Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
133
lượt xem
5
download

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ sè 116/2004/N§­CP ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 81/ C P   n g µ y   2 3   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   1 9 9 5   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u i   ® Þ n h   c h i  tiÕt  vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng  vÒ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 81/CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao   ®éng vÒ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 1 nh sau: "§iÒu 1. Lao  ®éng lµ  ngêi tµn tËt theo qui  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy lµ  ngêi lao  ®éng kh«ng ph©n biÖt nguån gèc   g©y ra tµn tËt bÞ  khiÕm khuyÕt mét hay nhiÒu bé  phËn c¬  thÓ   hoÆc   chøc   n¨ng   biÓu   hiÖn   díi   nh÷ng   d¹ng   tËt   kh¸c  nhau, bÞ  suy gi¶m kh¶ n¨ng lao  ®éng tõ  21% trë  lªn,  ®îc  Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa hoÆc c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn   x¸c nhËn theo qui ®Þnh cña Bé Y tÕ". 2. Söa ®æi, bæ sung tiÕt a kho¶n 2 §iÒu 3 nh sau: "a) Cã trªn 51% sè lao ®éng lµ ngêi tµn tËt". 3. Söa ®æi bæ sung kho¶n 2 §iÒu 5 nh sau: "2. Quü  viÖc lµm cho ngêi tµn tËt  ®îc h×nh thµnh tõ  c¸c nguån sau ®©y: a) Tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng; b) Kho¶n thu tõ c¸c doanh nghiÖp nép do kh«ng nhËn ®ñ   sè  lao  ®éng lµ  ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc theo qui  ®Þnh  t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy;
  2. 2 c)   Trî   gióp   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   níc   vµ  ngoµi níc; d) C¸c nguån thu kh¸c." 4. Bæ sung thªm §iÒu 5a nh sau: "§iÒu 5a. Ngêi tµn tËt vµ  c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng  cho ngêi tµn tËt  ®îc vay vèn víi l∙i xuÊt u  ®∙i tõ  nguån  cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµ t¹o viÖc lµm cña Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi ®Ó t¹o viÖc lµm." 5. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 12 nh sau: "2. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi chñ  tr×, phèi  hîp víi Bé  Tµi chÝnh híng dÉn cô  thÓ  viÖc miÔn, gi¶m häc  phÝ vµ trî cÊp x∙ héi qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy." 6. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 13 nh sau: "1. Hµng n¨m, Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ  gi¸o  dôc vµ   ®µo t¹o dµnh mét kho¶n kinh phÝ   ®Ó  hç  trî   ®µo t¹o   nghÒ ng¾n h¹n cho ngêi tµn tËt. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi chñ  tr×, phèi hîp  víi c¸c c¬  quan liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  vµ  híng  dÉn thùc hiÖn kho¶n kinh phÝ hç trî ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n  cho ngêi tµn tËt trong nguån kinh phÝ  dµnh cho d¹y nghÒ  hµng n¨m." 7. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 15 nh sau: "1.   Doanh   nghiÖp   tiÕp   nhËn   sè   lao   ®éng   lµ   ngêi   tµn  tËt vµo lµm viÖc thÊp h¬n tû lÖ qui ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ   ®Þnh nµy th× hµng th¸ng ph¶i nép vµo QuÜ viÖc lµm cho ng­ êi tµn tËt mét kho¶n tiÒn  b»ng  møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu  hiÖn hµnh do Nhµ níc qui ®Þnh nh©n víi sè lao ®éng lµ ng ­ êi tµn tËt mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i nhËn thªm ®Ó ®ñ tû lÖ   qui ®Þnh."  §i Ò u   2.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Bé  Y  tÕ, Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm  híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ChÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản