Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
96
lượt xem
6
download

Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  02/2000/N§­C P  n g µ y 03  th¸ng 02 n¨ m  2000  v Ò   ¨n g  k ý  kinh d o a n h ® C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­ Ch ph ng 30­ 1992; C¨n  LuËt doanh  cø    nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu  ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh   µy  ®Þ n quy  nh   Ò   ¬  ®Þ v c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  µ  Öc  v vi ®¨ng  ý  k kinh  doanh  i  íic¸c  ®è v   doanh nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp  µ  é  v h kinh doanh    Ó.   c¸th §i Ò u    Òn  ¨ng  ý    2. Quy ® k kinh doanh 1­ Thµnh  Ëp    l doanh nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlµquyÒn  ña       c c«ng  ©n  µ  chøc  îcnhµ  ícb¶o  é. d v tæ  ®  n  h 2­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ kh«ng  îcban  µnh    ®  h c¸cquy  nh   ®Þ vÒ   ¨ng  ý  ® k kinh doanh    ông    ¸p d riªngcho  µnh    ng hoÆc   a  ¬ng  × nh. ®Þ ph m 3­ Nghiªm  Ê m   ¬  c c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    s¸ch nhiÔu,g©y  Òn  µ      phi h ®èi víi chøc,c¸nh©n     tæ     trong khitiÕp nhËn  å  ¬  µ    Õt viÖc  ¨ng  ý       h s v gi¶i quy   ® k kinhdoanh,®¨ng  ý      k thay ® æi  éidung  ¨ng  ý    n  ® k kinhdoanh.   C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n, æ  c h ø c b é  m ¸ y    t c ñ a c ¬  q u a n  ® ¨ n g k ý  kinh d o a n h §i Ò u  C¬   3.  quan  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  1­  ¬   C quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  îc tæ  ®   chøc    ë tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ (sau  y   äichung  µcÊp  ®© g   l  tØnh) vµ    Ön, quËn, thÞ      ë huy     x∙, thµnh  è  éc tØnh  ph thu   (sau ®©y  äichung  µcÊp  Ön),bao  å m:   g  l  huy   g
 2. 2 a) Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh    trong Së  Õ   ¹ch vµ  u      K ho   ®Ç t(sau ®©y  äi   g  chung  µPhßng  ¨ng  ý  l  ® k kinhdoanh  Êp    c tØnh). b) Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  éc Uû     thu   ban  ©n  ©n cÊp  Ön  nh d   huy (sau  ®©y  äichung  µPhßng  ¨ng  ý  g  l  ® k kinh doanh cÊp  Ön).     huy 2­ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  µ  v Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cÊp  Ön  ã con  Êu  huy c  d riªng. §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   ña  4. Nhi v  h    c Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh. 1­ TiÕp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý    nh h s ® k kinh doanh,xem   Ðt tØnh  îp lÖ  ña  å  ¬      x  h c hs ®¨ng  ý  k kinh doanh  µ  Êp  Êy    v c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh  nghiÖp. 2­ H íng dÉn  êi®¨ng  ý      ng   k kinh doanh  Ò   µnh, nghÒ     v ng   kinh doanh    ph¶i   cã  iÒu  Ön  µ  iÒu  Ön  ® ki v ® ki kinhdoanh    µnh  Ò   .   c¸cng ngh ®ã 3­ X ©y  ùng,qu¶n  ýh Ö   èng    d   l   th th«ng    Ò   tinv doanh  nghiÖp  trongph¹m      vi ®Þa   ¬ng, cung  Êp  ph   c th«ng    Ò   tinv doanh  nghiÖp trong ph¹m    a   ¬ng    vi®Þ ph cho  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, c¸c së  ã  ªnquan  µ  é   Õ   ¹ch  u        c li   v B k ho ®Ç t theo ®Þnh  ú,cho    chøc,c¸nh©n  ã    Çu.   k  c¸ctæ     c yªu c 4­ Yªu  Çu   c doanh  nghiÖp b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp    Ðt  Êy  Çn  Õt theo  khi x th c thi   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  3  116  Ët Lu   Doanh  nghiÖp;®«n  c  Öc  ùc hiÖn  Õ     c¸o tµichÝnh  µng      ®è vi th   ch ®é b¸o      h n¨m cña  doanh  nghiÖp theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 118  Ët Doanh  Lu   nghiÖp. 5­ Sau    Êp  Êy    khic Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,n Õu    Ön        ph¸thi c¸c th«ng    ∙  khai trong  å  ¬  ¨ng  ý   tin® kª    hs® k kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  µ l  kh«ng  Ýnh    ch x¸c,kh«ng  y     ®Ç ®ñ hoÆc     ¹o, th×  öi th«ng  gi¶ m   g  b¸o yªu  Çu  c doanh  nghiÖp  Öu  nh.  hi ®Ý Sau  êih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  öi th«ng  th   m   ng   t   g  b¸o  µ   m kh«ng  Ën  îc th«ng  nh ®  b¸o  Öu  nh   ña  hi ®Ý c doanh  nghiÖp  ×  Õn th ti   hµnh    x¸cminh    éidung  c¸cn   trong hå  ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh.Sau    Óm        khiki tra vµ  ∙   ®Þnh  â møc      ¹m    ® x¸c   r  ®é viph c¸cquy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k kinh doanh  ×    th trùc tiÕp  ö  ýtheo  Èm   Òn  µnh  Ýnh    Þ   ¬    x l  th quy h ch ®Ò ngh c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  ö  ýtheo quy  nh  ña  quy x l     ®Þ c ph¸p luËt.   6­ Thu  åi giÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  i  íidoanh    ®è v   nghiÖp  cã  µnh      ¹m    h viviph c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 3  121  Ët Doanh  Lu   nghiÖp. §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   ña  5. Nhi v  h    c Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  Ön. c huy 1­  Õp  Ën  n  ¨ng  ý  Ti nh ®¬ ® k kinh doanh  ña  é    c h kinh doanh    Ó, xem     c¸ th   xÐt tÝnh  îp lÖ  ña  n  ¨ng  ý    h   c ®¬ ® k kinh doanh  µ  Êp  Êy    v c Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh    cho  é  h kinh doanh    Ó.   c¸th 2­ H íng dÉn  êi®¨ng  ý      ng   k kinh doanh  Ò   µnh, nghÒ     v ng   kinh doanh    ph¶i   cã  iÒu  Ön  µ  iÒu  Ön  ® ki v ® ki kinhdoanh    µnh,nghÒ   .   c¸cng   ®ã 3­ X ©y  ùng,qu¶n  ýh Ö   èng    d   l   th th«ng    Ò   é  tinv h kinh doanh    Ó    c¸ th trong  ph¹m    a   ¬ng; ®Þnh  ú  vi®Þ ph   k b¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n  Êp  Ön,  nh d c huy phßng  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp    c tØnh  Ò   é  v h kinh doanh    Ó.   c¸th
 3. 3 4­  èi hîp    Ph   x¸c minh  theo yªu  Çu  ña  c c Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  Ò   éidung  å  ¬  ¨ng  ý  v n  hs® k kinh doanh  i  íic¸c doanh    ®è v     nghiÖp  ® Æt     trôsë  Ýnh    ch trong ph¹m    Ön.   vihuy 5­ Thu  åiGiÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  i  íihé    ®è v   kinh doanh    c¸thÓ    trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) Kh«ng  Õn  µnh  ¹t®éng  ti h ho   kinh doanh    trong thêih¹n  m ¬i ngµy,    ba      kÓ   õngµy  îccÊp  Êy  t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   b)  õng  ¹t ®éng  Ng ho   kinh doanh qu¸  m ¬i ngµy  ªntôc  µ   ba    li   m kh«ng  th«ng    íi b¸o v   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i®¨ng  ý    c huy n   k kinhdoanh;   c)ChuyÓn  a  iÓ m     ®Þ ® kinhdoanh    sang  Ën,huyÖn  qu   kh¸c; d) Kinh    doanh  µnh,nghÒ   Þ  Ê m. ng   bc §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   ña  é  Õ   ¹ch  µ  Çu   6. Nhi v  h    c B K ho v§ tvÒ   ¨ng  ý   ® k kinh doanh.   1­ Ban  µnh  h theo  Èm  Òn  ÷ng  b¶n  Ò   th quy nh v¨n  v chuyªn m«n, nghiÖp  vô,biÓu  É u   ôc  ô    m ph v cho  c«ng    ¨ng  ý  t¸c® k kinh doanh.   2­ H íng dÉn, ®µo  ¹o, åidìng nghiÖp  ô  ¨ng  ý        t   b   v® k kinh doanh    cho    é  c¸n b lµm  c«ng    ¨ng  ý  t¸c® k kinhdoanh.   3­ Quy  nh  Õ     c¸o vÒ     ®Þ ch ®é b¸o    c«ng    ¨ng  ý  t¸c® k kinh doanh vµ  Óm       ki traviÖc  Êp  µnh  Õ             ch h ch ®é b¸o c¸o ®ã trongph¹m    µn  èc.   vito qu 4­ X ©y  ùng,qu¶n  ýh Ö   èng    d   l   th th«ng    Ò   tinv doanh nghiÖp  trongph¹m      vi toµn  èc;cung  Êp  qu   c th«ng    Ò   tinv doanh  nghiÖp cho    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   cña  Ýnh  ñ  Ch ph theo ®Þnh  ú,cho  chøc,c¸nh©n  ã    Çu.   k  tæ     c yªu c 5­ Ph¸thµnh    b¶n    Ò   tinv doanh nghiÖp    ®Ó c«ng  è  b th«ng    Ò   µnh  tinv th lËp, gi¶ithÓ, ph¸       s¶n doanh nghiÖp, vÒ     thay  æi  éi dung  ¨ng  ý  ® n  ® k kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  µ    v c¸cth«ng    Ò   tinv ph¸p luËttrong kinhdoanh.        6­ Hîp    èc  Õ    t¸cqu t tronglÜnh  ùc  ¨ng  ý    v® k kinhdoanh.   C h ¬ n g  III Tr × n h t ù, ñ t ô c ® ¨ n g k ý  kinh d o a n h  ® è i v íi  th  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  h o ¹t ® é n g  theo lu Ët d o a n h  n g hi Ö p   §i Ò u    å   ¬  ¨ng  ý    7. H s ® k kinh doanh. 1­  å   ¬  ¨ng  ý  Hs® k kinh doanh  i  íi c«ng    ®è v    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n  µ    hhv c«ng      Çn  tycæ ph bao  å m: g a) §¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Ëp    l theo  É u   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     m do  K ho v§ t quy ®Þnh; b) §iÒu  Ö    l c«ng  ty; c) Danh    s¸ch  µnh    i  íic«ng    th viªn ®è v   ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n  ã  õ hai   h h c t    thµnh    ëlªn, viªntr     danh s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng lËp ®èi víi        c«ng      Çn. tycæ ph
 4. 4 §èivíic«ng       tykinh doanh    µnh, nghÒ     c¸c ng   ph¶icã  èn    v ph¸p  nh,  × ®Þ th   ph¶i cã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc  chøng chØ   îp h  ph¸p chøng    minh  Ò   è  èn  ña  v s v c c«ng  ty. §èi víic«ng       ty kinh doanh    µnh, nghÒ   c¸c ng   ph¶i cã    chøng chØ   µnh  h nghÒ,  ×  th ph¶icã    thªm  b¶n sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   ña  ét  h ngh c m trong   sè  ÷ng  êiqu¶n  ýc«ng    nh ng   l  tytheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt Doanh    ®Þ t  i 12  3    nghiÖp. 2­ Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh  i víi   ®è     c«ng    îp danh  tyh   bao  å m: g a)   ¬n  ¨ng  ý   § ® k kinh doanh lËp theo  É u   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu          m do  K ho   § tquy ®Þnh; b) §iÒu  Ö    l c«ng  ty; c)Danh    s¸ch thµnh    îp danh.   viªnh   §èivíic«ng       tykinh doanh    µnh, nghÒ     c¸c ng   ph¶icã  èn    v ph¸p  nh,  × ®Þ th   ph¶i cã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  ã  Èm   Òn  hoÆc   c th quy   chøng chØ   îp  h ph¸p chøng    minh  Ò   è  èn  ña  v s v c c«ng  ty. §èi víic«ng       ty kinh doanh    µnh, nghÒ   c¸c ng   ph¶i cã    chøng chØ   µnh  h nghÒ,  ×  th ph¶icã    thªm  b¶n sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   ña    µnh  h ngh c c¸c th viªnhîp danh.    3­ Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh  i víi   ®è     doanh  nghiÖp   ©n  tnh bao  å m: g   ¬n  ¨ng  ý  §® k kinh doanh  lËp      theo  É u   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu      m do  K ho v§ t quy ®Þnh. §èi víidoanh     nghiÖp   ©n  t nh kinh doanh    µnh, nghÒ     c¸c ng   ph¶i cã  èn   v ph¸p  nh,  ×  ®Þ th ph¶i cã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc   chøng chØ  îp ph¸p chøng  h    minh  Ò   è  èn  ña  v s v c doanh  nghiÖp. §èivíi    doanh  nghiÖp   ©n  tnh kinh doanh    µnh,nghÒ     c¸cng   ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò,  ×  h ngh th ph¶icã    thªm  b¶n  sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   ña  h ngh c chñ  doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc   Gi¸m  c  ®è qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôc®¨ng  ý    8. Tr t   th     k kinh doanh  Tr×nh  ùvµ  ñ tôc®¨ng  ý  t   th     k kinhdoanh  îcthùc hiÖn      ®    nh sau: 1­ Ng êithµnh  Ëp      l doanh  nghiÖp hoÆc   êi®¹idiÖn  ép    å  ¬  ng     n ®ï h s theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  ¹  ®Þ ti §i 7  ®Þ n ti Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  n¬idoanh    nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh.Ng êi®¹idiÖn  ® tr   ch      theo ph¸p luËtcña     doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc cña  éidung  å  ¬      n  hs ®¨ng  ý  k kinhdoanh.   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  kh«ng  îcyªu  Çu  êithµnh  Ëp ®  c ng   l  doanh nghiÖp  ép  n thªm  Êt  ú  Êy  ê nµo  b k gi t   kh¸c   µi hå  ¬    ngo   s quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  µy  i víi õng lo¹ h×nh  7  ®Þ n ®è     t  i   doanh  nghiÖp. 2­ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  cÊp      tØnh  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  ti nh h s ® k kinh  doanh. Khi tiÕp  Ën  å  ¬, Phßng  ¨ng  ý     nh hs  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶itrao    giÊy biªnnhËn  Ò   Öc  Ën  å  ¬     v vi nh h s cho  êi  ép  å  ¬. ng  n h s
