Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
132
lượt xem
10
download

Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 155/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­ CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ chÝnh s¸ch  ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i  doanh nghiÖp nhµ níc CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994,   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Lao  ®éng   ­ Th¬ng binh   vµ X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh  nghiÖp nhµ níc nh sau: 1. §iÒu 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông NghÞ   ®Þnh nµy lµ  c¸c c«ng  ty nhµ níc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i ® îc c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, gåm : 1. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp   vµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   thuéc   Tæng   c«ng   ty   do   Nhµ   níc  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp (sau  ®©y gäi lµ  Tæng c«ng  ty)   thùc   hiÖn   c¬   cÊu   l¹i   theo   §iÒu   17   cña   Bé   luËt   Lao  ®éng. 2. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp thuéc tæng c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn. 3.  C«ng ty  nhµ  níc,  ®¬n  vÞ  h¹ch  to¸n  phô  thuéc  cña  c«ng ty nhµ  níc,  c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch  to¸n   ®éc lËp,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc  cña c«ng ty thµnh viªn  h¹ch 
  2. 2 to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty cæ  phÇn; c«ng ty cæ phÇn  ®îc chuyÓn tõ  c¸c c«ng ty,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña c¸c c«ng ty nªu trªn cã  ph¬ng ¸n  c¬  cÊu l¹i  ®îc Héi  ®ång qu¶n trÞ  c«ng ty quyÕt  ®Þnh phª  duyÖt   vµ   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   x¸c   nhËn   trong  vßng 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. 4. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp   thuéc   Tæng   c«ng   ty   thùc   hiÖn   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt,   chia, t¸ch. 5. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp  thuéc   Tæng   c«ng   ty   thùc   hiÖn   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh  doanh, cho thuª. 6. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn ph¸ s¶n, gi¶i thÓ.  7. C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp thuéc Tæng c«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp. 8.   N«ng,   l©m   trêng   quèc   doanh   s¾p   xÕp   l¹i   theo   NghÞ  quyÕt sè 28­NQ/TW ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Bé ChÝnh trÞ   vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸ t triÓn n«ng, l©m trêng  quèc doanh. 9.  C«ng ty  nhµ  níc thùc  hiÖn  c¸c h×nh  thøc  kh¸c do  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 10. C«ng ty nhµ  níc thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi   do   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Bé trëng Bé qu¶n lý ngµnh  kinh tÕ ­ kü thuËt cña ngµnh, nghÒ kinh doanh chÝnh quyÕt   ®Þnh thµnh lËp chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh   viªn trë  lªn hoÆc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t  ®éng  theo LuËt Doanh nghiÖp''. 2. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông NghÞ   ®Þnh nµy lµ  ngêi lao  ®éng ®ang thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi   h¹n hoÆc cã thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng, gåm: 1. Ngêi lao ®éng d«i d trong c«ng ty, ®¬n vÞ (sau ®©y  ®îc gäi chung lµ c«ng ty) thùc hiÖn s¾p xÕp theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 1 (trõ  kho¶n 6) cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®∙  ®îc tuyÓn  dông vµo khu vùc nhµ  níc tríc ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1998  (thêi ®iÓm thùc hiÖn ChØ thÞ sè 20/1998/CT­TTg cña Thñ t­ íng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp  nhµ níc), gåm: a) Ngêi lao ®éng ®ang lµm viÖc, khi s¾p xÕp l¹i, c«ng   ty  ®∙ t×m mäi biÖn ph¸p t¹o viÖc lµm, nhng kh«ng bè  trÝ  ®îc viÖc lµm;
  3. 3 b) Ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn  cña c«ng ty nhng kh«ng cã  viÖc lµm (®ang chê  viÖc), t¹i  thêi  ®iÓm s¾p xÕp l¹i, c«ng ty vÉn kh«ng bè  trÝ   ®îc viÖc  lµm. 2. Ngêi lao ®éng trong c«ng ty bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. 3. Ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn  cña   n«ng,  l©m  trêng   quèc   doanh,   ®îc   tuyÓn   dông   vµo   khu  vùc nhµ  níc tríc ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1998, t¹i thêi  ®iÓm  s¾p xÕp l¹i, n«ng, l©m trêng quèc doanh  ®∙ t×m mäi biÖn  ph¸p t¹o viÖc  lµm,  nhng kh«ng  bè  trÝ   ®îc viÖc lµm hoÆc  kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  giao  ®Êt, giao rõng cña n«ng, l©m  trêng quèc doanh. Riªng  ®èi víi trêng hîp ngêi lao  ®éng  ®îc giao  ®Êt,  giao   rõng  cña  n«ng,   l©m   trêng  quèc   doanh   nÕu   thùc  hiÖn  chÊm døt quan hÖ  lao  ®éng gi÷a ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng th×  kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  theo NghÞ   ®Þnh  nµy mµ   ®îc gi¶i quyÕt chÕ   ®é  trî  cÊp th«i viÖc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng''. 3. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau : ''§iÒu 5. Ngêi lao ®éng ®∙ nhËn trî cÊp theo quy ®Þnh   t¹i kho¶n 3 §iÒu 3 cña NghÞ   ®Þnh nµy nÕu  ®îc t¸i tuyÓn  dông vµo c«ng  ty hoÆc  n«ng,  l©m trêng  ®∙ cho th«i viÖc  hoÆc c¸c c«ng ty, c¬ quan kh¸c thuéc khu vùc nhµ níc hoÆc  ®îc n«ng, l©m trêng giao  ®Êt, giao rõng th×  ph¶i tr¶ l¹i   sè  tiÒn trî  cÊp theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 3  cña NghÞ ®Þnh nµy. C«ng   ty,   n«ng,   l©m   trêng   quèc   doanh,   c¬   quan   kh¸c  thuéc khu vùc nhµ  níc tuyÓn dông lao  ®éng hoÆc n«ng, l©m   trêng giao  ®Êt, giao rõng cã  tr¸ch nhiÖm thu håi sè  tiÒn  nªu trªn tõ  ngêi lao  ®éng vµ  nép toµn bé  vµo Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i c«ng ty nhµ  níc thµnh lËp  theo §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy''. 4. Kho¶n 2 §iÒu 7 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''2. Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp  kinh phÝ  cho c¸c c«ng ty (kÓ  c¶ kinh phÝ   ®Ó  chi tr¶ chÕ  ®é   ®èi víi c¸c chøc danh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4 môc II NghÞ   quyÕt sè 09/2003/NQ­CP ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh   phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung NghÞ  quyÕt sè  16/2000/NQ­CP ngµy  18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  vÒ  tinh gi¶n biªn chÕ  trong c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp); c¬  quan  b¶o hiÓm x∙ héi; c¬  së  d¹y nghÒ  cho ng êi lao  ®éng d«i d;  c¸c tæ chøc  ®îc thµnh lËp  ®Ó  gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d  trong c¸c c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ, ph¸ s¶n;  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; n«ng, l©m trêng quèc doanh kÓ  c¶ phÇn kinh phÝ gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp th«i viÖc theo 
  4. 4 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Bé  luËt Lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy''. 5.   Côm   tõ   ''doanh   nghiÖp   nhµ   níc''   ®∙   ®îc   thÓ   hiÖn  t¹i NghÞ ®Þnh                      sè 41/2002/N§­CP ngµy   11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  nay  ®îc thay b»ng côm  tõ ''c«ng ty nhµ níc''. §i Ò u   2.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   quy   ®Þnh   tríc   ®©y  tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản