intTypePromotion=1

Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
176
lượt xem
25
download

Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh  cña ChÝnh phñ Sè 150/2003/N§­CP ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003  Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vÒ tù vÖ trong  nhËp khÈu hµng ho¸ níc ngoµi vµo ViÖt Nam ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 42/2002/PL­UBTVQH10 ngµy 25 th¸ng 5   n¨m 2002 vÒ tù vÖ trong nhËp khÈu hµng ho¸ níc ngoµi vµo  ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vÒ  tù vÖ trong  nhËp khÈu  hµng  ho¸ níc ngoµi  vµo ViÖt Nam;  quy ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p tù vÖ; thñ tôc ®iÒu tra vµ ¸p  dông c¸c biÖn ph¸p nµy trong trêng hîp nhËp khÈu hµng hãa  qu¸   møc   vµo   ViÖt   Nam,   g©y   thiÖt   h¹i   nghiªm   träng   cho  ngµnh s¶n xuÊt trong níc.  §iÒu  2.  C¸c biÖn ph¸p tù vÖ C¸c   biÖn   ph¸p   tù   vÖ   trong   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   níc  ngoµi vµo ViÖt Nam bao gåm: 1. T¨ng møc thuÕ nhËp khÈu so víi møc thuÕ nhËp khÈu  hiÖn hµnh; 2. ¸p dông h¹n ng¹ch nhËp khÈu; 3. ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan;  4. ¸p dông thuÕ tuyÖt ®èi; 5. CÊp phÐp nhËp khÈu ®Ó kiÓm so¸t nhËp khÈu; 6. Phô thu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu;  7. C¸c biÖn ph¸p kh¸c.
  2. 2 §iÒu  3.  X¸c ®Þnh ngµnh s¶n xuÊt trong níc Ngµnh s¶n xuÊt trong níc lµ toµn bé c¸c nhµ s¶n xuÊt  hµng ho¸ t¬ng tù hoÆc hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp trong  ph¹m vi l∙nh thæ ViÖt Nam hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä  chiÕm tû lÖ Ýt nhÊt 50% tæng s¶n lîng hµng ho¸ cña ngµnh  ®ã ®îc s¶n xuÊt ra ë trong níc. §iÒu  4.  Gi¶i thÝch kh¸i niÖm Trong NghÞ ®Þnh nµy, nh÷ng kh¸i niÖm díi ®©y ®îc hiÓu  nh sau:  1.   “NhËp   khÈu   hµng   ho¸   qu¸   møc”   lµ   viÖc   nhËp   khÈu  hµng ho¸ víi khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ gia t¨ng mét  c¸ch tuyÖt  ®èi hoÆc t¬ng  ®èi  so víi khèi  lîng, sè lîng  hoÆc   trÞ   gi¸   cña   hµng   ho¸   t¬ng   tù   hoÆc   hµng   ho¸   c¹nh  tranh trùc tiÕp ®îc s¶n xuÊt trong níc. 2. “ThiÖt h¹i nghiªm träng cho ngµnh s¶n xuÊt trong   níc” lµ t×nh  tr¹ng  ngµnh  s¶n  xuÊt  ®ã suy  gi¶m  mét c¸ch  ®¸ng kÓ vÒ s¶n lîng, møc tiªu  thô  trong  níc,  lîi  nhuËn  s¶n xuÊt,  tèc  ®é ph¸t  triÓn  s¶n xuÊt;  gia  t¨ng  møc tån  ®äng hµng ho¸; ¶nh hëng xÊu ®Õn viÖc lµm, møc tiÒn l¬ng,  ®Çu t  vµ tíi c¸c chØ tiªu kh¸c cña ngµnh s¶n xuÊt trong  níc s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã. 3.   "§e  däa   g©y  ra  thiÖt  h¹i   nghiªm   träng   cho   ngµnh   s¶n   xuÊt   trong   níc"   lµ   kh¶   n¨ng   ch¾c   ch¾n,   râ   rµng   vµ  chøng  minh  ®îc vÒ sù thiÖt  h¹i nghiªm  träng  g©y ra cho  ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 4. "Hµng ho¸ t¬ng tù" lµ hµng ho¸ gièng hÖt nhau hoÆc  gièng   nhau   vÒ   chøc   n¨ng,   c«ng   dông,   chØ   sè   chÊt   lîng,  tÝnh n¨ng kü thuËt vµ c¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n kh¸c. 5. "Hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp" lµ hµng ho¸ cã kh¶  n¨ng ®îc ngêi mua chÊp nhËn thay thÕ cho hµng hãa thuéc  ph¹m vi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ do  u thÕ vÒ gi¸ vµ  môc ®Ých sö dông. Ch¬ng II §iÒu tra ®Ó ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ
  3. 3 §iÒu  5.  Thñ tôc ®iÒu tra 1. Bé Th¬ng m¹i lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra  tríc khi quyÕt ®Þnh ¸p dông hoÆc kh«ng ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p tù vÖ. 2. ViÖc ®iÒu tra ®îc tiÕn hµnh khi: a) Cã hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ cña tæ  chøc, c¸ nh©n ®¹i diÖn cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc theo  néi dung t¹i §iÒu 10 cña Ph¸p lÖnh vÒ tù vÖ trong nhËp  khÈu hµng hãa níc ngoµi vµo ViÖt Nam.  b) Cã b»ng chøng chøng minh sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông  c¸c biÖn ph¸p tù vÖ. 3. C¨n cø hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ hoÆc  c¸c b»ng chøng  ®∙ ®îc thÈm ®Þnh,  Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt  ®Þnh   tiÕn   hµnh   ®iÒu   tra   hoÆc   kh«ng   tiÕn   hµnh   ®iÒu   tra  theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh vÒ  tù vÖ trong nhËp khÈu hµng hãa níc ngoµi vµo ViÖt Nam. 4. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ  chøc, c¸ nh©n cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, cung  cÊp   c¸c   th«ng   tin   cÇn   thiÕt   theo   yªu   cÇu   cña   Bé   Th¬ng  m¹i. 5. Sau khi kÕt thóc ®iÒu tra (theo thêi h¹n quy ®Þnh  t¹i §iÒu 18 cña Ph¸p lÖnh vÒ tù vÖ trong nhËp khÈu hµng  hãa níc ngoµi  vµo ViÖt Nam),  Bé Th¬ng  m¹i  c«ng  bè c«ng  khai kÕt qu¶ ®iÒu tra. 6.   Trªn   c¬   së   kÕt   qu¶   ®iÒu   tra,   sau   khi   tiÕn   hµnh  tham vÊn gi÷a c¸c bªn liªn quan; tham kh¶o ý kiÕn trong  trêng hîp cÇn thiÕt cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan vÒ h×nh  thøc   c¸c   biÖn   ph¸p   tù   vÖ   (nÕu   ¸p   dông)   vµ   hËu   qu¶   cña  viÖc   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   nµy,   Bé   Th¬ng   m¹i   ra   quyÕt  ®Þnh   ¸p   dông   hoÆc   kh«ng   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   tù   vÖ.  QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai. §iÒu   6.  Néi dung cña ®¬n yªu cÇu ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p tù vÖ §¬n yªu cÇu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ do Bé Th¬ng  m¹i quy ®Þnh, bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ nhËp khÈu theo ®Æc tÝnh kü  thuËt vµ tÝnh n¨ng sö dông, m∙ sè hµng ho¸ theo biÓu thuÕ  nhËp khÈu cïng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông phï  hîp víi Danh môc hµng hãa xuÊt ­ nhËp khÈu hiÖn hµnh cña  ViÖt Nam. 2. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh  tranh  trùc  tiÕp theo ®Æc tÝnh  kü thuËt  vµ tÝnh  n¨ng sö  dông;
  4. 4 3. Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp hoÆc  tæ chøc ®¹i diÖn cña c¸c doanh nghiÖp ®øng tªn trong ®¬n  yªu cÇu vµ ®¹i diÖn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù  hay hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp; 4. Tû lÖ phÇn tr¨m lîng hµng ho¸ nhËp khÈu so víi s¶n  lîng hµng ho¸ t¬ng tù hoÆc hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp  trong   níc   cña   c¸   nh©n,   tæ   chøc   doanh   nghiÖp   ®øng   tªn  trong ®¬n yªu cÇu; 5.   Th«ng   tin   vÒ   khèi   lîng,   sè   lîng   vµ   trÞ   gi¸   cña  hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ®iÒu tra cña n¨m hiÖn  t¹i vµ tõng n¨m trong giai ®o¹n 3 n¨m liªn tiÕp tríc khi  cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ; 6.  M« t¶ sù gia  t¨ng  nhËp khÈu,  mét  c¸ch  tuyÖt  ®èi  hay t¬ng ®èi so víi s¶n xuÊt trong níc; 7. Th«ng tin liªn quan ®Õn thiÖt h¹i nghiªm träng hay  ®e   däa   g©y   thiÖt   h¹i   nghiªm   träng   cho   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong níc cña n¨m hiÖn t¹i vµ tõng n¨m trong giai ®o¹n 3  n¨m liªn tiÕp tríc khi cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p tù  vÖ, bao gåm: a) Sè lîng, khèi lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸ t¬ng tù  hoÆc hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp ®îc s¶n xuÊt trong n­ íc; b) HÖ sè sö dông c«ng suÊt s¶n xuÊt; c) ThÞ phÇn; d) Møc tån kho;  ®) Møc l∙i hoÆc lç; e) ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng; g) Sè lîng lao ®éng, tû lÖ lao ®éng vµ thu nhËp trong  ngµnh s¶n xuÊt trong níc; h) Thay ®æi vÒ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸: sè lîng,  møc gi¸;  i) C¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cã liªn quan.   8.   Th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   kh¶   n¨ng   gia   t¨ng   nhËp  khÈu vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hoÆc møc tån kho cña c¸c níc  xuÊt khÈu  ®èi  víi  hµng  ho¸ thuéc ®èi tîng  ®iÒu  tra dÉn  ®Õn ®e däa g©y thiÖt h¹i nghiªm träng cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc nÕu cã;    9. Gi¶i tr×nh vÒ sù thiÖt h¹i nghiªm träng ®∙ vµ ®ang  x¶y ra hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra ®e däa g©y thiÖt h¹i nghiªm  träng do hµng hãa nhËp khÈu qu¸ møc; 10. Yªu cÇu cô thÓ vÒ biÖn ph¸p tù vÖ, ¸p dông biÖn  ph¸p   tù   vÖ   t¹m   thêi   vµ   thêi   h¹n   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p  nµy;  
  5. 5 11. KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc  ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ  ®èi tîng yªu cÇu ®iÒu tra ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ.   §iÒu   7.   Néi dung quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó  ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ  QuyÕt ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc b¾t ®Çu tiÕn hµnh  ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ, bao gåm c¸c néi dung  sau: 1. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng  ®iÒu tra, bao gåm c¶ ®Æc tÝnh kü thuËt, tÝnh n¨ng sö dông  cña hµng ho¸,  m∙ sè hµng ho¸ trong  biÓu thuÕ nhËp  khÈu  cïng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông, phï hîp víi  Danh môc hµng hãa xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh cña ViÖt Nam;  2. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh  tranh   trùc   tiÕp,   bao   gåm   c¶   ®Æc   tÝnh   kü   thuËt   vµ   tÝnh  n¨ng sö dông; 3.  Tªn cña  c¸c doanh  nghiÖp  vµ  ®¹i diÖn  cña c¸c  tæ  chøc,   c¸   nh©n   trong   níc   s¶n   xuÊt   hµng   ho¸   t¬ng   tù   hay  hµng ho¸ c¹nh  tranh  trùc tiÕp  (nÕu  cã) yªu cÇu ¸p dông  biÖn ph¸p tù vÖ  4. Tªn níc hoÆc c¸c níc xuÊt xø cña hµng ho¸ thuéc ®èi  tîng ®iÒu tra; 5.   Tãm   t¾t   th«ng   tin   vÒ   sù   gia   t¨ng   nhËp   khÈu   cña  hµng   ho¸   thuéc   ®èi   tîng   ®iÒu   tra   vµ   thiÖt   h¹i   nghiªm  träng hoÆc nguy c¬ g©y ra thiÖt h¹i nghiªm träng cho s¶n  xuÊt trong níc do sù gia t¨ng nhËp khÈu. §iÒu   8.   Néi   dung   ®iÒu   tra   vÒ   thiÖt   h¹i   nghiªm  träng hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i nghiªm träng  ViÖc   ®iÒu   tra   x¸c   ®Þnh   gia   t¨ng   nhËp   khÈu   hµng   ho¸  g©y   ra   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra   thiÖt   h¹i   nghiªm   träng   cho  ngµnh s¶n xuÊt trong níc dùa trªn c¸c yÕu tè sau:    1. Tû lÖ vµ møc t¨ng ®ét biÕn nhËp khÈu tuyÖt ®èi hay  t¬ng ®èi cña hµng ho¸ thuéc ®èi tîng ®iÒu tra so víi s¶n  xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp  cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc; 2. T¸c ®éng cña viÖc gia t¨ng nhËp khÈu cña hµng ho¸  thuéc ®èi tîng ®iÒu tra ®Õn thÞ phÇn trong níc; 3. Møc gi¸ cña hµng ho¸ thuéc ®èi tîng ®iÒu tra so víi  gi¸ cña hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp  cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc;
  6. 6 4.   T¸c   ®éng   cña   viÖc   gia   t¨ng   nhËp   khÈu   hµng   ho¸  thuéc   ®èi   tîng   ®iÒu   tra   ®Õn   ngµnh   s¶n   xuÊt   trong   níc  th«ng qua c¸c yÕu tè, nh: s¶n lîng, hÖ sè sö dông c«ng  suÊt s¶n xuÊt, møc tiªu thô, thÞ phÇn, møc gi¸, n¨ng suÊt  lao   ®éng,   møc   l∙i   hoÆc   lç,   tû   lÖ   ngêi   cã   c«ng   ¨n   viÖc  lµm, thu nhËp vµ c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra hoÆc cã nguy c¬  g©y ra thiÖt h¹i nghiªm träng cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­ íc; 5.   Møc   tån   kho,   tiÒm   n¨ng,   kh¶   n¨ng   xuÊt   khÈu   thùc  tÕ, kh¶ n¨ng gia t¨ng xuÊt khÈu lo¹i hµng ho¸ thuéc ®èi  tîng ®iÒu tra cña mét níc hay c¸c  níc xuÊt khÈu; 6. C¸c yÕu tè liªn quan kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc ®iÒu  tra. §iÒu  9.  B¶o mËt th«ng tin Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm b¶o mËt th«ng tin do c¬  quan nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh  ®iÒu tra cung cÊp; kh«ng ®îc c«ng bè c«ng khai khi cha ®­ îc sù ®ång ý cña bªn cung cÊp th«ng tin.  §iÒu  10.  Tham vÊn trong ®iÒu tra 1. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra cã quyÒn  tr×nh bµy c¸c chøng cø b»ng v¨n b¶n; tiÕn hµnh tranh luËn  vµ thÓ hiÖn c¸c quan ®iÓm vÒ lîi Ých kinh tÕ ­ x∙ héi khi  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ.   2. Bé Th¬ng m¹i sÏ tham vÊn c¸c bªn liªn quan trong  ®iÒu tra vµ lËp biªn b¶n tham  vÊn  th«ng  b¸o c«ng khai,  ngo¹i trõ c¸c th«ng tin ®îc b¶o mËt. Ch¬ng III ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ §iÒu   11.   Th«ng   b¸o   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   tù   vÖ   t¹m  thêi ViÖc quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi tríc  khi kÕt thóc ®iÒu tra thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh vÒ tù vÖ trong nhËp khÈu  hµng hãa níc ngoµi vµo ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi ®îc th«ng  b¸o c«ng khai víi c¸c néi dung sau: 1. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng  ®iÒu tra, bao gåm c¶ ®Æc tÝnh kü thuËt vµ tÝnh n¨ng sö 
  7. 7 dông cña hµng  ho¸,  m∙ sè hµng  ho¸  trong  biÓu thuÕ  nhËp  khÈu cïng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông, phï hîp  Danh   môc   hµng   hãa   xuÊt   ­   nhËp   khÈu   hiÖn   hµnh   cña   ViÖt  Nam;  2. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh  tranh   trùc   tiÕp,   bao   gåm   c¶   ®Æc   tÝnh   kü   thuËt   vµ   tÝnh  n¨ng sö dông; 3. Tªn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù  hay hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp, nÕu cã;  4. Tªn níc hoÆc c¸c níc xuÊt xø cña hµng ho¸ ¸p dông  biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi; 5. Møc t¨ng thuÕ nhËp khÈu khi ¸p dông biÖn ph¸p tù  vÖ t¹m thêi; 6. Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi; 7. C¸c th«ng tin, b»ng chøng chøng minh viÖc gia t¨ng  nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng ®iÒu tra g©y ra hoÆc ®e  däa   g©y   ra   thiÖt   h¹i   nghiªm   träng   cho   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong níc nÕu cã; 8. C¸c th«ng tin, b»ng chøng chøng minh viÖc chËm ¸p  dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi sÏ g©y ra hoÆc ®e däa g©y  ra thiÖt h¹i nghiªm träng cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc vµ  khã cã thÓ kh¾c phôc ®îc.   §iÒu   12.  Hoµn tr¶ chªnh lÖch thuÕ nhËp khÈu khi ¸p  dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi 1. Trong trêng hîp kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Bé Th¬ng m¹i  cho thÊy viÖc ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi lµ kh«ng  cÇn thiÕt hoÆc chØ nªn Ên ®Þnh møc t¨ng thuÕ nhËp khÈu ë  møc thÊp h¬n so víi møc t¨ng thuÕ nhËp khÈu ®∙ ¸p dông,  th× kho¶n chªnh lÖch thuÕ ®ã sÏ ®îc hoµn tr¶ cho ngêi nép  thuÕ. Bé Th¬ng m¹i sÏ ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc nµy. 2. Kho¶n chªnh lÖch thuÕ ®∙ nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  sÏ ®îc hoµn tr¶ trong vßng 30 ngµy, kÓ tõ ngµy Bé Th¬ng  m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông hay kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p tù  vÖ.  3. Kh«ng tr¶ l∙i suÊt ®èi víi kho¶n chªnh lÖch thuÕ nªu  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c thñ tôc  hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh trªn c¬  së   quyÕt   ®Þnh   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu  nµy.
  8. 8 §iÒu   13.   ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ ®èi víi c¸c níc  kÐm ph¸t triÓn 1. C¸c biÖn ph¸p tù vÖ cã thÓ kh«ng ¸p dông ®èi víi  hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ mét níc kÐm ph¸t triÓn  nÕu lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña níc ®ã vµo ViÖt Nam kh«ng  vît qu¸ 3% tæng lîng hµng ho¸ nhËp khÈu bÞ ®iÒu tra ®Ó ¸p  dông biÖn ph¸p tù vÖ.  2. C¸c biÖn ph¸p tù vÖ vÉn ¸p dông ®èi víi hµng ho¸  nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn nÕu tæng  lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c níc ®ã vµo ViÖt Nam vît  qu¸   9%   tæng   lîng   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   bÞ   ®iÒu   tra   ®Ó   ¸p  dông biÖn ph¸p tù vÖ, cho dï ®∙ cã quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy. 3.  ViÖc x¸c  ®Þnh  mét níc  lµ níc  kÐm ph¸t  triÓn  ®îc  dùa trªn tiªu chuÈn ph©n lo¹i níc kÐm ph¸t triÓn cña Liªn  hîp quèc. §iÒu  14.  Th«ng b¸o ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tù vÖ   QuyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ ph¶i ®îc c«ng bè  c«ng khai víi c¸c néi dung sau: 1. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng  ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ, bao gåm c¶ ®Æc tÝnh kü thuËt,  tÝnh n¨ng sö dông cña hµng ho¸, m∙ sè hµng ho¸ trong biÓu  thuÕ nhËp khÈu cïng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông,  phï hîp víi Danh môc hµng hãa xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh cña  ViÖt Nam;  2. M« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ t¬ng tù hay hµng ho¸ c¹nh  tranh   trùc   tiÕp,   bao   gåm   c¶   ®Æc   tÝnh   kü   thuËt   vµ   tÝnh  n¨ng sö dông; 3. Tªn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù  hay hµng ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp;  4.  Tªn níc  hoÆc c¸c  níc  xuÊt xø  cña hµng  ho¸ thuéc  ®èi tîng ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ; 5.   Tãm   t¾t   kÕt   qu¶   ®iÒu   tra   cho   thÊy   sù   cÇn   thiÕt  ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ; 6. H×nh thøc, møc ®é ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ; 7. Ngµy cã hiÖu lùc vµ thêi h¹n hiÖu lùc ¸p dông biÖn  ph¸p tù vÖ; 8. Tãm t¾t néi dung c¸c chøng cø vÒ thiÖt h¹i nghiªm  träng hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i nghiªm träng; 9. KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc  s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù hoÆc hµng ho¸ c¹nh tranh trùc  tiÕp;
  9. 9 10.   Hoµn   tr¶   chªnh   lÖch   thuÕ   nhËp   khÈu   trong   thêi  gian ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi (nÕu cã);  11. Tªn níc hoÆc c¸c níc kÐm ph¸t triÓn ®îc miÔn trõ  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i  §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu   15.   Tham vÊn tríc khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  tù vÖ  1.  Tríc  khi ra quyÕt  ®Þnh  ¸p dông  c¸c  biÖn ph¸p  tù  vÖ, Bé Th¬ng m¹i   t¹o c¬ héi tham vÊn tháa ®¸ng víi c¸c  níc cã quyÒn  lîi  ®¸ng  kÓ trong  viÖc xuÊt  khÈu  vµo ViÖt  Nam hµng ho¸ lµ ®èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ. 2.   Bé   Th¬ng   m¹i   cã   thÓ   tháa   thuËn   víi   c¸c   níc   cã  quyÒn lîi ®¸ng kÓ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vÒ  h×nh thøc bï ®¾p thiÖt h¹i ®Ó kh¾c phôc nh÷ng hÖ qu¶ bÊt  lîi do viÖc ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu   16.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §iÒu  17.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2