intTypePromotion=1

Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
5
download

Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn trình bày thực trạng dạy vạ học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

KYà NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1<br /> <br /> NÊNG CAO CHÊËT<br /> YAÂ<br /> V HOÅC<br /> LÛÚÅNG<br /> TÛÂDAÅ<br /> VÛÅNG TIÏËN<br /> CHO SINH VIÏN TRÛÚÂNG<br /> ÅI HOÅC<br /> ÀA CÖNG<br /> ÂNÀOA<br /> ThS. NGUYÏÎN THÕ HIÏÌN HÛÚNG<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> Àaåi hoåc Cöng àoaân thûúâng phaãi àöëi mùåt vúái nhiïìu<br /> ÚàViïåt Nam, tiïëng Anh àûúåc xem laâ möåt ngoaåikhoá  khùn,  thaách  thûác  trong  giaãng  daåy  tûâ  vûång<br /> ngûä chñnh àûúåc àûa vaâo giaãng daåy úã caác trûúâng àaåichuyïn ngaânh.<br /> hoåc trong nhiïìu nùm nay. Möi trûúâng höåi nhêåp quöëc<br /> * Vïì àöëi tûúång hoåc<br /> tïë àoâi hoãi sinh viïn töët nghiïåp ra trûúâng cêìn phaãi coá<br /> Theo lñ thuyïët vïì daåy hoåc ngoaåi ngûä, ngûúâi daåy<br /> khaã nùng sûã duång ngoaåi ngûä noái chung vaâ Anh ngûä cêìn phaãi chuá troång àïën yïëu töë ngön ngûä, àïën kyä<br /> noái riïng. Chuáng töi nhêån thêëy rùçng, àïí sûã duång töët nùng vaâ thaái àöå hoåc têåp cuãa ngûúâi hoåc. Tuy nhiïn<br /> tiïëng Anh, ngûúâi hoåc cêìn phaãi chuá troång nhiïìu yïëu möåt thûåc tïë töìn taåi laâ hêìu hïët caác lúáp hoåc tiïëng Anh<br /> töë nhû trau döìi vöën tûâ vûång, nùæm vûäng ngûä phaáp,<br /> chuyïn ngaânh cuäng nhû caác lúáp tñn chó khaác àïìu coá<br /> hiïíu biïët vïì nïìn vùn hoáa caác nûúác, luyïån têåp vaâ thûåc söë lûúång sinh viïn àöng (trïn 40 em) àïën tûâ caác<br /> haânh thûúâng xuyïn... Trong àoá, tûâ vûång laâ möåt trong vuâng miïìn nuái, miïìn xuöi, thaânh phöë... trïn caã nûúác<br /> nhûäng cú súã chñnh trong viïåc tiïëp thu ngoaåi ngûä. vúái trònh àöå, kyä nùng tiïëng Anh khöng àöìng nhêët,<br /> Nhû vêåy, vöën tûâ vûång coá thïí àûúåc xem laâ nïìn taãngnùng lûåc hoåc tiïëng Anh khaá àa daång, bïn caånh möåt<br /> cú baãn vö cuâng cêìn thiïët àïí sinh viïn coá thïí sûã duång söë ñt sinh viïn xuêët sùæc, coân nhiïìu em coá têm lyá ngaåi<br /> thaânh thaåo caác kyä nùng: nghe, noái, àoåc, viïët.<br /> hoåc vaâ súå mön tiïëng Anh. Do àoá, caác giaáo viïn tiïëng<br /> Hiïåu quaã daåy - hoåc phuå thuöåc vaâo caã hai nhên töëAnh phaãi thûúâng xuyïn tòm caách taåo àöång lûåc khuyïën<br /> chñnh: ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc. Ngoaâi nöî lûåc giaãng<br /> khñch sinh viïn hoåc.<br /> daåy, trau döìi, àöíi múái phûúng phaáp cuãa giaáo viïn,<br /> Bïn caånh àoá, qua thûåc tïë giaãng daåy, chuáng töi<br /> rêët cêìn coá sûå cöë gùæng hoåc têåp cuãa sinh viïn àïí coá kïët<br /> nhêån thêëy möåt söë sinh viïn thiïëu hiïíu biïët vïì thuêåt<br /> quaã hoåc têåp khaã quan. Do àoá, thiïët nghô hún bao giúâ ngûä chuyïn ngaânh cuäng nhû kiïën thûác vïì chuyïn<br /> hïët cêìn phaãi tòm giaãi phaáp cuå thïí qua nghiïn cûáu, ngaânh ngay caã trong tiïëng Viïåt. Àêy laâ möåt trúã ngaåi<br /> khaão saát vaâ àaánh giaá laåi caách daåy vaâ hoåc tûâ vûång<br /> lúán cho hoå khi sûã duång tûâ ngûä tûúng àûúng vïì chuyïn<br /> chuyïn ngaânh, caãi tiïën phûúng phaáp daåy cuãa giaãng ngaânh úã caác vùn baãn tiïëng Anh. Chùèng haån trong<br /> viïn àöìng thúâi giuáp sinh viïn coá nhûäng chiïën lûúåc chuyïn ngaânh kinh tïë, möåt söë sinh viïn thêëy khoá<br /> hoåc phuâ húåp vaâ hiïåu quaã hún.<br /> hiïíu vïì caác hiïån tûúång múái xuêët hiïån úã Viïåt Nam<br /> 2.  Thûåc traång daåy vaâ  hoåc tûâ vûång chuyïn<br /> trong nhûäng nùm gêìn àêy nhû mua vaâ baán chûáng<br /> ngaânh<br /> khoaán (stockbroking) , tyã lïå núå xêëu/töíng dû núå (<br /> NonChuáng töi àaä trao àöíi vúái 8 giaáo viïn daåy tiïëng performing  loan   ratio,  NPL ),  cöí  phêìn  hoáa<br /> Anh chuyïn ngaânh cuãa böå mön Ngoaåi ngûä vaâ phaát (equitization),  hay caác vêën àïì liïn quan àïën chñnh<br /> 300 phiïëu hoãi cho sinh viïn àïí thu thêåp thöng tin vïì<br /> saách tiïìn tïå (monetary policy) , chñnh saách taâi khoáa<br /> thûåc traång daåy vaâ hoåc tûâ vûång tiïëng Anh chuyïn (fiscal policy),  v.v... Hún nûäa, nhiïìu sinh viïn cho<br /> ngaânh úã caã 3 khöëi ngaânh: Xaä höåi, Baão höå lao àöång<br /> biïët laâ caác em chûa àûúåc hoåc caác mön chuyïn ngaânh<br /> vaâ Kinh tïë. Cùn cûá vaâo dûä liïåu thu àûúåc tûâ caác nguöìnkinh tïë trong tiïëng Viïåt nhû Thuïë, Àõnh giaá taâi saãn,...<br /> trïn, chuáng töi xin àûúåc phên tñch vïì thûåc traång daåy nïn khi hoåc caác chuã àïì naây trong tiïëng Anh chuyïn<br /> vaâ hoåc tûâ vûång tiïëng Anh chuyïn ngaânh taåi trûúâng ngaânh kinh tïë, caác em thêëy khoá hiïíu hoùåc hiïíu chûa<br /> Àaåi hoåc Cöng àoaân nhû sau:<br /> àuáng  nghôa  cuãa  tûâ  múái  xuêët  hiïån  trong  vùn  baãn<br /> 2.1. Thûåc traång daåy tûâ vûång tiïëng Anh chuyïn<br /> ngaânh cuãa giaáo viïn<br /> *  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> Giaáo viïn tiïëng Anh chuyïn ngaânh cuãa trûúâng<br /> 60 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn<br /> “nguöìn” vaâ cuäng khoá tiïën àïën chöî chuyïín taãi sang hoåc hiïån àaåi nhû maáy chiïëu projector vúái hònh aãnh<br /> vùn baãn “àñch” trong dõch thuêåt tûâ Anh sang Viïåt.<br /> sinh àöång cho sinh viïn hiïíu hún vïì phêìn giaãi thñch<br /> Trong chuyïn ngaânh xaä höåi nhûäng khaái niïåm trûâu tûâ múái qua phêìn mïìm Powerpoint. (93% cêu traã lúâi<br /> tûúång nhû sûå phên têìng ( stratification ); hïå thöëng tû cuãa sinh viïn laâ giaáo viïn thûúâng xuyïn sûã duång thuã<br /> phaáp (judiciary), v.v... möåt söë sinh viïn coân chûa giaãi thuêåt daåy naây). Tuy nhiïn, bïn caånh caác ûu àiïím<br /> thñch roä raâng àûúåc ngay caã trong tiïëng Viïåt, nïn caác trïn , kïët quaã khaão saát cho thêëy àiïím haån chïë nöíi bêåt<br /> em thêëy rêët khoá hiïíu nghôa tiïëng Anh chñnh xaác. trong caách daåy tûâ vûång cuãa giaáo viïn tiïëng Anh laâ<br /> Kiïën thûác vïì vùn hoáa - xaä höåi cuãa möåt söë sinh viïn khiïën sinh viïn trúã nïn phêìn naâo thuå àöång trong viïåc<br /> coân haån chïë cuäng aãnh hûúãng khöng ñt cho viïåc tiïëp hoåc vaâ tiïëp thu tûâ múái. Möåt kïët quaã àaáng chuá yá laâ<br /> thu, vaâ hiïíu thêëu àaáo caác caách sûã duång tûâ trong baâi91% yá kiïën sinh viïn nhêån xeát: giaáo viïn tiïëng Anh<br /> hoåc vïì chuyïn ngaânh xaä höåi. Vñ duå, khi noái vïì naånchuyïn ngaânh cuãa hoå khöng bao giúâ giao caác nhiïåm<br /> baåo lûåc gia àònh, (family violence), töåi phaåm (Crimi- vuå cho sinh viïn phaát triïín vöën tûâ nhû: Yïu cêìu sinh<br /> nal) hay hön nhên àöìng tñnh (homosexual marriage),<br /> viïn vïì nhaâ tòm hiïíu vïì 1 tònh huöëng/ 1 chuã àïì sùæp<br /> v.v... möåt söë em khöng biïët diïîn àaåt nhû thïë naâo khi hoåc hay viïët baâi luêån hoùåc àoáng vai àïí giaãi quyïët vêën<br /> tham gia thaão luêån vïì caác chuã àïì àoá vò vöën söëng àïì ngay trïn lúáp... Giaáo viïn laâm giuáp hêìu hïët phêìn<br /> cuäng nhû hiïíu biïët cuãa caác em chûa tñch luäy nhiïìu viïåc giaãi thñch tûâ múái, chuyïín ngûä tiïëng Viïåt, v.v...<br /> àïí baân vïì caác vêën àïì xaä höåi nhû vêåy. Úàchuyïn Vò vêåy sinh viïn ñt coá cú höåi vêån duång saáng taåo vaâ<br /> ngaânh Baão höå coá nhûäng thuêåt ngûä chuyïn mön àoâi linh hoaåt vöën tûâ vûång tiïëng Anh chuyïn ngaânh.<br /> hoãi sinh viïn coá kiïën thûác vïì ngaânh Baão höå lao àöång<br /> 2.2. Thûåc traång hoåc tûâ vûång chuyïn ngaânh<br /> múái thûåc sûå hiïíu sêu sùæc àûúåc. Chùèng haån, bïn cuãa sinh viïn<br /> caånh caác khaái niïåm nhû electricity and magnetism<br /> Qua phên tñch kïët quaã khaão saát thûåc traång hoåc tûâ<br /> (àiïån vaâ tûâ) sinh viïn coá thïí tiïëp cêån dïî daâng àûúåc, vûång cuãa sinh viïn, chuáng töi nhêån thêëy phêìn lúán<br /> coá nhûäng thuêåt ngûä khoá hiïíu nhû Ergonomics (Cöng sinh viïn chûa coá phûúng phaáp hoåc tûâ vûång hiïåu<br /> thaái hoåc) sinh viïn phaãi coá kiïën thûác chuyïn ngaânh quaã. Àïí tòm hiïíu vïì caách tiïëp cêån tûâ múái cuãa sinh<br /> múái nùæm roä àûúåc.<br /> viïn, chuáng töi àaä àûa ra cêu hoãi 3 trong phiïëu Khaão<br /> Ngoaâi kiïën thûác nïìn vïì chuyïn ngaânh, nùng lûåc saát: Baån thûúâng laâm gò khi gùåp tûâ múái trong mön<br /> ngön ngûä haån chïë úã möåt söë sinh viïn cuäng laâ möåt hoåc tiïëng Anh chuyïn ngaânh?  Phêìn traã lúâi cho cêu<br /> trong nhûäng khoá khùn maâ giaáo viïn tiïëng Anh luön hoãi naây àûúåc minh hoåa trong biïíu àöì sau:<br /> phaãi àöëi mùåt trong giaãng daåy tûâ vûång chuyïn ngaânh.<br /> phân tích phụ tố; từ gốc;<br /> từ đồng nghĩa/ trái nghĩa<br /> Nhûäng sinh viïn hoåc chûa töët ngay tûâ caác hoåc phêìn<br /> tiïëng Anh cú baãn seä khoá bùæt kõp vúái caác baån khaác<br /> 83%<br /> hỏi bạn bè về nghĩa của<br /> từ<br /> 68%<br /> cuâng lúáp Anh chuyïn ngaânh. Sinh viïn phaãi nùæm 90%<br /> vûäng têët caã nhûäng vêën àïì ngûä phaáp cú baãn trong 80%<br /> bỏ qua từ mới đó<br /> 70%<br /> tiïëng Anh àaä àûúåc hoåc úã 3 phêìn tiïëng Anh cú baãn, 60%<br /> 32%<br /> 27%<br /> nhờ giáo viên giả i thích<br /> àöìng thúâi tiïëp cêån vúái möåt khöëi lûúång tûâ vûång chuyïn50%<br /> 10%<br /> 40%<br /> nghĩa<br /> 5%<br /> 30%<br /> sêu úã möîi ngaânh hoåc. Trong mön tiïëng Anh chuyïn<br /> 20%<br /> cố gắng đoán nghĩa của<br /> ngaânh, kô nùng àoåc - dõch àûúåc chuá troång. Àêy laâ 10%<br /> từ dựa trên ngữ cảnh và<br /> kiến thức chuyê n ngành<br /> 0%<br /> möåt thûã thaách lúán àöëi vúái nhiïìu sinh viïn thi àêìu vaâo<br /> tra từ điển<br /> laâ khöëi A vaâ C. Nhiïìu em luáng tuáng khi söë lûúång tûâ<br /> vûång caâng ngaây caâng nhiïìu maâ thúâi lûúång hoåc caâng Söë liïåu nöíi bêåt tûâ biïíu àöì trïn laâ chó coá 5% sinh<br /> ngaây caâng ñt ài. Têm lñ súå hoåc vaâ chaán hoåc naãy sinhviïn sûã duång kiïën thûác cuãa hoå vïì cêëu taåo tûâ (phên<br /> dêîn àïën nhûäng giúâ hoåc nùång nïì, khöng coá hiïåu quaã. tñch hêåu töë, tiïìn töë, hoùåc tûâ göëc cuãa tûâ), hoùåc tòm tûâ<br /> * Phûúng phaáp giaãng daåy cuãa giaãng viïn<br /> àöìng nghôa, traái nghôa. Theo lñ thuyïët thò àêy laâ nhûäng<br /> Úàcêu hoãi khaão saát sinh viïn: <br /> YÁ kiïën cuãa caá nhên chiïën lûúåc tòm nghôa (discovery strategies) àïí hiïíu<br /> baån vïì mûác àöå thûúâng xuyïn maâ giaáo viïn cuãa baån sêu vaâ laâm tùng thïm vöën tûâ múái nhûng phêìn lúán<br /> àaä vaâ àang sûã duång àöëi vúái caác thuã thuêåt daåy tûâ<br /> sinh viïn laåi khöng sûã duång caác chiïën lûúåc naây. Àùåc<br /> vûång tiïëng Anh chuyïn ngaânh?) , kïët quaã phên tñch biïåt, möåt con söë thöëng kï àaáng chuá yá úã àêy laâ chó coá<br /> cho thêëy: nhiïìu giaáo viïn tiïëng Anh chuyïn ngaânh<br /> 10% sinh viïn trong nghiïn cûáu naây thûúâng sûã duång<br /> cuãa Böå mön Ngoaåi ngûä àaä aáp duång phûúng tiïån daåykiïën thûác chuyïn ngaânh nïìn taãng cuãa mònh úã tiïëng<br /> <br /> 61 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> KYà NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1<br /> Viïåt cuäng nhû nhûäng kinh nghiïåm phöí biïën àïí àoaán trïn giêëy, lêëy àiïím nhiïìu lêìn trong suöët kyâ hoåc röìi<br /> nghôa cuãa tûâ trong tiïëng Anh. Coá àïën 68% sinh viïn<br /> tñnh àiïím cöång trung bònh thay vò chó yïu cêìu sinh<br /> thûúâng yïu cêìu caác giaáo viïn giaãi thñch tûâ múái. Àiïìu viïn l aâm 1 baâi kiïím tra giûäa kyâ. Vò thúâi lûúång baâi<br /> àoá cho thêëy nhiïìu sinh viïn coân thuå àöång, chûa tñch giaãng coá haån, giaãng viïn nïn àõnh hûúáng cho sinh<br /> cûåc trong viïåc hoåc tûâ, khöng ñt sinh viïn àïën lúáp maâ viïn úã trïn lúáp, giao baâi têåp thïm vïì nhaâ àïí sinh<br /> khöng chuêín bõ baâi múái, yã laåi quaá nhiïìu vaâo phêìnviïn luyïån têåp. Bïn caånh àoá coá thïí giao caác nhiïåm<br /> giaãi àaáp cuãa giaáo viïn. Hoåc tûâ múái chuyïn ngaânh laâvuå cho sinh viïn phaát triïín vöën tûâ (Vñ duå: yïu cêìu<br /> möåt viïåc khöng dïî daâng nhû hoåc tûâ úã tiïëng Anh cú sinh viïn vïì nhaâ tòm hiïíu trûúác vïì chuã àïì / tònh<br /> baãn, àoâi hoãi sinh viïn phaãi tñch luäy dêìn dêìn vaâ àöi khi huöëng sùæp hoåc; viïët baâi hoùåc àoáng vai àïí giaãi quyïët<br /> vêën àïì...). Giaãng viïn nïn khuyïën khñch sinh viïn<br /> cêìn phaãi àaánh giaá laåi caách hoåc tûâ vaâ ruát kinh nghiïåm<br /> tûå chuã àöång tiïëp cêån vaâ hoåc tûâ vûång. Sau àoá àïën<br /> cho baãn thên, nhûng theo kïët quaã àiïìu tra chó coá<br /> lúáp caác em coá thïí nhúâ giaãng viïn giaãi àaáp caác<br /> 17% sinh viïn laâm àûúåc nhû vêåy.<br /> thùæc mùæc àïí ruát kinh nghiïåm. Nïn cung cêëp cho<br /> 3. Giaãi phaáp nêng cao chêët lûúång daåy vaâ hoåc<br /> sinh v iïn danh saách caác tûâ coá têìn suêët sûã duång<br /> tûâ vûång tiïëng Anh chuyïn ngaânh<br /> Chêët lûúång daåy vaâ hoåc tûâ vûång chuyïn ngaânh nhiïìu nhêët àïí sinh viïn hoåc coá àõnh hûúáng hún<br /> àûúåc quyïët àõnh búãi caác yïëu töë tham gia vaâo quaá khi quyä thúâi gian hoåc tûâ vûång cuãa sinh viïn rêët<br /> trònh daåy - hoåc, bao göìm giaãng viïn vaâ phûúng phaáp haån chïë búãi phaãi hoåc  nhiïìu mön khaác nûäa. Vïì<br /> daåy hoåc, sinh viïn vaâ phûúng phaáp hoåc têåp, thaái àöå, phaát êm, theo khaão saát, nhiïìu sinh viïn cho rùçng<br /> àêy laâ möåt trúã ngaåi trong viïåc hoåc tûâ vûång chuyïn<br /> yáyá thûác hoåc têåp; àiïìu kiïån lúáp hoåc; giaáo trònh; cú súã<br /> ngaânh vaâ mong muöën giaáo viïn hûúáng dêîn nhiïìu<br /> vêåt chêët phuåc vuå cho viïåc daåy - hoåc, v.v...<br /> hún nûäa. Vò vêåy, trong khoaãng thúâi gian giúái haån<br /> 3.1. Àöëi vúái giaãng viïn<br /> - Giaãng viïn cêìn lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm, trïn lúáp, giaáo viïn cöë gùæng phaát êm nhûäng tûâ quan<br /> troång nhêët àïí sinh viïn nhùæc laåi (àùåc biïåt laâ àöëi<br /> quan têm nhiïìu hún àïën àöång lûåc vaâ phûúng phaáp<br /> vúái sinh viïn coân hoåc yïëu). Giaáo viïn nïn giúái thiïåu<br /> hoåc cuãa sinh viïn.<br /> caác àôa daåy phaát êm, caác àõa chó trang web hoåc<br /> Tûâ kïët quaã khaão saát vaâ tûâ thûåc tïë giaãng daåy,<br /> online cho sinh viïn.<br /> chuáng töi nhêån thêëy nhiïìu sinh viïn coân chûa chùm<br /> - Caãi tiïën phûúng phaáp daåy tûâ vûång chuyïn ngaânh<br /> chó hoåc tûâ vûång, thêåm chñ coá tû tûúãng buöng xuöi.<br /> + Daåy tûâ múái dûåa trïn ngûä caãnh: <br /> Nïëu chó giúái<br /> Giaãng viïn daåy tiïëng Anh chuyïn ngaânh cêìn laâm roä<br /> thiïåu möåt tûâ riïng leã, sinh viïn seä khoá hònh dung<br /> cho sinh viïn thêëy muåc tiïu cuå thïí vaâ yïu cêìu àùåt<br /> ra cuãa mön hoåc quan troång vaâ thiïët thûåc naây; tûâng vïì nghôa, caách sûã duång, daång thûác cuãa tûâ hún laâ<br /> bûúác nêng cao hûáng thuá, khúi dêåy àöång cú tñch cûåc àûa tûâ naây vaâo 1 ngûä caãnh chuyïn ngaânh cuå thïí.<br /> cuãa sinh viïn àöëi vúái viïåc hoåc. Ngoaâi ra, hûúáng dêîn, Khi sinh viïn khoá àoaán tûâ, giaáo viïn coá thïí cho<br /> thïm daång baâi têåp gheáp tûâ, yïu cêìu sinh viïn nöëi<br /> tû vêën phûúng phaáp hoåc têåp cho sinh viïn cuäng<br /> 1  tûâ/  thuêåt  ngûä  vúái  1  àõnh  nghôa  tûúng  àûúng.<br /> khöng keám phêìn quan troång. Nhiïìu sinh viïn rêët<br /> Caác àõnh nghôa naây nïn chûáa nhûäng tûâ maâ sinh<br /> chùm nhûng khöng biïët caách hoåc nïn kïët quaã coân<br /> haån chïë. Qua khaão saát lêëy yá kiïën sinh viïn, àa söë viïn àaä àûúåc hoåc àïí caác em coá thïí ön laåi tûâ cuä<br /> trong khi hoåc tûâ múái:<br /> caác em mong muöën giaãng viïn nïn hûúáng dêîn cho<br /> + Àoaán tûâ thöng qua tûâ àöìng nghôa, traái nghôa:<br /> sinh viïn vïì caác phûúng phaáp vaâ chiïën lûúåc hoåc tûâ<br />  Àêy laâ möåt trong caác caách daåy àûúåc àaánh giaá<br /> vûång tiïëng Anh chuyïn ngaânh ngay tûâ àêìu kyâ. Giaãng<br /> cao búãi vò sinh viïn coá thïí hûúãng lúåi nhiïìu nhêët qua<br /> viïn cuäng nïn thûúâng xuyïn tòm hiïíu caách tiïëp cêån<br /> tûâ vûång naâo giuáp sinh viïn nhúá vaâ vêån duång töëtcaách daåy naây. Duâng 1 tûâ àöìng nghôa hay traái nghôa<br />  thñch cho 1 tûâ<br /> nhêët phuâ húåp vúái tûâng àiïìu kiïån riïng cuãa caác em. maâ sinh viïn àaä biïët trûúác àoá àïí giaãi<br /> Sinh viïn seä coá àöång lûåc hoåc têåp töët hún trong möåt múái seä giuáp sinh viïn hiïíu nhanh hún vaâ àöìng thúâi<br /> cuäng giuáp caác em cuãng cöë laåi vöën tûâ vûång cuä nhiïìu<br /> möi trûúâng sû phaåm vûâa thên thiïån vûâa nghiïm<br /> tuác. Ngoaâi viïåc àöång viïn khuyïën khñch sinh viïn hún. Bïn caånh àoá phûúng phaáp daåy tûâ qua tûâ àöìng<br /> hoåc, giaãng viïn daåy tiïëng Anh chuyïn ngaânh coá thïí nghôa, traái nghôa cuäng rêët hûäu hiïåu búãi coá nhiïìu tûâ<br /> bùæt buöåc caác em phaãi coá yá thûác yá hoåc hún bùçng<br /> múái chuyïn ngaânh hoaân toaân khoá àoaán nghôa khi<br /> caách daânh thúâi gian kiïím tra hoùåc ön laåi tûâ múái vaâodûåa trïn cêëu taåo tûâ, nhûng laåi dïî hiïíu khi dûåa trïn<br />  Equities (n)  <br /> àêìu hoùåc cuöëi buöíi hoåc, goåi lïn baãng hoùåc cho viïët tûâ àöìng nghôa hoùåc traái nghôa. Vñ duå:<br /> 62 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn<br /> stocks/ shares  (cöí phêìn) - trong chuyïn ngaânh kinh<br /> trïn Radio hoùåc truyïìn hònh trong nûúác vaâ quöëc tïë,<br /> tïë. Denomination (n)   religious group  (nhoám tön giaáo, taãi tûâ Internet caác àoaån video liïn quan àïën nöåi dung<br /> giaáo phaái) - thuêåt ngûä Xaä höåi hoåc. <br /> Toxic chemicals<br /> daåy, cung cêëp thöng tin cêåp nhêåt ngay taåi lúáp qua<br /> (n-phrase)   poisonous chemicals  (hoáa chêët àöåc haåi) maáy tñnh xaách tay nöëi maång trûåc tuyïën, v.v...<br /> - trong chuyïn ngaânh baão höå lao àöång.  Conducive ><br /> 3.2. Àöëi vúái sinh viïn<br />  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2