Những điểm nên và không nên khi soạn nội dung Website

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
6
download

Những điểm nên và không nên khi soạn nội dung Website

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy bắt đầu với những lợi ích thuyết phục nhất của trang web của bạn và chuyển nó thành một tiêu đề nét đậm. Đừng bắt đầu bằng khẩu hiệu chào đón không có nghĩa gì cả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điểm nên và không nên khi soạn nội dung Website

  1. Nh ng i m nên và không nên khi so n n i dung Website Hãy b t u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu nét m. ng b t u b ng kh u hi u chào ón không có nghĩa gì c . 1. L i ích Hãy b t u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu nét m. ng b t u b ng kh u hi u chào ón không có nghĩa gì c . Kém: Chào m ng b n n v i c a hàng trang s c c a chúng tôi. T t: Nhà thi t k th công trang s c b c. 2. S c m thông Hãy t p trung vào nhu c u c a nh ng khách hàng ghé thăm trang web c a b n và nh ng tri n v ng. ng nói v khó khăn c a b n u tiên.
  2. Kém: Trang web này ư c ưa ra vào 2 ngày trư c ây, vì v y xin hãy b qua nh ng thi u sót. T t: Xin hãy liên h v i d ch v khách hàng c a chúng tôi ư c gi i áp nhanh chóng. 3. S nh t quán ng d a theo m t ki u m u nh d ng nh t nh cho trang web c a b n. ng làm cho nó trông như m t b c tranh minh h a lòe lo t v i 10 phông ch và 20 m u s c. Kém: S d ng nhi u m u khác nhau trong m i o n và các ki u ch và các c ch khác nhau cho m i tiêu . T t: M t m u ch và m t c ch cho m i văn b n và ch m t m u ch và m t c ch cho các dòng tiêu (Arial và Verdana ư c coi là nh ng phông ch thích h p nh t cho n i dung trang web). 4. S ơn gi n Làm cho n i dung trang web c a b n tr nên ơn gi n. ng s d ng nh ng t ng gây khó hi u khách hàng có th hi u ư c thông i p c a b n ngay l p t c. H s không mu n m t nhi u c g ng hi u ư c n i dung ó n u
  3. nh ng t ng ó quá tr u tư ng. H s ngay l p t c thoát ra kh i trang web c a b n và có th b n s m t i m t khách hàng ti m năng. Kém: M c cho tình tr ng c a h hi n nay, các nhà c nh tranh b n b v n i n th t b i do s l c lõng hoàn toàn c a h . T t: Các nhà c nh tranh còn thi u các k năng thành công. 5. Ki m tra c n th n Hãy ki m tra n i dung trang web c a b n c n th n t vi c xem có thi u cái tiêu hay bi u tư ng u dòng nào không. Hãy làm cho khách hàng bi t ư c ngay l p t c i u mà b n mu n nói v i h . ng ưa kh i văn b n l n vào trang web c a b n vì ngư i ta s không th c h t ư c và nó th t t nh t. Kém: M t kh i văn b n không h chia o n, không có các tiêu hay các i m ánh d u u o n. T t: Văn b n ph i ư c chia thành các o n và có tiêu cùng các kí hi u ánh d u u dòng. 6. S ng n g n súc tích
  4. Khi vi t n i dung cho trang web c a b n c g ng càng ng n g n và súc tích càng t t. ng l p i l p l i v m t ch mà nó cung c p nh ng chi ti t không liên quan vì i u ó s không thu hút khách hàng. Kém: M t câu chuy n l ch s dài 400 t v thành t u t ư c c a công ty b n. T t: M t vài i m ánh d u u dòng li t kê các thành t u l n. 7. S thú v Vi t theo m t phong cách thú v và thân thi n. ng làm cho nó tr nên bu n t và bâng quơ. Ph i làm cho khách hàng thích c n i dung trang web c a b n và b cu n hút vào ó. Kém: Công ty c a chúng tôi là m t công ty r t có năng l c, áng tin c y và chúng tôi ho t ng quanh năm. Chúng tôi cũng có m t danh m c các khách hàng r t n tư ng mà trư c ây chung tôi t ng làm cho h . Rõ ràng chúng tôi là s l a ch n t t nh t c a b n. T t: Nh ng lý do khi n chúng tôi ph c v b n t t hơn: D ch v khách hàng l n. Giá c c nh tranh
  5. Kinh nghi m r ng l n.
Đồng bộ tài khoản