Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Chia sẻ: Nhuyen Duc Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
502
lượt xem
157
download

Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Trong thời kỳ mới- thời kỳ cả nước đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  1. Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Trong thời kỳ mới- thời kỳ cả nước đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Với những ý nghĩa lớn lao đó, việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân, qua đó xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một nội dung quan trọng trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, và hệ thống chính trị các cấp. Trước hết giai cấp công nhân phải nhận thức và có thái độ đúng đắn đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo- con đường đó đã được lịch sử của Việt Nam công nhận và được đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân ủng hộ- không hoài nghi, dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và những mặt trái của cơ chế thị trường. Tham gia tích cực vào đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và những tệ nạn trong xã hội. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân phải có nhận thức đúng đắn về chính bản thân mình- lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong liên minh công nhân , nông dân, trí thức; lực lượng đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng ,dân chủ văn minh. Có thể nhận thấy rằng, trong thời điểm hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các hoạt động công nghiệp cũng theo đó diễn ra mạnh mẽ ở khắp các vùng miền, từ đó đã có những tác động đến sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng lẫn chất lượng- xu hướng này ngày một tăng lên khi đất nước ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như những năm qua và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ta luôn chú trọng đến xây dựng, phát triển giai cấp công nhân, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI (khoá X) của Đảng xác định: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói chung, trong các doanh nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản”.“Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”( Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI (khoá X).
  2. Để phát huy vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng cũng đồng thời góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đòi hỏi công tác phát triển đảng viên từ những công nhân ưu tú phải được chú trọng, nhằm làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh. Như vậy, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để đảng giữ vững bản chất giai cấp công nhân, xứng đáng là tổ chức lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng mà đất nước và nhân dân giao cho. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi hội tụ nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố rất quan trọng là trình độ mọi mặt của đội ngũ công nhân: Nâng cao trình độ chính trị của công nhân: bằng nhiều kênh khác nhau như thông qua hệ thống trường Đảng, đào tạo một cách có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị…. Thông qua các lớp bồi dưỡng, các cuộc thi tìm hiểu về truyền cách mạng của Đảng, của dân tộc…Qua đó sẽ góp phần vào nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp của giai cấp công nhân trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế- xã hội. Nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân. Đảng ta xác định cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là khâu đột phá vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Và chúng ta chỉ có thể phát triển kinh tế - xã hội bằng khoa học, công nghệ và bằng giáo dục đào tạo. Như vậy, học vấn tay nghề của công nhân luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng, nhà nước ta, và càng trở nên quan trọng hơn trong thời kỳ hiện nay. Mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 phụ thuộc lớn vào trình độ tay nghề của công nhân và người lao động. Do vậy vấn đề đặt ra là đào tạo học vấn, tay nghề cho công nhân, từ đó hình thành đội ngũ công nhân lao động lành nghề đáp ứng những yêu cầu đặt ra của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân không chỉ là một nhiệm vụ của bản thân giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn mà còn “ là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.” Trong đó sự nỗ lực của giai cấp công nhân có ý nghĩa quyết định Tập trung xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trực tiếp nâng cao bản chất giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trong sạch và vững mạnh của Nhà nước; củng cố và phát triển sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo hoàn thiện chính sách nhà ở, quyết liệt hơn, có cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, những gia đình công nhân nghèo và có chính sách huy động các nhà đầu tư xây dựng khu tập thể cho công nhân thuê nhằm bảo đảm cho công nhân có nơi ở, có môi trường sống lành mạnh. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, bảo hộ lao động, các chính sách bảo hiểm cho công nhân, chú trọng chăm lo
  3. cải thiện điều kiện lao động, phòng chống có hiệu quả tai nạn lao động và bênh nghề nghiệp. Xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, bất luận đó là chủ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào, không vì thu hút đầu tư bằng mọi giá mà xem nhẹ quyền lợi của công nhân lao động. Đảng tiếp tục kiên định lập trường và cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn việc tăng cường và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, nó không phải chỉ là câu chữ ghi trong văn kiện mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối, chiến lược của Đảng. Nhất là trong điều kiện hiện nay không ít người muốn xem nhẹ yếu tố giai cấp, thậm chí có ý kiến còn muốn từ bỏ quan điểm đấu tranh giai cấp và mục tiêu lý tưởng của Đảng. Hơn lúc nào hết, phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giai cấp công nhân mà không có một chính Đảng cách mạng lãnh đạo thì khác nào con thuyền không có người cầm lái, dễ mất phương hướng. Còn Đảng cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân thì không còn là một Đảng tiên phong lãnh đạo“. Các cấp ủy Đảng, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cần thường xuyên tiếp xúc, làm việc, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến của công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. Quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện pháp lý và vị thế cho công đoàn để công đoàn thực sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân viên chức lao động, là tổ chức phản biện xã hội khách quan, có hiệu quả của Nhà nước. Đảng cần tăng cường lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu của Đảng và Nhà nước, của các đoàn thể chính trị- xã hội tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tế về giai cấp công nhân. Về sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp xây dựng, phát huy vao trò của giai cấp công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và sớm có Nghị quyết về giai cấp công nhân để Đảng ta có sự phát triển vượt trội về trí tuệ, biểu hiện ở trình độ lý luận và tư duy khoa học, đặc biệt là trình độ lý luận và tư duy khoa học về giai cấp công nhân với một bản lĩnh chính trị cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản