Nghị định 147/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
7
download

Nghị định 147/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 147/2004/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 147/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2004/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 147/2004/N -CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU THU NH P I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 35/2001/PL- UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG i u 1. i tư ng ph i n p thu thu nh p theo quy nh t i i u 1 Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (sau ây g i t t là Pháp l nh Thu thu nh p) bao g m: 1. Công dân Vi t Nam trong nư c ho c i công tác, lao ng nư c ngoài có thu nh p; 2. Cá nhân là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng nh cư không th i h n t i Vi t Nam có thu nh p; 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam k c ngư i nư c ngoài không sinh s ng Vi t Nam nhưng có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. i u 2. Thu nh p ch u thu bao g m thu nh p thư ng xuyên và thu nh p không thư ng xuyên, tr các kho n thu nh p quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 1. Thu nh p thư ng xuyên g m:
  2. a) Các kho n ti n lương, ti n công, k c các kho n thu nh p ư c chi tr h không tính trong ti n lương, ti n công như ti n nhà, i n, nư c, riêng ti n nhà tính theo s th c chi tr h nhưng không quá 15% t ng thu nh p ch u thu ; các kho n thu nh p khác do tham gia d án, hi p h i kinh doanh, h i ng qu n tr doanh nghi p; các kho n ph c p, các kho n thư ng b ng ti n và hi n v t; b) Các kho n thu nh p v ti n b n quy n s d ng sáng ch , nhãn hi u, tác phNm; thu nh p v ti n nhu n bút; thu nh p v d ch v khoa h c, k thu t; d ch v tin h c, d ch v tư v n, thi t k , ào t o, d ch v i lý; hoa h ng môi gi i; c) Các kho n thu nh p ngoài ti n lương, ti n công do tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v không thu c i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p như: thu nh p t ho t ng bi u di n, t ch c bi u di n, trình di n th i trang, qu ng cáo và d ch v khác. 2. Thu nh p không thư ng xuyên g m: a) Thu nh p v chuy n giao công ngh , tr trư ng h p bi u, t ng; b) Trúng thư ng x s dư i các hình th c, k c trúng thư ng khuy n m i. i u 3. T m th i chưa thu thu thu nh p i v i các kho n thu nh p v lãi ti n g i ngân hàng, lãi ti n g i ti t ki m, lãi mua tín phi u, trái phi u, kỳ phi u, c phi u; thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán, chênh l ch mua bán ch ng khoán. i u 4. Các kho n thu nh p thu c di n không ch u thu g m: 1. Các kho n ph c p dư i ây do Nhà nư c Vi t Nam quy nh i v i thu nh p phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ph c p lưu ng; b) Ph c p c h i, nguy hi m; c) Ph c p ch c v , ph c p trách nhi m i v i cán b công ch c; d) Ph c p khu v c; ph c p thu hút; ph c p c bi t iv im ts o xa và vùng biên gi i có i u ki n sinh ho t c bi t khó khăn; ) Ph c p thâm niên i v i l c lư ng vũ trang, h i quan và cơ y u; e) Ph c p c thù i v i m t s ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t; g) Ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945; h) Các kho n ph c p khác t ngân sách nhà nư c. 2. Các kho n thu nh p khác phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ti n công tác phí;
  3. b) Ti n ăn nh lư ng i v i m t s ngành ngh c bi t theo ch Nhà nư c quy nh; c) Các kho n tr c p xã h i c a các i tư ng hư ng chính sách xã h i và các kho n tr c p khác t ngân sách nhà nư c; d) Ti n b i thư ng b o hi m do tham gia b o hi m con ngư i và tài s n; ) Tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo ch Nhà nư c quy nh; e) Tr c p i u ng v cơ s s n xu t kinh doanh bao g m c tr c p chuy n vùng m t l n; g) Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch phát minh, các gi i thư ng qu c t , các gi i thư ng qu c gia do Nhà nư c Vi t Nam t ch c; h) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c Nhà nư c phong t ng như: Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân và các danh hi u khác ư c Nhà nư c phong t ng; ti n thư ng ho c ch ãi ng khác t ngân sách nhà nư c; i) Ti n n p b o hi m xã h i, b o hi m y t t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng. 3. Thu nh p c a ch h kinh doanh cá th thu c di n ch u thu thu nh p doanh nghi p. Chương 2: CĂN C TÍNH THU VÀ BI U THU i u 5. Căn c tính thu là thu nh p ch u thu và thu su t. i u 6. Thu nh p ch u thu . 1. Thu nh p thư ng xuyên ch u thu : a) i v i công dân Vi t Nam: i v i công dân Vi t Nam và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam: thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng s ti n thu ư c c a t ng cá nhân bình quân tháng trong năm trên 5 tri u ng. Riêng i v i ca sĩ, ngh sĩ xi c, múa, c u th bóng á, v n ng viên chuyên nghi p ư c tr 25% thu nh p khi xác nh thu nh p ch u thu ; i v i công dân Vi t Nam v a có th i gian làm vi c trong nư c, v a có th i gian làm vi c nư c ngoài thì thu nh p ch u thu bình quân tháng ư c xác nh b ng t ng thu nh p phát sinh trong nư c và nư c ngoài chia cho 12 tháng. b) i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài:
  4. i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài, thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p phát sinh nư c ngoài, tính bình quân tháng trong năm trên 8 tri u ng. Trư ng h p kê khai thu nh p bình quân tháng nư c ngoài th p hơn Vi t Nam mà không ch ng minh ư c, thì căn c vào thu nh p bình quân tháng Vi t Nam tính cho th i gian nư c ngoài. Tháng tính thu quy ư c là 30 ngày. i v i ngư i nư c ngoài không cư trú t i Vi t Nam thì thu nh p ch u thu là t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, ư c chi tr cho công vi c ti n hành t i Vi t Nam, không phân bi t nơi nh n thu nh p Vi t Nam hay nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài ư c coi là cư trú t i Vi t Nam n u t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính cho 12 tháng k t khi n Vi t Nam; ư c coi là không cư trú t i Vi t Nam n u t i Vi t Nam dư i 183 ngày. 2. Thu nh p không thư ng xuyên ch u thu : a) i v i thu nh p v chuy n giao công ngh là kho n thu nh p có giá tr trên 15 tri u ng tính theo tr giá t ng h p ng, không phân bi t s l n chi tr ; b) i v i thu nh p v trúng thư ng x s dư i các hình th c, k c trúng thư ng khuy n m i là kho n thu nh p có giá tr trên 15 tri u ng tính cho t ng l n trúng thư ng và nh n gi i thư ng. i u 7. Thu su t 1. Thu su t i v i thu nh p thư ng xuyên: a) i v i công dân Vi t Nam trong nư c và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n, như sau: ơn v tính: 1.000 ng B c Thu nh p bình quân tháng/ngư i Thu su t (%) 1 n 5.000 0 2 Trên 5.000 n 15.000 10 3 Trên 15.000 n 25.000 20 4 Trên 25.000 n 40.000 30 5 Trên 40.000 40 b) i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n, như sau:
  5. ơn v tính: 1.000 ng B c Thu nh p bình quân tháng/ngư i Thu su t (%) 1 n 8.000 0 2 Trên 8.000 n 20.000 10 3 Trên 20.000 n 50.000 20 4 Trên 50.000 n 80.000 30 5 Trên 80.000 40 c) i v i ngư i nư c ngoài không cư trú t i Vi t Nam, áp d ng thu su t 25% trên t ng thu nh p ch u thu . d) i v i công dân Vi t Nam n u trong năm tính thu v a có th i gian trong nư c, v a có th i gian nư c ngoài thì thu nh p bình quân tháng i v i th i gian trong nư c áp d ng Bi u thu quy nh t i i m a kho n 1 i u này, i v i th i gian nư c ngoài áp d ng Bi u thu quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 2. Thu su t i v i thu nh p không thư ng xuyên ư c xác nh trên t ng thu nh p ch u thu : a) Thu su t 5% i v i thu nh p v chuy n giao công ngh ; b) Thu su t 10% i v i thu nh p v trúng thư ng x s , trúng thư ng khuy n m i. i u 8. Các kho n thu nh p b ng ngo i t ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh thu nh p b ng ngo i t tính thu nh p ch u thu . Thu nh p b ng hi n v t ư c tính theo giá th trư ng t i th i i m phát sinh thu nh p. Chương 3: KÊ KHAI, N P THU VÀ QUY T TOÁN THU i u 9. T ch c, cá nhân chi tr thu nh p ho c cơ quan ư c u quy n chi tr thu nh p (g i t t là cơ quan chi tr thu nh p) th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu thu nh p theo hư ng d n c a cơ quan Thu . i u 10. Vi c kê khai, n p thu thu nh p theo nguyên t c kh u tr t i ngu n. Cơ quan chi tr thu nh p có nghĩa v kh u tr ti n thu trư c khi chi tr thu nh p cho i tư ng n p thu n p thay ti n thu vào ngân sách nhà nư c. i u 11. Cá nhân có thu nh p ch u thu có trách nhi m kê khai, n p thu y , úng th i h n; hàng năm th c hi n quy t toán thu i v i thu nh p thư ng xuyên theo quy nh c a B Tài chính.
  6. i u 12. Cơ quan chi tr thu nh p có trách nhi m, nghĩa v và quy n l i: 1. ăng ký, kê khai, kh u tr và n p thu y , úng th i h n vào ngân sách nhà nư c; l p b ng t ng h p kê khai, tính thu và chuy n cho cơ quan Thu danh sách nh ng i tư ng ph i n p thu thu nh p; 2. Hư ng d n i tư ng n p thu nh n t khai, kê khai n p thu và quy t toán thu thu nh p v i cơ quan Thu ; 3. Lưu gi s sách, ch ng t có liên quan n vi c kê khai, tính thu và n p thu thu nh p, th c hi n ch báo cáo nh kỳ, báo cáo quy t toán thu v i cơ quan Thu ; 4. Tính thu , kh u tr ti n thu , tính s ti n thù lao ư c hư ng và n p thu vào ngân sách nhà nư c; 5. C p biên lai thu thu nh p cho cá nhân ph i n p thu , qu n lý, s d ng và quy t toán biên lai thu theo ch quy nh; 6. Cơ quan chi tr thu nh p th c hi n kh u tr ti n thu ư c hư ng kho n ti n thù lao 0,5% tính trên s ti n thu i v i thu nh p thư ng xuyên, 1% tính trên s ti n thu i v i thu nh p không thư ng xuyên trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c. i u 13. Các t ch c qu n lý, chi tr thu nh p cho ngư i nư c ngoài có trách nhi m hư ng d n, hoàn t t các th t c n p thu thu nh p trư c khi làm th t c xu t c nh cho ngư i nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài thu c i tư ng n p thu thu nh p trư c khi r i kh i Vi t Nam ph i xu t trình biên lai n p thu thu nh p. i u 14. Các cơ quan g m: cơ quan qu n lý xu t nh p c nh, cơ quan c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, cơ quan qu n lý lao ng và các cơ quan h u quan khác có trách nhi m cung c p cho cơ quan Thu các thông tin liên quan n thu nh p ch u thu , i tư ng n p thu khi cơ quan Thu có yêu c u. Chương 4: MI N, GI M THU i u 15. Xét gi m thu , mi n thu thu nh p i v i: 1. Trư ng h p i tư ng n p thu b thiên tai, ch ho , tai n n làm thi t h i n tài s n, thu nh p và i s ng; m c xét mi n, gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p; 2. Trư ng h p c bi t, n u vi c n p thu c a cá nhân làm nh hư ng n l i ích kinh t , chính tr , xã h i c a qu c gia, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh mi n, gi m thu i v i t ng trư ng h p c th . B Tài chính quy nh th t c xét mi n, gi m thu thu nh p quy nh t i i u này.
  7. Chương 5: X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG i u 16. i tư ng n p thu , cán b thu và các t ch c, cá nhân khác vi ph m pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao thì tuỳ theo hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i các i u 21, 23 và i u 24 Pháp l nh Thu thu nh p s 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i. i u 17. Cơ quan Thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao; ngư i có công phát hi n các v vi ph m pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Chính ph . Chương 6: KHI U N I, TH I HI U i u 18. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i vi c thi hành pháp lu t v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao không úng i v i t ch c, cá nhân mình. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan Thu tr c ti p qu n lý ho c quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo kh u tr , thông báo thu , l nh thu ho c quy t nh x lý. Trong khi i gi i quy t, ngư i khi u n i v n ph i n p và úng th i h n s ti n thu , ti n ph t ã ư c thông báo. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m xem xét, gi i quy t trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ơn; i v i nh ng v ph c t p, có th kéo dài th i h n nhưng không quá 30 ngày, k t ngày nh n ơn; n u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn. i u 19. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan nh n ơn ho c quá th i h n quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này mà cơ quan nh n ơn chưa gi i quy t thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. i u 20. Cơ quan Thu có trách nhi m thoái tr ti n thu ho c ti n ph t thu không úng quy nh và tr ti n b i thư ng (n u có) trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x lý c a c p trên ho c cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Trong trư ng h p phát hi n và k t lu n có s khai man tr n thu ho c nh m l n v thu , cơ quan Thu có trách nhi m truy thu ti n thu , ti n ph t ho c hoàn tr ti n thu trong th i h n 5 năm tr v trư c, k t ngày ki m tra phát hi n có s khai man tr n thu ho c nh m l n v thu . Trư ng h p cá nhân không ăng ký, kê khai, n p thu thì th i h n truy thu ti n thu , ti n ph t ư c tính k t khi có thu nh p ch u thu .
  8. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh v vi c n p thu thu nh p khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. Vi c kê khai, tính thu thu nh p trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph ; t ngày 01 tháng 7 năm 2004 tr i áp d ng theo quy nh t i Ngh nh này. i u 24. B trư ng B Tài chính có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra công tác thu thu nh p trong ph m vi c nư c; gi i quy t các khi u n i, ki n ngh v thu thu nh p thu c thNm quy n c a mình. i u 25. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản