Nên và không nên khi sọan nội dung website

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
8
download

Nên và không nên khi sọan nội dung website

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy bắt đầu với những lợi ích thuyết phục nhất của trang web của bạn và chuyển nó thành một tiêu đề nét đậm. Đừng bắt đầu bằng khẩu hiệu chào đón không có nghĩa gì cả. Hãy tập trung vào nhu cầu của những khách hàng ghé thăm trang web của bạn và những triển vọng. Đừng nói về khó khăn của bạn đầu tiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nên và không nên khi sọan nội dung website

  1. Nh ng i m nên và không nên khi so n n i dung Website Hãy b t đ u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu đ nét đ m. Đ ng b t đ u b ng kh u hi u chào đón không có nghĩa gì c . 1. L i ích Hãy b t đ u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu đ nét đ m. Đ ng b t đ u b ng kh u hi u chào đón không có nghĩa gì c . Kém: Chào m ng b n đ n v i c a hàng đ trang s c c a chúng tôi. T t: Nhà thi t k th công đ trang s c b c. 2. S c m thông Hãy t p trung vào nhu c u c a nh ng khách hàng ghé thăm trang web c a b n và nh ng tri n v ng. Đ ng nói v khó khăn c a b n đ u tiên. Kém:
  2. Trang web này đư c đưa ra vào 2 ngày trư c đây, vì v y xin hãy b qua nh ng thi u sót. T t: Xin hãy liên h v i d ch v khách hàng c a chúng tôi đ đư c gi i đáp nhanh chóng. 3. S nh t quán Đ ng d a theo m t ki u m u đ nh d ng nh t đ nh cho trang web c a b n. Đ ng làm cho nó trông như m t b c tranh minh h a lòe lo t v i 10 phông ch và 20 m u s c. Kém: S d ng nhi u m u khác nhau trong m i đo n và các ki u ch và các c ch khác nhau cho m i tiêu đ . T t: M t m u ch và m t c ch cho m i văn b n và ch m t m u ch và m t c ch cho các dòng tiêu đ (Arial và Verdana đư c coi là nh ng phông ch thích h p nh t cho n i dung trang web). 4. S đơn gi n Làm cho n i dung trang web c a b n tr nên đơn gi n. Đ ng s d ng nh ng t ng gây khó hi u đ khách hàng có th hi u đư c thông đi p c a b n ngay l p t c. H s không mu n m t nhi u c g ng đ hi u đư c n i dung đó n u nh ng t ng đó quá tr u
  3. tư ng. H s ngay l p t c thoát ra kh i trang web c a b n và có th b n s m t đi m t khách hàng ti m năng. Kém: M c cho tình tr ng c a h hi n nay, các nhà c nh tranh b n b v n đi đ n th t b i do s l c lõng hoàn toàn c a h . T t: Các nhà c nh tranh còn thi u các k năng đ thành công. 5. Ki m tra c n th n Hãy ki m tra n i dung trang web c a b n c n th n t vi c xem có thi u cái tiêu đ hay bi u tư ng đ u dòng nào không. Hãy làm cho khách hàng bi t đư c ngay l p t c đi u mà b n mu n nói v i h . Đ ng đưa kh i văn b n l n vào trang web c a b n vì ngư i ta s không th đ c h t đư c và nó th t t nh t. Kém: M t kh i văn b n không h chia đo n, không có các tiêu đ hay các đi m đánh d u đ u đo n. T t: Văn b n ph i đư c chia thành các đo n và có tiêu đ cùng các kí hi u đánh d u đ u dòng. 6. S ng n g n súc tích
  4. Khi vi t n i dung cho trang web c a b n c g ng càng ng n g n và súc tích càng t t. Đ ng l p đi l p l i v m t ch đ mà nó cung c p nh ng chi ti t không liên quan vì đi u đó s không thu hút khách hàng. Kém: M t câu chuy n l ch s dài 400 t v thành t u đ t đư c c a công ty b n. T t: M t vài đi m đánh d u đ u dòng li t kê các thành t u l n. 7. S thú v Vi t theo m t phong cách thú v và thân thi n. Đ ng làm cho nó tr nên bu n t và bâng quơ. Ph i làm cho khách hàng thích đ c n i dung trang web c a b n và b cu n hút vào đó. Kém: Công ty c a chúng tôi là m t công ty r t có năng l c, đáng tin c y và chúng tôi ho t đ ng quanh năm. Chúng tôi cũng có m t danh m c các khách hàng r t n tư ng mà trư c đây chung tôi t ng làm cho h . Rõ ràng chúng tôi là s l a ch n t t nh t c a b n. T t: Nh ng lý do khi n chúng tôi ph c v b n t t hơn:
  5. D ch v khách hàng l n. Giá c c nh tranh Kinh nghi m r ng l n.
Đồng bộ tài khoản