng 12/2007, thdi diem lai suat cho vay cao nhat chi cdn dat dupc muc tieu gia tang Ipi trudc khi thyc hien chinh sdch tien 10,5%/nam. Tuy chi cdn bdng mpi nhuan trong dieu kien lai sudt thap, te that chat. niia miic cao nhat trudc day, ddng thdi han che nii ro thua Id khi nhung van la cao so vdi kha nang lai suat bien ddng ngoai dy doan. Ly giai sy tang len nay, cac sinh Idi cila doanh nghiep. chuyen gia da dua ra nhiing - Thudng xuyen tang cudng nguyen nhan, tii ca hai phia ddu De ngan chan suy giam kinh te nang lyc ty chii ve tai chinh, da vao va ddu ra. O day chii ye'u ndi ve trudc tac ddng tieu cyc ciia cudc dang hda cac kenh huy ddng vd'n, ddu vao. d dau vao, cd mdt so ye'u khiing hodng tai chinh va suy thoai tranh viec phy thudc qua Idn vao to tao siic ep tang lai suat huy kinh te toan cau, trong dieu kien ngudn vdn vay Ngan hang. ddng. Mdt lupng tien kha Idn dupc ngudn lyc cdn han che, Chinh phii Mot SO van de ve lai suat ngan giii vdi lai suat khd cao trong nam da lya chpn each lam rieng cd ciia hang trong vai nam gan day trudc, nay de'n ky dao han. Hien Viet Nam, dd la bii lai suat. nay, lai suat huy ddng da giam Lai suat huy dpng: Lien tuc tang Gdi kich cdu thii nha't vdi quy manh, mac dii vdn cdn thyc duong md 01 ty USD, tuong duang vdi 17 Vdi miic lai suat huy ddng dupc (tiic Id cao hon tdc dd tang gia tieu nghin ty ddng, hd trp lai suat chp dua tii tren dudi 8%, rdi len 12%, dung), nhung neu khdng dupc tang vay vd'n luu ddng, trong thdi gian 08 15% va nhdm han che tien ra luu len, thi chdng nhiing khdng hiit thang. Gdi kich cdu nay trien khai thdng da gdp phdn vao viec chan them dupc lupng tien mdi ma cdn thuc hien ngay tii thang Hai. Vdi diing lam phat tii niia cudi ciia khdng giii dupc lupng tien cil de'n lupng vd'n khdng ldn, nhung da cd nam 2008. Tdc dd tang gia tieu ky dao han. Trong khi dd, thdi tac ddng kep. Tdc ddng thii nhat la dung da cham lai tii thang 6 (neu diem nay dang xuat hien mdt so giam dupc lai suat vay vd'n ciia thdng 5 cdn tang 3,91%, thi thang 6 yeu to tac ddng khac can trd viec doanh nghiep xudng thdp de gidm tang 2,14%, thang 7 tang 1,13%, thu hiit tien gui tiet kiem. Cu the: chi phi vay vd'n, gdp phdn gidm thdng 8 tang 1,56%, va thang 9 chi gid vang lien tyc tang cao; thi dupc gid thdnh, gid bdn, tang tieu cdn tang 0,18%) rdi giam lien tiep trudng chiing khoan bien ddng thy ca trong va ngoai nudc. Tdc trong 3 thang cudi nam (thang 10 ngoai dy doan; gia tieu diing tang ddng thii hai Id giiip keo mdt lupng gidm 0,19%, thdng II giam 0,76%, cao len va cd dy bao ve nguy co tai vd'n tin dyng gdp 25 ldn tii NHTM, thang 12 giam 0,68%). lam phdt trong tuong lai gan. Vi the, gdp phdn cung cap cho doanh neu khdng tang lai sudt huy ddng vao giua thdng 9/2008, khi tdc nghiep dang ddi vd'n, giiip gidm thi se anh hudng khdng tdt de'n tinh dp tang gia tieu dung giam xudng khd khan cho doanh nghiep. De'n thanh khoan cila cac NHTM trong Cling la liic cudc khiing hoang tdi nay, mdt lupng vd'n tin dung len tdi tuong lai gdn. chinh va suy thodi kinh te todn cdu tren 330 nghin ty ddng da dupc di biing phdt, Chinh phii da chuyen Lai suat cho vay: Dupc Ipi nho vao san xuat kinh doanh. Ciing hudng muc tieu uu tien tii kiem nhiing gdi kieh edu thdng qua gdi kich cdu nay, cdc che lam phdt sang ngan chan suy NHTM da day manh hoat ddng cho Lai suat cho vay da tang nhanh giam kinh te. Chinh sach tien te da vay nen kinh te, giii va tang dupc d miic rat cao tii cudi nam 2007 chuyen tii thdt chat sang ndi Idng, lai suat huy ddng lupng tien trong de'n cudi nam 2008 sau mdi Idn vdi hang loat cac ddng thai, trong dan cu, nhd lai sudt tiet kiem van tang LSCB de kiem che lam phat. dd cd viec ha nhanh, ha lien tuc lai bao dam dupc thuc duong. KINH T^ CHAU A - THAI BlNH DUONG So 309 (8/2010)
  4. Tfi'NGHIJT'-PHANTlCH-DpAO Gdi kich cdu thii hai dupc dua ra cung la cap bii lai suat, nhung la cap bil lai suat cho vay trung va dai han de ddu tu xay dyng, mua sdm thiet bj san xuat kinh doanh. Gdi kich cdu nay cung cd tac ddng kep. Mdt mat giiip cho doanh nghiep cd dupc lupng vd'n Idn, vdi lai suat tha'p de dau tu trung, dai han. Mat khac, sd vd'n nay dupc dung de ddi mdi ky thuat- cdng nghe, viia tranh thii dupc gia ca nguyen vat lieu, ky thuat- cdng nghe dang thap, viia nang cao hieu qua va siic canh tranh, ddn ddu khi kinh te phuc hdi. Thvc trang tai Vietinbank Hal Dirong Tii ddu nam de'n nay, Ngan hang TMCP Cdng thuong (Vietinbank Viet Nam) chi nhanh Hai Duong da tap trung ra soat cac khoan np vay, cd bien phap xii ly 1.210 ty ddng, chii yeu cho vay cac doanh nghiep che bien cac kip thdi ddi vdi nhiing trudng hpp ngdn han. Don vj da ky ket tai trp san pham tii ndng nghiep, doanh npxdu, np qua han. Kiem soat chat vd'n cho mdt sd dy an Idn ciia cac nghiep kinh doanh trong cac linh che, hpp ly ca cau tin dung. Tap doanh nghiep: Cdng ty TNHH mdt vyc cdng nghiep, thuong mai, cung trung khai thdc ngudn vdn. Thyc thanh vien Kinh doanh nudc sach ling djch vu phi ndng nghiep chi hien chii truong da dang hda hoat Hai Duong, Cdng ty Xi-mang Hoang can cd co sd san xuat, kinh doanh ddng kinh doanh, ngoai cdc san Thach, Cdng ty TNHH San xua't vat tren dja ban ndng thdn vd muc pham truyen thdng, thdi gian qua, lieu xay dyng Thanh Cdng, Cdng ty dich vay vd'n de phuc vu cho hoat Vietinbank Hai Duong da md rdng CP Xay Idp 1 Hai Duong... ddng ciia cac co sd nay cilng thudc cac hoat ddng nghiep vu bao lanh, ddi tupng dupc hudng uu dai ciia chi tra kieu hdi, mua, ban ngoai te, Vietinbank Hai Duong cdn dang chuong trinh. Ngoai chinh sach uu thanh todn qud'c te... 7 thdng ddu trien khai Chuang trinh cho vay dai ve lai suat, Vietinbank Hai nam nay, chi nhanh da thyc hien ndng nghiep, ndng thdn va Chuang Duong cdn tao dieu kien tdt nhat chi tra hon 2.600 mdn kieu hdi, trinh cho vay doanh nghiep xua't de khach hang tiep can vd'n vay va doanh sd mua ngoai te dat gan 9 khau vdi nhiing chinh sach uu dai cac djch vu ngan hdng hien dai vdi trieu USD, doanh sd phat hanh bap lai suat hap ddn va cac djch vu phu thii tuc vay vd'n dan gian, thuan lanh dat gdn 2 trieu USD... Dich vy trp nhieu tien ich. Muc tieu ciia tien. the ATM Cling dupc Vietinbank Hai chuang trinh nay la thiic ddy sy Duong dac biet chii trpng, de'n nay phat trien kinh te khu vuc ndng Ben canh dd, Chuang trinh cho da phat hanh dupc gdn 7.000 the nghiep, ndng thdn; hd tro cac vay xudt khdu vdi nhieu chinh sdch cac loai vdi sd du tai khoan len tdi doanh nghiep xudt khau ve nhu uu dai, lai sudt hap ddn cho doanh hon chuc ty ddng. Den het thang 7 cdu sii dung vd'n de tang cudng nghiep dang dupe thyc hien vdi lai - 2010, tdng ngudn vd'n huy ddng hoat ddng xudt khau vao cac thi sudt cho vay theo Chuang trinh nay ciia toan chi nhanh dat hon 1.600 trudng truyen thdng va khai thac thdp hon 1,5%/nam so vdi lai suat ty ddng. Tdng du np cho vay dat cac th| trudng tiem nang. cho vay thdng thudng ciia S6 309 (8/2010) KINHTE CHAU A -THAI BlNH DUONG
  5. N g h i e n curu Research Vietinbank dang dp dung cho ly con ngudi la ye'u td quye't djnh. - Hien dai hda cdng nghe ngan khach hdng. Ben canh dd, chuang De dam bao chat lupng djch vy hang. Trinh dp cdng nghe cung vdi trinh cdn cd cac chinh sach ho trp trudc het phai cd va nang cao chat con ngudi sii dung cdng nghe dd khdc ve sdn phdm, ve cung cap lupng ngudi cung cap djch vy. Can ddng vai trd quye't djnh chat lupng djch vy trpn gdi va tu van; don gian quan niem hoat ddng trong linh phuc vu khdch hang. Cdng nghe hod cac thii tyc vay vd'n... vyc kinh doanh tien te Id cung cap dem lai nhiing budc tien nhanh va dich vu tai chinh - tien te de hinh kha nang dap ling vupt trdi sy ky Mdt trong nhiing the manh ciia thanh tdc phong va thai dp phyc vu vpng ciia khach hang. Vietinbank Hai Duong la dinh khach hang tich cyc d cdc nhan hudng cho vay khach hang la - Thudng xuyen trao ddi thdng vien ciia minh. doanh nghiep viia va nhd, hd san tin vdi khach hang dudi nhieu hinh xuat, tap trung vao nhiing khu vyc Nang cao chat lupng cdng thiic, dupc thyc hien song song kinh te nang ddng va cd tiem nang, tac tham djnh tin dung: Doanh hoac Idng ghep vdi nhau nhu hdi tranh tap trung vao mdt sd khdch nghiep viia va nhd hien nay thudng nghi khach hdng; cdc chuang trinh hang Idn nhdm dam bao phan tan cd hai he thdng ke toan rieng biet, quang cdo, khuyech truang san nil ro. Tiep can cho vay nhiing mdt la de bao cao thue va mdt la phdm, djch vy; td chiic cdc cudc nganh kinh te cd tiem nang phat tinh hinh kinh doanh thyc te ciia tham dd, dieu tra nhu cdu ciia trien nhdm chuyen ddn du np d doanh nghiep. Bao cao tai chinh khach hang; thiet lap dudng day nganh cd dp nil ro cao sang cac de khai thue thudng cd ket qua ndng... Thdng qua dd, ngan hang nganh phat trien dn djnh va an tha'p hon so vdi tinh hinh thyc te truyen tai de'n khach hang thdng tin toan han theo dinh hudng phat hoac de Id. Khi di vay ngan hang thi ve sdn pham, dich vu, xii ly cdc yeu trien cdng nghiep hod, hien dai doanh nghiep thudng dua ra bao cdu ciia khach hang va thu thap hoa ciia tinh Hai Duong. cao tai chinh dupc lap theo bao cdc y kie'n phan hdi cilng nhu cao thue (vi sp bj truy thu thue), khieu nai ciia khach hang lien Thdi gian tdi, Vietinbank Hai ma can cii vao nhiing bao cao nay quan de'n cac mat hoat ddng ngan Duong tiep tuc nang cao chat thi doanh nghiep se khdng dii dieu hang. Ngan hang cilng cdn thiet luu lupng dich vy. Day manh cdng tdc kien dupc vay. Chinh vi vay, ngan tni dii lieu thdng tin tap trung ve huy ddng vd'n, tap trung ngudn vd'n hang cdn cd hudng ddn doanh khach hang de thuan tien phuc vu cho cac doanh nghiep viia va nhd. nghiep lap bao cao tai chinh sat vdi hoat ddng trao ddi vdi khach hang. Day manh dich vy cham sdc khach tinh hinh kinh doanh thyc te de hang va quan tam phat trien khach Giai quye't khieu nai cila ngan hang dya vao dd ma tham hang. Phat trien cdc san pham dich khach hang vi day la tin hieu de dinh. vu mdi, dua nhieu tien ich mdi vdo ngan hang khdng ngiing cai thien san pham the nhdm dap ling nhu - Chii ddng, thudng xuyen tiep chat lupng djch vu. Cac nghien ciiu cau ngay cang cao ciia khach can vdi doanh nghiep de nam bdt cho tha'y khach hang thudng khie'u hang... thdng tin ve hoat ddng ddu tu, san nai ve mdt so Idi nhat djnh. Neu Mot so giai phap nang cao chat xudt, kinh doanh, nhu cdu vd'n tin nhiing loi nay sdm dupc phdt hien, lirpg cho vay doi vm DNWN dung va giai thich, hudng ddn cu ghi nhan, tii dd siia ddi kip thdi thi the nhiing quy dinh ciia co che tin so vu khieu nai gidm, ddng nghia De nang cao chat lupng cho vay dung ma doanh nghiep chua rd; vdi dd la miic dp hdi Idng vd niem doanh nghiep viia va nhd ciia cdc tien hanh danh gia, riit kinh tin ciia khach hang dupc nang cao. ngan hang thuong mai ndi chung nghiem viec cho vay vd'n dd'i vdi Gidi quyet tdt khie'u nai ciia khach va Vietinbank Hai Duong ndi rieng, doanh nghiep d cac chi nhanh dia hdng vdn dem lai co hdi cho ngan chiing tdi cd mdt so de xuat nhu phuang da cho vay. Tren co sd dd, hang giii chan khach hang. Ddng sau: cdc td chiic tin dyng can ddi kha thdi han che dupc sy Ian truyen nang ciia minh de md rdng quy md thdng tin do khach hang khdng - Khdng ngiing nang cao chdt vd'n tin dung va da dang hod cac dupc ngan hang giai quye't khie'u lupng ngudn nhan lyc va cd chien hinh thiic Cap tin dung ddi vdi nai dem sy khdng hai Idng ciia lupc phdt trien ngudn nhan lyc doanh nghiep (cho vay, bao lanh, minh ndi vdi nhiing ngudi khac. cha't lupng cao. Bdi \'i, theo nguyen Cho thue tdi chinh, chiet khau...). KINHTE C H A U A - T H A I BINH DUONG So 309 (8/2010)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2