Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
67
lượt xem
3
download

Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 139/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139/2004/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 139/2004/N -CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ R NG, B O V R NG VÀ QU N LÝ LÂM S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: 1. Ngh nh này quy nh x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân, t ch c Vi t Nam (g i chung là ngư i vi ph m), có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý t ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, chưa gây thi t h i ho c ã gây thi t h i n r ng, t r ng, lâm s n, môi trư ng r ng mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . Ngh nh này không áp d ng i v i g r ng t nhiên t nư c ngoài nh p khNu h p pháp vào Vi t Nam. 2. Ngh nh này cũng ư c áp d ng x ph t vi ph m hành chính i v i các cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, có quy nh khác thì áp d ng các quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. i u 2. Các t ng trong Ngh nh này, dư i ây ư c hi u như sau: 1. Lâm s n: g m th c v t r ng, ng v t r ng (chim, thú, lư ng cư, bò sát, côn trùng; sau ây g i t t là ng v t hoang dã) và các s n phNm c a chúng. Lâm s n g m lâm s n thông thư ng và quý hi m. 2. G : g m g tròn, g x , g o; có ơn v tính kh i lư ng là mét kh i (m3). Trong Ngh nh này, kh i lư ng g vi ph m ư c tính theo g quy tròn. Trư ng h p g vi ph m là g x , g o hình h p thì quy ra g tròn b ng cách nhân v i h s 1,6. Trư ng h p g là tang v t vi ph m hành chính chưa có tên trong danh m c g hi n hành c a Vi t Nam, thì cơ quan x lý ph i xác nh ho c t ch c giám nh phân lo i theo nhóm. Trư ng h p tang v t là lâm s n nh p khNu thì tên lâm s n ư c xác nh b ng tên khoa h c (ti ng La tinh). 3. Giá tr lâm s n thi t h i, giá tr phương ti n ư c ùng vi ph m hành chính ư c xác nh theo giá th trư ng nơi và th i i m phát hi n, x lý vi ph m. 4. Vi ph m nhi u l n là trư ng h p ngư i vi ph m hành chính trư c ó ã có hành vi, vi ph m ít nh t là m t l n trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n mà chưa b x ph t vi ph m hành chính và chưa h t th i hi u x ph t. 5. Tái ph m là trư ng h p ngư i vi ph m hành chính trư c ó ã b x ph t vi ph m hành chính ít nh t m t l n trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n mà chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính ho c chưa h t m t năm k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà l i th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c này. 6. Tang v t, phương ti n vi ph m: bao g m lâm s n b vi ph m; các lo i v t, d ng c , phương ti n (k c súc v t kéo) ư c s d ng th c hi n vi ph m hành chính. 7. Phá r ng trái phép: là hành vi gây thi t h i n r ng vì b t kỳ m c ích gì mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c ư c phép nhưng không th c hi n úng quy nh cho phép. 8. Khai thác g trái phép: là hành vi ch t cây r ng l y g mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c ư c phép nhưng ã th c hi n không úng quy nh cho phép. 9. Khai thác c i ho c lâm s n khác trái phép: là hành vi khai thác c i ho c lâm s n khác trái v i quy nh c a Nhà nư c. 10. Phát r ng trái phép làm nương r y: là hành vi phát r ng làm nương r y ra ngoài vùng quy nh. 11. Vi ph m quy nh v chăn th gia súc vào r ng trái phép: là hành vi chăn th gia súc vào nh ng khu r ng ã có quy nh c m chăn th gia súc.
 3. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính: 1. M i hành vi vi ph m các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, úng pháp lu t; ngư i vi ph m ho c ngư i giám h ph i ch u trách nhi m kh c ph c theo quy nh c a pháp lu t m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra. 2. Tình ti t gi m nh : ngoài nh ng tình ti t gi m nh ư c quy nh t i i u 8 c a Pháp l nh s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a U ban Thư ng v Qu c h i v x lý vi ph m hành chính (sau ây g i t t là Pháp l nh X lý vi ph m hành chính); trong Ngh nh này, nh ng tình ti t sau ây cũng ư c coi là tình ti t gi m nh : Ngư i vi ph m là thương binh. Ngư i vi ph m là con, em li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng. Ngư i vi ph m thu c di n i tư ng chính sách. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i căn c tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy nh t i kho n 2 c a i u này và các i u 8, 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c, m c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i Ngh nh này. Trư ng h p ngư i vi ph m hành chính không có tình ti t tăng n ng, gi m nh thì m c ph t ti n là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh áp d ng i v i hành vi ó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ph t ti n có th gi m nhưng không th p hơn m c th p nh t c a khung ph t ti n quy nh áp d ng i v i hành vi ó; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ph t ti n có th cao hơn nhưng không vư t quá m c cao nh t c a khung ph t ti n quy nh áp d ng i v i hành vi ó. 4. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n ch b x ph t m t l n. 5. Trư ng h p m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b ph t v t ng hành vi vi ph m. N u m c ti n ph t và giá tr tang v t, phương ti n c a t ng hành vi vi ph m hành chính u thu c thNm quy n x ph t c a m t c p thì c p ó quy t nh x ph t; n u m c ti n ph t ho c tr giá tang v t, phương ti n vi ph m c a m t trong các hành vi vi ph m không thu c thNm quy n x lý c a mình thì chuy n h sơ v vi ph m n c p có thNm quy n x ph t. 6. Trư ng h p nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t v hành vi vi ph m ó. Nghiêm c m vi c chia nh m c thi t h i chung do hành vi vi ph m gây ra áp d ng x lý cho nhi u ngư i vi ph m. 7. Trư ng h p tang v t vi ph m hành chính là ng v t, th c v t hoang dã có tên trong Ph l c I, II c a Công ư c v buôn bán qu c t các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p (CITES) nhưng không ư c quy nh trong Danh m c ng v t,
 4. th c v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 48/2002/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph (vi t t t là Ngh nh s 48/2002/N -CP) v s a i, b sung Danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 18-H BT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i ng B trư ng ho c là loài thiên ch c a các loài sinh v t gây h i ã ư c pháp lu t quy nh b o v , thì v n b x lý như hành vi vi ph m i v i ng v t, th c v t hoang dã quý hi m nhóm IIA, IIB quy nh t i Ngh nh này. 8. Nh ng hành vi vi ph m sau ây không thu c ph m vi x ph t vi ph m hành chính mà chuy n sang truy c u trách nhi m hình s : a. Xâm h i n th c v t ho c ng v t hoang dã thu c nhóm IA, IB quy nh trong Danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 48/2002/N -CP. b. Xâm h i r ng do phá r ng ho c phát r ng trái phép, gây cháy r ng trên 10.000m2 r ng s n xu t ho c 7.500m2 r ng phòng h ho c 5.000m2 r ng c d ng. c. Khai thác trái phép g quy ra kh i lư ng: i v i r ng s n xu t: trên 10m3 g quý hi m nhóm IIA ho c 15m3 g thông thư ng t nhóm I n nhóm III ho c 20m3 g thông thư ng t nhóm IV n nhóm VIII. i v i r ng phòng h : trên 7,5 m3 g quý hi m nhóm IIA ho c 10m3 g thông thư ng t nhóm I n nhóm III ho c 15m3 g thông thư ng t nhóm IV n nhóm VIII. i v i r ng c d ng: trên 2m3 g quý hi m nhóm IIA ho c 4,5m3 g thông thư ng t nhóm I n nhóm III ho c 6m3 g thông thư ng t nhóm IV n nhóm VIII. d. V n chuy n, buôn bán trái phép trên 6m3 g quý hi m nhóm IIA, ho c 10m3 g thông thư ng t nhóm I n nhóm III ho c 20m3 g thông thư ng t nhóm IV n nhóm VIII. . Săn b t, mua bán, v n chuy n trái phép ng v t hoang dã thông thư ng có giá tr trên 7.500.000 ng, ng v t hoang dã quý hi m nhóm IIB có giá tr trên 5.000.000 ng. e. Ngư i vi ph m xâm h i t hai lo i r ng tr lên ho c khai thác, v n chuy n, buôn bán trái phép t hai lo i g tr lên, hai lo i ng v t ư c quy nh t i các M c b, c, d, c a kho n này, tuy di n tích c a t ng lo i r ng, kh i lư ng t ng lo i g , giá tr ng v t hoang dã chưa n m c truy c u trách nhi m hình s , nhưng t ng m c ti n ph t vư t quá 30.000.000 ng. 9. Trư ng h p ã b kh i t hình s , nhưng sau ó ình ch , chuy n h sơ v án ã kh i t x ph t vi ph m hành chính, thì căn c m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m, các tình ti t tăng n ng, gi m nh áp d ng m c x ph t vi ph m hành chính tương ng v i hành vi vi ph m ó.
 5. Ngư i vi ph m ã b kh i t hình s mà tang v t v án là th c v t, ng v t hoang dã quý bi m nhóm IA, IB, nhưng sau ó ình ch v án chuy n h sơ x lý hành chính thì áp d ng quy nh tương ng như i v i th c v t, ng v t hoang dã quý hi m nhóm IIA, IIB x lý. i u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính: 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n quy nh trên thì không x ph t vi ph m hành chính i v i ngư i vi ph m, nhưng v n áp d ng bi n pháp bu c kh c ph c h u qu tương ng v i hành vi vi ph m theo quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án và chuy n h sơ x lý vi ph m hành chính, thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p này là ba tháng k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu : 1. Ngư i vi ph m hành chính ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a. Ph t c nh cáo: Ph t c nh cáo ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m hành chính l n u, chưa gây thi t h i ho c m c gây thi t h i không áng k mà pháp lu t quy nh ư c ph t c nh cáo, có tình ti t gi m nh ho c i v i hành vi do ngư i chưa thành niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n. b. Ph t ti n: M c ph t ti n t i a i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n là 30.000.000 ng. i v i ngư i t 16 tu i n dư i 18 tu i thì m c ph t ti n không quá m t ph n hai m c ph t i v i ngư i thành niên. 2. Tuỳ theo tính ch t m c vi ph m; cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung san ây: a. Tư c quy n s d ng gi y phép như: Gi y phép khai thác lâm s n, Gi y phép s d ng súng săn, Gi y phép lái xe, Gi y phép v n chuy n c bi t, Gi y phép v n chuy n ng v t hoang dã thông thư ng, Gi y phép hành ngh kinh doanh nhà hàng, khách s n. b. T ch thu lâm s n; t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính.
 6. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1, 2 c a i u này, ngư i vi ph m hành chính còn b bu c áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a. Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng theo su t u tư ư c áp d ng t i a phương trong th i i m vi ph m hành chính. b. C m m nhi m công tác thi t k khai thác r ng n hai năm. c. Thu h i ăng ký kinh doanh. d. Bu c tháo d các công trình xây d ng trái phép trên t lâm nghi p; bu c san, i ho c ch u chi phí san, i trên di n tích b ào, b i do vi ph m hành chính gây ra. . Bu c ch u chi phí ch a cháy r ng; bu c kh c ph c ho c ch u chi phí kh c ph c ô nhi m môi trư ng r ng, t lâm nghi p. e. Bu c ch u chi phí c u h ho c thiêu hu i v i ng v t hoang dã b thương ho c b ch t, chi phí th ng v t hoang dã v môi trư ng t nhiên. g. Bu c truy thu thu tài nguyên, b thu h i lâm s n là tang v t vi ph m hành chính, phát m i n p ngân sách nhà nư c. h. Bu c ưa hành khách n b n ho c ch u chi phí ưa hành khách n b n trong trư ng h p s d ng xe ch khách v n chuy n trái phép lâm s n b t m gi ho c x lý t ch thu. Chương 2: HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 6. Vi ph m các quy nh chung c a Nhà nư c v b o v r ng: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Các ho t ng làm nh hư ng n i s ng t nhiên c a các loài th c v t, ng v t hoang dã (gây ô nhi m môi trư ng t nhiên, gây n , ti ng n...). b. X rác, ch t th i b a bãi làm nh hư ng, nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng r ng; 2. Ph t ti n 200.000 ng n 1.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Mang vào r ng súc v t kéo, d ng c th công săn b t chim thú ho c d ng c th công khai thác lâm s n mà không ư c phép c a ch r ng ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b. Mang vào r ng ch t d cháy, n ; t l a trong r ng ã có quy nh c m; hút thu c lá, ném, x tàn l a vào r ng.
 7. c. Phá ho i c nh quan t nhiên c a khu r ng c d ng. d. Phá ho i các bi n báo, b ng hư ng d n, b ng tên cây c a khu r ng c d ng. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. T ch c ưa ngư i vào nghiên c u khoa h c trái phép r ng c d ng. b. ưa trái phép vào r ng các phương ti n, d ng c cơ gi i khai thác, ch bi n lâm s n. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m. Trư ng h p gây thi t h i n r ng, lâm s n thì còn b x ph t theo i u 7 ho c i u 8 c a Ngh nh này. i u 7. Vi ph m quy nh v phá r ng: 1. i v i r ng s n xu t: a. Ph t ti n t 1.000 ng/m2 n 1.500 ng/m2 khi gây thi t h i n 2.000m2 b. Ph t ti n t 1.500 ng/m2 n 2.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 2.000m2 n 5.000m2 c. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 5.000m2 n 10.000m2. 2. i v i r ng phòng h : a. Ph t ti n t 1.500 ng/m2 n 2.500 ng/m2 khi gây thi t h i n 1.500m2. b. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 1.500m2 n 4.000m2. c. Ph t ti n t 3.000 ng/m2 n 4.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 4.000m2 n 7.500m2. 3. i v i r ng c d ng: a. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 khi gây thi t h i n 1.000m2. b. Ph t ti n t 3.000 ng/m2 n 4.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 1.000m2 n 2.500m2. c. Ph t ti n t 4.000 ng/m2 n 6.000 ng/m2 khi gây thi t h i t trên 2.500m2 n 5.000m2. 4. Trư ng h p phá trái phép vào r ng gi ng, r ng nghiên c u th c nghi m theo quy ho ch c a Nhà nư c thì x lý như quy nh i v i r ng c d ng.
 8. 5. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t ti n, còn b : a. T ch thu lâm s n, phương ti n vi ph m hành chính. b. Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. i u 8. Vi ph m quy nh v thi t k và khai thác r ng: 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i ngư i thi t k khi t ng kh i lư ng khai thác nh ng cây bài ch t trong lô l n hơn 15% so v i kh i lư ng thi t k khai thác. 2. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ngư i thi t k khi có hành vi vi ph m sau ây: a. Xác nh không úng di n tích khai thác theo lô. b. T ng kh i lư ng khai thác nh ng cây bài ch t l n hơn t trên 15% so v i kh i lư ng thi t k khai thác theo lô. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn có th b c m m nhi m công tác thi t k khai thác r ng trong th i h n 02 năm. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i ngư i khai thác khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Không phát lu ng dây leo trư c khi ch t h . b. Không ch t n 10% so v i t ng s cây bài ch t trong lô. c. Không ch p hành ki n ngh c a oàn nghi m thu sau hoàn thành khai thác như: không v sinh r ng sau khi khai thác; không s a g c ch t nh ng cây có kh năng tái sinh ch i, g c ch t cao quá m c quy nh. 4. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i ngư i khai thác không ch t trên 10% so v i t ng s cây bài ch t trong lô. 5. Trư ng h p ch t không úng lô thi t k ho c cây không bài ch t thì x lý như khai thác trái phép quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. i u 9. Vi ph m quy nh v khai thác g : 1. Khai thác trái phép g r ng s n xu t: a. i v i g t nhóm IV n nhóm VIII: Ph t ti n t 500.000 ng/m3 n 700.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 6m3. Ph t ti n t 700.000 ng/m3 n 1.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 6m3 n 15m3.
 9. Ph t ti n t 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 15m3 n 20m3. b. i v i g t nhóm I n nhóm III: Ph t ti n t 700.000 ng/m3 n 1.1000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 4m3 Ph t ti n t 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 4m3 n 10m3. Ph t ti n t 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 10m3 n 15m3. c. i v i g quý hi m nhóm IIA: Ph t ti n t 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 3m3. Ph t ti n t 2.000.000 ng/m3 n 2.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 3m3 n 6m3. Ph t ti n t 2.500.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 6m3 n l0m3. 2. Khai thác g trái phép r ng phòng h : a. i v i g t nhóm IV n nhóm VIII: Ph t ti n t 700.000 ng/m3 n 1.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 5m3. Ph t ti n t 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 5m3 n l0m3. - Ph t ti n t 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 10m3 n 15m3. b. i v i g t nhóm I n nhóm III: Ph t ti n t 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 3m3. Ph t ti n t 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 3m3 n 7m3. Ph t ti n t 2.000.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 7m3 n l0m3. c. i v i g quý hi m nhóm IIA:
 10. Ph t ti n t 2.000.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 2m3. Ph t ti n t 3.000.000 ng/m3 n 3.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 2m3 n 4m3. Ph t ti n t 3.500.000 ng/m3 n 4.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 4m3 n 7,5m3. 3. Khai thác g trái phép r ng c d ng : a. i v i g t nhóm IV n nhóm VIII: Ph t ti n t 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 3m3. Ph t ti n t 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 3m3 n 7m3. Ph t ti n t 2.000.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 7m3 n l0m3. b. i v i g t nhóm I n nhóm III: Ph t ti n t 2.000.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 2m3. Ph t ti n t 3.000.000 ng/m3 n 3.500.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 2m3 n 4m3. Ph t ti n t 3.500.000 ng/m3 n 4.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 4m3 n 7,5m3. c. i v i g quý hi m nhóm IIA: Ph t ti n t 3.000.000 ng/m3 n 4.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép n 1,5m3. Ph t ti n t 4.000.000 ng/m3 n 5.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 1,5m3 n 3m3. Ph t ti n t 5.000.000 ng/m3 n 6.000.000 ng/m3 khi khai thác trái phép t trên 3m3 n 5m3. 4. Trư ng h p khai thác t n d ng ho c t n thu ho c tr c v t g chìm sông, h khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì tuỳ t ng trư ng h p c th áp d ng quy nh t i các kho n 1, 2, 3 c a i u này x lý, m c ph t b ng m t ph n hai m c ph t quy nh trên. Trư ng h p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép t n d ng, t n thu nhưng không th c hi n theo úng gi y phép, gây thi t h i
 11. n r ng thì tùy theo m c vi ph m, b x lý theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3 c a i u này. 5. Trư ng h p khai thác trái phép vào r ng cây còn non không tính ư c kh i lư ng thì o di n tích b ch t phá và x lý theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này; n u khai thác phân tán không tính ư c di n tích thì tuỳ theo m c nghiêm tr ng c a hành vi vi ph m có th x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Ngh nh này. 6. Trư ng h p khai thác trái phép cây tr ng phân tán ho c cây tr ng t p trung nhưng không tiêu chuNn nghi m thu thì áp d ng quy nh t i kho n 1 c a i u này ( i v i cây tính ư c kh i lư ng) ho c kho n 2 c a i u 12 ( i v i cây còn non không tính ư c kh i lư ng) x lý. 7. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t ti n còn b : a. T ch thu lâm s n, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. b. Tư c quy n s d ng Gi y phép khai thác. c. Bu c tr ng l i ho c ch u chi phí tr ng l i cây phân tán. i u 10. Vi ph m quy nh v khai thác c i, lâm s n khác: 1. i v i r ng s n xu t. a. Khai thác c i trái phép: Ph t ti n t 100.000 ng/ste n 200.000 ng/ste khi khai thác n 20 ste; Ph t ti n t 200.000 ng/ste n 400.000 ng/ste khi khai thác t trên 20 ste n 30 ste; Ph t ti n t 400.000 ng/ste n 600.000 ng/ste khi khai thác t trên 30 ste d n 50 ste. b. Khai thác lâm s n khác trái phép: Ph t ti n t 80.000 ng n 100.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i thông thư ng; Ph t ti n t 150.000 ng n 200.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i quý hi m nhóm IIA. 2. i v i r ng phòng h : a. Khai thác c i trái phép: Ph t ti n t 200.000 ng/ste n 300.000 ng/ste khi khai thác n 15 ste c i.
 12. Ph t ti n t 300.000 ng/ste n 500.000 ng/ste khi khai thác t trên 15 ste n 25 ste. Ph t ti n t 500.000 ng/ste n 750.000 ng/ste khi khai thác t trên 25 ste n 40 ste. b. Khai thác lâm s n khác trái phép: Ph t ti n t 80.000 ng n 100.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i thông thư ng. Ph t ti n t 150.000 ng n 200.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i quý hi m nhóm IIA. 3. i v i r ng c d ng: a. Khai thác c i trái phép: Ph t ti n t 300.000 ng/ste n 400.000 ng/ste khi khai thác n 10 ste c i. Ph t ti n t 400.000 d ng/ste n 700.000 ng/ste khi khai thác t trên 10 ste n 20 ste. Ph t ti n t 700.000 ng/ste n 1.000.000 ng/ste khi khai thác t trên 20 ste n 30 ste. b. Khai thác lâm s n khác trái phép: Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i thông thư ng. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i quý hi m nhóm IIA. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t ti n còn b : a. T ch thu lâm s n, phương ti n vi ph m hành chính. b. Tư c quy n s d ng Gi y phép khai thác. c. Bu c phá b ho c ch u chi phí phá b lò h m than, t o nguyên tr ng a hình r ng. i u 11. Vi ph m quy nh v phát r ng làm nương r y: 1. i v i r ng s n xu t: a. Ph t ti n t 600 ng/m2 n 1.000 ng/m2 n u gây thi t h i n 5.000m2 b. Ph t ti n t 1.000 ng/m2 n 1.500 ng/m2 n u gây thi t h i t trên 5.000m2 n 10.000m2.
 13. 2. i v i r ng phòng h : a. Ph t ti n t 1.000 ng/m2 n 1.500 ng/m2 n u gây thi t h i n 4.000m2; b. Ph t ti n t 1.500 ng/m2 n 2.000 ng/m2 n u gây thi t h i t trên 4.000m2 n 7.500m2; 3. i v i r ng c d ng: a. Ph t ti n t 1.500 ng/m2 n 2.000 ng/m2 n u gây thi t h i n 2.500m2. b. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 n u gây thi t h i t trên 2.500m2 n 5.000m2. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b : a. T ch thu lâm s n, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. b. Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. i u 12. Vi ph m quy nh v chăn th gia súc vào r ng: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng khi chăn th gia súc vào r ng m i d m cây con, r ng m i tr ng, r ng khoanh nuôi tái sinh ã có quy nh c m chăn th gia súc mà chưa gây thi t h i ho c gia súc d m g y cây nh cây ho c ăn c t ng n n 25 cây. 2. Ph t ti n t 4.000 ng/cây n 6.000 ng/cây n u gia súc d m g y cây, nh cây ho c ăn c t ng n trên 25 cây. 3. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. i u 13. Vi ph m quy nh v phòng cháy, ch a cháy r ng: 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Khi tr ng r ng t p trung các loài cây d cháy mà không có công trình phòng cháy. b. Trong mùa khô hanh không t ch c canh gác r ng x y ra cháy r ng trên di n tích r ng do mình qu n lý. c. Tháo nư c d tr phòng cháy trong mùa khô hanh. 2. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 khi gây cháy r ng s n xu t n 10.000 m2.
 14. 3. Ph t ti n t 3.000 ng/m2 d n 4.000 ng/m2 khi gây cháy r ng phòng h n 7.500 m2. 4. Ph t ti n t 4.000 ng/m2 n 6.000 ng/m2 khi gây cháy r ng c d ng n 5.000 m2. 5. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t ti n, còn b : a. Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. b. B i thư ng chi phí ch a cháy r ng. i u 14. Vi ph m quy nh v phòng, tr sâu b nh h i r ng: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 500.000 ng khi ch r ng không th c hi n m t trong các bi n pháp phòng tr sâu b nh theo quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng khi s d ng thu c tr sâu b nh h i r ng không úng trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng t i Vi t Nam ho c mang các loài cây ã nhi m sâu, b nh t nơi khác v tr ng làm lây lan sâu b nh a phương. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng khi ch r ng ch m phát hi n và x lý sâu, b nh phát d ch trên di n tích t 5 ha r ng tr lên. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b : a. T ch thu thu c b o v th c v t s d ng trái phép. b. Bu c kh c ph c h u qu ho c ch u chi phí kh c ph c h u qu do sâu, b nh gây ra. i u 15. Gây thi t h i t lâm nghi p: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi ào b i, san i, n mìn trái phép vì b t kỳ m c ích gì. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi ào p trái phép, ngăn ngu n sinh thu nuôi tr ng thu s n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: x ch t c h i, chôn vùi ch t c h i, ch t c h i, d u loang vào t lâm nghi p. 4. N u gây m t r ng ho c thi t h i cây r ng thì tùy theo m c thi t h i còn b x lý theo quy nh t i các i u 7, 8 c a Ngh nh này. 5. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b :
 15. a. T ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. b. Bu c san i khôi ph c l i tình tr ng ban u, kh c ph c ô nhi m ho c ch u chi phí san i, kh c ph c ô nhi m. i u 16. L n chi m trái phép, s d ng t lâm nghi p sai m c ích: 1. Ph t ti n t 1.000 ng/m2 n 1.500 ng/m2 khi l n chi m trái phép ho c s d ng sai m c ích n 10.000m2 t quy ho ch r ng s n xu t ho c r ng phòng h xung y u. 2. Ph t ti n t 2.000 ng/m2 n 3.000 ng/m2 khi l n chi m trái phép ho c s d ng sai m c ích n 5.000m2 r ng phòng h r t xung y u ho c r ng c d ng. 3. Ngư i vi ph m quy nh t i i u này, n u còn gây thi t h i n r ng, lâm s n ho c t lâm nghi p thì tùy t ng trư ng h p c th còn b x lý theo quy nh t i các i u 7, 9, 10, 15 c a Ngh nh này. 4. Ngư i vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t ti n còn b : a. T ch thu lâm s n, phương ti n vi ph m. b. Thu h i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p. c. Bu c tháo d ho c ch u chi phí tháo d công trình xây d ng trái phép trên t lâm nghi p. i u 17. Vi ph m các quy nh v qu n lý, b o v ng v t hoang dã: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 1.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Săn b t ng v t hoang dã trong mùa sinh s n. b. S d ng phương pháp, công c săn b t b c m. c. Săn b t ng v t hoang dã trong r ng c d ng. d. Qu ng cáo vi c kinh doanh ng v t hoang dã có ngu n g c t nhiên và s n phNm c a chúng. 2. iv i ng v t hoang dã thông thư ng: a. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m n 2.000.000 ng. b. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng.
 16. c. Ph t ti n t 300.000 ng n 400.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m t trên 5.000.000 ng n 7.500.000 ng. 3. iv i ng v t hoang dã quý hi m nhóm IIB. a. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m n 1.000.000 ng. b. Ph t ti n t 300.000 ng n 400.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m t trên 1.000.000 ng n 2.000.000 ng. c. Ph t ti n t 400.000 ng n 500.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m, khi giá tr tang v t là ng v t hoang dã b vi ph m t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t ti n còn b : a. Tư c Gi y phép s d ng súng săn, Gi y ch ng nh n ăng ký gây nuôi sinh s n ng v t hoang dã, Gi y phép hành ngh kinh doanh nhà hàng khách s n. b. T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. c. Bu c kh c ph c ho c ch u chi phí kh c ph c tình tr ng ô nhi m do vi ph m hành chính gây ra. i u 18. Mua, bán, c t gi trái phép g , c i, lâm s n khác: Hành vi mua, bán, c t gi g ho c lâm s n khác không có ch ng t h p pháp ho c có ch ng t h p pháp nhưng sai ch ng lo i ho c sai s lư ng ho c sai quy cách ho c kh i lư ng (theo t l quy nh, sau ây g i t t là sai so v i ch ng t ) so v i ch ng t , b x ph t như sau: 1. i v i g t nhóm IV n nhóm VIII : a. Ph t ti n 500.000 ng/m3 n 700.000 ng/m3 khi vi ph m n 6m3. b. Ph t ti n 700.000 ng/m3 n 1.000.000 ng/m3 khi vi ph m t trên 6m3 n 15m3. c. Ph t ti n 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi vi ph m t trên 15m3 n 20m3. 2. i v i g r ng t nhiên t nhóm I n nhóm III: a. Ph t ti n 700.000 ng/m3 n 1.000.000 ng/m3 khi vi ph m n 4m3.
 17. b. Ph t ti n 1.000.000 ng/m3 n 1.500.000 ng/m3 khi vi ph m t trên 4m3 n 10m3 . c. Ph t ti n 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi vi ph m t trên l0m3 n 15m3. 3. i v i g r ng t nhiên thu c lo i quý hi m nhóm IIA: a. Ph t ti n 1.500.000 ng/m3 n 2.000.000 ng/m3 khi vi ph m n 3m3. b. Ph t ti n 2.000.000 ng/m3 n 2.500.000 ng/m3 khi vi ph m t trên 3m3 n 6m3. c. Ph t ti n 2.500.000 ng/m3 n 3.000.000 ng/m3 khi vi ph m t trên 6m3 n 10m3. 4. Ph t ti n t 80.000 ng/ste n 100.000 ng/ste i v i c i t r ng t nhiên. 5. i v i lâm s n khác: a. Ph t ti n t 80.000 ng n 100.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i thông thư ng. b. Ph t ti n t 120.000 ng n 200.000 ng tương ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác lo i quý hi m nhóm IIA. 6. Ngư i vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t ti n, còn b t ch thu g , c i và lâm s n khác theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này. i u 19. V n chuy n lâm s n trái phép: Hành vi c a ngư i i u khi n phương ti n và ch lâm s n s d ng phương ti n ó vào vi c v n chuy n lâm s n không có ch ng t h p pháp ho c có ch ng t h p pháp nhưng sai so v i ch ng t , b x ph t như sau: 1. i v i ngư i i u khi n phương ti n: a. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 500.000 ng khi s d ng phương ti n thô sơ, xe súc v t kéo vi ph m hành chính trong v n chuy n lâm s n. b. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ngư i i u khi n các lo i phương ti n là xe công nông, ô tô, tàu ho , tàu thu , xe g n máy, thuy n, bè ho c các phương ti n v n chuy n khác khi v n chuy n lâm s n qua H t, Tr m Phúc ki m lâm s n không d ng l i ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. c. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng khi s d ng phương ti n là xe công nông, ô tô, tàu ho , t u thu , xe g n máy, thuy n, bè ho c các phương ti n v n chuy n khác vi ph m hành chính trong v n chuy n lâm s n (tr lo i phương ti n quy nh t i m c a kho n này).
 18. d. Ph t ti n t 11.000.000 ng n 15.000.000 ng khi phương ti n s d ng v n chuy n trái phép lâm s n quy nh t i m c c kho n này có thêm m t trong các vi ph m sau: s d ng bi n s gi ; làm xe hai ngăn, hai áy; s d ng xe ô tô con, xe ô tô ch khách, xe ô tô chuyên d ng ho c l i d ng ch hàng hoá khác c t gi u lâm s n. 2. Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n trái phép lâm s n n u không ch ra ư c ch lâm s n thì còn b x lý v i vai trò ch lâm s n theo quy nh t i kho n 3 c a i u này. 3. i v i ch lâm s n: x ph t như quy nh t i kho n 2, 3 c a i u 17 ( iv i ng v t hoang dã) và i u 18 ( i v i g , c i và lâm s n khác) c a Ngh nh này. 4. Ngư i vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b x ph t sau ây: a. Tư c quy n s d ng Gi y phép v n chuy n ng v t hoang dã thông thư ng, Gi y phép v n chuy n c bi t; tư c quy n s d ng Gi y phép lái xe. b. T ch thu tang v t, t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này. c. Bu c ch u chi phí c u h ho c tiêu hu i v i ng v t hoang dã b thương ho c b ch t, chi phí th ng v t hoang dã v môi trư ng t nhiên. d. Bu c ưa hành khách n b n ho c ch u chi phí ưa hành khách n b n khi s d ng xe ang ch khách v n chuy n trái phép lâm s n b t m gi x lý. i u 20. Vi ph m quy nh v ch bi n g và lâm s n khác: Hành vi ch bi n g và các lâm s n khác c a ch cơ s gia công ch bi n g và lâm s n không có ch ng t khai thác và mua bán h p pháp ho c có ch ng t h p pháp nhưng sai so v i ch ng t , b x ph t: 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i ch cơ s ch bi n g , lâm s n khác không có Gi y ăng ký kinh doanh c a cơ quan có thNm quy n c p. 2. Ph t ti n ch cơ s khi gia công, ch bi n g , lâm s n khác cho ngư i khác nhưng g , lâm s n ó không có ch ng t h p pháp ho c có ch ng t h p pháp nhưng sai so v i ch ng t . a. Ph t ti n t 200.000 ng/m3 n 300.000 ng/m3 khi gia công, ch bi n g thông thư ng nhóm IV n nhóm VIII; b. Ph t ti n t 300.000 ng/m3 n 500.000 ng/m3 khi gia công, ch bi n g thông thư ng nhóm I n nhóm III; c. Ph t ti n t 500.000 ng/m3 n 1.000.000 ng/m3 khi gia công, ch bi n g quý hi m nhóm IIA;
 19. d. Ph t ti n t 40.000 ng n 60.000 ng tương ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n khác. 3. Trư ng h p ch cơ s gia công, ch bi n không ch ng minh ư c ch lâm s n thì b x lý v i vai trò ch lâm s n theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này còn có th b t ch thu phương ti n s d ng vi ph m hành chính. i u 21. Vi ph m th t c hành chính trong mua, bán, v n chuy n, c t gi lâm s n: 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i ch cơ s kinh doanh mua, bán lâm s n không ghi chép vào s nh p, xu t lâm s n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 100.000 ng/m3 n 200.000 ng/m3, nhưng t i a không quá 10.000.000 ng i v i ch lâm s n mua, bán, c t gi g r ng t nhiên có ngu n g c h p pháp nhưng thi u th t c, gi y t theo quy nh. Ph t ti n t 30.000 ng/m3 n 50.000 ng/m3, nhưng t i a không quá 5.000.000 ng n u là g r ng tr ng, g vư n có ngu n g c h p pháp nhưng thi u th t c theo quy nh. 3. Ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng ng v i 100.000 ng giá tr lâm s n, nhưng t i a không quá 5.000.000 ng i v i ch lâm s n mua, bán, c t gi lâm s n khác, ng v t hoang dã do gây nuôi có ngu n g c h p pháp nhưng thi u th t c, gi y t quy nh. Chương 3: H M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 22. ThNm quy n x ph t hành chính c a nhân viên và Th trư ng cơ quan Ki m lâm các c p i v i m i hành vi vi ph m: 1. Ki m lâm viên (công ch c Ki m lâm ang thi hành công v ) có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng, báo cáo lên Th trư ng tr c ti p x lý. 2. Tr m trư ng Tr m Ki m lâm, Tr m Phúc ki m lâm s n có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 2.000.000 ng; t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 10.000.000 ng. 3. H t trư ng H t Ki m lâm, H t Phúc ki m lâm s n, H t Ki m lâm vư n qu c gia, H t Ki m lâm khu b o t n thiên nhiên, i trư ng i Ki m lâm cơ ng, có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 10.000.000 ng; t ch thu tang v t phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 20.000.000 ng; bu c kh c ph c h u qu . 4. Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 20.000.000 ng; tư c quy n s d ng gi y phép quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 c a Ngh nh này; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; bu c kh c ph c h u qu .
 20. 5. C c trư ng C c Ki m lâm có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 30.000.000 ng; tư c quy n s d ng gi y phép quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 c a Ngh nh này; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; bu c kh c ph c h u qu . i u 23. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n c a Ch t ch U ban nhân dân các c p i v i m i hành vi vi ph m: 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 500.000 ng; t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng; bu c kh c ph c h u qu . 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 20.000.000 ng; tư c quy n s d ng gi y phép quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 c a Ngh nh này; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; bu c kh c ph c h u qu . 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 30.000.000 ng; tư c quy n s d ng gi y phép quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 c a Ngh nh này; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; bu c kh c ph c h u qu . 4. Cơ quan Ki m lâm các c p a phương có trách nhi m tham mưu, giúp U ban nhân dân các c p trong vi c xem xét, quy t nh x ph t vi ph m hành chính và t ch c th c hi n quy t nh x ph t ó. i u 24. U quy n x ph t vi ph m hành chính: Trong trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i các kho n 3, 4, 5 i u 22 và i u 23 c a Ngh nh này v ng m t thì ư c u quy n cho c p phó, ngư i ư c u quy n có trách nhi m th c hi n theo thNm quy n c a c p trư ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh x lý công vi c ư c u quy n. i u 25. Xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính: Các cơ quan ch c năng như C nh sát nhân dân, H i quan, Thu , Qu n lý th trư ng, Thanh tra chuyên ngành có trách nhi m ph i h p ch t ch v i cơ quan Ki m lâm trong vi c ki m tra, thanh tra, ngăn ch n các vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; khi phát hi n hành vi vi ph m thì l p biên b n, chuy n giao h sơ, tang v t cho cơ quan Ki m lâm x lý theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan Ki m lâm ti p thu h sơ x lý ch u trách nhi m thanh toán nh ng chi phí h p lý trong quá trình b t gi , b o qu n tang v t cho cơ quan chuy n giao h sơ. Trư ng h p m t ngư i cùng m t lúc th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thu c lĩnh v c x lý c a các ngành khác nhau thì chuy n toàn b h sơ v vi ph m n U bannhân dân c p có thNm quy n nơi x y ra vi ph m x lý. i u 26. Gi i quy t nh ng trư ng h p vư t thNm quy n x ph t vi ph m hành chính:
Đồng bộ tài khoản