Nghị định 151/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
90
lượt xem
11
download

Nghị định 151/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 151/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo NĐ 78/2003/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 151/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 151/2004/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng thuéc Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003 - 2006 ®· ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 292/NQ-UBTVQH9 ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ Ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ Bé trëng Bé X©y dùng, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng thuéc Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt c¸c mÆt hµng cña ViÖt Nam thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003 - 2006 ®· ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè78/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (Danh môc kÌm theo). §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu söa ®æi mét sè mÆt hµng thuéc danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña viÖt nam ®Ó thùc hiÖn hiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (cept) cña c¸c níc asean cho c¸c n¨m 2004 - 2006 (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt CEPT 200 200 200 4 5 6 252 Xi m¨ng Portland, xi m¨ng nh«m, xi m¨ng xØ 3 (xèp), xi m¨ng super sulfat vµ xi m¨ng chÞu níc (xi m¨ng thuû lùc) t¬ng tù, ®· hoÆc cha pha mµu hoÆc ë d¹ng clanhke 252 10 - Clanhke xi m¨ng: 3 252 10 10 - - §Ó s¶n xuÊt xi m¨ng tr¾ng 15 10 5 3 252 10 90 - - Lo¹i kh¸c 15 10 5 3 - Xi m¨ng Portland: 252 21 00 - - Xi m¨ng tr¾ng, ®· hoÆc cha pha mµu nh©n 20 20 5 3 t¹o 252 29 - - Lo¹i kh¸c: 3 252 29 10 - - - Xi m¨ng mµu 20 20 5 3 252 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 20 5 3 252 30 00 - Xi m¨ng nh«m 20 20 5 3 252 90 00 - Xi m¨ng chÞu níc kh¸c 20 20 5 3 291 Axit carboxylic ®a chøc, c¸c alhydrit, halogenua, 7 peroxit, peroxyaxit cña chóng; c¸c dÉn xuÊt halogen hãa, sulfo hãa, nitro hãa hoÆc nitroso hãa cña c¸c chÊt trªn - Axit polycarboxylic ®¬n chøc m¹ch hë, c¸c alhydrit, halogenua, peroxit vµ peroxyaxit cña chóng; c¸c dÉn xuÊt cña c¸c chÊt trªn: 291 11 00 - - Axit oxalic, muèi vµ este cña nã 0 0 0
  3. 3 7 291 12 - - Axit adipic, muèi vµ este cña nã: 7 291 12 10 - - - Dioctyl adipat (DOA) 5 5 5 7 291 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 7 291 13 00 - - Axit azelaic, axit sebacic, muèi vµ este cña 0 0 0 7 chóng 291 14 00 - - Alhydrit maleic 0 0 0 7 291 19 00 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 7 291 20 00 - Axit carboxylic ®a chøc cyclanic, cyclenic 0 0 0 7 hoÆc cycloterpenic, c¸c alhydrit, halogenua, peroxit vµ peroxyaxit cña chóng vµ c¸c dÉn xuÊt cña c¸c chÊt trªn - Axit carboxylic th¬m ®a chøc, c¸c alhydrit, halogenua, peroxit vµ peroxyaxit cña chóng vµ c¸c dÉn xuÊt cña c¸c chÊt trªn: 291 31 00 - - Dibutyl orthophthalates 10 5 5 7 291 32 00 - - Dioctyl orthophthalates 10 5 5 7 291 33 00 - - Dinonyl hoÆc didecyl orthophthalates 10 5 5 7 291 34 00 - - Este kh¸c cña c¸c axit orthophthalates 10 5 5 7 291 35 00 - - Alhydrit phthalic 0 0 0 7 291 36 00 - - Axit terephthalic vµ muèi cña nã 0 0 0 7 291 37 00 - - Dimethyl terephthalate 0 0 0 7 291 39 - - Lo¹i kh¸c: 7 291 39 10 - - - Trioctyltrimellitate ( TOTM ) 5 5 5 7 291 39 20 - - - ChÊt hãa dÎo phthalic kh¸c vµ este cña 0 0 0 7 alhydrit phthalic 291 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 7 390 Polyme tõ vinyl clorua hoÆc tõ olefin ®· 4 halogen hãa kh¸c, d¹ng nguyªn sinh 390 10 - Poly (vinyl clorua), cha pha trén víi bÊt kú chÊt 4 nµo kh¸c: 390 10 10 - - PVC homopolyme, d¹ng huyÒn phï 5 5 5 4 390 10 20 - - PVC nhò t¬ng, d¹ng bét 0 0 0
  4. 4 4 - - D¹ng h¹t: 390 10 31 - - - Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc d©y 5 5 5 4 ®iÖn tho¹i 390 10 39 - - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 4 390 10 40 - - Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 5 5 5 4 390 10 90 - - D¹ng kh¸c 0 0 0 4 - Poly (vinyl clorua) kh¸c: 390 21 - - Cha hãa dÎo: 4 390 21 10 - - - D¹ng bét 5 5 5 4 - - - D¹ng h¹t: 390 21 21 - - - - Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc 5 5 5 4 d©y ®iÖn tho¹i 390 21 29 - - - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 4 390 21 30 - - - D¹ng láng hoÆc bét nh·o 0 0 0 4 390 21 90 - - - D¹ng kh¸c 0 0 0 4 390 22 - - §· hãa dÎo: 4 390 22 10 - - - D¹ng bét 5 5 5 4 - - - D¹ng h¹t: 390 22 21 - - - - Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc 5 5 5 4 d©y ®iÖn tho¹i 390 22 29 - - - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 4 390 22 30 - - - D¹ng láng hoÆc bét nh·o 0 0 0 4 390 22 90 - - - D¹ng kh¸c 0 0 0 4 390 30 - Copolyme vinyl clorua-vinyl axetat : 4 390 30 10 - - D¹ng bét 3 3 3 4 - - D¹ng h¹t: 390 30 21 - - - Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc d©y 5 5 5 4 ®iÖn tho¹i 390 30 29 - - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 4 390 30 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4 390 40 - Copolyme vinyl clorua kh¸c:
  5. 5 4 390 40 10 - - D¹ng bét 3 3 3 4 - - D¹ng h¹t: 390 40 21 - - - Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc d©y 5 5 5 4 ®iÖn tho¹i 390 40 29 - - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 4 390 40 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4 390 50 - Vinyliden clorua polyme: 4 390 50 10 - - D¹ng bét 3 3 3 4 390 50 20 - - D¹ng h¹t 5 5 5 4 390 50 30 - - D¹ng láng hoÆc bét nh·o 0 0 0 4 390 50 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4 - Flo-polyme: 390 61 - - Polytetrafloetylen: 4 390 61 10 - - - D¹ng bét 3 3 3 4 390 61 20 - - - D¹ng h¹t 5 5 5 4 390 61 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4 390 69 - - Lo¹i kh¸c: 4 390 69 10 - - - D¹ng bét 3 3 3 4 390 69 20 - - - D¹ng h¹t 5 5 5 4 390 69 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4 390 90 - Lo¹i kh¸c: 4 390 90 10 - - D¹ng bét 3 3 3 4 390 90 20 - - D¹ng h¹t 5 5 5 4 390 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản