Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
441
lượt xem
78
download

Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, nghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung § iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) vÒ tiÒn l¬ng. §iÒu 2. Theo §iÒu 2 vµ §iÒu 3 cña Bé luËt Lao ®éng, ®èi t îng vµ ph¹m vi ¸p dông tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ ng êi lao ®éng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau ®©y: 1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n - íc; 2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; 3. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; 4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; 5. §¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ; 6. Hîp t¸c x·, trang tr¹i, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng; 7. C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã sö dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ nªu trªn gäi t¾t lµ doanh nghiÖp, c¬ quan.
  2. 2 § iÒu 3. Theo §iÒu 4 cña Bé luËt Lao ®éng, ®èi t îng vµ ph¹m vi kh«ng ¸p dông tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy gåm: 1. Nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng ¸p dông Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 2. Nh÷ng ngêi thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ho¹t ®éng theo Quy chÕ cña tæ chøc ®ã. 3. X· viªn hîp t¸c x· theo LuËt Hîp t¸c x·. 4. SÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ viªn chøc lµm viÖc kh«ng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong lùc lîng vò trang. Ch¬ng II l¬ng tèi thiÓu, hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng §iÒu 4. 1. Møc l¬ng tèi thiÓu theo §iÒu 56 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ kho¶n 3 §iÒu 132 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung lµ møc l¬ng ®îc quy ®Þnh trªn c¬ së cung cÇu lao ®éng, kh¶ n¨ng kinh tÕ vµ chØ sè gi¸ sinh ho¹t theo tõng thêi kú. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, sau khi lÊy ý kiÕn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, ®¹i diÖn cña ngêi sö dông lao ®éng vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, tr×nh ChÝnh phñ c«ng bè møc l¬ng tèi thiÓu chung; møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, c¸c c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. 2. Tïy theo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh, cho phÐp doanh nghiÖp, c¬ quan ¸p dông møc l ¬ng tèi thiÓu cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. §iÒu 5. Theo §iÒu 57 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ ®Þnh møc lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Nguyªn t¾c x©y dùng thang l¬ng, b¶ng l¬ng. a) Thang l¬ng, b¶ng l¬ng ®îc x©y dùng cho lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh theo c«ng viÖc vµ ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o; b) Béi sè cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng lµ hÖ sè møc l¬ng cao nhÊt cña ng- êi lao ®éng cã tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô cao nhÊt so víi ngêi cã tr×nh ®é thÊp nhÊt; c) Sè bËc cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng phô thuéc vµo ®é phøc t¹p qu¶n lý, cÊp bËc c«ng viÖc ®ßi hái. Kho¶ng c¸ch cña bËc l¬ng liÒn kÒ ph¶i b¶o ®¶m khuyÕn khÝch n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô, c¸c tµi n¨ng, tÝch luü kinh nghiÖm;
  3. 3 d) Møc l¬ng bËc 1 cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng ph¶i cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh. Møc l¬ng cña nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm ph¶i cao h¬n møc l ¬ng cña nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng. 2. Nguyªn t¾c x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng: a) §Þnh møc lao ®éng ®îc x©y dùng trªn c¬ së cÊp bËc c«ng viÖc vµ phï hîp víi cÊp bËc c«ng nh©n; b¶o ®¶m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ vµ b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn lao ®éng; b) Møc lao ®éng quy ®Þnh lµ møc trung b×nh tiªn tiÕn, b¶o ®¶m sè ®«ng ngêi lao ®éng thùc hiÖn ®îc mµ kh«ng ph¶i kÐo dµi qu¸ thêi gian lµm viÖc tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Møc lao ®éng míi hoÆc ®îc söa ®æi, bæ sung ph¶i ®îc ¸p dông thö tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng, sau ®ã míi ®îc ban hµnh chÝnh thøc. 3. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng thang l ¬ng, b¶ng l- ¬ng, ®Þnh møc lao ®éng theo c¸c nguyªn t¾c trªn, sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së vµ ph¶i c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp, c¬ quan. Thang l¬ng, b¶ng l¬ng ph¶i ®îc ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan ®Æt trô së chÝnh. 4. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sau khi lÊy ý kiÕn cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh thang l¬ng, b¶ng l¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp nhµ níc; híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng thang l- ¬ng, b¶ng l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng vµ Quy chÕ tr¶ l ¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp, c¬ quan. §iÒu 6. Thang l¬ng, b¶ng l¬ng cña doanh nghiÖp, c¬ quan ¸p dông lµm c¬ së ®Ó: 1. Tho¶ thuËn tiÒn l¬ng trong ký kÕt hîp ®ång lao ®éng; 2. X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ; 3. §ãng vµ hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Tr¶ l¬ng ngõng viÖc vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng; 5. Gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi kh¸c theo tho¶ thuËn cña hai bªn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. Ch¬ng III chÕ ®é tr¶ l¬ng, tiÒn thëng
  4. 4 § iÒu 7. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo §iÒu 58 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. TiÒn l¬ng theo thêi gian ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, cô thÓ nh sau: a) TiÒn l¬ng th¸ng ®îc tr¶ cho mét th¸ng lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng; b) TiÒn l¬ng tuÇn ®îc tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng nh©n víi 12 th¸ng vµ chia cho 52 tuÇn; c) TiÒn l¬ng ngµy ®îc tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc tiªu chuÈn trong th¸ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ doanh nghiÖp, c¬ quan lùa chän, nh ng tèi ®a kh«ng qu¸ 26 ngµy; d) TiÒn l¬ng giê ®îc tr¶ cho mét giê lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i §iÒu 68 cña Bé luËt Lao ®éng. 2. TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo sè l - îng, chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra. 3. TiÒn l¬ng kho¸n ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh. 4. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn ngêi sö dông lao ®éng tr¶ l¬ng theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. §iÒu 8. Trêng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 59 cña Bé luËt Lao ®éng lµ nh÷ng trêng hîp do thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, kho¶n 1 §iÒu 38 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung mµ ngêi sö dông lao ®éng ®· t×m mäi biÖn ph¸p nh ng kh«ng kh¾c phôc ®îc th× ®îc phÐp tr¶ l¬ng chËm, nhng kh«ng qu¸ mét th¸ng vµ ph¶i ®Òn bï cho ngêi lao ®éng nh sau: 1. NÕu thêi gian tr¶ l¬ng chËm díi 15 ngµy, th× kh«ng ph¶i ®Òn bï. 2. NÕu thêi gian tr¶ l¬ng chËm tõ 15 ngµy trë lªn, th× ph¶i ®Òn bï mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊt b»ng sè tiÒn tr¶ chËm nh©n víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n cña ng©n hµng th ¬ng m¹i, n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan më tµi kho¶n giao dÞch th«ng b¸o t¹i thêi ®iÓm tr¶ l¬ng. §iÒu 9. ViÖc khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng theo kho¶n 1 §iÒu 60 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: C¨n cø vµo sè tiÒn l¬ng hµng th¸ng ngêi lao ®éng nhËn ®îc sau khi ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (nÕu cã), ngêi sö dông lao ®éng khÊu trõ dÇn nh÷ng kho¶n ®· t¹m øng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12, §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ kho¶n båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 cña Bé luËt Lao ®éng.
  5. 5 § iÒu 10. ViÖc tr¶ l¬ng khi ngêi lao ®éng lµm thªm giê, lµm viÖc vµo ban ®ªm theo §iÒu 61 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. NÕu tr¶ l¬ng theo thêi gian, th× ngêi lao ®éng ®îc tr¶ l¬ng lµm thªm giê khi lµm thªm ngoµi giê tiªu chuÈn. 2. NÕu tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm, l¬ng kho¸n, th× ngêi lao ®éng ®îc tr¶ l- ¬ng lµm thªm giê khi ngêi sö dông lao ®éng cã yªu cÇu lµm thªm sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc ngoµi sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc lµm trong giê tiªu chuÈn. 3. Ngêi lao ®éng lµm thªm giê nãi t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy ® îc tr¶ l¬ng lµm thªm giê theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn l¬ng thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lµm nh sau: a) Vµo ngµy thêng, Ýt nhÊt b»ng 150%; b) Vµo ngµy nghØ hµng tuÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña Bé luËt Lao ®éng, Ýt nhÊt b»ng 200%; c) Vµo ngµy lÔ, ngµy nghØ cã hëng l¬ng quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 73, 74, 75 vµ 78 cña Bé luËt Lao ®éng, Ýt nhÊt b»ng 300%. 4. Ngêi lao ®éng lµm viÖc vµo ban ®ªm quy ®Þnh t¹i §iÒu 70 cña Bé luËt Lao ®éng, th× ®îc tr¶ thªm Ýt nhÊt b»ng 30% tiÒn l¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn l¬ng cña c«ng viÖc ®ang lµm vµo ban ngµy. NÕu lµm thªm giê vµo ban ®ªm, th× ngêi lao ®éng cßn ®îc tr¶ tiÒn l¬ng lµm thªm giê. 5. TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng khi lµm thªm giê, lµm viÖc vµo ban ®ªm ®îc tÝnh t¬ng øng víi h×nh thøc tr¶ l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 11. ViÖc thëng cho ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp theo §iÒu 64 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc, c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp trÝch lËp quü khen thëng tõ lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó th ëng cho ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. Møc trÝch lËp quü khen thëng thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2. §èi víi doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng thëng cho ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng, tháa íc lao ®éng tËp thÓ mµ hai bªn ®· tháa thuËn. 3. C¸c doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh Quy chÕ th ëng ®Ó thùc hiÖn ®èi víi ngêi lao ®éng sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së. Quy chÕ thëng ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp.
  6. 6 § iÒu 12. ViÖc t¹m øng tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng theo kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 67 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Khi b¶n th©n hoÆc gia ®×nh ngêi lao ®éng gÆp khã kh¨n th× ngêi lao ®éng ®îc t¹m øng tiÒn l¬ng nhng Ýt nhÊt b»ng 1 th¸ng l¬ng. C¸ch tr¶ tiÒn l¬ng t¹m øng do hai bªn tháa thuËn, nh ng kh«ng ®îc tÝnh l·i ®èi víi sè tiÒn t¹m øng nµy. 2. Khi ngêi lao ®éng ph¶i t¹m thêi nghØ viÖc ®Ó lµm nghÜa vô c«ng d©n tõ mét tuÇn trë lªn, th× ngêi lao ®éng ®îc t¹m øng tiÒn l¬ng t¬ng øng víi sè ngµy t¹m thêi nghØ viÖc vµ ®îc khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. §iÒu 13. ViÖc t¹m øng tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam theo kho¶n 3 §iÒu 67 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam do vi ph¹m cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng th× trong thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam, hµng th¸ng ngêi lao ®éng ®îc ngêi sö dông lao ®éng t¹m øng 50% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng cña th¸ng tríc liÒn kÒ, gåm tiÒn l- ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã). 2. Khi hÕt h¹n t¹m gi÷, t¹m giam, nÕu do lçi cña ngêi lao ®éng th× ngêi lao ®éng kh«ng ph¶i hoµn tr¶ kho¶n tiÒn l¬ng ®· t¹m øng theo kho¶n 1 §iÒu nµy. NÕu do lçi cña ngêi sö dông lao ®éng, th× ng êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ ®Çy ®ñ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng vµ tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho ngêi lao ®éng trong thêi gian bÞ t¹m gi÷, t¹m giam; nÕu do lçi cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, th× c¬ quan nµy ph¶i hoµn tr¶ cho ngêi sö dông lao ®éng sè tiÒn l¬ng ®· t¹m øng cho ngêi lao ®éng theo kho¶n 1 §iÒu nµy vµ båi thêng cho ngêi lao ®éng sè tiÒn l¬ng cßn l¹i, tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi gian bÞ t¹m gi÷, t¹m giam theo møc l¬ng ghi trong hîp ®ång lao ®éng. 3. Ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam do vi ph¹m kh«ng liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng th× ngêi sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i t¹m øng tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng. §iÒu 14. 1. TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng nghØ hµng n¨m, nghØ ngµy lÔ, nghØ vÒ viÖc riªng cã hëng l¬ng ®îc tÝnh theo l¬ng thêi gian, b»ng tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng cña th¸ng tríc liÒn kÒ gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã) chia cho sè ngµy lµm viÖc tiªu chuÈn trong th¸ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ doanh nghiÖp, c¬ quan lùa chän nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 26 ngµy, nh©n víi sè ngµy ®îc nghØ theo quy ®Þnh. 2. Trong mét ca lµm viÖc, nÕu ngõng viÖc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 62 cña Bé luËt Lao ®éng tõ 2 giê trë lªn, th× ®îc tr¶ l¬ng ngõng viÖc theo §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh nµy.
  7. 7 § iÒu 15. TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh c¸c chÕ ®é trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm, båi thêng do ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tr¸i ph¸p luËt, båi thêng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng, ®îc tÝnh b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tríc khi sù viÖc x¶y ra, gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã). §iÒu 16. TiÒn l¬ng ®îc tr¶ trong thêi gian nghØ theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 53, 62 vµ §iÒu 92 cña Bé luËt Lao ®éng lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng cña th¸ng tríc liÒn kÒ vµ ®îc tÝnh t¬ng øng víi c¸c h×nh thøc tr¶ l- ¬ng theo thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng IV mét sè quy ®Þnh kh¸c §iÒu 17. Ngêi häc nghÒ, tËp nghÒ theo kho¶n 2 §iÒu 23 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm, th× ®îc tr¶ l¬ng. Møc l¬ng do hai bªn tháa thuËn nhng kh«ng thÊp h¬n 70% ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng hoÆc tiÒn l- ¬ng cña ngêi lao ®éng cïng lµm c«ng viÖc ®ã. Trêng hîp kÐo dµi thêi gian häc nghÒ, tËp nghÒ so víi cam kÕt trong hîp ®ång häc nghÒ, tËp nghÒ, th× ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ ®ñ tiÒn l- ¬ng theo c«ng viÖc cho ngêi häc nghÒ, tËp nghÒ.
  8. 8 § iÒu 18. Lao ®éng n÷ quy ®Þnh t¹i §iÒu 111 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu cïng lµm c«ng viÖc nh lao ®éng nam, th× ®îc tr¶ l¬ng nh nhau. §iÒu 19. Lao ®éng cha thµnh niªn quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu cïng lµm c«ng viÖc nh lao ®éng thµnh niªn, th× ®îc tr¶ l- ¬ng nh nhau. §iÒu 20. Lao ®éng lµ ngêi cao tuæi ®îc rót ng¾n thêi gian lµm viÖc quy ®Þnh t¹i §iÒu 123 cña Bé luËt Lao ®éng vµ ®îc tr¶ nguyªn l¬ng. §iÒu 21. Lao ®éng lµ ngêi tµn tËt quy ®Þnh t¹i §iÒu 125 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu cïng lµm c«ng viÖc nh lao ®éng b×nh thêng, th× ®îc tr¶ l¬ng nh nhau. §iÒu 22. Lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao quy ®Þnh t¹i §iÒu 129 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc tr¶ l¬ng theo tháa thuËn phï hîp víi møc ®é ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¬ quan. Ngêi sö dông lao ®éng x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng ®Ó thu hót lao ®éng nµy. §iÒu 23. C«ng d©n ViÖt Nam ®i lao ®éng ë n íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 134a cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung mµ do doanh nghiÖp, c¬ quan ViÖt Nam ®iÒu hµnh vµ tr¶ l¬ng th× trong thêi gian lµm viÖc ë níc ngoµi ®îc tr¶ mét phÇn tiÒn l¬ng b»ng tiÒn cña níc së t¹i hoÆc ngo¹i tÖ quy ®æi. §iÒu 24. C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 136 cña Bé luËt Lao ®éng, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh mét sè chÕ ®é vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng ®èi víi ngêi lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc biÖt trong lÜnh vùc nghÖ thuËt. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh
  9. 9 § iÒu 25. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy; híng dÉn c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam, hîp t¸c x·, trang tr¹i, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng ¸p dông mét sè quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy cho phï hîp. §iÒu 26. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. §iÒu 27. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.
Đồng bộ tài khoản