 5. 5 3­ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp trong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën     m   ng   t   nh hå  ¬  Õu: sn a)  µnh, nghÒ   Ng   kinh doanh    kh«ng  éc  thu danh  ôc  µnh, nghÒ   Ê m   m ng   c kinhdoanh;   b) Tªn    doanh nghiÖp  îc® Æt  ng  ®  ®ó theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   1  24 LuËt Doanh    nghiÖp; c) Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh  îp  Ö    h l theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  3 LuËt Doanh    nghiÖp; d) Nép    Ö  Ý  ¨ng  ý    ®ñ l ph ® k kinhdoanh    theo quy  nh.   ®Þ Sau    îc cÊp  Êy  khi®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, doanh      nghiÖp  ® îckh ¾c  Êu  µ  ã  Òn  ö  ông    d v c quy sd con  Êu  ña  × nh. dcm 4­  êng  îp  å  ¬  Tr h h s kh«ng  îp  Ö  h l hoÆc    tªn doanh  nghiÖp  kh«ng  îc ®  ® Æt  theo  ng  ®ó quy  nh,  ×  ®Þ th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ph¶i   th«ng  b¸o  b»ng v¨n b¶n cho  êi thµnh  µnh  Ëp  ng   th l doanh  nghiÖp  Õt trong bi     thêih¹n    b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬. Th«ng  ng   t   nh hs  b¸o ph¶i nªu  â  éi dung    rn  cÇn  öa  æi  µ  s® v c¸ch thøc  öa  æi. Qu¸  êih¹n  ãitrªnm µ     s®   th   n     kh«ng  ã  c th«ng  b¸o, th×    ña    tªn c doanh  nghiÖp     ® îc chÊp  Ën,  å  ¬  ¨ng  ý  coi nh   nh hs® k kinh   doanh  îccoilµhîp lÖ. ®        5­  Õ u   N sau  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ép  å  ¬  ¨ng  ý  m  ng   t   n hs® k kinh doanh,     mµ  kh«ng  Ën  îc GiÊy  nh ®  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, th×  êi thµnh    ng   lËp doanh  nghiÖp  ã  Òn  Õu  ¹i®Õ n   c quy khi n   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,n¬itiÕp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý       hs® k kinh doanh.Sau  êih¹n      th   b¶y  µy,kÓ   õ ng   t   ngµy  ép  n  Õu  ¹i, µ  kh«ng  Ën  îctr¶lêi ña  n ®¬ khi n     m nh ®       c Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh,th× ngêithµnh  Ëp doanh       l  nghiÖp  ã  Òn  Òu  ¹ilªnUû   c quy khi n     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  hoÆc   Ön    µ  µnh  Ýnh  Êp  ki ra To h ch c tØnh  ¬inép  å  n  h s¬  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6­  Ó   õ    îc cÊp  Êy  K t khi ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, doanh    nghiÖp  ã  Òn  ¹t®éng  c quy ho   kinh doanh  µ     m kh«ng  Çn  c ph¶ixinphÐp  Êt cø     b  c¬ quan  µ  íc nµo, trõ tr ng  îp  nh n       ê h doanh  nghiÖp kinh doanh  µnh, nghÒ   ng   ph¶icã  iÒu  Ön.  ® ki 7­ Trong  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Êp  Êy  ng   t   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  öi    g  b¶n sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , c¬  ®Õ B K ho v§ t  quan  Õ, c¬  thu   quan  èng    ¬  th kª,c quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ëtcïng    ­ k thu   cÊp, Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i doanh  c huy n  nghiÖp  Æt   ô së  ® tr   chÝnh. 8­ GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Phßng  ¨ng  ý    do  ® k kinh doanh    cÊp  tØnh  Êp  ã  Öu  ùctrong ph¹m    µn  èc. c c hi l     vito qu §i Ò u    9. §¨ng  ý  Ëp    k l chinh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn ®¹   1­    Ëp    Khi l chinh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn, doanh  ®¹     nghiÖp ph¶igöith«ng     b¸o  í Phßng  ¨ng  ý  t  i ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i® Æt    n  chinh¸nh,V¨n    phßng  i ®¹   diÖn.Néi dung     th«ng  gå m   ã: b¸o  c a) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp  ;
 6. 6 b) Ngµnh,nghÒ       kinh doanh;   c)Hä     ÷  ü  µ  ¬ic  ócña  êi®¹idiÖn    tªn,ch k v n   tr   ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp; d) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ôsë    tr   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹   ®)  éi dung,ph¹m    ¹t®éng  ña    N    viho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹   e) Hä     ¬ic  ócña  êi® øng  u       tªn,   tr   n ng   ®Ç chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   2­ KÌm    theo th«ng      b¸o quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,ph¶icã: ®Þ t  i 1  n    a) B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp; b) B¶n    sao  Òu  Ö  §i l c«ng    i víi ty®è     c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      hh  ty cæ   Çn, c«ng    îp danh. ph   tyh   3­ N Õ u   µnh,nghÒ     ng   kinh doanh  ña      c chinh¸nh  ï hîp víingµnh,nghÒ   ph         kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp, néi dung  ¹t®éng  ña     ho   c v¨n  phßng  i diÖn  ®¹   phïhîp víi éidung  ¹t®éng  ña         n ho   c doanh  nghiÖp  × trong thêih¹n  th       b¶y  µy, ng   kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng  t  nh ®  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  Êp  c GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ¹t®éng  ña      ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn. Sau    îc cÊp  Êy  khi ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng,    nh ® k ho   chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  îckh ¾c  Êu  µ  ã  Òn  ö  ông  ®¹   ®  d v c quy sd con  Êu  ña  × nh. dcm Sau  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  öi th«ng  ng   t   g  b¸o quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy  n   n ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,m µ       chinh¸nh,v¨n phßng     ®¹i diÖn    kh«ng  îc cÊp  Êy  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t ®éng,  ×  nh ® k ho   th doanh  nghiÖp  ã  Òn  Õu  ¹itheo  c quy khi n   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   5  8  ®Þ nµy. 4­  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  Ëp    l chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ¹  ®¹   titØnh,  thµnh  è  ph kh¸c n¬i doanh     nghiÖp  Æt   ôsë  Ýnh, th×  ® tr   ch   trong thêih¹n       b¶y ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy    t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ho¹t®éng    nh ® k    chinh¸nh,  v¨n phßng  i diÖn, doanh  ®¹     nghiÖp ph¶i th«ng    b¸o b»ng v¨n  b¶n  í  tiPhßng  ®¨ng  ý  k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  Æt   ô së  Ýnh  µ    ® tr   ch v bæ sung  µo  å  ¬  ¨ng  ý  v hs® k kinhdoanh    . 5­  Öc  Ëp    Vi l chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh nghiÖp    íc ën   ngoµi® îcthùc hiÖn       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt  íc®ã.    n   Trong  êih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ýnh  th   m   ng   t   ch thøc  ë     m chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn    íc ngoµi,doanh  ®¹   ën     nghiÖp  ph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n    cho Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  Æt   ô së  Ýnh  ® tr   ch ®Ó     bæ sung  µo  å  ¬  ¨ng  ý  v hs® k kinh doanh.   §i Ò u    10. §¨ng  ý    k bæ sung,thay ® æi  µnh,nghÒ       ng   kinhdoanh    1­      Khi bæ sung, thay ® æi  µnh, nghÒ       ng   kinh doanh, doanh      nghiÖp  öi g  th«ng b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ® ®¨ng  ý.Néi dung th«ng    å m   ã: k      b¸o g c a) Tªn doanh  nghiÖp, sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh, ngµy  Êp  Êy    c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    ; b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp;
 7. 7 c)Ngµnh,nghÒ       kinh doanh  ∙  ¨ng  ý;   ®® k ®)  µnh,nghÒ   ¨ng  ý    Ng   ® k bæ sung  hoÆc   thay ® æi;   ®)  ä     ÷  ý  µ  ¬i c tró cña  êi ®¹i diÖn  H tªn,ch k v n     ng     theo ph¸p  Ët cña  lu   doanh  nghiÖp. §èivíingµnh,nghÒ   ¨ng  ý         ® k bæ sung  µ ngµnh,nghÒ   l    ph¶icã  èn    v ph¸p  ®Þnh,  ×  th ph¶icã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc  chøng  chØ  îp ph¸p chøng  h    minh  è  èn  ña doanh  sv c   nghiÖp. §èi víingµnh, nghÒ   ¨ng  ý         ® k bæ sung  µ ngµnh, nghÒ   l    ph¶i cã    chøng  chØ  µnh  Ò,  × ph¶icã  h ngh th     thªm  b¶n  sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh theo  quy  nh. ®Þ 2­    Ën  Khi nh th«ng b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i trao    giÊy biªn nhËn  µ    nh   µy    ¨ng  ý      v x¸c ®Þ ng ghi ® k bæ sung, thay  æi  µnh,   ® ng   nghÒ  kinh doanh  µo    v b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp trongthêih¹n      b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën  ng   t   nh th«ng  b¸o. Sau  êih¹n  th   b¶y  µy  ãitrªnm µ   ng n     doanh  nghiÖp kh«ng  îc®¨ng  ý    ®  k bæ sung, thay  æi  µnh, nghÒ     ® ng   kinh doanh, th×    doanh nghiÖp  Én  ã  Òn   v c quy kinh doanh  µnh, nghÒ   ,  õ tr ng  îp  µnh, nghÒ   ¨ng  ý    ng   ®ã tr   ê h ng   ® k bæ sung,  thay ® æi  µngµnh,nghÒ     l    kinhdoanh  ã  iÒu  Ön.   c® ki §i Ò u    11. §¨ng  ý    æi  a  k thay ® ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp  1­ Khi chuyÓn  a     ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  n   ¬ikh¸c trong ph¹m    tr   ch ®Õ n       vitØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, doanh  ¬  nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp    c tØnh.Néi dung     th«ng    å m   ã: b¸o g c a) Tªn doanh  nghiÖp, sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh, ngµy  Êp  Êy    c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh;   b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; c)§Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ù  nh  tr   ch d ®Þ chuyÓn  n; ®Õ ®)  ä     ÷  ý  µ  ¬i c tró cña  êi ®¹i diÖn  H tªn,ch k v n     ng     theo ph¸p  Ët cña  lu   doanh  nghiÖp. Khi nhËn    th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶itraogiÊy      biªnnhËn  µ    nh  µy    ¨ng  ý    v x¸c ®Þ ng ghi® k chuyÓn  a  ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  µo  tr   ch v b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  trong     thêih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën     ng   t   nh th«ng  b¸o. Sau  thêih¹n     b¶y  µy  ãitrªnm µ   ng n     doanh  nghiÖp  Én  v kh«ng  îc   ¨ng  ®  ® ký chuyÓn  a   ®Þ chØ  ôsë  Ýnh, th×  tr   ch   doanh  nghiÖp  Én  ã  Òn  v c quy chuyÓn  sang  ôsë  míi,nhng  tr       ph¶igöi th«ng     b¸o  Ò   a   v ®Þ chØ  ôsë  íi cho  Êtc¶  tr   m   t  c¸cchñ  îbiÕttr ckhichuyÓn  a    n    í    ®Þ chØ. 2­ Khi chuyÓn  a   ®Þ chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp  sang tØnh  kh¸c,doanh    nghiÖp  öith«ng  ®Õ n   g  b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  n¬i doanh    nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  µ  ®® k v Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i n  doanh  nghiÖp  ù  nh  Æt  ôsë  íi. éi dung  d ®Þ ® tr   m     N th«ng    å m   ã: b¸o g c a) Tªn doanh nghiÖp, sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh, ngµy  µ  ¬i cÊp  Êy    vn  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;  
 8. 8 b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; c)§Þa chØ  ôsë  Ýnh  ù  nh      tr   ch d ®Þ chuyÓn  n; ®Õ d) Hä     ÷  ý  µ  ¬ic  ócña  êi®¹idiÖn    tªn,ch k v n   tr   ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp. KÌm  theo th«ng b¸o  öi ®Õ n   g  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i n  doanh  nghiÖp  ù  nh  Æt  ôsë  íi,ph¶icã  Òu  Ö  d ®Þ ® tr   m     §i l c«ng    µ  tyv danh  s¸ch  thµnh    i  íic«ng    viªn ®è v   ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ã  õ hai thµnh    ë lªn,   h h c t    viªn tr     danh  s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng  Ëp  i  íic«ng      Çn,  l ®è v   ty cæ ph danh s¸ch thµnh      viªn hîp danh  i víi   ®è     c«ng    îp danh. tyh   Trêng  îp    ña  h tªn c doanh  nghiÖp  kh«ng  ïng hoÆc   tr   kh«ng  ©y  Ç m   g nh lÉn  íitªncña  v    doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k trong ph¹m    a   ¬ng  ¬idoanh    vi®Þ ph n  nghiÖp  chuyÓn  n,  ×  ®Õ th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh, n¬i doanh     nghiÖp  ù  nh  Æt  ôsë  íi,®¨ng  ý  Öc  d ®Þ ® tr   m   k vi chuyÓn  æi  a   ® ®Þ chØ  ôsë  tr   chÝnh  µ  Êp  ¹  Êy  vc liGi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho doanh nghiÖp  trongthêih¹n  êil¨m  µy  Ó   õngµy  Ën  îcth«ng      m   ng k t   nh ®   b¸o. Trêng  îp    ña  h tªn c doanh  nghiÖp  ïnghoÆc   ©y  Ç m   Én  íitªn cña  tr   g nh l v    doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký trong ph¹m  vi ®Þa  ph¬ng n¬i doanh nghiÖp    chuyÓn  n,  ×  ®Õ th trong thêih¹n     b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng    ng   t   nh ®  b¸o, Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,n¬idoanh     nghiÖp  ù  nh  Æt  ôsë  d ®Þ ® tr   míiph¶ith«ng  b»ng        b¸o  v¨n b¶n cho doanh  nghiÖp  Õt,®ång  êihíng dÉn  bi   th     doanh  nghiÖp  än    ch tªn kh¸c vµ    thay ® æi    éi dung  ã  ªnquan    c¸c n   c li   trong hå    s¬  ña doanh  c  nghiÖp   .Trong  êng  îp nµy,Phßng  ¨ng  ý  tr h    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¨ng  ý  ® k chuyÓn  æi  a   ® ®Þ chØ   ô së  Ýnh    tr   ch khi doanh nghiÖp  ùc th   hiÖn  ng      Çu  ãitrªn. ®ó c¸cyªu c n   Trong  êih¹n  th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  îc  Êp  ¹ GiÊy  ng   t   ®  c l   i chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh, doanh      nghiÖp ph¶i göi b¶n     sao  îp  Ö  n   h l ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  Êp    c tØnh,n¬itr c®©y      í  doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh.   3­  Öc  Vi thay ® æi  a     ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh nghiÖp kh«ng  µm  l thay ® æi  Òn  µ  Üa  ô  ña    quy v ngh v c doanh  nghiÖp. §i Ò u  .§¨ng  ý  æi    12   k® tªndoanh  nghiÖp  1­    æi    Khi ® tªn,doanh nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh,n¬idoanh     nghiÖp  ∙  ¨ng  ý.Néi dung  ®® k    th«ng    å m   ã: b¸o g c a) Tªn  Ön  ¹  ña    hi t i c doanh  nghiÖp;sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh  vµ  µy  Êp      ng c GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; c)Tªn  ù  Õn    d ki thay ® æi;   d) Hä     ÷  ý  µ  ¬ic  ócña  êi®¹idiÖn    tªn,ch k v n   tr   ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp. 2­    Ën  Khi nh th«ng b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i trao    giÊy    Ën  µ    nh  µy    ¨ng  ý  æi    µo  biªn nh v x¸c ®Þ ng ghi ® k® tªn v b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. Trêng  îp    ù  Õn  h tªn d ki thay  æi  ña  ® c doanh  nghiÖp kh«ng  ïng hoÆc   tr   kh«ng  ©y  Ç m   Én  íitªncña  g nh l v    doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý,th×  ®® k   Phßng  ¨ng  ®
 9. 9 ký kinh doanh  Êp    c tØnh  ¨ng  ý  æi    µ      íivµo  ® k® tªnv ghitªnm   b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    trong thêih¹n     b¶y  µy,   Ó   õ ngµy  Ën  ng   k t   nh ® îcth«ng    b¸o. Trêng  îp   dù   Õn  h tªn ki thay  æi  ña  ® c doanh  nghiÖp  ïng hoÆt  ©y  tr   g nhÇ m   Én  íitªn cña  l v    doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý, th×  ®® k  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh  th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  doanh  nghiÖp  Õt,®ång  êih­ bi   th   íng  Én  d doanh nghiÖp  än    ch tªn kh¸c vµ  ¨ng  ý  æi     ® k® tªn doanh nghiÖp  nh quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t i n 3­  Öc  Vi thay ® æi    ña    tªnc doanh nghiÖp kh«ng  µm  l thay ® æi  Òn  µ    quy v nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp. §i Ò u 13. §¨ng  ý    k thay ® æi  êi ®¹idiÖn    ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   doanh  nghiÖp  1­  êng  îp  Tr h c«ng    îp  ty h danh  Õp  Ën  µnh    îp  ti nh th viªn h danh, khaitrõ      thµnh    îp  viªnh danh, cã  µnh    îp    th viªnh danh  ótkháic«ng    ×  r    ty,th c«ng    îp ty h   danh  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh, n¬i c«ng       ty ®¨ng  ý  k kinhdoanh.Néi dung       th«ng    å m   ã: b¸o g c a) Tªn    c«ng    è  ¨ng  ý  ty,s ® k kinhdoanh,ngµy  Êp  Êy      c Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh;   b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng  ty; c) Hä     ¬ic  ócña  µnh    îp danh  íi;cña  µnh    îp danh    tªn,n   tr   th viªnh   m  th viªnh   bÞ  khaitrõhoÆc   ùnguyÖn  ótkháic«ng     t  r    ty; d) Ch÷  ý  ña  Êtc¶  µnh    îp danh    k c t   th viªnh   hoÆc   µnh    îp danh  îc th viªnh   ®  uû  Òn. quy Khi  Ën   nh th«ng   b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    Êy biªn traogi     nhËn  µ    nh  µy    ¨ng  ý  v x¸c ®Þ ng ghi ® k thay  æi  µnh    îp  ® th viªnh danh  µo    v b¶n chÝnh  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña    c c«ng    ty trong thêih¹n       b¶y ngµy,kÓ   õngµy  Ën    t  nh th«ng  b¸o. 2­  êng  îp  Tr h thay  æi  êi ®¹i diÖn  ® ng     theo ph¸p  Ët cña  lu   C«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  µ  h h v c«ng      Èn, th×  ty cæ ph   c«ng    öi th«ng  ty g   b¸o  n   ®Õ Phßng  ®¨ng  ý  k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬i c«ng    ∙  ¨ng  ý. Néi  n  ty ® ® k  dung  th«ng    b¸o gå m   ã: c a) Tªn    c«ng    è  ¨ng  ý  ty,s ® k kinh doanh,ngµy  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng      c gi   nh ® ký  kinh doanh;   b) §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng  ty; c) Hä       tªn,chøc  danh,n¬ic  ócña  êi®ang  µ®¹idiÖn      tr   ng   l    theo  ph¸p  Ët lu   cña  c«ng  ty; d) Hä       tªn,chøc  danh,n¬ic  ócña  êithay thÕ  µm  idiÖn      tr   ng     l ®¹   theo  ph¸p  luËtcña    c«ng  ty; ®)  ä     µ  ÷  ý  ña  ñ   Þch  éi  ng  µnh  H tªn v ch k c Ch t H ®å th viªn,cña  êi ®¹i   ng     diÖn theo  ph¸p  Ët cña  lu   c«ng    i  íic«ng    ty ®è v   ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét    h hm thµnh viªn, ña  ñ  Þch  éi ®ång   c Ch t H  qu¶n  Þ®èi víi tr       c«ng      Çn. tycæ ph Khi nhËn    th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    Êy    traogi biªn nhËn  µ    nh  µy    ¨ng  ý  v x¸c ®Þ ng ghi ® k thay  æi  êi ®¹i diÖn  ® ng     theo ph¸p  Ët lu  
 10. 10 cña c«ng    µo  ty v b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    trong thêi    h¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën    ng   t   nh th«ng  b¸o. §i Ò u    14. §¨ng  ý    æi  èn  u    ña  ñ  k thay ® v ®Ç tc ch doanh  nghiÖp   ©n  tnh vµ  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng  ty. 1­  êng  îp  èn  u    ña  ñ  Tr h v ®Ç t c ch doanh  nghiÖp gi¶m  xuèng    møc   Êp  th h¬n  è  èn  u    ∙  ¨ng  ý,th×  ñ  s v ®Ç t® ® k   ch doanh  nghiÖp ph¶ith«ng  vÒ   Öc    b¸o  vi gi¶m  èn    íiPhßng  ¨ng  ý  v ®ã v   ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ® ®¨ng  ý.Néi dung  k    th«ng    å m   ã: b¸o g c a) Tªn doanh  nghiÖp, sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh, ngµy  Êp  Êy    c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh;   b) Hä     ÷  ý  µ  ¬ic  ócña    tªn,ch k v n   tr   doanh  nghiÖp; c)§Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; d) Ngµnh,nghÒ       kinh doanh    ; ®)  Møc  èn  u    ∙  ¨ng  ý  µ  v ®Ç t® ® k v møc  èn  ¨ng  ý  v® k sau    khigi¶m. Khi nhËn    th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    Êy    traogi biªn nhËn  µ    nh  µy    ¨ng  ý  v x¸c ®Þ ng ghi ® k gi¶m  èn  u    vµo  v ®Ç t b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    trong thêih¹n     b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  ng   t   nh th«ng    õtr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. b¸o,tr   ê h   ®Þ t i 3  n Chñ  doanh nghiÖp  ã  Òn    c quy t¨ng hoÆc  gi¶m  èn  u    ña  × nh  µ   v ®Ç tc m m kh«ng  Çn  c khaib¸o víi      Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,n Õu  è  èn  u     s v ®Ç t®∙  Þ    b gi¶m  kh«ng  Êp  ¬n  è  èn ®Ç u    ∙ ®¨ng  ý. th h s v   t®   k 2­    Khi t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö,c«ng    öi th«ng    v® l  ty g   b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ® ký  kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬ic«ng    ∙  ¨ng  ý.Néi dung th«ng    å m   ã: n  ty® ® k      b¸o g c a) Tªn    c«ng    è  ¨ng  ý  ty,s ® k kinhdoanh,ngµy  Êp  Êy      c Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh;   b) §Þa    chØ trôsë  Ýnh  ña      ch c c«ng  ty; c)Ngµnh,nghÒ       kinh doanh;   d)  èn  iÒu  Ö  ∙  ¨ng  ý  µ  èn  iÒu  Ö  ¨ng  ý  V ® l®® kvv ® l® k sau      khit¨ng hoÆc   gi¶m; ®)  ä     ÷  ý  µ  ¬ic  ócña  êi®¹idiÖn  H tªn,ch k v n   tr   ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   c«ng  tyhoÆc   ña  µnh    îp danh  îcUû   Òn  i víi   c th viªnh   ®   quy ®è     c«ng    îp danh. tyh   Khi nhËn    th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    Êy    traogi biªn nhËn  µ    nh  µy    ¨ng  ý  v x¸c ®Þ ng ghi ® k thay  æi  èn  iÒu  Ö  µo  ® v® l v b¶n  Ýnh  ch GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho c«ng    ty trong  êih¹n  th   b¶y  µy, ng   kÓ   õngµy  Ën  t  nh th«ng    õtr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. b¸o,tr   ê h   ®Þ t  i 3  n 3­  èi víidoanh  §   nghiÖp  kinh doanh  µnh,  ng nghÒ  ph¶i cã  èn   v ph¸p  ®Þnh,  ×  th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh cÊp      tØnh  chØ  ¨ng  ý  ® k gi¶m  èn  u   v ®Ç t  hoÆc   èn  iÒu  Ö, n Õu   v® l  møc   èn  ¨ng  ý  v® k sau    khi gi¶m  kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    ông  i víi µnh,nghÒ   .   ¸p d ®è    ng   ®ã
 11. 11 §i Ò u    15. Th«ng    ¹m  õng  ¹t®éng b¸o t ng ho   Doanh  nghiÖp  ¹m  õng  ¹t®éng  t ng ho   ph¶i th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n    cho Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  µ  ¬  ®® kvc quan  Õ  t  Êt m êil¨m  µy  íckhit¹m  õng  ¹t®éng. Néi dung  thu Ý nh     ng tr     ng ho      th«ng  b¸o gå m   ã:   c 1­ Tªn doanh nghiÖp,sè  ¨ng  ý   ® k kinh doanh  µ  µy  Êp  Êy    v ng c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh;   2­ §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp  ; 3­ Ngµnh,nghÒ       kinh doanh;   4­  êi h¹n  ¹m  õng  ¹t®éng, ngµy  ¾t  u   µ  µy  Õt  óc thêi Th   t ng ho     b ®Ç v ng k th     h¹n t¹m  õng  ¹t®éng.   ng ho   5­ Lý  t¹m  õng  ¹t®éng.   do  ng ho   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  Ën  nh th«ng b¸o   µ    µo    v ghi v sæ theo dâi.   §i Ò u    16. Thu  åiGiÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    1­  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  kh«ng  Õn  µnh  ¹t ®éng  ti h ho   kinh doanh  trong thêih¹n  ét     m n¨m,  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  k t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh theo    quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti® a  3  121  Ët Doanh  Lu   nghiÖp,th×    Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  öith«ng  g  b¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   Öc    v vi vi ph¹m  µ  cÇu  v yªu  doanh  nghiÖp ph¶iho¹t®éng     kinh doanh    trong thêih¹n  êi    m  l¨m  µy,kÓ   õngµy  ng   t   th«ng b¸o. Sau  êih¹n  êi l¨m  µy, n Õu   th   m  ng   doanh nghiÖp  Én  v kh«ng  ¹t ®éng  ho   kinh doanh, th×      Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  yªu  Çu  êi ®¹idiÖn  c ng     theo ph¸p luËtcña       doanh nghiÖp  n   ôsë  ña  ®Õ tr   c Phßng      ×nh. ®Ó gi¶itr Trêng  îp ngêi® îcyªu  Çu  h    c kh«ng  n,  ×  ®Õ th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cÊp tØnh c«ng  è  b c«ng  khai hµnh      ¹m  ña    vi vi ph c doanh nghiÖp  µ  v thu  åi h  GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   2­  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  õng  ng kinh doanh  ét  m n¨m   ªn tôc  µ   li   m kh«ng  th«ng b¸o  íiPhßng  ¨ng  ý  v  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  theo quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  b  3  121  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, th×    Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh  öi th«ng  g  b¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   Öc    ¹m  µ  v vi vi ph v yªu  Çu  c doanh  nghiÖp  c¸o lýdo  Ò   Öc  ¹m  õng  b¸o      v vi t ng kinh doanh  µ  êi®iÓ m   ¾t    v th   b ®Ç u   Õp tôckinhdoanh. ti       Sau  êih¹n  êil¨m  µy,n Õu  th   m   ng   doanh  nghiÖp  kh«ng      × Phßng  b¸o c¸o,th   ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp    c tØnh    Çu  êi®¹idiÖn  yªu c ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp  n   ôsë  ña phßng ®Ó     ×nh. ®Õ tr   c     gi¶itr Trêng  îp ngêi® îcyªu  Çu kh«ng  n,  × Phßng  ¨ng  ý  h    c  ®Õ th   ® k kinh doanh    cÊp tØnh c«ng  è  b c«ng  khai hµnh      ¹m  ña    vi vi ph c doanh nghiÖp  µ  v thu  åi h  GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   3­ Trêng  îp doanh    h  nghiÖp kh«ng  c¸o vÒ   ¹t®éng  b¸o    ho   kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp  íi v  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  trong hain¨m  ªntiÕp    li     theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  c  3  121  Ët Doanh  Lu   nghiÖp,th×    Phßng  ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp    c tØnh  öith«ng  b»ng    g  b¸o  v¨n b¶n  Ò   Öc    ¹m  µ  v vi viph v
 12. 12 yªu  Çu  c doanh nghiÖp  b¸o c¸o b»ng  v¨n b¶n  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  vt h ho   kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  trong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy      m   ng   t   th«ng    b¸o. Sau  êih¹n  ,  Õu  th   ®ã n doanh  nghiÖp  kh«ng  b¸o    ×  c¸o,th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh c«ng  è  b c«ng  khaihµnh      ¹m  µ    viviph v thu  åi GiÊy  h  chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   4­ Trêng  îp doanh    h  nghiÖp kh«ng  öib¸o    theo  g  c¸o   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  3  Òu  §i 116  Ët Lu Doanh  nghiÖp  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh  trong thêih¹n        s¸u th¸ng,kÓ   õ ngµy  ã  cÇu    t  c yªu  b»ng    v¨n b¶n  theo quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  i® d  3  121  Ët Doanh  Lu   nghiÖp,th×    trong thêih¹n  êi l¨m     m  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  óc thêih¹n  ña    t  k th     c th«ng  lÇn  thø  Êt,Phßng  ¨ng  b¸o    nh   ® ký kinh doanh  Êp    c tØnh  öith«ng  lÇn  haiyªu  Çu  g  b¸o  thø    c doanh  nghiÖp    b¸o c¸o theo quy  nh.     ®Þ Sau    Õt  óc thêih¹n  ña  khik th     c th«ng  b¸o  Çn  l thø    µ   hai m doanh nghiÖp  vÉn kh«ng  ã  c b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n    nh quy  nh,  ×  ®Þ th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh    Çu  êi®¹idiÖn  yªu c ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp  n   ®Õ trôsë  ña    c Phßng      ×nh. ®Ó gi¶itr Trêng  îp ngêi® îcyªu  Çu  h    c kh«ng  n,  ×  ®Õ th Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cÊp tØnh c«ng  è  b c«ng  khai hµnh      ¹m  µ    vi vi ph v thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh.   5­  êng  îp  Tr h Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ph¸t hiÖn    doanh  nghiÖp kinh doanh  µnh, nghÒ   Þ   Ê m,  ×  ng   bc th th«ng b¸o  b»ng    v¨n b¶n    yªu cÇu doanh  nghiÖp  Ê m   ch døt ngay  Öc  vi kinh doanh  µnh, nghÒ   .  Õ u   ng   ®ã N doanh nghiÖp  Én  Õp  ôc  v ti t kinh  doanh  µnh, nghÒ   Þ   Ê m,  ×  ng   bc th Phßng  ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp    c tØnh    åiGiÊy  thu h   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,     ®ång  êith«ng  th   b¸o  íic¸c c¬  v     quan  µ  íc cã  Èm   Òn    ö  lýtheo  nh n   th quy ®Ó x     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   6­  Sau    khi c«ng  è  b c¸c  µnh      ¹m  ña  h vi vi ph c doanh  nghiÖp  theo    quy ®Þnh  ¹    t i kho¶n        vµ  §iÒu  µy, Phßng  ¨ng  ý  c¸c 1, 2, 3, 4  5  n  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  éc  bu doanh  nghiÖp  µm  ñ tôcgi¶i Ó  l th       th theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t i 5  112  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ  v xo¸    tªn doanh  nghiÖp  trong    ¨ng  ý  sæ ® k kinh   doanh. 7­ Trêng  îp c¬    h   quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh    Ön  l    ph¸thi doanh nghiÖp  ã  c hµnh      ¹m  viviph ph¸p  Ët,th×  ùctiÕp  ö  ýtheo  Èm  Òn  îcph¸p  Ët lu   tr   x l  th quy ®  lu   quy  nh  ®Þ hoÆc   th«ng    íi b¸o v   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh ®Ó   ö  ý.     xl C h ¬ n g  IV §¨ng k ý  kinh d o a n h   ® è i v íi é  kinh d o a n h  c¸ th Ó  h §i Ò u    é     17. H kinhdoanh    Ó c¸th 1­  é   H kinh doanh    Ó  m ét    ©n    c¸ th do  c¸ nh hoÆc   é    nh  µm  ñ, h gia ®× l ch   kinh doanh  ¹  ét  a   iÓ m   è  nh,  t im ®Þ ® c ®Þ kh«ng  êng  th xuyªn thuª lao  ng,   ®é   kh«ng  ã  c con  Êu  µ  Þu  d v ch tr¸chnhiÖm     b»ng  µn  é  µis¶n  ña  × nh  i to b t   cm ®è   víi ¹t®éng     ho kinhdoanh.  
 13. 13 2­ Hé     nh    gia ®× s¶n  Êt n«ng,l©m,    xu     ng nghiÖp,lµm  èi vµ  ÷ng  ­   mu   nh ng êi b¸n  µng    h rong,quµ    vÆt, lµm  Þch  ô  ã  nhËp  Êp    d v c thu  th kh«ng ph¶i®¨ng    ký kinh doanh.   §i Ò u    Òn  ¨ng  ý    18. Quy ® k kinhdoanh  TÊt  c«ng  ©n  ÖtNam     tuæi,cã  c¶  d Vi   ®ñ 18    n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y   l  vid s ®Ç ®ñ;    é    nh  u   ã  Òn  ¨ng  ý  c¸c h gia ®× ®Ò c quy ® k kinh doanh    theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Ch ¬ng  µy, trõ nh÷ng  êi cha  µnh  n    ng   th niªn,ngêi bÞ   ¹n  Õ       h ch hoÆc   Þ   Êt  bm n¨ng  ùc   µnh    ©n  ù,ngêi®ang  Þ     l  h vid s    b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ®ang  ph¶ichÊp  µnh  ×nh  ¹ttï   h h ph    hoÆc   Þ  µ   ícquyÒn  µnh  b To ¸n t   h nghª. §i Ò u  19. ×nh  ù  µ  ñ  ôc  ¨ng  ý   Tr t v th t ® k kinh doanh  i  íihé  ®è v   kinh  doanh    Ó c¸th 1­  nh©n   C¸  hoÆc   êi ®¹i diÖn  é   ng     h gia  nh  öi ®¬n   ¨ng  ý  ®× g  ® k kinh  doanh  é  h kinh doanh c¸ thÓ  n        ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i   c huy n  ® Æt  a  iÓ m   ®Þ ® kinhdoanh.   2­ Néi dung  n  ¨ng  ý     ®¬ ® k kinh doanh  é    h kinh doanh    Ó  å m   ã:   c¸th g c a) Hä     ÷  ý  µ  ¬ic  ócña    ©n    tªn,ch k v n   tr   c¸nh hoÆc   idiÖn  é    nh; ®¹   h gia®× b) §Þa  iÓ m     ® kinh doanh;   c)Ngµnh,nghÒ       kinh doanh;   d) Sè  èn    v kinhdoanh;   §èi víinh÷ng  µnh, nghÒ   µ   Ët,ph¸p  Önh, NghÞ   nh     ng   m lu   l   ®Þ quy  nh   ®Þ ph¶i cã    chøng  chØ   µnh  h nghÒ,  ×  Ìm  th k theo  n   ®¬ ph¶i cã    b¶n  sao  îp  Ö  hl chøng chØ  µnh  Ò   ña    ©n  h ngh c c¸nh hoÆc   idiÖn  é    nh. ®¹   h gia®× Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön    c huy kh«ng  îcyªu  Çu  êi®¨ng  ý  ®   c ng   k kinh doanh  ép    n thªm  Êt cø  Êy tê nµo  b   gi     kh¸cngoµihå  ¬      s quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti  nµy. 3­ Trong  êih¹n  th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  n,  ng   t   nh ®¬ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c huyÖn  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho  é  h kinh  doanh    Ó,n Õu  ã      iÒu  Ön  c¸th   c ®ñ c¸c® ki sau  y:®© a)  µnh, nghÒ   Ng   kinh doanh    kh«ng  éc  thu danh  ôc  µnh, nghÒ   Ê m   m ng   c kinhdoanh;   b)  êng  îp  é  Tr h h kinh doanh    Ó  ã    c¸ th c tªn riªng,th×        tªn ®ã kh«ng  îc ®  trïngvíi   ña  é      c h kinh doanh    Ó  ∙ ®¨ng  ý  tªn   c¸th ®   k trongph¹m    Ön;   vihuy c)Nép    Ö  Ý  ¨ng  ý    ®ñ l ph ® k kinhdoanh    theo quy  nh.   ®Þ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön    c huy kh«ng  ã  Òn  ×ho∙n hoÆc   c quy tr     tõ chèi viÖc  ¨ng  ý      ® k kinh doanh cho  é  h kinh doanh    Ó  íibÊt  lý do  c¸ th v   cø    nµo. 4­ Trong  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Êp  Êy  ng   t   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, Phßng  ¨ng  ý      ® k kinh doanh  Êp  Ön  öi b¶n    c huy g  sao  Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  é    h kinh doanh    Ó    c¸th cho  ¬  c quan  Õ  ïng cÊp. thu c  
 14. 14 §i Ò u    êi®iÓ m     20. Th   kinh doanh  Hé   kinh doanh    Ó  ã  Òn  Õn hµnh  ¹t®éng    c¸th c quy ti   ho   kinh doanh    sau    khi ® îc cÊp  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, trõtr ng  îp        ê h kinh doanh      c¸c ngµnh,nghÒ     kinh doanh    ph¶icã  iÒu  Ön.  ® ki §i Ò u    21. §¨ng  ý    æi  éidung  ¨ng  ý    k thay ® n  ® k kinhdoanh  1­    Khi thay ® æi  éidung    n  kinh doanh  ∙  ¨ng  ý,hé    ®® k   kinh doanh    Ó    c¸ th th«ng  néidung  b¸o    thay ® æi  íi   v  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i®∙    c huy n  cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   2­ N Õ u     chuyÓn  a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh    sang  Ën, huyÖn  qu   kh¸c,hé    kinh  doanh    Ó  ép  ¹ GiÊy  c¸ th n l i   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho Phßng  ¨ng  ® ký kinh doanh  Êp  Ön  ∙  cÊp  Êy    c huy ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ    v tiÕn  µnh  ¨ng  ý  h ® k kinh doanh  ¹    ti Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i   c huy n  ® Æt  a  iÓ m   ®Þ ® kinhdoanh  íi.   m 3­ Trêng  îp t¹m  õng    h   ng kinh doanh  õba  ¬ingµy  ëlªn, é    t  m   tr     kinhdoanh  h   c¸  Ó   th th«ng  b¸o  íiPhßng  ¨ng  ý  v  ® k kinh  doanh  Êp  c huyÖn   ¬i cÊp  Êy  n  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  µ  ¬    v c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ý. thu tr     l 4­ KhichÊ m     ¹t®éng     døt ho   kinh doanh,hé      kinh doanh    Ó    c¸th ph¶inép  ¹   l  i GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c huyÖn  ¬ihé  n   kinh doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý.   c¸th ® ® k C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    ö  ýviph¹m 22. X l     1­ C¸n  é, c«ng  b  chøc  ã  µnh    öa  ch vi c quyÒn, h¸ch  Þch, s¸ch  Ôu, d   nhi   g©y  ã  kh kh¨n,phiÒn  µ  i  íitæ    h ®è v   chøc, c¸ nh©n     trong      Õt  Öc  khi gi¶iquy vi ®¨ng  ý  k kinh doanh,trong kiÓm   c¸c néidung  ¨ng  ý        tra      ® k kinh doanh,th×  Þ     b xö  ýkû  Ëttheo quy  nh  ña  l   lu     ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸n  é, c«ng    b  chøc  õ chèicÊp  Êy  t    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  êi cã    iÒu  Ön  ng   ®ñ ® ki hoÆc   Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  êi kh«ng    iÒu  Ön, th×  ú  ng   ®ñ ® ki   tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   t ch   ®é viph m bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp g©y  Öth¹ido  µnh      ¹m  h  thi     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  µy  ©y  ®Þ ti  ng ra,th×    c¸n  é,   b   c«ng chøc  ã  ªnquan  c li   cßn ph¶i båi th ng      ê cho  chøc, c¸ tæ     nh©n  Þ  Öth¹i. b thi   3­  êi cã  ét  Ng   m trong    µnh      ¹m  c¸c h vi vi ph sau  y,  ×  ú  ®© th tu theo  Ýnh  t chÊt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    ®é vi ph m b x ph   ch hoÆc   Þ     b truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt:   a) Kinh    doanh  íih×nh  d  thøc doanh nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng    îp danh,hé  h  tycæ ph   tyh     kinh doanh    Ó  µ     c¸ th m kh«ng  ®¨ng  ý  k kinhdoanh    theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n
 15. 15 b) TiÕp  ôckinh doanh    ∙  Þ     åiGiÊy    t    khi® b thu h   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh;   c) Kª    khaikh«ng    trung thùc,kh«ng  Ýnh        ch x¸c,kh«ng  Þp  êi®¨ng  ý  k th   k thay ® æi  éidung    n  tronghå  ¬  ¨ng  ý    s® k kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp; d) Cè     nh    µis¶n gãp  èn    ý ®Þ gi¸t     v cao  ¬n    Þthùc tÕ; h gi¸tr     ®) Kh«ng  öi b¸o  g  c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m  n   ¬  ®Õ c quan  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh,c¬    quan  Õ hoÆc   öib¸o c¸o kh«ng  thu   g      trungthùc,kh«ng  Ýnh      ch x¸c. §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 23. Hi l     1­ NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  m   ng   t   ban  µnh;nh÷ng  h   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b 2­ Ch ¬ng  NghÞ   nh  µy    IV  ®Þ n thay thÕ    NghÞ   nh  è  H§BT  µy    ®Þ s 66­ ng 02 th¸ng 3    n¨m  1992  ña  éi   ng  é   ëng  vÒ     ©n  µ  ã m   c H   ®å B tr   c¸ nh v nh kinh doanh    cã  èn  Êp  ¬n  èn  v th h v ph¸p  nh  ®Þ quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 221­ H§BT   ngµy  th¸ng7  23    n¨m 1991. C¸  ©n,  ã m   nh nh kinh doanh  ¹t ®éng  ho   theo  NghÞ   nh   è  H§BT   ®Þ s 66­ ngµy  th¸ng 3  02    n¨m  1992  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr kh«ng  ph¶ilµm  ¹ thñ  ôc   li t     ®¨ng  ý  k kinh doanh    quy  nh  ¹  ¬ng  NghÞ   nh  µy,nhng  ã  Òn  ®Þ tiCh IV  ®Þ n  c quy ® æi  Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh  Êy giÊy    l  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. GiÊy      phÐp  kinh doanh  îccÊp    ®  theo  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  th¸ng 3    ®Þ s 66­ ng 02    n¨m 1992  ña  éi  ng  é   ëng  µ   c H ®å B tr m cßn  êih¹n  Öu  ùc,cã    Þ nh GiÊy  th   hi l   gi¸tr   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  i víi é    ®è     kinh doanh    Ó  h   c¸ th theo  quy  nh   ®Þ t¹ NghÞ   nh  µy.   i ®Þ n C¸  ©n  µ  ã m   nh v nh kinh doanh  ¹t®éng    ho   theo NghÞ   nh  è  H§BT   ®Þ s 66­ ngµy  th¸ng 3  02    n¨m 1992  ña  éi ®ång  é   ëng  ang  c H  B tr ® kinh doanh  ¹ 2  a     t i ®Þ   ®iÓ m   ë lªn vµ  êng  tr     th xuyªn  thuª lao  ng    ®é ph¶i lùa  än  ¹  ×nh    ch lo ih doanh  nghiÖp    ¨ng  ý  ®Ó ® k kinh doanh    theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp. 3­ C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh    hh  tycæ ph   nghiÖp   ©n  tnh ®∙  µnh  Ëp  th l theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu c«ng    Ët  ty,Lu Doanh  nghiÖp    ©n  t nh ngµy  th¸ng 12  21    n¨m  1990, LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   C«ng    Ët  öa  æi,    ty,Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu Doanh  nghiÖp    t nh©n  µy  th¸ng6  ng 22    n¨m  1994  kh«ng ph¶ilµm  ñ tôc®¨ng  ý  ¹ .   th     k li §i Ò u    íng dÉn    µnh 24. H   thih C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n   ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  tr B K ho v§ t c tr¸chnhiÖm   íng  Én, tæ    h d   chøc  thi    hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản