Nghị định 107/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định 107/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 107/2002/NĐ-CP về việc quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 107/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107/2002/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 107/2002/N -CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY NNH PH M VI NA BÀN HO T NG H I QUAN; QUAN H PH I H P TRONG PHÒNG, CH NG BUÔN L U, V N CHUY N TRÁI PHÉP HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC VI PH M PHÁP LU T H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh c th ph m vi a bàn ho t ng h i quan; quan h ph i h p gi a cơ quan H i quan v i các cơ quan nhà nư c h u quan, y ban nhân dân các c p, t ch c, cá nhân trong công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. i u 2. Ph m vi a bàn ho t ng h i quan 1. Ph m vi a bàn ho t ng h i quan là khu v c có ranh gi i c th t i khu v c c a khNu ư ng b , ga ư ng s t liên v n qu c t , c ng bi n qu c t , c ng sông qu c t , c ng hàng không dân d ng qu c t , các a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, khu ch xu t, kho ngo i quan, kho b o thu , khu v c ưu ãi h i quan, bưu i n qu c t , các a i m ki m tra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong lãnh th và trên vùng bi n th c hi n quy n ch quy n c a Vi t Nam, tr s doanh nghi p khi ti n hành ki m tra sau thông quan. 2. Ph m vi a bàn ho t ng h i quan khác là khu v c có ranh gi i xác nh t i nh ng nơi có ho t ng xu t khNu, nh p khNu, xu t c nh, nh p c nh c n có ho t ng ki m tra, giám sát, ki m soát c a cơ quan H i quan. i u 3. Nguyên t c ph i h p trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan 1. Cơ quan H i quan và các cơ quan nhà nư c h u quan có thNm quy n trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan ph i t ch c th c hi n theo úng ch c năng, nhi m v , quy n h n mà pháp lu t và Ngh nh này quy nh i v i t ng cơ quan. 2. Trong quá trình th c hi n nhi m v , các cơ quan nhà nư c h u quan có trách nhi m ph i h p v i cơ quan H i quan, h tr b o m t ng lĩnh v c ch có m t cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ch trì th c hi n, tránh sơ h , ch ng chéo, ng th i không c n tr n ho t ng bình thư ng c a các t ch c, cơ quan nhà nư c khác. 3. Trong quá trình ph i h p n u có vư ng m c thì các bên tr c ti p bàn b c, gi i quy t trên cơ s quy nh c a pháp lu t; n u không th ng nh t thì báo cáo lên c p lãnh o tr c ti p c a m i ơn v có bi n pháp gi i quy t. Trư ng h p lãnh o các B , ngành không th ng nh t ư c thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh.
 2. 4. U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m ch o ph i h p ho t ng c a cơ quan H i quan và các cơ quan nhà nư c h u quan khác t i a phương trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. Chương 2: PH M VI C TH NA BÀN HO T NG H I QUAN i u 4. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i khu v c c a khNu ư ng b là các khu v c có ranh gi i xác nh t i m t c a khNu ư ng b trên tuy n biên gi i ư c quy nh t i Ph l c kèm theo Ngh nh này. Trong trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i t ng khu v c c a khNu ư ng b , B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng và y ban nhân dân t nh, thành ph s t i xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 5. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i c a khNu ga ư ng s t liên v n qu c t g m: 1. Khu v c nhà ga s d ng cho các chuy n t u liên v n qu c t i, n; nơi hành khách xu t c nh, nh p c nh; sân ga, khu v c kho hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; 2. B n bãi và các khu v c s d ng cho các chuy n t u ho liên v n qu c t i, n và th c hi n các d ch v v n chuy n hàng hoá ư c xu t khNu, nh p khNu; 3. Nh ng khu v c có các chuy n tàu ho liên v n qu c t chưa làm th t c h i quan, ang ch u s giám sát, ki m soát c a cơ quan H i quan mà di chuy n n m t a i m khác; 4. Nh ng khu v c khác do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a B trư ng B Tài chính. i u 6. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i c a khNu c ng hàng không dân d ng qu c t bao g m: 1. Khu cách ly c a hành khách xu t c nh, nh p c nh; 2. Khu v c sân ga, nhà ga hàng không, nơi i, n c a hành khách xu t c nh, nh p c nh có mang theo hàng hoá, hành lý ư c xu t khNu, nh p khNu ph i làm th t c h i quan; 3. Khu v c c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; 4. Khu v c x p d , chuy n t i, khu v c kho bãi ch a hàng hóa ư c xu t khNu, nh p khNu, quá c nh qua ư ng v n t i hàng không; 5. Khu v c sân t u bay xu t c nh, nh p c nh, qúa c nh; 6. Nh ng khu v c khác do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a B trư ng B Tài chính. i u 7. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i c a khNu c ng bi n, c ng sông qu c t bao g m : 1. Khu v c ngăn cách tính t ư ng ranh gi i phía ngoài c a vùng nư c c ng có hàng hoá ra vào c ng ph i ch u s giám sát h i quan n ranh gi i các c ng c ng, c th g m các kho bãi, c u c ng, nhà xư ng, khu hành chính và d ch v hàng h i, vùng nư c trư c c u c ng, vùng neo u, chuy n t i, vùng tránh bão, vùng nư c c a nhi u c ng g n k nhau và lu ng quá c nh; 2. Khu v c ón tr hoa tiêu vào n c ng và nơi quy nh cho tàu, thuy n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh neo u ch vào c ng bi n, c ng sông qu c t , neo u chuy n t i và các lu ng l ch t các khu v c nói trên vào c ng bi n, c ng sông qu c t ; 3. Nh ng khu v c khác do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a B trư ng B Tài chính. i u 8. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i bưu i n qu c t bao g m: 1. Khu v c thu c bưu i n qu c t ; 2. Khu v c thu c bưu i n và bưu c c ki m quan nơi nh n chuy n thư tín, bưu ki n, bưu phNm, các d ch v chuy n phát nhanh v i nư c ngoài theo Công ư c c a Liên minh bưu chính qu c t và các quy nh v bưu chính c a nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 3. i u 9. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan t i các khu v c ngoài c a khNu có th c hi n qu n lý h i quan là nh ng khu v c có ranh gi i xác nh mà ó ư c làm th t c h i quan, giám sát h i quan, ki m tra th c t hàng hoá, c th g m: 1. Các khu công nghi p, khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, khu kinh t c a khNu, khu thương m i t do, khu v c ưu ãi h i quan; 2. Khu v c c ng n i a (ICD), c ng chuyên dùng, kho ngo i quan, kho b o thu , kho bãi chuyên dùng ch a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh c a các t ch c v n t i kinh doanh và giao nh n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; 3. C a hàng kinh doanh hàng mi n thu trong n i a bán hàng mi n thu cho hành khách xu t c nh, nh p c nh; 4. Khu v c a i m ki m tra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, ho c a i m trưng bày, gi i thi u hàng hóa t m nh p khNu. i u 10. Ph m vi c th a bàn ho t ng h i quan khác 1. Các a bàn ho t ng h i quan khác quy nh t i i u 6 Lu t H i quan là các khu v c trên bi n, trên sông, trên b khi có phương ti n v n t i neo, u, di chuy n v n chuy n hàng hoá ư c xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; hàng hoá, phương ti n v n t i chuy n t i, chuy n c a khNu, quá c nh ang trong quá trình làm th t c h i quan và ch u s ki m tra, giám sát, ki m soát c a cơ quan H i quan. 2. T i các khu v c quy nh t i kho n 1 i u này, cơ quan H i quan ch trì, ch ng th c hi n các bi n pháp nghi p v ki m tra, giám sát, ki m soát; s d ng các phương ti n k thu t ư c trang b phát hi n, ngăn ng a, truy u i, khám xét, i u tra, b t gi , x lý các hành vi buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN H I QUAN, CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C H U QUAN VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG VI C PH I H P PHÒNG, CH NG BUÔN L U, V N CHUY N TRÁI PHÉP HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC VI PH M PHÁP LU T H I QUAN i u 11. N i dung ph i h p phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan g m: 1. Ph i h p trong ho t ng ti p nh n, trao i và x lý thông tin; 2. Ph i h p tu n tra, ki m soát; 3. Ph i h p trong công tác phát hi n, ngăn ch n, i u tra, x lý; 4. Ph i h p ào t o, nâng cao nghi p v ; 5. Ph i h p tuyên truy n ph bi n chính sách, pháp lu t. i u 12. Trách nhi m c a cơ quan ch trì và cơ quan ph i h p 1. Cơ quan ch trì có trách nhi m: a) Quy t nh áp d ng các bi n pháp phát hi n, ngăn ch n, b t gi , i u tra, x lý ho c chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n ti n hành i u tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c hi p ng th c hi n nhi m v c th v i t ng l c lư ng tham gia ph i h p, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a các l c lư ng; c) Khi c n thi t, ư c yêu c u các bên liên quan huy ng l c lư ng, phương ti n ph i h p, h tr th c hi n nhi m v . 2. Cơ quan ph i h p có trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v úng n i dung hi p ng v i cơ quan ch trì; b) T ch c l c lư ng, huy ng phương ti n h tr khi ư c cơ quan ch trì yêu c u.
 4. 3. Th trư ng cơ quan quy nh t i các kho n 1, 2 i u này ch u trách nhi m trư c pháp lu t và c p trên c a mình v m i ho t ng khi ch trì ho c ph i h p th c hi n nhi m v . i u 13. Trách nhi m c th c a cơ quan H i quan và các cơ quan nhà nư c h u quan 1. Cơ quan H i quan các c p a) Trong ph m vi a bàn ho t ng h i quan, cơ quan H i quan các c p có trách nhi m b trí l c lư ng, phương ti n, i u ki n v t ch t th c hi n nhi m v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. Khi nh n ư c tin báo c a cơ quan, t ch c, cá nhân v hành vi buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan thì cơ quan H i quan ph i ti p nh n thông tin, gi bí m t thông tin và ti n hành vi c t ch c ki m tra, ki m soát, i u tra, x lý, ho c ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng i u tra, x lý; b) Ngoài ph m vi a bàn ho t ng h i quan, cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan nhà nư c h u quan, thư ng xuyên tu n tra ki m soát trên các tuy n, a bàn biên gi i và trên các a bàn tr ng i m k p th i phát hi n i tư ng, ư ng dây, nhóm buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan theo ch c năng, nhi m v c a cơ quan H i quan; c) Hàng năm, cơ quan H i quan các c p xác nh m c tiêu, k ho ch, chương trình công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan; ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan H i quan c p trên nh kỳ hàng tháng, quý, năm. C c trư ng C c H i quan a phương ph i báo cáo Ch t ch U ban nhân dân a phương v k t qu th c hi n. T ng c c trư ng T ng c c H i quan xác nh trách nhi m gi a các l c lư ng ch ng buôn l u trong ngành H i quan theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các ơn v ch c năng thu c B Qu c phòng a) Ngoài ph m vi a bàn ho t ng h i quan trên tuy n biên gi i ư ng b , B i Biên phòng ch u trách nhi m ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c th c hi n nhi m v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan; b) Ngoài ph m vi a bàn ho t ng h i quan trên bi n, B i Biên phòng, C nh sát bi n có nhi m v t ch c phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i các l c lư ng ch c năng truy b t buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 3. Cơ quan Công an các c p a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ch u trách nhi m ti n hành các bi n pháp nghi p v phát hi n i tư ng, ư ng dây, nhóm buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan x y ra ngoài ph m vi a bàn ho t ng h i quan; b) Ph i h p, h tr cơ quan H i quan trong công tác i u tra, b t gi , x lý các v án buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan khi ư c cơ quan H i quan yêu c u; c) Ph i h p, h tr cơ quan H i quan ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi ch ng ngư i thi hành công v ; d) Ph i h p, h tr cơ quan H i quan khi có yêu c u b o v i v i ngư i cung c p thông tin v các v buôn l u v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 4. Cơ quan Qu n lý th trư ng a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, tr c ti p ho c ch trì, ph i h p v i cơ quan H i quan phát hi n, ki m tra, x lý hàng hóa nh p l u lưu thông trên th trư ng n i a; b) Ph i h p v i cơ quan H i quan và các cơ quan nhà nư c h u quan trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 5. Các l c lư ng thanh tra, ki m tra, ki m soát chuyên ngành c a cơ quan nhà nư c h u quan trong ph m vi trách nhi m và quy n h n ư c pháp lu t quy nh có trách nhi m ph i h p, h tr cơ quan
 5. H i quan th c hi n công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. i u 14. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Lãnh o, ch o U ban nhân dân các c p t i a phương th c hi n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 2. Ph i h p v i T ng c c H i quan th c hi n các ch trương, bi n pháp c a Chính ph , c a Th tư ng Chính ph , c a ngành H i quan trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. Ch o ph i h p ho t ng c a cơ quan H i quan và các cơ quan nhà nư c h u quan khác t i a phương trong vi c th c hi n nhi m v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 3. xu t và ki n ngh v i Chính ph , v i các B , ngành s a i, b sung cơ ch , chính sách có liên quan n công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan. 4. Ch o x lý nghiêm minh, úng pháp lu t các hành vi buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan x y ra t i a phương. 5. H tr và t o i u ki n trong u tư cơ s v t ch t k thu t ngành H i quan nâng cao kh năng ki m soát vi c th c thi pháp lu t, xây d ng ngành H i quan t ng bư c chính quy, hi n i. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 16. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C PH M VI NA BÀN HO T NG H I QUAN T I C A KH U BIÊN GI I Ư NG B , Ư NG SÔNG, Ư NG BI N (Ban hành kèm theo Ngh nh s 107/2002/N -CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh c th ph m vi a bàn ho t ng h i quan; quan h ph i h p trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t h i quan) I/ T I T NH QU NG NINH RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN 01 C a khNu B c Luân - Tr s làm vi c liên ngành t i B c Luân.
