intTypePromotion=1

Nghệ thuật lãnh đạo

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
384
lượt xem
111
download

Nghệ thuật lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày về vai trò và chức năng của nhà quản lý, cách động viên nhân viên, quản lý thời gian, nghệ thuật ủy quyền, nghệ thuật quản lý theo tình huống và nghệ thuật ra quyết định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật lãnh đạo

  1. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Centre Franco-Vietnamien de formation aø la Gestion Trung taâm Phaùp-Vieät Ñaøo taïo veà Quaûn lyù NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO 04/2002 Baøi 1 : VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN LYÙ Baøi 2 : ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN Baøi 3 : QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN Baøi 4 : NGHEÄ THUAÄT UÛY QUYEÀN Baøi 5 : QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG Baøi 6 : NGHEÄ THUAÄT RA QUYEÁT ÑÒNH 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2