intTypePromotion=1

Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết - Đặng Thanh Tân

Chia sẻ: Tran Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
1.574
lượt xem
540
download

Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết - Đặng Thanh Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng đề thi môn cơ học lý thuyết của Đặng Thanh Tân giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Vật lý có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, giải đề, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết - Đặng Thanh Tân

 1. DAN( I HANH TAN NGAN HANG DE THI H(_)C A CO’ LY TEYUHT 'rp. H6 Chi Minh 03 -
 2. DANG THANH TAN BE é NGAN HANG THI (: H(_)C LY 0 T1-IUYET H5 Chi Minh 03 Tp -
 3. , v
 4. 6c) RU dinh ng mi: c0 L? TuuYï¬T n • Ngï¬ • aé BANG • _ hï¬ THANH TAN f TRU’ DAI HOC SU’ O'NG PHAM KY co hqc KHOA: Xé dung vé THUAT y . gmU dung 1 1 . n BO MON: C0 1Mé Hoc 3 CO’ LY THUYET M5 mbn 1101211IcQh S6 DVHTI _.Trinh db o 4 dé tao : Dai hqc 1 Chuorng : ‘ mu HE LU’C ; 1(TTNH HOC) \ A DIEU KIEN CDA u, rc 1. c nbi n t6i u_ mésinh ném vfrng n BANG kié thﬕ thié vié c cAu Cé HE dung . sau khi hqc xong chu-ovng 1 a - N65 dung - 1 ' '~ Lié •n luc ﬕ n ké t n ké t va phï¬ Ã© 1- Momen ' ¬ïc a luc lvé ri dié m vé . dé • vdi truc ibd - luc Ngiu ' vb " momen ng5ulvc - Binh I9 11 ¢Â dé ri Iw1' - Thu aw vé rm}! té m-Thu hé luc ' - vé dang té i gié n ukiéncanbinqcia mï¬ Bié lurc b- thé 8$li$Bbii tban Dang _ • ¬ï - |l,rc: ' o fhUm¢ ! h¢ Tim ‚ vector nchinh vé vecto emom chinh 0 Thu ' < ©Ã-v dang té i gié n- Bé tban cé b ng . n i hé cul i téan phing o, Bé i an khbng 2. _ 0 Bé té gian O Bé i ©Ãt an var I -dé nh gié vé c muc u hé Cé tié u 9 chuwng 1 ‘ NQI dung 1 Stt I9:hdijggi u KTra Dgnggiu tié 1 h6i ggri " _ 1 01 9 gnVector chinh - ad vé Nhd g_ _ _- nemom • n: can bang chinh I_-_O 1 Cé ( mi Q MD = ï¬ 3- hé we c dang use gié n - C_é » I 1― 0. • c pï¬ uomg trinh cé b-M n # R, 0 0 = I111hi .l¢ l\ awn; l\ “"9 1'dng ' ng§ we u vdi 1 (173 )~ Mc- M; 1? : “ _! l| hqp 0 H6: c6 c 0, = cr_h cé " ( 0. . 1-‘ )~ k 4- Mo = = 51.1? 0 Rn = / = ' = 0
 5. I NAT g Ngan hé ng dlé -lhi: TI-IUYWET 2 Haé Dinh | yd , -~ -M__ = Zm_(ï¬ • ) , -12250 , 0 -M_, .= Zm, # A ,"71( Tim cé c phén luc lié Zm: _(F)= n - M: Phé tich n ké t? . )= 0 => bé ' lug dung véo 'o o cé . 4 O Phéh tich " : Hé a¢ ng n c t ré n cé n ©Ãv rc té c h, dung t cé phé c Dé ¬ïb ©ÃiJcul ké n t t 4 Vié céc phu'crng trinh cén man Ong V oGié •ng twang c_hohé um; té dung _c vé vé t o u aé gnroké wqué i lp ©Ãr _ n cé trinh -Tim t O ri ©Ãaa Tim bing 5 Tï¬ • ng ™€âOS hqp " dung nh,dé hing _c5u 3. phu'o'ng 0 nh trinh cé ’ . - héi vi n bé ng dip momen n chi Qgin Ar ‘ 1 t chuovng 6 So sé . ..1 _-_._ cm tié TT Lqai Né i dungm 1 Bél 1 é 1 ©Ãh gem céc l1_rc 1> ,1> ,1> , , , .13 lic dung lé n hinh lap phudng 6c = canh la mm hinh vé 10 P, u -m=O.3m. l. gqn hf:h_r¢ n . = 30» Thu lré vé A ~ , ,____.____L __._.-» _---i D kN- c XL 2. a ©ÃH l1_!c niy thu vé cqdd hqp lyre yah hé b xoin E f Z .1. P»: kN; .= P, 4 kN; _P,= n 4 kN ~
 6. ‘ cd LY Ngin hang aé ma; TuuYi: 'T BANG ~ THANH TAN Bé p i 1 l-Thu gon _Ic tré n l\ vé ©Ã hé A n bé -XX R ‘ _ , K: P ° ‘ 5 X- / , + P, c0s45 = 4+ ”€âlI 2—= H,76KN; 'R, =. ZYK.= P, 10kN , R2‘ : Z2, = -P, -gsan45° = = ¬ 3= kN = /{ (1 R, 1,76)‘ , -4-uâ‚ ™€â01 -11,16 R + + (| 1,76)’ i = 9,4 KN MI: -aP2= -[ ,2 , LMy = Zm, _+ (17,)= aP, + aP, -% -E 0,3(P, = 0 - Vé y \ } ?1-" l _ 2-m, = , -} = 0,3[ 4+ I-‘ ii] =A I M, (1-‘ )=-a1> ,=-0,3.4= -1,2 kNm _ h_!2. thu du'qc Ra./ 12, R, , _M, , né vé , = M, + R, + hé lqc thu c 1 Hé y ©Ãxfcdud :MIR 1 +)2,1-167,1 = 10.3,52 + (-11,76 R; .M, , # 0 ‘ u um Z xo§ n.. 3,52 kNm )(-1,2)= 35,2 Hé 31q¢ (P, F,,17"_, )aau@ , hé luc = = 0 a3 aiém a. _ A, B, . Va c q mm OA= .1 cé hinh vé OB= ’ - OC= ' chié » vé mm ' = u ae’ um Tim dié kié thu . hé n ng§ 1» nm aié u uht kié n . 16 < ©Ãv mé t um - ©Ãi 2- Bé i2 R F: B F. L ’ A C - F _ x B ’ s n (F:_F1)“ â‚ ¬ Bé pé R \ 't bé iz XX= Z; (F1'E)'â‚ 2Y= Z; :, ¬ § Z: (F; "F1)ig- R, = -i, _3[ & < —1~ 3> ? B. -F.> F] ; Zrr1‘(Fl)= + < _7+ F§ < -F1)/ F,
 7. hC A.B, i Ngï¬ n hang as mi: ca L1? m_uY| ‘ 2'T ‘ BANG Tnmn • §alQo= 0; TAN i a. X - H30 ’ 1 Bieu kien de ve ‘ ' he luc thu tom " X ngé u Iuc Chi cé n dua m h: thé dié u kié b. 1'é , '= » , = > F1= F; = ©Ãh 0 Dié u kié dé F3 n luc thu vé mét luc Chi cé n dua thé m dié u gud: R» .= -gig ; luc 3 Béi 3 Cho ke'1 cé c6 lié n 1 vi chin 4qa A Ra= 9 V ‘ xi-£ nhu' 'u ' ' ©Ãik hnih vé c dinh a¢ Xé . ¢ we ma phin cé c ? ©Ãil n n ké ;mc ri: 01E : > = 2qa, = P M qaz L , q P - ©ÃK .' qP Mé * 3a A M B 3a‘ Zal ( Ra B RA R Za Hé hfc lzic dung , l_§ } _’ ,M , l§, , g5m: (I§ A, R.2a F11! =) 2M P.5a_- RB.3a O 0 ’ Em, \ (F) = - ~ I i . F2 1! F3 ‘ Dé p é n bé 3 .-= 155. 3 3~~ _\ _L A i () 1 RA= R+ mRB= -— q; - CB: lAB; DE= » Q 4 Bé 4 \ Cho hé c P+ =0 > RB = 4qa : =yFE 0: > R, \ -R+ = lhanh nhd hinh vé lhanh AB rizfmg Q 2kN RB-P’ ; lhanh = BE nï¬ • ng P = 4kN
 8. \ A Ngin himg aé Bé ©Ã n bé p mi: c0 LY TnuYE'T BANG THAN!-l [ TAN i 4 % DV Y > 1v E D R ― Xx, 1“ 1‘ " ~ B171 A ' E B P C AX Y, B Q - XétthanhAB, _c5nb§ ng: (Q, 2, , -17,, 1? , ,71 AB lrinh , 5/ lé gi phudng J50 ' D3! = a, ©Ãc n bing: ' ' =XZ O= > XA Xg = 0 ZY=0: + : » +Q f'Q YA+ - Ya + N¢ = 0" ZmA= 0: : > -; aYB + § aN, 0 Ta xé tsanglhanhQBE: ( F-’ = ~ = N, )§ 0 Bat BE b Lip , , A-1, 77; , gndruhp nbingz trinh cﬕ XX= 0: > -X5-N| > Sina= 0=YZ . ‘ . - : . . ™€â-P-> osaP+ 0= Y'; + NDc0sc1= 0 § ZmB= 0: % > ' § 2 ,Na , = , =0 Chuy: XB= Xg- 5= YB- Kï¬ lggé : ND l2KN, X3 -l,5'kN.Yg 2,5kN. Y • = 2, = - qN = 5.25 ˜€â.NK X, \ = L5 KN, Y, \ = O,7SKN , 5 é . Cm AB 5; ngﬕ vé né diiu A va nghié ng n m Bé i5 - ' 6 _CD o 06 vdi e61 bï¬ vdi né n. Dzim iié n ké i • i bin lé B vb duqc nﬕ m ngang d6 " nhd thanh EF (2 I5 bin Ié ). • u treovii . né g n P. B6 qua lrgng hrqng u dﬕ Dï¬ D c\ = = a. '1a c6! , 5m, lhanh cho: AE d EB maT = BC = BF :; - FD = phzin luc lai vi A czid l\ !_ c gnoru h5 iql B,
 9. .-6;' .—'1.7A.~ ˜€â1. 1A \ 1"0,5-ti"1 co LY Ngin hing aé ma; Tnuvii'r 9,5“ ; THAN“ ©Ã ~ TAN D p é n 5 i Y, % ~ C - ,4 B ‘ D SEF " '1 " ; 1 — .' _ ’ bé E . I3 ,Y = 60° A\ .1 M, ‘ X» r Xé l cin bï¬ •ng cï¬ • DC. h_Ic c . 0 a lhgnh Hé dung lé g6m ( X8, 17, , § £ , , I3)~ 0 ZI'ï¬ ‚ :2 = F= 03Yg.3+ P.23= -'0I> Y5= -2P‘ A ZmB= O SE| .a =BX3)( sin30- : lg-56F: P.3a = 0 : > SEp= 6P ,V czin bing cï¬ zX= 0DX5+EFCOS30= S •a . h_rc v : -iSEF -3‘ uic t -5! 3P Xé lhanh Hé ., / AB d1_1ng.g6mfXA, MA)~ 0 EmA(F) = 0 MA 03nis.EA.= Xj, , Sg, , , S‘ E| X, Y; = + + X'B.AB.siﬕ 60 - Y'B.AB.cos6O 0 =XE = ; ~ \-X‘ -S‘ E|= cos3O= \ = O, 02X, X, : > 1» 0 - __ / XY = O Z7 Y'5+ STEpSil\ = 3O - YA 0 => YA = P Xg -3‘ KEigmi: ; = 51> ; YB =~ ; 6P; MA = -* _4Pa; xA= 0 SEF= A YA P ; ' 2P ihG = • : chï¬ bang a rs n giii phprdng co me’ 1 L s Baas Hai thanh DE 1 z phï¬ p hé • ‘ -V ‘ ’ I ‘ v K v ©Ãv vc'ri FC bé ban i thanh AB bang tai noi le nhau ng banle vé noi ' E_F . vé hnahT m i c6 ngé thanh_chiuté vé kich thuérc nhu hinh t AB tai A. ké n Hé lié ©Ãv . ©ÃX ©Ãhp c dinh n luc A, tai E vé G'n'g'| i, r'c trong thanh CF.
 10. 60 / gé Ngï¬ • n NAT hingaé ma; Dé co LY 'muYE"r 4 . BANG THAN} ! p n bé i 6 é £ -— > __ .0 = > % - I-i - \ |4- N.-é > i-3| P= O B F531 I ’ ― 5% % ' .G Q . ˜€âX MA _ ~ Hé rin (X, a d6 , Y, , ,M, , P)~ Q, Trong 0 : : Q= ZX= 4ql= 2P O > 0 Q XA + ZY= .> 20 = = YA -P= O ZmA= 0: -Ql2-AM , ? , , ED= (X', § , 4lP= 0 =)P 0 fQmI~ J§ 1 =x2 0= xE+ s--= 0 L 2X= O: YE+ S— = () Emg= O: ~ _— i» P ‘ Yd D \ Ké ? gua": XA= -2P YA= P .-i ; 8Pl. ; MA= =gX trQng.1u'< _$ng ; -4/3P ; Yg= S= -P/ 3 gnid l_88P 7 Bé i 7 Hai thanh AB AC= 2a, khﬕ = 4a, ng n Tlm d p ghé cï¬ • rc c ké sbud ng véi nhau (ngé m) 6 A v5 Q phé l1, ! ' wdng 6 C. v ziBié ngang. Tai gifra cim sé u véo l (ngim) Ci1_z thing géc vdi AB lé h_rc cadung m6!
 11. n hingaé mi; co LY muvr? ; THAN" : Ngï¬ 9,5“ • TAN 'T ©ÃD p é n bé i 7 . Y¢ Q B V YA RA : 06 . Xg__C M, . V E v» ’ > z\ r5n: ( ' Xc, Héa ,.(Y .= Q.a.si ~ 0 Mc, Em¢ (F) = Q) Q Q.2a.cos30“sin'60" 0 — 0 M¢ + + 0 2 Q.a - n3 Qco§ 30“ = : ZX= 0 : 02 Mg -Xc =cXa = 'g§ N© ZY g ~ Y, \ — Qsin3O"= O: > Y, \ = â‚ ¬ - ,X :izugi - Ké Q.a, =Q = M¢ â‚ ¬ , Y¢ =% , 2'Q.a J5 Q ‘ X : — Y — - Q2 A 2 Bé Hai dim dé ng chit AB vi M, = CD -‘ i8 = A \ 8 gnlic chié dz‘ 1i’ 4a, cix ng lrqng luqng P, duqc 116i vdi nhau bhng ba lhanh u ©Ãhk ng lrcpng luqng nhu hnih . nim ngang. Dﬕ u dim ngï¬ A bi a vé C2ic"d5m cﬕ • m v50 .gndru I ‚ muT ï¬ ng I\
 12. ./ 1 / 0‘X / TF C G ° Y ( . z A Ngan hang dc chi: C0 LY ' THUYET B, N(; T1-[Aug ’ ; - NAT é Dé p n , ' bé i 8 -8-+ _-3-_ , 3— T— 6— — I W > Q 77F “ U ' _n \ cw | + cl IE B F 0 ' L \ M" _ l s ˜€â s 1 S’ P B / A ‘ ’ — ~ B < 2* > / p, - H6ar5_n: (P, P, RA, M, )~ . , 0 ZY= 0: >-2P+ RA= 0= RA=2P ZmA= : A-2Pa-4Pa= M 0: > '> M, = 6Pa \ _ - 0: > ,§ , .P)=o xe1manhcD(§ , , § , ZmE= O= / Pa+ S32a-‘ =Z2 0: S_1= -P-‘ Q2 Zmg=0: s.= > > 0 =pmX S;Mg: 0: 0: Pa . . + - : > S2: -Pl? ~ , 2 Ké ‘ :augt ; Thanh ngang c6 lrong hrqng P \ 2P; MA= 6Pa; S|= R, = S; 9 OC 1000 O N , Bé = -Pg 9 , =S; = i 2 m chju té c dung .gnagn luc nim trongmé phing nhm (Q, ngiu t cï¬ • dé i a Q) Luc Q = I00N. nh my cm. auqc giï¬ nim ngang bin 20 Thanh lé ‚ EF = cé dim nhb uic lai vï¬ i • iah O y 0.5 m; luc dï¬ • AB § z‘ Bié 'l: OB on = 30" Hiy xzic dinh phï¬ • n \ CD. = \ mi O vi crfs cï¬ ng ¬ïc • diy czic • a khi lhanh cim bZing'
 13. 1 . co LY "muvi-: Ngin hﬕ aé mi; nANc‘ 'r ng NAr"nNAuT Dé p n - é 9 bé i Drz Y" T ˜€â0Z ~ 0, _ ˜€âQB _Fu Y l A c _7= __ , Zo, / EQ X ~ (X,, Y, , T, , T, , m, P)-0 ~ ZX= 0: .:> +03nisgT X, -, = '2Y= 0 2-T| cos 30 -Tgcos 0 30 + 0.03n0: T| C Y, , = Zm‘ 'O = is P.g2â‚ 0 0: - = ZZ= > P- ¬ + T; sin30+ Z, =0 Zm, = 0: > X, •: . , T; 0 m-T1sin30.OB = = -40N;Y0 = Ké iguï¬ 80N ; T| = P= l000N , = ’540 J5 ; t lrong o Z, = SOON 10 Bé i 10 Tim d§ ng chit hinh chit nhé htqng P = 200N mic vé lgtdng nhb g6i ciu vi bzin lé lru B vi du’qc giï¬ cin hing ghfgn A ‚ vi lri__nZim 6 nhddï¬ • y CE nghié ng 60" AE. Biff! dltbng ché AC o vdi duiing thing dﬕ ng ©Ãihgn ng-30" vdi canh phin AB. Tim l\ _! c lzgi A, B vé cis cing a • cï¬ y dï¬ • - U‘ ! 2"" "' .- I t B Y A
 14. Ngï¬ n hingaé chi: C0 LY THUYFET BANG THANH • NAT p "Dé é i1O ©Ãb' n - I- 42 §Â' ° ˜€âZ 28 .YA W B A Y . > ( __ ,z._ (x, Y_, z, r, D"J“ 5 x, , , , c phu'dng , , 0 ‘(X Lip cé rt P)~ hni cé in bing: :> + XA - ; =ISON; I Tcos30sin30 0 X5 = YA X = O : > XA + “Haw XX/ = 0 = > YA— =03s0c03so_bT in O = > YA=T- ): Z= 0 : > ZA+ Z5+ z, \ =P-06soZ52: cT ZA+ : » 0 ZB+ -— - Xm.(F) = = noon; C : 5X T.a.cos60 Zm, (F)= : > + = O ~Tl/ - Pg = 0 'T.bcos6O— =T=P ): m, _(F) = 24 = Pg 0 -‘X3.a + Tcos30sin30 = Keigg .- xA 50./ = 0 P= O = P= O 2254-T— 0 . 0 '2o0N T ZOON; X3 = 0; Z3 = 11 Béi 11 Mé t té chm) nhu1‘ ABCD dbng chit trong m = gnqul duac gifr n§ m ngang b§ ng tai p €â 30° Z E v O vi 6 1'5N A Q = tri KC. * = ˜ nab A, bén sé tru B 1; tn luc X U 19 k’ 0 anh va . m u : gnagncé lb Té F = 30N_. uihc té c gnud ¬ïH • y ©Ãx c dinh ©Ãhp n luc
 15. -13- ' .» A, ,1 '< \ B m» D X. \ ~ . \ L» Ngé mg aé ma; cd ? "muYifT n BANG THAN“ NAT q ba| 11 in Z 4/ . ˜€â7) ~ Y B .. _ ' A — ”€â " > X, , D Q X c P, X‘ , 5 Y‘ B . Z( , K ˜€âZ zx xA + x, = , , X, Z’ S)-O , , A-F+ Ssin30“ sinB= 0 ZY - = YA - Ssin30"c0s30=0 ZZ = +25 + Scos30“ = O = +P. Zm, -5-4iâ‚ ¬ Q+ZA AB.ZB+ Scos 30“ AB= 0 (4) Zm_ = : .Q- ˜€â25 Scos30"BC= 0 ’ (5)! , . 2, » , = AB.Xa = 0 (6) . Kai u= g= & : XA 27.84N. -3,75N, YA: 2, Q= = 7,5P. xB= 2., c6 ABCihué c 0 s,7 N - 12 Béi 12 Thanh gap khﬕ ABCD =0, s= c ihpram mg ng ngaing. khdp 1r\ mac ma: •u D. _| - BCD yid ng phé Khdp cï¬ lgi lai vi sqi c E giiri DK ng song song vdi BA chiu l\ _rc nhu hinh vé Cho AB: 40 cm . ' , khé :EB m| 60 Ncm. m; = 40 Nqm. = CD 20cm, EC: = 40cm , P phin = IOON, Tum l\ cr_ lai E.A 2av crfvs c5ng_c1'1a dé y KD I ~ \ _- / A \ . ˜€â rnl I .- > -‘ ˜€â-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2