 6. - Các c a hàng kinh doanh hàng mi n thu trong c a khNu. - Bãi ki m tra hàng. - Ranh gi i khu v c c a khNu B c Luân là: + T c u B c Luân v phía Tây n c t m c biên gi i s 6. + T c u B c Luân v phía ông n ng m L c L m thu c xã H i Hoà. + Chi u sâu vào n i a: T ư ng biên gi i n ư ng 18A và hành lang phía Nam ư ng 18A là 500 mét - Tr s làm vi c. - Bãi ki m tra hàng. Khu v c c a khNu Ka - Bên ph i: T bãi ki m tra hàng d c theo sông Ka 02 Long Long n ngã ba Su i Ngu n. - Bên trái: T bãi ki m tra hàng d c theo sông Ka Long n chân c u Ka Long. T i i m thông quan - Toàn b thôn 1 xã Bình Ng c 03 Mũi Ng c - Vùng nư c: Cách b là 1 h i lý. - Khu tr s làm vi c liên ngành - Ng m biên gi i. - Bãi ki m tra hàng. - Ranh gi i khu v c c a khNu Hoành Mô là: 04 C a khNu Hoành Mô + Bên ph i ch n ng Văn thu c xã ng Văn. + Bên trái n u bãi Nà Sa. + Chi u sâu t ranh gi i k trên kéo sâu vào n i a1 km. - Trên ư ng 18C n h t xã Hoành Mô và hành lang m i bên cách ư ng 18C là 1 km - Tr s làm vi c liên ngành. - Bãi ki m tra hàng. - Ranh gi i khu v c c a khNu B c Phong Sinh là: C a khNu B c Phong + Bên ph i n c t m c biên gi i d 13. 05 Sinh + Bên trái n c t m c biên gi i s 14. + Chi u sâu t u ranh gi i k trên kéo sâu vào n i a 1 km. - Trên tuy n t nh l 340 vào sâu 2 km ( n Km 16). 2/ T I T NH L NG SƠN RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN
 7. - Tr s làm vi c t i c a khNu. - C a hàng kinh doanh mi n thu trong nhà c a khNu. - Bãi ki m tra hàng. - Ranh gi i khu v c c a khNu H u Ngh , tính t Km 0 01 C a khNu H u Ngh là: + Bên ph i là 200m sang xã Tân M , huy n Văn Lãng + Bên trái là 200m sang xã B o Lâm, huy n Cao L c. + Chi u sâu vào n i a là 300m ( n ngã ba ư ng vào xã B o Lâm, huy n Cao L c). - Tr s làm vi c t i c a khNu. - C a hàng kinh doanh hàng mi n thu trong nhà c a khNu. - Bãi ki m tra hàng. 02 C a khNu Tân Thanh - Ranh gi i khu v c c a khNu Tân Thanh là: + Bên ph i + Bên trái bãi ki m tra là dãy núi cao. + Chi u sâu vào n i a là 300m ( n khu v c bãi á - Tr m thu phí giao thông hi n nay) - Tr s làm vi c t i c a khNu. - Bãi ki m tra hàng. - Ranh gi i khu v c c a khNu C c Nam là: + Bên ph i là 500m (theo ư ng thác 386 n ư ng 03 C a khNu C c Nam Hang Dê thu c Tân M , huy n Văn Lãng). + Bên trái là 500m ( ư ng 05 + 06 thu c th tr n ng ăng, huy n Cao L c). + Chi u sâu vào n i a là 500m (toàn b a gi i hành chính thôn C c Nam) - Tr s làm vi c t i c a khNu. - Bãi và nhà ki m tra hàng hoá trong c a khNu. - Ranh gi i khu v c c a khNu Chi Ma là: 04 C a khNu Chi Ma + Bên ph i là 1 km ( n khu v c thôn Nà Phát, x Yên Khoái - M c 45). + Bên trái là 500 m ( n khu v c i Hin Khao). + Chi u sâu vào n i a là 500 m ( n h t a gi i hành chính thôn Chi Ma - Tr m thu phí giao thông hi n nay). - Tr s làm vi c t i khu v c nhà ga ng ăng. C a khNu ga xe l a liên - Ranh gi i khu v c c a khNu H u Ngh là: 05 v n qu c t ng ăng T ga xe l a ng ăng l y bán kinh xung quanh khu v c ga ư ng s t là 300m Hi n nay ã rút l c lư ng H i quan, giao huy n Tràng 06 C a khNu Bình Nghi inh m nhi m.
 8. 3 T I T NH CAO B NG RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Tr c chính c a c a khNu là cây c u n i li n gi a Tà Lùng (Qu ng Hoà - Vi t nam) và Thu KhNu (Long Châu - Trung Qu c). - Ranh gi i khu v c c a khNu Tà Lùng là: 01 C a khNu Tà Lùng + Bên ph i là 2 km ( n to 84650 - 61400). + Bên trái là 4 km ( n to 88500 - 63000). + Chi u sâu vào n i a là 4 km 5 ( n to 88500 - 61000). - Tr c chính c a c a khNu là con ư ng qua c nh m c 94 n i li n hai bên Hùng Qu c (Trà Lĩnh - Vi t Nam) và Long Bang (Tr nh Tây - Trung Qu c). - Ranh gi i khu v c c a khNu Trà Lĩnh là: 02 C a khNu Trà Lĩnh + Bên ph i là 1 km 5 ( n làng B n Hía). + Bên trái là 3 km ( n t o 29300 - 34300). + Chi u sâu vào n i a là 3 km 5 ( n làng T ng Moòng). - Tr c chính c a c a khNu là con ư ng qua c nh m c 114 n i li n hai bên Sóc Hà (Hà Qu ng - Vi t Nam) và Bình Mãng (Nà Po - Trung Qu c). 03 C a khNu Sóc Giang - Ranh gi i khu v c c a khNu Sóc Giang là: + Bên ph i là 2 km ( n làng Nà Phai) + Bên trái là 1 km ( nlàng Côc Ngh u) + Chi u sâu vào n i a là 3 km ( n Háng Cáu). - Tr c chính c a c a khNu là con ư ng qua c nh m c 72 n i li n hai bên Ng c Khuê (Trùng Khánh - Vi t Nam ) và Nh c Vũ (Tr nh Tây - Trung Qu c). 04 C a khNu Pò Peo - Ranh gi i khu v c c a c a khNu Pò Peo là: + Bên ph i là 3 km ( n m c 74 - B s ng Quây Sơn). + Bên trái là 1 km ( n m c 73). + Chi u sâu vào n i a là 4 km ( n làng Khưa Hoi). - Tr c chính c a c a khNu là con ư ng qua c nh m c 32 n i li n hai bên Th Hoa (H Lang - Vi t Nam) và Khoa Giáp (Long Châu - Trung Qu c). 05 C a khNu Bí Hà - Ranh gi i khu v c c a khNu Bí Hà là: + Bên ph i là 3 km 1 ( n m c 30 - làng C c Nh n). + bên trái là 2 k 1 ( n m c 34 - làng Pò Mãn) + Chi u sâu vào n i a là 2 km 5 ( nlàng T ng Nưa) 06 C a khNu Lý Vãn - Tr c chính c a c a khNu là con ư ng qua c nh m c
 9. 49 n i li n hai bên Lý Qu c (H Lang - Vi t Nam) và Th ch Long ( i Tân - Trung Qu c) - Ranh gi i khu v c c a khNu Lý Vãn là: + Bên ph i là 500 m ( n m c 49 - làng Lũng P u). + Bên tráilà 3 km ( n làng N m T c). + Chi u sâu vào n i a là 2 km ( n làng B n Khoòng). 4. T I T NH HÀ GIANG RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Thanh Thu , tính t a i m làm th t c h i quan là: 01 C a khNu Thanh Thu + Bên ph i n mép nư c sông Lô + Bên trái là 500 m + Chi u sâu vào n i a là 3 km. - Ranh gi i khu v c c a khNu Phó B ng, tính t a i m làm th t c h i quan là: 02 C a khNu Phó B ng + Bên ph i là 400 m + Bên trái là 400 m Chi u sâu vào n i a là 2 km. - Ranh gi i khu v c c a khNu Săm Pun, tính t a i m làm th t c h i quan là: 03 C a khNu Săm Pun + Bên ph i là 400 m + Bên trái là 400 m Chi u sâu vào n i a là 3 km. - Ranh gi i khu v c c a khNu Xín M n, tính t a i m làm th t c h i quan là: 04 C a khNu Xín M n + Bên ph i là 200 m + Bên trái là 200 m + Chi u sâu vào n i a là 1km 5. T I T NH LÀO CAI: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - T ranh gi i trên câu H Ki u II thu c a ph n Vi t Nam vào sâu trong n i a trong ph m vi hàng rào b o 01 C a khNu Lào Cai v c a khu v c c a khNu chính. - Ranh gi i khu v c c a khNu Lào Cai là:
 10. + Bên ph i là 5 km 5 (tính t u c u H Kiêu II, to 89050-94000 n Km6 Na Mo B n QuNn thu c xã B n Phi t, huy n B o Th ng, to 89900-98400). + Bên trái là t u c u C c L u, to 88600-94450 n c u H Ki u II thu c a gi i hành chính phư ng Duyên H i. Toàn b khu v c trong ph m vi c a hai u ghi c a ga C a khNu Ga ư ng 02 và khu v c tư ng rào trong Ga Lào Cai, to 87000- s t LVQT Lào Cai 95600. - Ranh gi i khu v c c a khNu Mư ng Khương là: + Bên ph i là 500 m C a khNu Mư ng + Bên trái là 500 m 03 Khương + Chi u sâu vào n i a 12 km, vào n ngã ba Mã Tuy n và xã Mư ng Khương, to 16300-08750. - Toàn b a gi i hành chính c a xã Mư ng Khương. 6. T I T NH LAI CHÂU VÀ SƠN LA RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN C a khNu Ma Lu Là khu v c biên gi i (bao g m c ph n sông N m Na) 01 Thàng thu c xã Ma Li Pho, huy n Phong Th 02 C a khNu Pa Thơm Là khu v c biên gi i xã Pa Thơm, huy n i n Biên - Ranh gi i khu v c c a khNu Tây Trang, tính t c a khNu là: + Bên ph i là 3 km. 03 C a khNu Tây Trang + Bên trái là 3 km. + Chi u sâu vào n i a d c ttheo tr c ư ng qu c l 279 là h t a bàn biên gi i xã Na Ư, huy n i n Biên (t c t Km0 n Km12) C a khNu Chi ng Là toàn b a gi i hành chính xã Chi ng Khương, 04 Khương huy n Sông Mã - Ranh gi i khu v c c a khNu Pa Háng, tính t Tr m Ki m soát liên h p c a khNu là: C a khNu Pa Háng (d + Bên ph i là 3 km 05 ki n i tên thành c a khNu Loóng S p) + Bên trái là 3 km. + Chi u sâu vào n i a là 10 km ( n tr s UBND xã Loóng S p, huy n M c Châu). 7. T I T NH THANH HOÁ
 11. RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Na Mèo, tính t gi a c u Na Mèo là: + Bên ph i là 300 m (B n Na Mèo). 01 C a khNu Na Mèo + Bên trái là 300 m (giáp chân i Qu ). + Chi u sâu vào n i a n Km 79 trên tr c ư ng 217 (thu c xã Na Mèo). 8. T I T NH NGH AN RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu N m C n là: + Bên ph i là 1 km. 01 C a khNu N m C n + Bên trái là 1 km. + Chi u sâu vào n i a là 5 km d c theo ư ng qu c l 7 9. T I T NH HÀ TĨNH: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu C u Treo, tính t m c N1 là: + Bên ph i là 650 m 01 C a khNu C u Treo + Bên trái là 650 m + Chi u sâu vào n i a là 6 km theo tr c ư ng qu c l 8 A (thu c xã Kim Sơn) 10. T I T NH QU NG BÌNH RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN Trong ph m vi hàng rào ã ư c xác nh t i khu v c Tr m Ki m soát liên ngành c a khNu Cha Lo - Ranh gi i khu v c c a khNu Cha Lo là: + Bên ph i là 500 m 01 C a khNu Cha Lo + Bên trái là 500 m + Chi u sâu vào n i a là 5 km theo 12 A ( n Km 37) thu c khu v c B n Cha Lo, xã Dân Hoá, huy n Minh Hoá, t nh Qu ng Bình 11. T I T NH QU NG TRN:
 12. RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - a gi i hành chính c a th tr n Lao B o, xã Tân Thành, xã Tân Long thu c huy n Hư ng Hoá - a gi i hành chính c a các xã Tân L p, Tân Liêu, 01 C a khNu Lao B o Tân H p và th tr n Khe Sanh. - a gi i hành chính c a xã Dakrông thu c huy n Dakrông. - a gi i hành chính c a các xã: A Bung, A Ngo, Tà 02 C a khNu La Lay R t thu c huy n Dakrông 12/ T I T NH GIA LAI VÀ KON TUM: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu 18, tính t barie c a khNu là: + Bên ph i là 1 km 01 C a khNu 18 + Bên trái là 1 km + Chi u sâu vào n i a là h t a ph n xã B Y, huy n Ng c H i, t nh Kon Tum - Ranh gi i khu v c c a khNu 19, tính t barie c a khNu là: + Bên ph i là 1 km 02 C a khNu 19 + Bên trái là 1 km. + Chi u sâu vào n i a là h t a ph n xã IaDon, huy n c Cơ, t nh Gia Lai 13. T I T NH C L C: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Buprăng, tính t c u biên gi i (Km 0 là: + Bên ph i là n to 62.950 - 52.850. 01 C a khNu Buprăng + Bên trái là n ngã ba su i ăkHuýt v i su i ăkDan - to 63.000 - 49.000. + Chi u sâu vào n i a là song song qu c l 14 C n c u ăkHuýt - to 57.950 - 50.500 02 C a khNu ăkPơ - Ranh gi i khu v c c a khNu cPơ, tính t c u biên
 13. gi i ăk am (Km 0)là: + Bên ph i là n ngã ba su i ăkPơ, v i su i ăk am có to 77.180-79.310. + Bên trái là n ngã ba su i ăkSong có to 69.480 - 78.200. + Chi u sâu vào n i a theo hư ng n Biên Phòng 759 ( n 7) n qu c l 14 A t i to 76.000 - 82.440; theo hư ng "H chay" n qu c l 14 A t i to 69.500 - 80.250. 14. T I T NH BÌNH DƯƠNG VÀ BÌNH PHƯ C: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Hoa Lư, tính theo tim ư ng qu c l 13 t i c a khNu là: + Bên ph i là 300 m 01 C a khNu Hoa Lư + Bên trái là 300 m + Chi u sâu vào n i a là 2 km - a gi i hành chính hai xã L c T n và L c hoà huy n L c Ninh - Ranh gi i khu v c c a khNu Hoàng Di u, tính theo tim ư ng T 748 t i c a khNu là: + Bên ph i là 300 m 02 C a khNu Hoàng Di u + Bên ph i là 300 m + Chi u sâu vào n i a là 2 km. - a gi i hành chính xã Hưng Phư c huy n L c Ninh 15. T I T NH TÂY NINH RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu tính theo tim ư ng t i Các c a khNu biên gi i nơi làm vi c c a H i quan c a khNu là: 01 ư ng b thu c t nh + Bên ph i là 500 m Tây Ninh + Bên trái là 500 m +Chi u sâu vào n i a là 1 km 16. T I T NH LONG AN TT TÊN C A KH U RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I
 14. QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Bình Hi p, tính t Tr m Ki m soát c a khNu (H i quan - Biên phòng) là: + Bên ph i l 1 km ( n to 98000-03100) 01 C a khNu Bình Hi p + Bên trái là 500 m ( n to 98050 - 01750). + Chi u sâu vào n i a là 2 km ( n to 96000- 03150, 96400-01350) thu c xã Bình Hi p, huy n M c Hoá - Ranh gi i khu v c c a khNu M Quý Tây, tính t tr m ki m soát c a khNu (H i qua - biên phòng) là: + Bên ph i là 1 km ( n to 09200-26750). 02 C a khNu M Quý Tây + Bên trái là 1 km ( n to 07350-25800) + Chi u sâu vào n i a là 1 km ( n to 07150- 26850, 08900-27750) thu c xã M Quý Tây, huy n c Hu - Ranh gi i khu v c c a khNu Hưng i n, tính t tr m Ki m soát c a khNu (H i quan - biên phòng ) là: + Bên ph i là 1 km ( n to 19450-85450). 03 C a khNu Hưng i n + Bên trái là 500 km ( n to 19050-84000) + Chi u sâu vào n i a là 1 km 5 ( n to 18200- 86050, 17750-84750) thu c xã Hưng i n A, huy nVĩnh Hưng. 17. T I T NH NG THÁP: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - C ng ng Tháp (thư ng g i là c ng Tr n Qu c To n), g m: + Kho, bãi, c u c ng, nhà xư ng, khu hành chính và d ch v (g i chung là vùng t c ng). Vùng t c ng ư c bao b c b i hàng rào cách ly v i khu v c bên ngoài. C a khNu c ng ng + Vùng nư c trư c c u c ng: bao g m t c u c ng n Tháp (bao g m c ng b sông phía i di n thu c xã M Hi p, huy n Ch 01 ng Tháp và khu M i. chuy n t i Sa éc) + Nơi có t u, thuy n xu t c nh, nh p c nh neo u làm (C ng sông qu c t ) th t c h i quan (thu c khu v c qu n lý c a C ng v ng Tháp): T v trí neo u n hai bên b sông Ti n và tr lên thư ng lưu, xuôi xu ng h lưu Sông Ti n 2 km, tr xu ng h lưu Sông Ti n 2 km. - Khu v c chuy n t i Sa éc. + Khu C c a khu công nghi p Sa éc.
 15. + Vùng nư c trư c c u c ng: tính t c u c ng n b sông i di n, và t phao s 01 n phao s 04. + T hàng rào khu C khu công nghi p Sa éc tr lên thư ng lưu Sông Ti n 1 km, và tr xu ng h lưu Sông Ti n 1 km - Ranh gi i khu v c c a khNu Thư ng Phư c, tính t tr s H i quan c a khNu là: C a khNu Thư ng + n gi a dòng Sông Ti n phía i di n. 02 Phư c + Theo hư g ông - Nam 1 km (ch y d c theo ư ng biên gi i qu c gia). + Chi u sâu vào n i a (v hư ng Nam) là 1 km - Ranh gi i khu v c c a khNu Dinh Bà, tính t Tr m tr c ki m tra hàng hoá xu t nh p khNu là: + n b sông (sông S H ) phía Campuchia. 03 C a khNu Dinh Bà + V phía ông - B c 1 km. + V phía Tây - Nam 1 km + V hư ng ông - Nam 1 km - Ranh gi i khu v c c a khNu Thông Bình, tính t tr s H i quan c a khNu là: + n biên gi i trên Sông S h . 04 C a khNu Thông Bình + V phía ông n ranh gi i t nh Long An (kho ng 300 mét) + V phía Tây là km + V phía Nam là 1 km - Ranh gi i khu v c c a khNu S Thư ng, tính t tr s H i quan c a khNu là: + n biên gi i trên sông S Thư ng. 05 C a khNu S Thư ng + V phía ông - Nam là 1km. + V phía Tây - Nam là 1 km + V phía Nam là 1 km 18/T I T NH AN GIANG: RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Vĩnh Xương là: + Khu v c neo t u thuy n xu t nh p c nh b nam Sông Ti n (v i chi u r ng t b Nam ra gi a sông 01 C a khNu Vĩnh Xương 1.000 mét và chi u sâu vào n i a là 1.500 mét). + Toàn b khu v c xã biên gi i Vĩnh Xương (v i chi u dài ư ng biên là 4.000 mét và chi u sâu vào n i a là 4.000 mét)
 16. + Toàn b khu v c xã biên gi i Phú L c (v i chi u dài ư ng biên là 2.200 mét và chi u sâu vào n i a là 8.500 mét). + Tuy n ư ng quá c nh theo ư ng qua ư ng Sông Ti n theo Hi p nh ã ký k t gi a Vi t Nam v i Campu chia. - Ranh gi i khu v c c a khNu ng c là: + Các p: Phú Thành, Phú L i, Phú Hoà, Phú Th nh, 02 C a khNu ng c Phú Hi p thu c xã Phú H u. + Các p: 1, 2, 3, 4 thu c xã Qu c Thái. - Ranh gi i khu v c c a khNu Khánh Bình là: 03 C a khNu Khánh Bình + Toàn b a gi i hành chính c a 2 xã: Khánh Bình và Khánh An - Ranh gi i khu v c c a khNu B c ai, tính t a i m ki m tra t i c a khNu là: + Bên ph i kho ng 2 km 5 (là cu i p 3 xã Nhơn H i giáp ranh u p 4 xã Khánh Bình). 04 C a khNu B c ai + Bên trái kho ng 1 km (là u áp 1 xã Nhơn H i ráp gianh cu i p 3 xã Phú H i). + Chi u sâu vào n i a kho ng 3 km (là giáp ranh xã Qu c Thái) - Ranh gi i khu v c c a khNu Vĩnh H i ông là: C a khNu Vĩnh H i + G m các p 1, 2, 3, 4 thu c xã Vĩnh H i ông - 05 ông huy n An Phú. + G m các p 1, 2, 3 thu c xã Phú H i - huy n An Phú. - Ranh gi i khu v c c a khNu T nh Biên, tính t tr s làm vi c c a c a khNu là: + Bên ph i dài 5 km v hư ng xã Nhơn Hưng 06 C a khNu T nh Biên + Sang trái dài 7 km v hư ng xã An Nông + Chi u sâu vào n i a là 7 km + G m a gi i hành chính các xã: Xuân Tô, An Nông, An Phú và Nhơn Hưng Khu v c th xã Châu Toàn b a gi i hành chính 2 xã: Vĩnh T và Vĩnh 07 c Ngươn 19/ T I T NH KIÊN GIANG RANH GI I NA BÀN HO T NG C A H I TT TÊN C A KH U QUAN - Ranh gi i khu v c c a khNu Xa Nía, tính t c a khNu 01 C a khNu Xà Nía` biên gi i là: + Bên ph i là 2 km 5 ( n núi á d ng).
 17. + Bên trái là 1 km 5 ( n sát b bi n, c t m c s "O") + Chi u sâu vào n i a là 2 km 7 (ngã ba i Bà Lý).
Đồng bộ tài khoản