Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
74
lượt xem
4
download

Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 01/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 3 nh sau: ''§iÒu 3. §èi tîng ¸p dông b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc gåm: 1. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn vµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau: a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n- íc; b) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; c) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; d) Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; ®) Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c. e) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c, lùc lîng vò trang; g) C¬ së b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n hãa, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c; h) Tr¹m y tÕ x·, phêng, trÞ trÊn; i) C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.
  2. 2 k) C¸c tæ chøc kh¸c cã sö dông lao ®éng. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 3. Ngêi lao ®éng, x· viªn lµm viÖc vµ hëng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·. 4. Ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 3 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy, lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n díi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n hîp ®ång lao ®éng mµ ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng míi ®èi víi doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n ®ã th× ph¶i tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 5. Ngêi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu d ìng trong vµ ngoµi níc mµ vÉn hëng tiÒn l- ¬ng hoÆc tiÒn c«ng th× còng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 6. Ngêi lao ®éng lµm viÖc vµ hëng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp. §èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp ®· thùc hiÖn giao kho¸n ®Êt cã quy ®Þnh riªng." 2. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 10 nh sau: ''§iÒu 10. Lao ®éng n÷ cã thai, sinh con khi nghØ viÖc theo §iÒu 11 vµ §iÒu 12 §iÒu lÖ nµy ®îc hëng trî cÊp thai s¶n". 3. Bæ sung §iÒu 24a nh sau: ''§iÒu 24a. 1. Ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc ®îc hëng chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Cã ®ñ 3 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc mµ bÞ suy gi¶m søc khoÎ. b) Sau khi ®iÒu trÞ do èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mµ cha phôc håi søc kháe. c) Lao ®éng n÷ yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n. 2. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ tõ 05 ®Õn 10 ngµy trong mét n¨m tïy thuéc vµo møc ®é suy gi¶m søc khoÎ cña ngêi lao ®éng. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe cña ngêi lao ®éng kh«ng bÞ trõ vµo thêi gian nghØ hµng n¨m vµ kh«ng ®îc hëng tiÒn l¬ng, trõ trêng hîp doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng cã tháa thuËn. 3. Møc chi phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.
  3. 3 B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc qu¶n lý, cÊp vµ quyÕt to¸n kinh phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe cho tõng doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc. 4. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe do quü b¶o hiÓm x· héi b¶o ®¶m b»ng 0,6% tæng quü tiÒn l¬ng thùc ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc trÝch trong nguån 5% tÝnh trªn tæng quü tiÒn l¬ng thùc ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc cho 3 chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Tr êng hîp nguån kinh phÝ ®îc trÝch kh«ng ®ñ chi mét ®Þnh suÊt nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe theo quy ®Þnh th× doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc bæ sung tõ quü phóc lîi hoÆc chuyÓn sang n¨m sau thùc hiÖn." 4. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 27 nh sau: a) Söa ®æi, bæ sung ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27 nh sau: ''a) Ngêi lao ®éng cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m th× ® îc tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc tÝnh thªm 3% ®èi víi lao ®éng n÷ vµ 2% ®èi víi lao ®éng nam. Møc l¬ng hu hµng th¸ng tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi." b) Söa ®æi, bæ sung ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 27 nh sau: ''b) §èi víi ngêi lao ®éng hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng víi møc l¬ng hu thÊp h¬n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 26 th× c¸ch tÝnh l¬ng hu nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27, nh ng cø mçi n¨m nghØ viÖc hëng l- ¬ng hu tríc tuæi so víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 25 th× gi¶m ®i 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Riªng ®èi víi ngêi lao ®éng nam ®ñ 55 tuæi ®Õn d íi 60 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi vµ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 30 n¨m trë lªn, cã nguyÖn väng vÒ hu th× ®îc hëng l¬ng hu nh c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 27, nhng mçi n¨m nghØ viÖc hëng l¬ng hu tríc tuæi kh«ng ph¶i gi¶m 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi." c) Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 27 nh sau: ''2. Ngoµi l¬ng hu hµng th¸ng, lao ®éng n÷ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 25 n¨m, lao ®éng nam cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 30 n¨m, khi nghØ hu ®îc trî cÊp mét lÇn theo c¸ch tÝnh nh sau: tõ n¨m thø 26 trë lªn ®èi víi lao ®éng n÷, tõ n¨m thø 31 trë lªn ®èi víi lao ®éng nam, mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc nhËn b»ng mét nöa (1/2) th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nhng tèi ®a kh«ng qóa 5 th¸ng." 5. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 28 nh sau: ''§iÒu 28. 1. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn, cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh b»ng 1 th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi: a) Ngêi lao ®éng nghØ viÖc ®· ®ñ tuæi nghØ h u hoÆc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn do èm ®au, tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp, nh ng
  4. 4 cha ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó h ëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 26 §iÒu lÖ nµy. b) Ngêi ®i ®Þnh c hîp ph¸p ë níc ngoµi. 2. Ngêi lao ®éng nghØ viÖc nhng cha ®ñ tuæi nghØ hu mµ ®· cã ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 26 §iÒu lÖ nµy th× cã thÓ chê ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ h u ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng hoÆc b¶o lu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó ®Õn khi cã ®iÒu kiÖn th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 3. Ngêi lao ®éng nghØ viÖc nhng cha ®ñ tuæi nghØ hu vµ cha ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 26 §iÒu lÖ nµy th× ®îc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o l u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó ®Õn khi cã ®iÒu kiÖn th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, kÓ c¶ nh÷ng ng êi cã tªn trong danh s¸ch cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc mµ nghØ chê viÖc tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 nhng cha nhËn trî cÊp mét lÇn." 6. Bæ sung vµo cuèi kho¶n 1 §iÒu 29 mét ®o¹n nh sau: ''Riªng ®èi víi ngêi lao ®éng ®· cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m trë lªn theo c¸c møc tiÒn l¬ng thuéc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i hoÆc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i trong thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh mµ chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c ®ãng b¶o hiÓm x· héi cã møc l- ¬ng thÊp h¬n th× khi nghØ hu ®îc lÊy c¸c møc l¬ng cÊp bËc cña 5 n¨m liÒn kÒ lµm c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i ®Ó tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng lµm c¬ së tÝnh hëng l¬ng hu." 7. Bæ sung §iÒu 35a nh sau: ''§iÒu 35a. C¸ch tÝnh thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é ®îc quy ®Þnh nh sau: cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ®ñ 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng th× ®îc tÝnh nöa (1/2) n¨m; tõ trªn 6 th¸ng ® îc tÝnh trßn lµ 1 n¨m." 8. Bæ sung kho¶n 5 vµo §iÒu 36 nh sau: ''5. TiÒn sinh lêi cña quü." 9. Bæ sung §iÒu 36a nh sau: ''§iÒu 36a. Thêi gian ngêi lao ®éng n÷ nghØ viÖc tr íc vµ sau khi sinh con theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 12 vµ thêi gian ng êi lao ®éng nghØ viÖc ®Ó nu«i con nu«i s¬ sinh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 §iÒu lÖ nµy ®îc tÝnh lµ thêi gian ®Ó hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Trong thêi gian nghØ nµy, ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi mµ do quü b¶o hiÓm x· héi b¶o ®¶m." §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. B·i bá NghÞ ®Þnh sè 93/1998/N§-CP ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 37/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é dìng søc, phôc håi søc kháe cña ngêi lao ®éng.
  5. 5 Kh«ng tÝnh l¹i chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho c¸c ®èi t îng hëng b¶o hiÓm x· héi tríc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. §iÒu 3. Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. §iÒu 4. Bé trëng Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph êng, thÞ trÊn vµ ngêi lao ®éng thuéc tr¹m y tÕ x·, ph êng, thÞ trÊn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản