intTypePromotion=3

Ngân hàng đề thi khối chuyên ĐH Vinh môn Lý

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
131
lượt xem
25
download

Ngân hàng đề thi khối chuyên ĐH Vinh môn Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngân hàng đề thi khối chuyên đh vinh môn lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi khối chuyên ĐH Vinh môn Lý

 1. Ph n cơ 1. M t v t dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox có phương trình x = Acos( ωt + ϕ ) thì có v n t c t c th i: v = - A ω sin ( ωt + ϕ ) v = A ω cos( ωt + ϕ ) v = A ω 2 sin ( ωt + ϕ ) v = - A ω cos( ωt + ϕ ) 2. M t v t dao đ ng đi u hòa v i v n t c c c đ i là vmax , t n s góc ω thì khi đi qua v trí có t a đ x1 s có v n t c v1 v i: v12 = vmax − ω 2 x1 2 2 v12 = ω 2 x1 − vmax 2 2 v12 = vmax + ω 2 x1 2 2 1 v12 = v max − ω 2 x12 2 2 3. M t v t có kh i lư ng 0,4kg đư c treo dư i m t lò xo có K = 40N/m, v t đư c kéo theo phương th ng đ ng ra kh i v trí cân b ng m t kho ng 0,1m r i th nh cho dao đ ng đi u hòa thì khi đi qua v trí cân b ng, v n t c có đ l n là: 1 m/s 0 m/s 1,4 m/s 1 cm/s 4. M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa t i m t nơi có g = 10m/s 2 , chi u dài dây treo là l = 1,6m v i biên đ α góc α 0 = 0,1rad/s thì khi đi qua v trí có li đ góc α = 0 v n t c có đ l n là: 2 20 3 cm/s 20cm/s 20 2cm / s 10 3 cm/s 5. M t con l c đơn dao đ ng v i chu kỳ T = 2s thì đ ng năng c a con l c bi n thiên theo th i gian v i chu kỳ: 1s 2s 0,5s 1,5s 6. Trong dao đ ng đi u hòa c a m t v t thì gia t c và v n t c th i bi n thiên theo th i gian: Vuông pha v i nhau Ngư c pha v i nhau Cùng pha v i nhau π L ch pha m t lư ng 4 7. S t dao đ ng là m t dao đ ng: Có biên đ không đ i và t n s dao đ ng là t n s dao đ ng riêng c a h Có biên đ không đ i và dao đ ng v i t n s dao đ ng c a l c cư ng b c Có biên đ thay đ i và t n s dao đ ng là t n s dao đ ng riêng c a h Có biên đ không đ i nhưng t n s dao đ ng thay đ i
 2. 8. M t con l c lò xo treo th ng đ ng, đ dài t nhiên c a lò xo là l0 = 30cm , khi v t dao đ ng chi u dài lò xo m bi n thiên t 32cm đ n 38cm, g = 10 . V n t c c c đ i c a dao đ ng là: s2 cm 30 2 s cm 40 2 s cm 20 2 s cm 10 2 s m 9. M t con l c lò xo treo th ng đ ng t i m t nơi có gia t c rơi t do g = 10 , có đ c ng c a lò xo s2 N k = 50 . Khi v t dao đ ng thì l c kéo c c đ i và l c nén c c đ i c a lò xo lên giá treo l n lư t là: 4N và m 2N. V n t c c c đ i c a v t là: cm 60 5 s cm 30 5 s cm 40 5 s cm 50 5 s 10. Trong dao đ ng đi u hòa c a m t v t thì gia t c và li đ bi n thiên theo th i gian: Ngư c pha v i nhau Cùng pha v i nhau Vuông pha v i nhau π L ch pha m t lư ng 4 r 11. M t con l c đơn dao đ ng đi u hoà trong đi n trư ng đ u, có véc tơ cư ng đ đi n trư ng E hư ng th ng xu ng. Khi v t treo chưa tích đi n thì chu kỳ dao đ ng là T0 = 2 s , khi v t treo l n lư t tích đi n q1 và q1 q2 thì chu kỳ dao đ ng tương ng là T1 = 2,4s , T2 = 1,6 s . T s là: q2 44 − 81 81 − 44 24 − 57 57 − 24 12. M t con l c đơn có chi u dài s i dây là l dao đ ng đi u hòa t i m t nơi có gia t c rơi t do g v i biên đ góc α 0 . Khi v t đi qua v trí có li đ góc α , nó có v n t c v thì: v2 α 02 = α 2 + gl v2 α 02 = α 2 + ω2
 3. v2 g α 02 = α 2 + l α 0 = α + glv 2 2 2 13. M t con l c lò xo treo th ng đ ng, khi v t treo cân b ng thì lò xo giãn 3 cm. Kích thích cho v t dao đ ng t do theo phương th ng đ ng v i biên đ A = 6cm thì trong m t chu kỳ dao đ ng T, th i gian lò xo b nén là: T 3 2T 3 T 6 T 4 14. M t ch t đi m tham gia đ ng th i 3 dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox có phương trình: π 5π x1 = 2 3 sin(10t )cm , x 2 = 3 sin(10t + )cm , x3 = 4 sin(10t + )cm . V n t c c c đ i c a ch t đi m đó là: 2 6 cm 50 s cm 40 s cm 30 s cm 60 s 15. M t con l c lò xo đư c kích thích dao đ ng t do v i chu kỳ T = 2 s . Bi t t i th i đi m t = 0,1s thì đ ng năng và th năng b ng nhau l n th nh t. L n th hai đ ng năng và th năng b ng nhau vào th i đi m là: 0,6s 1,1s 1,6s 2,1s π π 16. Hai dao đ ng đi u hòa có phương trình: x1 = 4 sin(10t − ) cm (dao đ ng 1), x 2 = 4 cos(10t − ) cm (dao 4 2 đ ng 2). So sánh pha c a hai dao đ ng thì th y: π Dao đ ng (2) s m pha hơn dao đ ng (1) là 4 π Dao đ ng (1) s m pha hơn dao đ ng (2) là 2 3π Dao đ ng (1) s m pha hơn dao đ ng (2) là 4 π Dao đ ng (2) s m pha hơn dao đ ng (1) là 2 17. M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa v i chu kỳ T. Bi t r ng, n u gi m chi u dài dây m t lư ng ∆l = 1,2 m thì chu kỳ dao đ ng ch còn m t n a. Chi u dài dây treo là: 1,6m 1,8m 2m 2,4m
 4. m 18. M t con l c lò xo treo th ng đ ng t i nơi có g = 10 . V t đang cân b ng thì lò xo giãn 5cm. Kéo v t s2 xu ng dư i v trí cân b ng 1cm r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u v0 hư ng th ng lên thì v t dao đ ng cm đi u hòa v i v n t c c c đ i 30 2 . V n t c v0 có đ l n là: s 40cm/s 30cm/s 20cm/s 15cm/s 19. Hai con l c đơn có chi u dài l1 , l 2 , dao đ ng đi u hòa cùng m t nơi trên trái đ t v i chu kỳ tương ng T1 = 0,3s ; T2 = 0,4 s . Cũng t i nơi đó, con l c có chi u dài l = l1 + l 2 có chu kỳ dao đ ng là: 0,5s 0,7s 0,35s 0,1s 20. M t con l c lò xo n m ngang đư c kích thích dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 6 sin 5π t cm (O v trí cân b ng, Ox trùng v i tr c lò xo). Véc tơ v n t c và gia t c s cùng chi u dương Ox trong kho ng th i gian nào (k t th i đi m ban đ u t = 0) sau đây: 0,3s < t < 0,4s 0s < t < 0,1s 0,1s < t < 0,2s 0,2s < t < 0,3s 21. Hai con l c đơn cùng chi u dài, m t nơi trên trái đ t, cùng đ cao so v i m t đ t. Hai v t treo hình c u, đ ng ch t, cùng kích thư c. M t v t b ng s t (con l c 1), m t v t b ng g (con l c 2), bên ngoài chúng có ph l p nh a m ng đ s c c n không khí lên hai qu c u như nhau. Kéo hai v t đ hai dây l ch m t góc nh b ng nhau so v i phương th ng đ ng r i th nh cho hai con l c dao đ ng t t d n. Th i gian dao đ ng c a con l c 2 so v i con l c 1 là: Nh hơn L n hơn B ng nhau B ng ho c l n hơn 22. M t con l c lò xo treo th ng đ ng đư c kích thích dao đ ng đi u hòa v i phương trình π x = 6 sin( 5π t + ) cm (O v trí cân b ng, Ox trùng tr c lò xo, hư ng lên). Kho ng th i gian v t đi t t = 0 3 đ n đ cao c c đ i l n th nh t là: 1 t= s 30 1 t= s 6 7 t= s 30 11 t= s 30 23. Bi t gia t c c c đ i và v n t c c c đ i c a m t dao đ ng đi u hoà là a0 và v0. Biên đ dao đ ng là: 2 v0 a0
 5. 2 a0 v0 1 a0v0 a0v0 24. Trong m t dao đ ng đi u hoà, khi li đ đúng b ng m t n a biên đ thì đ ng năng chi m m y ph n c a cơ năng? 3/4 1/4 1/2 1/3 25. M t con l c đơn th c hi n 39 dao đ ng t do trong kho ng th i gian ∆t . Bi t r ng n u gi m chi u dài dây m t lư ng ∆l = 7,9cm thì cũng trong kho ng th i gian ∆t con l c th c hi n 40 dao đ ng. Chi u dài dây treo v t là: 160cm 152,1cm 100cm 80cm 26. Chi u dài m t con l c đơn tăng thêm 44% thì chu kỳ dao đ ng s : Tăng 20% Tăng 44% Tăng 22% Gi m 44% 27. M t v t dao đ ng đi u hoà xung quanh v trí cân b ng O. Ban đ u v t đi qua O theo chi u dương. Sau π th i gian t1 = ( s ) v t chưa đ i chi u chuy n đ ng và v n t c còn l i m t n a. Sau th i gian t2 = 0,3 π (s) 15 v t đã đi đư c 12cm. V n t c ban đ u v0 c a v t là: 20cm/s 25cm/s 30cm/s 40cm/s 28. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i: Dao đ ng cư ng b c Dao đ ng đi u hoà Dao đ ng t t d n Dao đ ng riêng A 29. Lúc t = 0 m t v t dao đ ng đi u hòa có gia t c a = −ω 2 và đang chuy n đ ng theo chi u âm c a qu 2 đ o. Phương trình dao đ ng c a v t đư c bi u di n: 5π x = A sin(ωt + ) 6 π x = A sin( ωt + ) 6 π x = A sin(ωt − ) 6 π x = A sin(ωt + ) 3
 6. 30. Hai con l c lò xo th c hi n hai dao đ ng đi u hòa có biên đ l n lư t là A1, A2 v i A1> A2. N u so sánh cơ năng hai con l c thì: Chưa đ căn c k t lu n Cơ năng con l c th nh t l n hơn Cơ năng con l c th hai l n hơn Cơ năng hai con l c b ng nhau 31. M t con l c lò xo treo th ng đ ng, v t treo có m = 400g, đ c ng c a lò xo K = 100N/m. L y g = 10m/s2, π 2 ≈ 10 . Kéo v t xu ng dư i VTCB 2cm r i truy n cho v t v n t c v = 10π 3 cm/s, hư ng lên. Ch n g c O VTCB, Ox hư ng xu ng, t = 0 khi truy n v n t c. Phương trình dao đ ng c a v t là: 5π x = 4 sin( 5πt + ) cm 6 5π x = 2 sin( 5πt + ) cm 6 π x = 4 sin( 5πt + ) cm 6 π x = 2 sin( 5πt + ) cm 6 π 32. M t v t th c hi n đ ng th i hai dao đ ng đi u hòa cùng phương x1 = 6 sin(12πt − ) cm, 6 π x 2 = A2 sin(12πt + ϕ 2 ) cm. Phương trình dao đ ng t ng h p: x = 6 sin(12πt + ) cm. Giá tr c a A2 và ϕ2 là: 6 π A2 = 6cm, ϕ 2 = 2 π A2 = 6cm, ϕ 2 = 3 π A2 = 12cm, ϕ 2 = 2 π A2 = 12cm, ϕ 2 = 3 33. M t con l c đơn có chu kỳ dao đ ng T = 1,5s trên trái đ t. Khi đưa lên m t trăng có gia t c tr ng trư ng nh hơn c a trái đ t 5,9 l n thì chu kỳ dao đ ng c a con l c x p x b ng: 3,64s 3,96s 3,52s 3,47s 34. Ch n câu tr l i Sai: A. Dao đ ng đi u hoà đư c coi là hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng n m ngang trong m t ph ng quĩ đ o. B. Dao đ ng là s chuy n đ ng có gi i h n trong không gian, l p đi l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân b ng. C. Dao đ ng tu n hoàn là dao đ ng mà tr ng thái chuy n đ ng c a v t dao đ ng đư c l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. D. Pha ban đ u ϕ là đ i lư ng xác đ nh v trí c a v t dao đ ng th i đi m t = 0. 35.. M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình x = Asinωt. G c th i gian t = 0 đã đư c ch n: A. Khi v t qua v trí cân b ng theo chi u dương quĩ đ o. B. Khi v t qua v trí cân b ng theo chi u âm quĩ đ o. C. Khi v t qua v trí biên dương. D. Khi v t qua v trí biên âm. 36. Trong dao đ ng đi u hoà có phương trình: x = Asin(ωt+ϕ). Ch n câu tr l i Sai:
 7. A. T n s góc ω là đ i lư ng trung gian cho ta xác đ nh chu kì và t n s dao đ ng. B. Chu kì T là nh ng kho ng th i gian b ng nhau, sau đó tr ng thái dao đ ng l p l i như cũ. C. Pha dao đ ng (ωt+ϕ) không ph i là m t góc th c mà là m t đ i lư ng trung gian giúp ta xác đ nh tr ng thái dao đ ng c a v t th i đi m t. D. T n s dao đ ng f xác đ nh s dao đ ng toàn ph n v t th c hi n đư c trong m t đơn v th i gian. 37. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A = 4cm, chu kì T = 2s. Khi t = 0 v t qua VTCB theo chi u âm. Phương trình dao đ ng đi u hoà c a v t là: A. x = 4 sin( π t + π )(cm) . π B. x = 4 sin( π t + )(cm) . 2 π C. x = 4 sin( πt − )(cm) . 2 D. x = 4 sin( π t )(cm) . 38. M t ch t đi m M chuy n đ ng tròn đ u trên đư ng tròn tâm O, bán kính R = 0,1m v i v n t c v = 80cm/s. Hình chi u c a ch t đi m M lên m t đư ng kính c a đư ng tròn là: A. M t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 10cm và t n s góc 4 rad/s. B. M t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 20cm và t n s góc 4 rad/s. C. M t dao đ ng có li đ l n nh t 20cm. D. M t chuy n đ ng nhanh d n đ u có gia t c a > 0. π m 39. M t v t dao đ ng v i t n s f = 2Hz. Khi pha dao đ ng thì gia t c c a v t là a = −8 2 . L y π 2 = 10 . 2 s Biên đ dao đ ng c a v t là: A. 5cm. B. 10cm. C. 10 2 cm. D. 5 2 cm. 40. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A, t n s gócω. Đ l n v n t c c a v t v li đ x đư c tính b i công th c: A. v = ω A 2 − x 2 . B. v = A 2 − ω 2 x 2 . A2 C. v = x 2 + . ω2 x2 D. v = A 2 + . ω2 41. M t v t dao đ ng đi u hòa v i biên đ 4 cm. Khi nó có li đ là 2 3 cm thì v n t c là 0,04π (m/s). T n s dao đ ng là: A. 1 Hz. B. 1,2Hz. C. 1,6Hz. D. 2 Hz. 42.Dao đ ng t do: A. Có chu kì và t n s ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n ngoài. B. Có chu kì và năng lư ng ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n ngoài. C. Có chu kì và biên đ ch ph thu c và đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n ngoài. D. Có biên đ và pha ban đ u ch ph thu c và đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n ngoài.
 8. π 43. M t v t dao đ ng theo phương trình x = 8 sin(π t + ) (cm,s) s qua v trí cân b ng l n th ba vào th i 2 đi m t là: A. 3s. B. 1,5s. C. 6s. D. 1s. 44. Khi treo qu c u m vào m t lò xo treo th ng đ ng thì nó giãn ra 25 cm. T v trí cân b ng kéo qu c u xu ng theo phương th ng đ ng 30 cm r i buông nh . Ch n t0 = 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u m dương hư ng xu ng và g c t a đ t i v trí cân b ng. L y g = 10 , π 2 = 10 s2 Phương trình dao đ ng c a v t có d ng: A. x = 30 sin( 2π t )(cm) . π B. x = 30 sin( 2π t + )(cm) . 2 π C. x = 55 sin( 2π t + )(cm) . 2 D. x = 55 sin(100π t )(cm) . 45. M t con l c lò xo kh i lư ng v t n ng m, lò xo có đ c ng k. N u tăng đ c ng c a lò xo lên g p hai l n và gi m kh i lư ng v t n ng đi m t n a thì t n s dao đ ng c a v t: A. Tăng 2 l n. B. Tăng 4 l n. C. Gi m 4 l n. D. Gi m 2 l n. 46. M t qu c u có kh i lư ng m = 100g đư c treo vào đ u dư i c a m t lò xo có chi u dài t nhiên m l 0 = 30cm , đ c ng k = 100N/m, đ u trên c đ nh. L y g = 10 . Chi u dài c a lò xo khi v t VTCB là: s2 A. 31cm. B. 40cm. C. 20cm. D. 29cm. m 47. M t con l c đơn có chu kì dao đ ng v i biên đ góc nh là 1s dao đ ng t i nơi có g = π 2 . Chi u dài s2 c a dây treo con l c là: A. 0,25m. B. 0,25cm. C. 02,5cm. D. 2,5m. 48. Dao đ ng c a con l c đơn, khi không có ma sát: A. Trong đi u ki n biên đ góc α ≤ 10 0 đư c coi là dao đ ng đi u hoà. B. Luôn là dao đ ng đi u hoà. C. Luôn là dao đ ng t do. l D. Có t n s góc ω đư c tính b i công th c: ω = . g 49. M t con l c đơn có chi u dài dây treo b ng 40cm, dao đ ng v i biên đ góc α = 0,1rad t i nơi có m g = 10 . V n t c c a v t n ng khi qua VTCB là: s2 m A. ± 0,2 . s
 9. m B. ± 0,1 . s m C. ± 0,3 . s m D. ± 0,4 . s 50. Dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s , cùng biên đ : A. Là m t dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s . B. Là m t dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s và cùng biên đ . C. Là m t dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s , cùng biên đ và cùng pha ban đ u v i dao đ ng có biên đ l n. D. Là m t dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s , có biên đ g p đôi và cùng pha ban đ u v i dao đ ng có biên đ l n. 51. M t v t dao đ ng đi u hoà trên tr c Ox, th c hi n đư c 24 chu kỳ dao đ ng trong th i gian 12s, v n t c c c đ i c a v t là v = 20π cm / s . V trí v t có th năng b ng 1/3 l n đ ng năng cách v trí cân b ng: A. ± 2,5cm . B. ± 1,5cm . C. ± 3cm . D. ± 2cm . 52. M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m dao đ ng đi u hòa v i t n s f. N u tăng kh i lư ng v t thành 2m thì t n s c a v t là: A. f. B. 2f. C. 2 f. 1 D. f. 2 π 53. Hai dao đ ng đi u hoà có phương trình: x1 = 4 sin( 2π t + )(cm) và x 2 = 4 cos(2π t )(cm) 6 π A. Dao đ ng th nh t ch m pha hơn dao đ ng th hai là . 3 π B. Dao đ ng th nh t s m pha hơn dao đ ng th hai là . 3 π C. Dao đ ng th nh t ch m pha hơn dao đ ng th hai là . 6 π D. Dao đ ng th nh t s m pha hơn dao đ ng th hai là . 6 54. Ch n câu tr l i Sai: A. Biên đ c ng hư ng dao đ ng không ph thu c vào l c ma sát c a môi trư ng ch ph thu c vào biên đ c a ngo i l c cư ng b c. B. Hi n tư ng đ c bi t x y ra trong dao đ ng cư ng b c là hi n tư ng c ng hư ng. C. Đi u ki n c ng hư ng là h ph i dao đ ng cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn có t n s b ng t n s dao đ ng riêng c a h . D. Khi c ng hư ng dao đ ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c tăng đ t ng t và đ t giá tr c c đ i. 55. Hãy ch n câu tr l i Sai đ i v i năng lư ng dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hoà (có chu kì dao đ ng là T). A. Bi n thiên đi u hoà theo th i gian v i chu kì T. B. B ng đ ng năng c a v t khi v t qua v trí cân b ng. C. Tăng 4 l n khi biên đ tăng g p 2 l n.
 10. T D. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì . 2 56. Ch n đáp án Sai khi nói v cơ năng trong dao đ ng đi u hoà c a con l c đơn: A. Th năng c a v t n ng khi qua v trí cân b ng. B. Đ ng năng c a v t n ng khi qua v trí cân b ng. C. Th năng c a v t n ng khi qua v trí biên. D. T ng đ ng năng và th năng c a v t khi qua m t v trí b t kì. 57. M t con l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng m = 0,4kg và lò xo có đ c ng k = 100N/m. Kéo v t kh i VTCB 2cm r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 15 5 π (cm / s) . L y π 2 = 10 . Năng lư ng dao đ ng c a v t là: A. 0,245J. B. 2,45J. C. 24, 5J. D. 245J. 58. M t lò xo có chi u dài t nhiên l0 = 40cm, đ c ng k = 20N/m đư c c t thành hai lò xo có chi u dài l1 = 10cm và l2 = 30cm. Đ c ng c a hai lò xo l1, l2 l n lư t là: A. 80N/m; 26,7N/m. B. 5N/m; 15N/m. C. 26,7N/m; 80N/m. D. 15N/m; 5N/m. 59. M t con l c lò xo, qu c u có kh i lư ng m = 0,2 kg. Kích thư c cho chuy n đ ng thì nó dao đ ng v i phương trình: x = 5 sin 4π t (cm) . Năng lư ng đã truy n cho v t là: A. 2.10 −2 J . B. 4.10 −2 J . C. 2.10 −1 J . D. 2 J . 60. Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng gåm vËt khèi l-îng m treo vµo lß xo, ®é biÕn d¹ng cña lß xo t¹i VTCB lµ ∆l . Chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lµ: g A. T = 2π ∆l ∆l B. T = 2π g m C. T = 2π ∆l ∆l D. T = 2π m 61. N¨ng l-îng cña vËt dao ®éng ®iÒu hßa: D. T¨ng 16 lÇn khi biªn ®é t¨ng 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn B. Gi¶m 4 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn 9 C. Gi¶m lÇn khi biªn ®é gi¶m 9 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 3 lÇn 4 25 A. Gi¶m lÇn khi biªn ®é gi¶m 3 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 5 lÇn 9 π 63. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph-¬ng tr×nh x = A sin(ωt + ) . HÖ thøc liªn hÖ gi÷a biªn ®é A, li ®é 2 x, vËn tèc gãc ω vµ vËn tèc v cã d¹ng: v2 A. x 2 = A 2 − ω2
 11. v2 B. x 2 = A 2 + ω2 A2 − v 2 C. x = 2 ω2 A2 + v 2 D. x 2 = ω2 64. Mét con l¾c lß xo gåm vËt M nÆng m = 0,1 kg, lß xo cã ®é cøng k = 40 N/m. Khi thay vËt M b»ng vËt M’ cã khèi l-îng m’= 0,4 kg th× chu kú cña con l¾c t¨ng: C. 0,314 s B. 0,628 s A. 0,0314 s D. 0.0628 s 65. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nÆng m = 0,5 kg, lß xo cã ®é cøng k = 0,5 N/cm, ®ang dao ®éng ®iÒu hßa. Khi vËt cã vËn tèc 20cm/s th× cã gia tèc b»ng 2 3 m/s2. Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: C. 4cm B. 8cm A. 6cm D. 12 3 cm 66. Mét vËt khèi l-îng m = 0,1 kg ®-îc g¾n vµo lß xo kh«ng cã träng l-îng cã ®é cøng k = 120 N/m dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A = 0,1m. VËn tèc cña vËt khi vËt ë li ®é x = 0,05m lµ: D. 3 m/s B. 2 m/s C. 4 m/s A. 5 m/s 67. S tù dao ®éng lµ dao ®éng cã: D. tÇn sè lµ tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ B. tÇn sè lµ tÇn sè dao ®éng cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn C. biªn ®é lµ biªn ®é dao ®éng cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian 68. Mét lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn l 0 = 30cm , cã ®é cøng k = 60 N/m ®-îc c¾t thµnh hai lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn l1 = 10cm vµ l 2 = 20cm . §é cøng cña hai lß xo dµi l1 , l 2 t-¬ng øng lµ: A. 180 N/m vµ 120 N/m B. 20 N/m vµ 40 N/m C. 120 N/m vµ 180 N/m D. 40 N/m vµ 20 N/m 69. Chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c ®¬n lµ: l B. T = 2π g l A. T = 2π m g C. T = 2π l m D. T = 2π g 70. Mét con l¾c ®¬n dao ®éng nhá víi chu kú lµ 1s, dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng tr-êng g = π 2 m/s2. ChiÒu dµi cña d©y treo con l¾c lµ:
 12. B. 25 cm A. 2,5 m C. 2,5 cm D. 0,25 cm 71. §iÒu kiÖn ®Ó con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa lµ: A. Kh«ng cã ma s¸t (1) B. Biªn ®é dao ®éng bÐ (2) C. Kh«ng cã träng lùc (3) D. C¶ (1) vµ (2) ®Òu ®óng 72. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph-¬ng, cïng tÇn sè x1 = A1 sin( ωt + ϕ1 ) vµ x 2 = A2 sin( ωt + ϕ 2 ) lµ: A. A = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) B. A = A12 + A22 − 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) ϕ 2 − ϕ1 C. A = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos( ) 2 ϕ − ϕ1 D. A = A12 + A2 − 2 A1 A2 cos( 2 2 ) 2 73. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph-¬ng, cïng tÇn sè, cã ph-¬ng tr×nh π x1 = 2 sin( 5πt + ) cm vµ x1 = 2 sin 5πt cm. §é lín vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 2s lµ: 2 C. 10π cm/s B. π cm/s A. 5π cm/s D. 0,5π cm/s Ph n sóng cơ 74. Âm s c là: M t tính ch t c a âm giúp ta nh n bi t đư c ngu n âm Đ c trưng sinh lý c a âm Màu s c c a âm thanh M t tính ch t v t lý c a âm 75. Đ to c a âm đư c đo b ng: M c cư ng đ âm Cư ng đ c a âm Biên đ c a âm M c áp su t c a âm 76. Trên m t nư c có hai ngu n sóng nư c gi ng nhau cách nhau 8cm, sóng truy n trên m t nư c có bư c sóng là 1,2cm thì s đư ng c c đ i đi qua đo n th ng n i hai ngu n là: 13 12 14 11 77. Trên m t nư c có hai ngu n sóng nư c A và B dao đ ng có cùng t n s và biên đ nhưng ngư c pha nhau. Kho ng cách gi a hai ngu n là 12,5cm, bư c sóng là 2,4cm. S đi m không dao đ ng có trên đo n AB là: 11 13 12
 13. 14 78. M t s i dây có chi u dài l = 68cm , trên dây có sóng d ng. Bi t r ng kho ng cách gi a 3 b ng sóng liên ti p là 16cm, m t đ u dây c đ nh, đ u còn l i đư c t do. S b ng sóng và nút sóng có trên dây l n lư t là: 9 và 9 9 và 8 8 và 9 9 và 10 79. M t ngư i quan sát sóng trên m t h th y kho ng cách gi a hai ng n sóng liên ti p là 1m và có 10 ng n sóng đi qua trư c m t trong 9s. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: m 1 s 10 m 9 s m 0,9 s m 1, 25 s 80. M t âm có cư ng đ âm chu n I0, m c cư ng đ âm c a âm đó khi có cư ng đ I đư c xác đ nh b i công th c: I L(dB) = 10 lg I0 I L(dB) = lg I0 I0 L(dB ) = 10 lg I I0 L(dB ) = lg I 81. M t nh c c phát âm có t n s âm cơ b n có f = 420Hz. M t ngư i có th nghe đư c âm đ n t n s cao nh t 18000Hz. T n s âm cao nh t mà ngư i này nghe đư c do d ng c trên phát ra là: 17640Hz 18000 Hz 17000Hz 17850Hz 82. Đ i v i sóng siêu âm thì con ngư i: Không th nghe đư c Có th nghe đư c nh máy tr thính thông thư ng Có th nghe đư c b i tai ngư i bình thư ng Có th nghe đư c nh h th ng micro và loa 83. Trên m t nư c có hai ngu n sóng nư c A, B gi ng nhau và cách nhau m t kho ng AB = 4,8λ (λ là bư c sóng). Trên vòng tròn n m trên m t nư c có tâm là trung đi m O c a đo n AB, có bán kính R = 5λ s có s đi m dao đ ng c c đ i là: 18 9 16 14 84. Trên m t nư c có hai ngu n sóng nư c gi ng nhau A và B, cách nhau m t kho ng AB = 12cm đang dao đ ng vuông góc v i m t nư c. C là m t đi m trên m t nư c, cách đ u hai ngu n và cách trung đi m O c a
 14. đo n AB m t kho ng CO = 8cm. Bi t bư c sóng λ = 1,6cm. S đi m dao đ ng cùng pha v i ngu n có trên đo n CO là: 3 2 4 5 85. Trên m t m t ch t l ng, t i O có m t ngu n sóng cơ dao đ ng có t n s f = 30 Hz . V n t c truy n sóng m m là m t giá tr nào đó trong kho ng 1,6 < v < 2,9 . Bi t t i đi m M cách O m t kho ng 10cm sóng t i đó s s luôn dao đ ng ngư c pha v i dao đ ng t i O. Giá tr c a v n t c đó là: 2m/s 3m/s 2,4m/s 1,6m/s πd π 86. M t sóng d ng trên dây có d ng: u = 2 sin cos(20π t + ) cm, trong đó u là li đ t i th i đi m t c a 4 2 ph n t N trên dây mà v trí cân b ng c a nó cách đ u c đ nh M c a dây là d (cm). V n t c truy n sóng trên dây là: 80cm/s 40cm/s 100cm/s 60cm/s 87. Phát bi u nào sau đây là không đúng? Sóng siêu âm là sóng âm duy nh t mà tai ngư i không nghe th y đư c Dao đ ng âm có t n s n m trong mi n t 16Hz đ n 2.104Hz Sóng âm là m t sóng d c V b n ch t v t lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm đ u là sóng cơ h c 88. Đ i lư ng nào sau đây c a sóng âm không ch u nh hư ng khi tính đàn h i c a môi trư ng thay đ i? T ns Bư c sóng Biên đ Cư ng đ 89. M t sóng cơ h c lan truy n trên s i dây đư c mô t b i phương trình u = a sin π (2t − 0,1x) , trong đó u và x đo b ng cm, t đo b ng s. T i m t th i đi m đã cho đ l ch pha dao đ ng c a hai ph n t trên dây cách nhau 2,5cm là: π 4 π 8 π 6 π 90. M t sóng cơ h c lan truy n trên s i dây, đ i lư ng nào dư i đây đ c l p v i đ i lư ng khác? T ns V n t c truy n Bư c sóng T t c đ u ph thu c nhau 91. Đ so sánh s v cánh nhanh hay ch m c a cánh con ong v i cánh con mu i, ngư i ta có th d a vào đ c tính sinh lý nào c a âm do cánh c a chúng phát ra: Đ cao
 15. Âm s c Cư ng đ âm M c cư ng đ âm 92. Sóng truy n t M đ n O v i v n t c không đ i v = 20m/s. T i O có phương trình sóng là: 20πt π u O = 4 sin( − ) cm. Bi t MO = 0,5m. Coi biên đ sóng không đ i khi lan truy n. Phương trình sóng t i 9 6 M là: 20πt π u M = 4 sin( − ) cm 9 9 20πt 2π uM = 4 sin( − ) cm 9 9 20πt π uM = 4 sin( + ) cm 9 9 20πt 2π uM = 4 sin( + ) cm 9 9 93. Đi u nào sau đây là Sai khi nói v sóng d ng: λ Kho ng cách gi a b ng sóng và nút sóng liên ti p là 2 λ Kho ng cách gi a hai b ng sóng ho c hai nút sóng liên ti p là 2 Có các nút và các b ng c đ nh trong không gian. Là k t qu c a sóng t i và sóng ph n x truy n ngư c nhau theo cùng m t phương giao thoa v i nhau 94. Sóng ngang là sóng: A. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng vuông góc v i phương truy n sóng. B. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng, luôn hư ng theo phương n m ngang. C. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng trùng v i phương truy n sóng. D. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng, luôn hư ng theo phương th ng đ ng. 95. T o nên m t dao đ ng theo phương vuông góc v i v trí bình thư ng c a đ u O dây c a m t dây cao su căng th ng n m ngang v i chu kỳ 1,8s. Sau 3 giây chuy n đ ng truy n đư c 15m d c theo dây. Bư c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây: A. 9m. B. 6,4m. C. 4,5m. D. 3,2m. 96. T i ngu n O phương trình dao đ ng c a sóng là: u = a sin ωt . Coi biên đ sóng không đ i khi lan truy n. Phương trình dao đ ng c a đi m M cách O m t kho ng OM = d là: 2π d A. u = a sin(ωt − ). λ 2π d B. u = a sin(ωt − ). v 2π d C. u = a sin(ωt + ). λ 2π d D. u = a sin ω (t − ). λ 97. V n t c truy n sóng cơ h c trong m t môi trư ng: A. Ch ph thu c vào b n ch t c a môi trư ng như m t đ v t ch t, đ đàn h i và nhi t đ c a môi trư ng. B. Ph thu c vào b n ch t c a môi trư ng và chu kì sóng. C. Ph thu c vào b n ch t c a môi trư ng và năng lư ng sóng. D. Ph thu c vào b n ch t c a môi trư ng và cư ng đ sóng. 98. Khi m t sóng cơ h c truy n t không khí vào nư c thì đ i lư ng nào sau đây không thay đ i:
 16. A. T n s . B. V n t c. C. Bư c sóng. D. Năng lư ng. 99. M t sóng truy n trên m t bi n có bư c sóng λ = 2m . Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên π cùng m t phương truy n sóng dao đ ng l ch pha nhau là: 4 A. 0,5m. B. 0,75m. C. 2m. D. 1m. 100. Bư c sóng l n nh t t o ra sóng d ng c a m t ng có chi u dài L, m t đ u h và m t đ u kín là: A. 4L. B. 2L. C. L. L D. . 2 101. Ch n câu tr l i Sai: A. Sóng âm truy n đư c trong m i môi trư ng v t ch t đàn h i k c chân không. B. Sóng âm là nh ng sóng cơ h c d c lan truy n trong môi trư ng v t ch t, có t n s t 16Hz đ n 20.000Hz và gây ra c m giác âm trong tai con ngư i. C. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm, v phương di n v t lí có cùng b n ch t. D. V n t c truy n âm trong ch t r n thư ng l n hơn trong ch t l ng và trong ch t khí. 102. Các đ c tính sinh lí c a âm g m: A. Đ cao, âm s c, đ to. B. Đ cao, âm s c, năng lư ng. C. Đ cao, âm s c, biên đ . D. Đ cao, âm s c, cư ng đ âm . 103. Hai ngu n k t h p S1, S2 cách nhau 11cm, có chu kì sóng là 0,2s. V n t c truy n sóng trong môi trư ng là 25cm/s. S c c đ i giao thoa trong kho ng S1S2 là: A. 5. B. 1. C. 3. D. 7. 104. Quan sát hi n tư ng giao thoa sóng trên m t nư c t o thành do hai ngu n k t h p A và B dao đ ng v i t n s 15 Hz. Nh n th y, sóng có biên đ c c đ i b c nh t, k t đư ng trung tr c c a AB là t i nh ng đi m có hi u kho ng cách đ n A và B b ng 3cm. V n t c truy n sóng trên m t nư c: A. 45cm/s. B. 30cm/s. C. 60cm/s. D. 90cm/s. 105. T i hai đi m A và B trên m t nư c có 2 ngu n sóng gi ng nhau v i biên đ a (coi biên đ sóng không đ i khi lan truy n), bư c sóng là 10cm. Đi m M cách A 20cm, cách B 5cm s dao đ ng v i biên đ là: A. 0. B. 2a. C. a. a D. . 2 106. Đi u nào sau đây là Sai khi nói v sóng d ng? ( λ là bư c sóng) A. Kho ng cách gi a hai nút sóng ho c hai b ng sóng k ti p b ng λ .
 17. λ B. Kho ng cách gi a nút sóng và b ng sóng k ti p b ng . 4 C. Hình nh sóng d ng là nh ng b ng sóng và nút sóng c đ nh trong không gian. D. Có th quan sát đư c hi n tư ng sóng d ng trên m t s i dây d o, có tính đàn h i. 107. M t s i dây đàn h i dài 100cm, có hai đ u A, B c đ nh. M t sóng truy n v i t n s 50Hz, trên dây đ m đư c ba nút sóng, không k hai nút A, B. V n t c truy n sóng trên dây là: A. 25m/s. B. 30m/s. C. 20m/s. D. 40m/s. 108. Nguån ph¸t sãng S dao ®éng víi tÇn sè f = 20 Hz, t¹o ra sãng lan truyÒn trªn mÆt n-íc. BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 5 gîn låi liªn tiÕp lµ 2cm. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n-íc lµ: D. 10 cm/s B. 5 cm/s C. 15 cm/s A. 20 cm/s 109. Sãng ngang lµ sãng: A. cã ph-¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr-êng vu«ng gãc víi ph-¬ng truyÒn sãng (1) B. cã ph-¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr-êng lu«n h-íng theo ph-¬ng n»m ngang (2) C. cã ph-¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr-êng trïng víi ph-¬ng truyÒn sãng (3) D. c¶ (1), (2) vµ (3) ®Òu sai 110. Hai ©m cã cïng ®é cao lµ hai ©m cã: A. cïng tÇn sè (1) B. cïng biªn ®é (2) C. cïng c-êng ®é ©m (3) D. c¶ (1), (2) vµ (3) ®Òu ®óng 111. Mét nguån S ph¸t sãng trªn mÆt n-íc dao ®éng víi tÇn sè 120Hz, t¹o ra trªn mÆt n-íc mét sãng cã biªn ®é 0,6cm, vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n-íc lµ 60cm/s vµ pha ban ®Çu t¹i S b»ng 0. Ph-¬ng tr×nh dao ®éng t¹i ®iÓm M trªn mÆt n-íc c¸ch S mét kho¶ng 12cm lµ: B. u M = 0,6 sin 240π (t − 0,2) cm A. u M = 0,6 sin 240π (t + 0,2) cm D. u M = 0,6 sin( 240πt − 0,2π ) cm C. u M = 0,6 sin( 240πt + 0,2π ) cm 112. Mét sãng ©m lan truyÒn trong kh«ng khÝ víi vËn tèc 330m/s, cã b-íc sãng lµ 66cm. TÇn sè cña sãng lµ: C. 500 Hz B. 1000 Hz D. 200 Hz A. 2000 Hz Ph n dòng đi n xoay chi u 113.M t m ch đi n xoay chi u n i ti p g m có đi n tr R, t C và cu n dây có đi n tr r = 50 Ω , đ t c m 1 L= H . Khi đ t m t hi u đi n th xoay chi u vào hai đ u đo n m ch: u = 100 2 sin 100πt (V ) thì công su t π t a nhi t trên R là 50W. Mu n v y thì R và C ph i có giá tr tương ng là:
 18. 10 −4 50 Ω và F π 10 −4 10 Ω và F π 10 −3 20 Ω và F π 10 −3 30 Ω và F π 114. M t m ch đi n xoay chi u n i ti p g m có R, C và cu n dây L thu n c m. Hi u đi n th hi u d ng: UR = 36V, UC = 24V, UL = 72V. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u đo n m ch là: 60V 132V 84V 80V 115. M t máy phát đi n xoay chi u m t pha có công su t P0 = 2KW đang cung c p đi n đ th p sáng bình thư ng 20 bóng đèn dây tóc cùng lo i 120V - 60W, m c song song v i nhau t i m t nơi khá xa máy phát thì hi u đi n th hi u d ng hai c c c a máy phát là: 200V 120V 100V 2KV 116. M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n sơ c p và th c p là 2000 vòng và 100 vòng. Hi u đi n th và cư ng đ hi u d ng m ch sơ c p là 120V - 0,8A thì hi u đi n th hi u d ng và công su t m ch th c p là: 6V - 96W 240V - 96W 6V - 4,8W 120V - 4,8W 117. M t máy phát đi n xoay chi u m t pha có rôto quay v i t c đ 300 vòng/phút, trong máy có 10 c p c c t thì dòng đi n phát ra có t n s : 50 s-1 10 s-1 20 s-1 100 s-1 118. M ch đi n xoay chi u có t đi n C n i ti p v i cu n dây. H s công su t c a m ch b ng 1 thì: Trong m ch có c ng hư ng, cu n dây không thu n c m Trong m ch có c ng hư ng, cu n dây thu n c m Đ l ch pha gi a cư ng đ dòng đi n i và hi u đi n th u hai đ u đo n m ch là π Đ l ch pha gi a i và u b ng 0, cu n dây thu n c m 119. Trong m ch đi n xoay chi u m c n i ti p g m t đi n C, cu n dây thu n c m L và h p kín X. Bi t Z L > Z C và h p kín X ch a hai trong 3 ph n t Rx, Cx, Lx m c n i ti p. Cư ng đ dòng đi n i và hi u đi n th u hai đ u đo n m ch cùng pha v i nhau thì trong h p kín X ph i có: RX và CX RX và LX LX và CX Không t n t i ph n t th a mãn 120. M t m ch đi n xoay chi u g m ph n t X n i ti p ph n t Y. Bi t r ng X và Y là 1 trong 3 ph n t R, C, cu n dây. Đ t m t hi u đi n th hai đ u đo n m ch u = U 2 sin ωt (V ) thì hi u đi n th hi u d ng
 19. U X = U 3 , U Y = 2U và u không ch m pha hơn cư ng đ dòng đi n i. Hai ph n t X và Y tương ng ph i là: Cu n dây không thu n c m và t đi n C C và cu n dây không thu n c m R và cu n dây không thu n c m Cu n dây thu n c m và C 121. M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr R n i ti p v i cu n dây có đi n tr r = 10Ω . Đ t vào hai đ u π đo n m ch hi u đi n th u = 40 6 sin 100πt (V ) thì cư ng đ dòng đi n i ch m pha hơn u là và công su t 6 t a nhi t trên R là 50W. Cư ng đ hi u d ng trong m ch là: 1A ho c 5A 5A ho c 3A 2A ho c 5A 2A ho c 4A 1 122. Cho đo n m ch đi n xoay như hình v . Bi t R = 100 3 Ω , C = 10 − 4 F và cu n dây thu n c m L. Vôn 2π k có đi n tr r t l n. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u: u = 100 2 sin 100πt (V ) . Bi t Vônk ch 50V và u ch m pha hơn cư ng đ dòng đi n i. Giá tr c a đ t c m L là: R C L V 1 L= H π 2 L= H π 4 L= H π 1 L= H 2π 10 −4 4 123. M t m ch đi n xoay chi u n i ti p g m t C = F , cu n dây thu n c m L = H và bi n tr R. 2π 5π Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th u = 200 sin 100πt (V ) . Đ công su t c a m ch c c đ i thì giá tr c a bi n tr và giá tr c c đ i c a công su t là: 250 120Ω, W 3 120Ω, 250W 280Ω, 250W 250 280Ω, W 3 124. M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n sơ c p l n hơn s vòng dây c a cu n th c p và m ch t khép kín, m t mát năng lư ng không đáng k . Bi n th này có tác d ng: Tăng cư ng đ dòng đi n, gi m hi u đi n th Gi m cư ng đ dòng đi n, tăng hi u đi n th Tăng cư ng đ dòng đi n, tăng hi u đi n th Gi m cư ng đ dòng đi n, gi m hi u đi n th
 20. 125. M t máy phát đi n xoay chi u m t pha g m p = 4 c p c c t , m i cu n dây ph n ng g m N = 22 1 vòng dây m c n i ti p. T thông c c đ i do ph n c m sinh ra qua m i cu n dây là Φ = Wb . Rôto quay 40π v i v n t c n = 12,5vòng/s. Su t đi n đ ng c c đ i do máy phát ra là: 220V 110V 220 2V 110 2V 126. Đ t m t hi u đi n th xoay chi u có u = 20 2 sin ω t (V ) vào hai đ u m t đo n m ch g m đi n tr R = 7Ω n i ti p v i m t cu n dây thì th y hi u đi n th hi u d ng hai đ u R và hai đ u cu n dây l n lư t là: U1 = 7V, U2 = 15V. C m kháng ZL c a cu n dây là: 12Ω 15Ω 13Ω 9Ω 127. D ng c nào dư i đây đư c dùng đ ch nh lưu dòng đi n xoay chi u? L p chuy n ti p p-n Ch t bán d n lo i p Ch t bán d n lo i n Ch t bán d n thu n 128. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v : R L, r C Bi t hi u đi n th hai đ u đo n m ch: u = U 0 sin ωt (V ) , R = r . Hi u đi n th uAM và uNB A N M B vuông pha v i nhau và có cùng m t giá tr hi u d ng là 30 5 V . H i U0 có giá tr bao nhiêu: 120 V 120 2 V 60 V 60 2 V 129. Trong cách m c dòng đi n ba pha theo ki u hình tam giác, các t i đ i x ng và cũng m c hình tam giác. Giá tr biên đ c a dòng đi n ch y trên ba dây pha n i t ngu n đ n t i là I0. N u c t ba dây pha này thì biên đ c a dòng đi n trong m ch vòng c a ba cu n dây trong máy phát là: B ng 0 B ng I0 L n hơn I0 Nh hơn I0 và l n hơn 0 130. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau. Đ t vào hai đ u đo n m ch này m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1, U2 là hi u đi n th hi u d ng tương ng gi a hai đ u cu n dây (R1, L1) và (R2, L2). Đi u ki n đ U = U1+ U2 là: L1 L2 = R1 R2 L1 L2 = R2 R1 L1 R1 = L2 R2 R1 R2 = L2 L1 131. Trong các máy phát đi n xoay chi u có công su t l n, ngư i ta c u t o chúng sao cho: Stato là ph n ng, rôto là ph n c m Stato là ph n c m, rôto là ph n ng Stato là nam châm vĩnh c u l n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản