Nghị định 177/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
64
lượt xem
6
download

Nghị định 177/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 177/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 177/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 177/2004/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 177/2004/N -CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T H P TÁC XÃ NĂM 2003 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H p tác xã năm 2003. 2. Ngh nh này áp d ng i v i: a) Các h p tác xã, liên hi p h p tác xã trong các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Lu t H p tác xã năm 2003; b) Các h p tác xã, liên hi p h p tác xã ã thành l p, t ch c và ho t ng theo Lu t H p tác xã năm 1996, nay chuy n sang ho t ng theo Lu t H p tác xã năm 2003. i u 2. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a h p tác xã 1.T nguy n: a) Cá nhân, h gia ình, pháp nhân, cán b , công ch c nhà nư c có i u ki n theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này, tán thành i u l h p tác xã và có ơn xin gia nh p ho c xin ra h p tác xã. i v i xã viên c a các h p tác xã ã ăng ký và ho t ng theo Lu t H p tác xã năm 1996 ư c mi n tr ơn xin gia nh p h p tác xã, nhưng n u xin ra h p tác xã thì ph i có ơn;
 2. b) Vi c h p tác xã tham gia liên hi p h p tác xã ph i ư c i h i xã viên bi u quy t thông qua. 2. Dân ch , bình ng và công khai: a) T t c xã viên cùng tham gia qu n lý h p tác xã thông qua bi u quy t, quy t nh các v n c a h p tác xã. Bi u quy t c a xã viên có giá tr như nhau; b) Xã viên có quy n t và yêu c u Ban qu n tr , Ban ki m soát gi i thích và tr l i v nh ng v n xã viên quan tâm. Trư ng h p không ư c tr l i, xã viên có quy n ưa ra i h i xã viên gi i quy t; c) H p tác xã công khai t i xã viên trong i h i xã viên ho c thông báo b ng văn b n nh kỳ tr c ti p t i t ng xã viên, nhóm xã viên cùng sinh s ng theo a bàn ho c thông tin trên b n tin hàng ngày t i tr s h p tác xã v : k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh; vi c trích l p các qu ; chia lãi theo v n góp, theo m c s d ng d ch v c a h p tác xã; các óng góp xã h i; các quy n l i, nghĩa v c a t ng xã viên, tr nh ng v n thu c v bí m t kinh doanh, bí quy t công ngh s n xu t do i h i xã viên quy nh. 3. T ch , t ch u trách nhi m và cùng có l i: a) H p tác xã t quy t nh: l a ch n phương án s n xu t, kinh doanh; phân ph i k t qu s n xu t, kinh doanh; l p và m c trích l p các qu ; m c ti n công, ti n lương i v i nh ng ngư i làm vi c cho h p tác xã; b) H p tác xã t l a ch n và quy t nh: hình th c, th i i m huy ng v n; ch ng s d ng v n và tài s n c a mình; ch ng tìm ki m th trư ng, khách hàng và ký k t h p ng; t ch c th c hi n h p ng và ch u trách nhi m theo pháp lu t v h p ng ã ký k t; c) H p tác xã t ch u trách nhi m v nh ng r i ro trong quá trình ho t ng. M i xã viên trong h p tác xã cùng ch u trách nhi m v nh ng r i ro c a h p tác xã trong ph m vi v n góp c a mình, cùng nhau quy t nh nh ng gi i pháp kh c ph c r i ro; d) Các xã viên h p tác xã cùng hư ng l i theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 18 Lu t H p tác xã năm 2003. 4. H p tác và phát tri n c ng ng: a) Xã viên h p tác xã ph i có ý th c phát huy tinh th n xây d ng t p th và h p tác v i nhau trong h p tác xã, trong c ng ng xã h i; b) Các h p tác xã cùng h p tác v i nhau trong s n xu t, kinh doanh và trong xây d ng, phát tri n phong trào h p tác xã. i u 3. Quy n c a h p tác xã 1. H p tác xã ch ng l a ch n kinh doanh nh ng ngành, ngh mà pháp lu t không c m.
 3. 2. Trư ng h p h p tác xã kinh doanh ngành, ngh có i u ki n: a) i v i ngành, ngh ph i có gi y phép kinh doanh thì h p tác xã ư c kinh doanh ngành, ngh ó, k t khi ư c c p gi y phép kinh doanh; b) Vi c c p gi y phép kinh doanh các ngành, ngh có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t ư c ti n hành c l p v i vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h p tác xã; c) i v i ngành, ngh kinh doanh có i u ki n nhưng không c n gi y phép thì h p tác xã ư c quy n kinh doanh ngành, ngh ó k t khi có các i u ki n kinh doanh theo quy nh và cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng kinh doanh; d) Ngư i i di n theo pháp lu t c a h p tác xã ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n úng i u ki n kinh doanh theo quy nh. N u h p tác xã ti n hành kinh doanh mà không có i u ki n thì ngư i i di n theo pháp lu t c a h p tác xã ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c kinh doanh ó. 3. Trư ng h p kinh doanh ngành, ngh ph i có v n pháp nh: a) H p tác xã ư c kinh doanh nh ng ngành, ngh òi h i ph i có v n pháp nh khi h p tác xã có v n pháp nh theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà nư c v v n pháp nh, cơ quan có thNm quy n xác nh n v n pháp nh hư ng d n c th v m c và th t c xác nh n i v i nh ng ngành, ngh ph i có v n pháp nh; b) Ngư i i di n theo pháp lu t c a h p tác xã ph i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a s v n pháp nh ư c xác nh n khi thành l p cũng như trong quá trình ho t ng. Th trư ng cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà nư c v v n pháp nh, th trư ng cơ quan xác nh n v n pháp nh cùng liên i ch u trách nhi m v tính chính xác c a s v n pháp nh ư c xác nh n. 4. Trư ng h p kinh doanh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh thì h p tác xã ph i có ít nh t m t ngư i trong Ban qu n tr có ch ng ch hành ngh . 5. Các sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, bí m t kinh doanh, bí quy t công ngh và các i tư ng s h u trí tu khác c a h p tác xã ư c b o h theo quy nh c a pháp lu t. 6. H p tác xã có quy n khi u n i nh ng hành vi vi ph m n quy n và l i ích h p pháp c a h p tác xã. Cơ quan nhà nư c có trách nhi m gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i c a h p tác xã theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 7. H p tác xã có các quy n khác theo quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 12 i u 6 Lu t H p tác xã năm 2003. i u 4. B o hi m xã h i áp d ng i v i h p tác xã
 4. 1. Vi c óng b o hi m xã h i b t bu c áp d ng i v i h p tác xã ư c quy nh như sau: a) H p tác xã căn c vào i u ki n s n xu t, kinh doanh ph i xây d ng và thông qua i h i xã viên ban hành m c ti n công, ti n lương tr cho xã viên, ngư i lao ng làm vi c thư ng xuyên cho h p tác xã. M c ti n công, ti n lương này ph i ư c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s chính c a h p tác xã và công b công khai trong h p tác xã; b) H p tác xã, xã viên và ngư i lao ng làm vi c thư ng xuyên cho h p tác xã, có hư ng ti n công, ti n lương c a h p tác xã th c hi n óng b o hi m xã h i b t bu c theo quy nh c a B lu t Lao ng. 2. Xã viên, ngư i lao ng không thu c i tư ng óng b o hi m xã h i b t bu c thì tham gia óng b o hi m xã h i t nguy n theo quy nh c a B lu t Lao ng. i u 5. Sáng l p viên 1. Là công dân Vi t Nam, t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a B lu t Dân s ; i di n có thNm quy n c a h gia ình ho c pháp nhân, có hi u bi t pháp lu t v h p tác xã và kh ng nh b ng văn b n cam k t s xây d ng và phát tri n h p tác xã do mình kh i xư ng thành l p. 2. Sáng l p viên báo cáo b ng văn b n v i U ban nhân dân c p xã nơi d nh t tr s chính c a h p tác xã v vi c thành l p, a i m óng tr s , phương hư ng s n xu t kinh doanh, k ho ch ho t ng c a h p tác xã, ng th i ti n hành các công vi c tuyên truy n, v n ng các cá nhân, h gia ình, pháp nhân và cán b , công ch c nhà nư c có nhu c u tham gia h p tác xã; xây d ng phương hư ng s n xu t, kinh doanh; d th o i u l và xúc ti n các công vi c c n thi t khác t ch c h i ngh thành l p h p tác xã. i u 6. Thành l p b máy qu n lý và b máy i u hành h p tác xã 1. i v i h p tác xã thành l p m t b máy v a qu n lý, v a i u hành: a) S lư ng thành viên Ban qu n tr , Ban ki m soát do H i ngh thành l p h p tác xã quy t nh căn c vào s lư ng xã viên c a h p tác xã t i th i i m thành l p. Trong quá trình ho t ng, i h i xã viên quy t nh vi c tăng hay gi m s lư ng thành viên Ban qu n tr , Ban ki m soát cho phù h p và báo cáo b ng văn b n t i cơ quan ăng ký kinh doanh; b) H i ngh thành l p ho c i h i xã viên tr c ti p b u Ban qu n tr và Ch nhi m h p tác xã trong s các thành viên Ban qu n tr ; b u Ban ki m soát và Trư ng Ban ki m soát trong s thành viên Ban ki m soát; c) Ch nhi m h p tác xã ng th i là Trư ng Ban qu n tr có quy n và nhi m v theo quy nh t i kho n 2 i u 27 và các i m b, c, kho n 2 i u 28 Lu t H p tác xã năm 2003;
 5. d) H i ngh thành l p ho c i h i xã viên quy t nh s lư ng Phó ch nhi m h p tác xã Ban qu n tr l a ch n t thành viên Ban qu n tr ho c xã viên h p tác xã. 2. i v i h p tác xã thành l p riêng b máy qu n lý và b máy i u hành: a) S lư ng thành viên Ban qu n tr , Ban ki m soát ư c th c hi n như hư ng d n t i i m a kho n 1 i u này; b) H i ngh thành l p ho c i h i xã viên tr c ti p b u Ban qu n tr và Trư ng Ban qu n tr trong s thành viên Ban qu n tr ; Ban ki m soát và Trư ng Ban ki m soát trong s thành viên Ban ki m soát; c) Ban qu n tr b nhi m, mi n nhi m Ch nhi m h p tác xã (là xã viên h p tác xã) ho c thuê, ch m d t h p ng thuê Ch nhi m h p tác xã (là ngư i ngoài h p tác xã) theo ngh quy t c a i h i xã viên; d) Ch nhi m h p tác xã có các quy n và nhi m v theo quy nh t i kho n 3 i u 28 Lu t H p tác xã năm 2003; ) S lư ng Phó ch nhi m và vi c l a ch n Phó ch nhi m h p tác xã ư c th c hi n như hư ng d n t i i m d kho n 1 i u này. i u 7. Xây d ng i u l , N i quy và Quy ch c a h p tác xã 1. Khi thành l p m i h p tác xã ph i có i u l riêng. i u l h p tác xã ph i phù h p v i i u 12 Lu t H p tác xã năm 2003, m u hư ng d n xây d ng i u l h p tác xã do Chính ph quy nh và phù h p v i i u ki n c th v ngành, ngh kinh doanh c a h p tác xã. 2. Các sáng l p viên d th o i u l h p tác xã và trình H i ngh thành l p th o lu n thông qua. 3. T ng i u, kho n c a i u l ư c th o lu n và thông qua theo nguyên t c a s v i trên 50% s xã viên tham gia h i ngh tán thành. Trong trư ng h p bi u quy t mà s phi u tán thành và không tán thành ngang nhau thì s phi u bi u quy t c a bên có ngư i ch trì cu c h p là quy t nh. 4. Nh ng n i dung chưa ư c trên 50% s xã viên tham gia h i ngh tán thành ư c ti p t c th o lu n trong các h i ngh ti p theo cho n khi t ư c s phi u tán thành như quy nh t i kho n 3 i u này m i ư c ghi vào i u l . 5. Trong trư ng h p c n có các quy nh chi ti t cho nh ng ho t ng c th c a h p tác xã mà i u l không quy nh h t thì Ban qu n tr xây d ng các N i quy, Quy ch riêng cho t ng ho t ng ó, trình i h i xã viên thông qua. i u 8. ăng ký kinh doanh 1. H p tác xã có quy n l a ch n nơi ăng ký kinh doanh cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh ho c c p huy n. Trong quá trình ho t ng h p tác xã có th thay i nơi ăng ký kinh doanh cho phù h p v i i u ki n ho t ng c a mình, khi thay i
 6. nơi ăng ký kinh doanh h p tác xã ph i có ơn g i cơ quan ã ăng ký kinh doanh rút h sơ n p n cơ quan ăng ký kinh doanh m i. 2. Ngư i i di n c a h p tác xã s thành l p, ngư i i di n theo pháp lu t c a h p tác xã n p h sơ ăng ký kinh doanh t i cơ quan ăng ký kinh doanh ã ch n và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a h sơ ăng ký kinh doanh. 3. H p tác xã có các i u ki n ăng ký kinh doanh theo quy nh t i kho n 1 i u 15 Lu t H p tác xã năm 2003 thì cơ quan ăng ký kinh doanh ã ư c h p tác xã l a ch n ph i c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h p tác xã theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 15 Lu t H p tác xã năm 2003. 4. K t qu ăng ký kinh doanh ph i ư c báo cáo và thông báo nh kỳ gi a các cơ quan theo quy nh sau: a) Hàng tháng cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n báo cáo v i cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh v tình hình ăng ký kinh doanh c a các h p tác xã trên a bàn huy n, cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh thông báo cho cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n tr c thu c v tình hình ăng ký kinh doanh c a các h p tác xã t i cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh; b) Hàng quý, cơ quan ăng ký kinh doanh các c p thông báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p i v i h p tác xã t ng lĩnh v c v tình hình ăng ký kinh doanh và nh ng bi n ng c a h p tác xã trên a bàn. i u 9. Thành l p doanh nghi p tr c thu c h p tác xã 1. H p tác xã ư c thành l p doanh nghi p tr c thu c theo mô hình công ty trách nhi m h u h n m t thành viên theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. 2. H p tác xã là ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. 3. a v pháp lý, quy n và nghĩa v c a h p tác xã i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 10. i u ki n tr thành xã viên 1. i v i cá nhân: a) Là công dân Vi t Nam, t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y ; b) Có ơn xin gia nh p h p tác xã; tán thành i u l , N i quy, Quy ch c a h p tác xã; c) Góp v n theo quy nh c a i u l h p tác xã; góp s c dư i các hình th c tr c ti p qu n lý, tr c ti p tham gia lao ng s n xu t, tư v n cung c p ki n th c, kinh doanh và khoa h c k thu t cho h p tác xã tuỳ thu c vào nhu c u c a h p tác xã;
 7. d) Cá nhân không có các i u ki n theo quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này, cá nhân ang b truy c u trách nhi m hình s , cá nhân ang ph i ch p hành hình ph t tù, cá nhân b Tòa án tư c quy n hành ngh do ph m các t i theo quy nh c a pháp lu t và cá nhân ang trong th i gian ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh không ư c là xã viên h p tác xã. 2. i v i cán b , công ch c: a) ư c s ng ý b ng văn b n c a th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý cán b , công ch c; b) Có i u ki n theo quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u này; c) Không ư c gi các ch c danh: Trư ng Ban qu n tr và thành viên Ban qu n tr ; Trư ng Ban ki m soát và thành viên Ban ki m soát; Ch nhi m, Phó ch nhi m h p tác xã; k toán trư ng ho c k toán viên và các cán b chuyên môn nghi p v c a h p tác xã; d) Cán b , công ch c không có các i u ki n quy nh t i i m a, b, c kho n 2 i u này; cán b , công ch c ang làm vi c trong các lĩnh v c thu c bí m t nhà nư c, sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p trong các ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c là xã viên h p tác xã. 3. i v i h gia ình: a) Là h gia ình mà các thành viên trong h có cùng tài s n chung ho t ng kinh t như: di n tích t ang s d ng vào s n xu t nông, lâm, ngư nghi p; nh ng tài s n c nh khác ph c v s n xu t, kinh doanh c a h gia ình; b) H gia ình ph i c ngư i i di n b ng gi y y quy n. Ngư i i di n c a h ph i có các i u ki n như i v i cá nhân quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này và theo quy nh c a i u l h p tác xã. Khi mu n thay i ngư i i di n, h gia ình ph i có ơn ngh Ban qu n tr xem xét, quy t nh; c) H gia ình không có các i u ki n theo quy nh t i i m a, b kho n 3 i u này không ư c là xã viên h p tác xã. 4. i v i pháp nhân: a) Là các t ch c, cơ quan (tr qu xã h i, qu t thi n) theo quy nh c a B lu t Dân s và theo quy nh c a i u l h p tác xã; b) Có ơn xin gia nh p h p tác xã như quy nh t i i m b kho n 1 i u này. Ngư i ng tên trong ơn ph i là i di n theo pháp lu t c a pháp nhân và tham gia vào ho t ng c a h p tác xã, th c hi n các nghĩa v c a m t xã viên theo quy nh c a i u l h p tác xã. Ngư i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân có th u quy n cho cá nhân khác là ngư i trong b máy lãnh o c a pháp nhân làm i di n tham gia h p tác xã n u i u l h p tác xã không quy nh khác; c) Góp v n, góp s c theo quy nh c a i u l h p tác xã;
 8. Cơ quan nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c s d ng tài s n c a Nhà nư c và công qu góp v n vào h p tác xã; d) Pháp nhân không có các i u ki n quy nh t i i m a, b, c kho n 4 i u này không ư c là xã viên h p tác xã. i u 11. T ch c ih i i bi u xã viên 1. H p tác xã có trên 100 xã viên có th t ch c ih i i bi u xã viên. 2. Các h p tác xã có t trên 100 n 500 xã viên thì t l i bi u tham d ih i không th p hơn 30% t ng s xã viên; các h p tác xã có t trên 500 xã viên thì t l i bi u tham d i h i không th p hơn 20% t ng s xã viên. 3. i u l h p tác xã quy nh th th c b u i bi u tham d ih i i bi u xã viên. i u 12. T ch c i h i xã viên b t thư ng ư1. Ban qu n tr tri u t p i h i xã viên b t thư ng trong nh ng trư ng h p sau: a) Gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Ban qu n tr ho c Ban ki m soát; b) Có ít nh t 1/3 s xã viên trong h p tác xã có ơn riêng ho c cùng ký tên vào m t ơn chung g i n Ban qu n tr ho c Ban ki m soát yêu c u tri u t p i h i xã viên gi i quy t cùng m t v n nêu trong ơn. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ơn yêu c u c a ít nh t 1/3 s xã viên, Ban qu n tr ph i tri u t p i h i xã viên b t thư ng. 2. Ban ki m soát tri u t p i h i xã viên b t thư ng trong các trư ng h p sau: a) N u quá th i h n 15 ngày, k t ngày ã nh n ơn c a ít nh t 1/3 s xã viên nêu t i i m b kho n 1 i u này mà Ban qu n tr không tri u t p i h i xã viên thì Ban ki m soát ph i tri u t p i h i xã viên b t thư ng gi i quy t các v n nêu trong ơn; b) Khi có hành vi vi ph m pháp lu t v h p tác xã, i u l , N i quy, Quy ch c a h p tác xã và Ngh quy t i h i xã viên, Ban ki m soát ã yêu c u mà Ban qu n tr không th c hi n ho c th c hi n không có k t qu các bi n pháp ngăn ch n. 3. Trư ng h p Ban ki m soát không tri u t p i h i xã viên b t thư ng theo quy nh t i kho n 2 i u này thì xã viên g i ơn n cơ quan ăng ký kinh doanh cho h p tác xã ngh can thi p. Trong th i h n 3 tháng k t ngày cơ quan ăng ký kinh doanh có văn b n yêu c u mà h p tác xã v n không t ch c i h i xã viên b t thư ng thì cơ quan ăng ký kinh doanh báo cáo U ban nhân dân nơi c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh làm th t c gi i th b t bu c i v i h p tác xã theo quy nh t i kho n 2 i u 21 Ngh nh này. i u 13. Ch m d t tư cách xã viên h p tác xã
 9. Vi c xã viên ch m d t tư cách trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 20 Lu t H p tác xã năm 2003 ư c gi i quy t như sau: 1. i v i các trư ng h p quy nh t i i m a, b, c và c a kho n 1 thì Ban qu n tr xem xét, l p h sơ, ch ng gi i quy t. K t qu x lý và h sơ ư c trình ra i h i xã viên g n nh t thông qua; 2. i v i trư ng h p quy nh t i i m d c a kho n 1 thì Ban qu n tr l p h sơ khai tr xã viên, trình ra i h i xã viên quy t nh; 3. Quy n l i và nghĩa v i v i xã viên trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2 i u này ư c gi i quy t theo quy nh c a i u l h p tác xã. i u 14. V n góp c a xã viên; tăng, gi m v n i u l h p tác xã 1. V n góp có th b ng ti n Vi t Nam, ngo i t , tài s n, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu và các lo i gi y t có giá khác: a) Trư ng h p v n góp b ng ngo i t thì giá tr v n góp ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m góp v n; b) Trư ng h p góp v n b ng: tài s n, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu và các lo i gi y t có giá khác thì ph i quy ra ti n Vi t Nam và th c hi n theo các i u ki n c th ư c quy nh trong i u l h p tác xã. Vi c xác nh giá tr v n góp trong các trư ng h p này do Ban qu n tr và ngư i góp v n tho thu n phù h p v i giá c th trư ng t i th i i m góp v n. Trư ng h p c n thi t thì có th thành l p Ban nh giá c a h p tác xã, thành viên Ban nh giá g m i di n c a: Ban qu n tr , Ban ki m soát và xã viên m b o tính khách quan, công khai, minh b ch. Tài s n, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu và các lo i gi y t có giá khác em góp v n là tài s n chung c a h p tác xã; c) Trư ng h p góp v n b ng ti n công lao ng thì giá tr v n góp ư c tính b ng t ng s ti n công c a ngư i lao ng ư c h p tác xã tr mà ngư i lao ng ó chưa nh n, tính n th i i m góp v n. 2. M c v n góp t i a c a m t xã viên do i u l h p tác xã quy nh, nhưng không vư t quá 30% v n i u l c a h p tác xã t i th i i m xã viên góp v n. 3. Th i i m, m c góp v n l n u, th i h n góp v n ã ăng ký c a xã viên: a) i v i h p tác xã m i thành l p thì xã viên ph i góp v n l n u khi h p tác xã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) i v i h p tác xã ang ho t ng thì xã viên góp v n l n u sau khi ư c i h i xã viên thông qua quy t nh k t n p; c) M c góp l n u không th p hơn 50% s v n ã ăng ký; d) Th i h n góp v n ã ăng ký c a xã viên t i a là 1 năm tính t l n góp u.
 10. 4. Xã viên ư c tr l i v n góp khi ch m d t tư cách xã viên theo quy nh t i kho n 2 i u 31 Lu t H p tác xã năm 2003. Hình th c, th i h n tr l i v n góp c a xã viên ph i phù h p v i quy nh c a i u l h p tác xã v v n góp, v i quy nh t i i m b kho n 1 i u này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5. Vi c tăng, gi m v n i u l c a h p tác xã: a) V n i u l c a h p tác xã tăng khi: i h i xã viên hàng năm quy t nh i u ch nh tăng m c v n góp t i thi u huy ng thêm v n góp c a t t c xã viên, m t ho c m t s xã viên góp thêm v n trong ph m vi m t xã viên góp t i a không quá 30% v n i u l c a h p tác xã; b) V n i u l c a h p tác xã gi m do tr l i v n góp c a xã viên, nhưng không tăng m c v n góp t i thi u. N u do v n i u l gi m mà có xã viên có v n góp vư t quá 30% v n i u l c a h p tác xã thì vi c i u ch nh v n góp c a xã viên ó ươc th c hi n t i i h i xã viên g n nh t. c) Khi có thay i v n i u l thì h p tác xã ph i b sung vào i u l h p tác xã và thông báo v i cơ quan ăng ký kinh doanh, cơ quan qu n lý nhà nư c v v n pháp nh (n u kinh doanh ngành ngh ph i có v n pháp nh). i u 15. Nh n và s d ng v n tr c p c a Nhà nư c, c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c 1. H p tác xã ư c nh n và s d ng v n tr c p c a Nhà nư c, c a các t ch c, cá nhân trong nư c theo th a thu n c a các bên, phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Vi c s d ng v n tr c p c a Nhà nư c như sau: a) V n tr c p không hoàn l i c a Nhà nư c cho h p tác xã, thì kho n v n tr c p ó ư c tính vào v n không chia c a h p tác xã; b) V n tr c p c a Nhà nư c cho h p tác xã ph i hoàn l i, nhưng không tính lãi, thì kho n v n tr c p ó tr thành s n c a h p tác xã v i Nhà nư c. 3. Trư ng h p nh n v n tr c p có y u t nư c ngoài thì vi c nh n và s d ng v n ó ph i phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam, i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. i u 16. V n ho t ng c a h p tác xã 1. V n ho t ng c a h p tác xã bao g m: v n góp c a xã viên; các kho n v n chuy n giao h p pháp khi sáp nh p, h p nh t h p tác xã; v n góp do liên doanh; v n tích lũy c a h p tác xã; các qu nhàn r i c a h p tác xã; các kho n v n tr c p c a Nhà nư c, c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; quà bi u, quà t ng; v n vay c a các t ch c tín d ng, các ngân hàng; các kho n v n chi m d ng và các kho n v n huy ng h p pháp khác.
 11. 2. H p tác xã quy nh c th vi c qu n lý, s d ng t ng lo i v n phù h p v i quy nh c a Lu t H p tác xã năm 2003 và các quy nh c a pháp lu t có liên quan trong i u l ho c t i Quy ch v qu n lý, s d ng v n c a h p tác xã. i u 17. Trích l p qu c a h p tác xã 1. L i nhu n sau thu c a h p tác xã ư c s d ng bù các kho n l năm trư c chuy n sang (n u có) theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. Ph n còn l i h p tác xã ư c dùng m t ph n trích l p các qu b t bu c: qu phát tri n s n xu t, qu d phòng. T l trích l p hai qu này do i h i xã viên quy t nh, nhưng m c trích l p t i thi u trên l i nhu n sau thu không ư c th p hơn 20% i v i qu phát tri n s n xu t và 5% i v i qu d phòng. 2. Vi c trích l p hay không trích l p các qu khác do i h i xã viên quy t nh tuỳ thu c vào i u ki n c a h p tác xã. 3. M c ích, phương th c qu n lý và s d ng các qu c a h p tác xã ph i ư c xác nh rõ trong i u l ho c N i quy, Quy ch v qu n lý tài chính c a h p tác xã và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 18. Tài s n c a h p tác xã 1. Tài s n thu c s h u c a h p tác xã ư c hình thành t v n ho t ng c a h p tác xã. Vi c qu n lý, s d ng tài s n c a h p tác xã, k c vi c mua, bán, chuy n như ng, cho, t ng, bi u ho c các hình th c khác ph i th c hi n theo quy nh c a i u l ho c Quy ch qu n lý tài chính c a h p tác xã, ngh quy t i h i xã viên và các quy nh c a pháp lu t có liên quan v qu n lý tài chính. 2. Các công trình k t c u h t ng, v t ki n trúc, công trình phúc l i văn hoá, xã h i ph c v chung cho c ng ng dân cư trên a bàn ư c hình thành t qu phát tri n s n xu t; qu phúc l i; các ngu n v n do nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tr c p không hoàn l i; quà bi u, t ng là nh ng tài s n không chia c a h p tác xã. i u 19. X lý tài s n và v n c a h p tác xã khi gi i th 1. i v i tài s n không chia c a h p tác xã quy nh t i kho n 2 i u 18 Ngh nh này thì chuy n giao cho chính quy n a phương qu n lý, s d ng vào m c ích ph c v c ng ng. Ph n giá tr còn l i c a tài s n này ư c x lý như sau: a) Ph n giá tr tài s n ư c hình thành t ngu n v n Nhà nư c tr c p không hoàn l i thì chuy n vào ngân sách a phương nơi h p tác xã óng tr s ; b) Ph n giá tr tài s n ư c hình thành t các ngu n: v n và công s c c a xã viên; v n tr c p c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; quà bi u, t ng thì i h i xã viên s quy t nh chuy n giao hay không chuy n giao cho ngân sách a phương. Trư ng h p i h i xã viên quy t nh không chuy n giao thì ngân sách a phương ph i thanh toán l i cho h p tác xã ph n giá tr còn l i c a tài s n ó.
 12. 2. i v i tài s n khác, k c quy n s h u trí tu c a xã viên ã góp vào h p tác xã thì x lý theo quy nh c a i u l phù h p v i các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Riêng tài s n là t ai ư c hình thành t v n góp c a xã viên b ng quy n s d ng t và t do nhà nư c giao cho h p tác xã s d ng ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Trình t x lý v n, tài s n c a h p tác xã khi gi i th : a) Thu h i toàn b các tài s n, v n mà xã viên và t ch c, cá nhân ngoài h p tác xã n ho c gi h h p tác xã; b) Thanh lý tài s n, v t tư nguyên li u, s n phNm, hàng hoá (tr ph n tài s n không chia) hi n có; c) Thanh toán các kho n n có m b o theo quy nh c a pháp lu t; d) Thanh toán chi phí gi i th , bao g m c kho n chi cho công tác thu h i và thanh lý tài s n, thu h i n ; ) Thanh toán các kho n n không m b o; e) Thanh toán v i Nhà nư c: thu và các kho n ph i n p ngân sách; kho n tr c p có hoàn tr không tính lãi; kho n nhà nư c cho vay có tính lãi (n u có); f) Hoàn tr v n góp theo i u l , v n góp b sung c a xã viên. Trư ng h p t ng s ti n v n t i th i i m gi i th th p hơn t ng s ph i tr , thì ưu tiên chi tr các kho n quy nh t i i m c, d; các kho n chi tr còn l i theo t l s ti n v n còn l i trên t ng s ph i chi tr c a các kho n chi quy nh t i m n i m f. 4. Vi c x lý v n, qu còn l i sau khi ã thanh toán h t các kho n n và chi phí cho vi c gi i th c a h p tác xã do i h i xã viên quy t nh theo i u l h p tác xã và phù h p v i pháp lu t có liên quan. i u 20. X lý các kho n l L phát sinh trong năm c a h p tác xã ư c x lý như sau: 1. Gi m l b ng các kho n thu c a các cá nhân, t ch c có trách nhi m liên i theo quy nh c a pháp lu t và i u l h p tác xã; 2. Gi m l b ng kho n ti n b i thư ng c a các t ch c b o hi m mà h p tác xã ã mua b o hi m; 3. H p tác xã s d ng l i nhu n trư c thu bù l năm trư c theo quy nh t i lu t thu thu nh p doanh nghi p, n u v n chưa bù thì h p tác xã s d ng l i nhu n sau thu bù p theo quy t nh c a i h i xã viên;
 13. 4. Trư ng h p s d ng các các kho n trên v n chưa bù l thì s l còn l i ư c bù p b ng qu d phòng theo quy t nh c a i h i xã viên, i u l ho c Quy ch qu n lý tài chính c a h p tác xã; 5. Khi ã s d ng t t c các kho n thu trên mà v n không trang tr i s th c l thì s l còn l i ư c chuy n sang năm sau theo quy nh c a pháp lu t v thu . Trư ng h p các kho n thu theo kho n 1, 2 i u này l n hơn s l thì s ti n còn l i ư c ưa vào thu nh p b t thư ng c a h p tác xã. i u 21. Gi i th b t bu c i v i h p tác xã 1. H p tác xã gi i th b t bu c thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 42 Lu t H p tác xã năm 2003. 2. Th t c gi i th b t bu c i v i h p tác xã như sau: a) Cơ quan c p ăng ký kinh doanh cho h p tác xã trình h sơ gi i th b t bu c t i U ban nhân dân cùng c p; b) U ban nhân dân ra quy t nh gi i th và thành l p H i ng gi i th . Ch t ch H i ng gi i th là i di n U ban nhân dân; các y viên là i di n c a: liên minh h p tác xã t nh (n u h p tác xã là thành viên c a liên minh), chính quy n c p xã nơi h p tác xã óng tr s , Ban qu n tr h p tác xã, Ban ki m soát h p tác xã, xã viên h p tác xã; c) H i ng ti n hành làm các th t c gi i th h p tác xã theo quy t nh c a U ban nhân dân và t gi i th sau khi hoàn t t vi c gi i th . 3. Kinh phí gi i th ư c l y t các ngu n tài chính còn l i c a h p tác xã. Trư ng h p không thì s d ng ngu n tài chính t qu h tr phát tri n h p tác xã t i a phương (c p t nh). i u 22. Liên hi p h p tác xã 1. Liên hi p h p tác xã là t ch c kinh t do các h p tác xã cùng ngành, ngh ho c khác ngành, ngh có nhu c u, t nguy n cùng nhau góp v n thành l p và cùng ch u trách nhi m v các nghĩa v tài chính, các chi phí ho t ng c a liên hi p. Liên hi p h p tác xã ư c t ch c và ho t ng theo các nguyên t c t ch c và ho t ng c a h p tác xã. 2. Liên hi p h p tác xã ph i có t 4 h p tác xã tr lên. 3. Liên hi p h p tác xã ph i có i u l v t ch c, qu n lý và ph i phù h p v i quy nh c a Lu t H p tác xã. 4. Liên hi p h p tác xã ư c kinh doanh t t c các ngành, ngh mà pháp lu t không c m. Khi liên hi p h p tác xã kinh doanh các ngành, ngh có i u ki n; ngành ngh ph i có v n pháp nh; ngành ngh ph i có ch ng ch hành ngh thì th c hi n như quy nh i v i h p tác xã t i kho n 2, 3 và 4 i u 3 Ngh nh này.
 14. 5. Ngư i i di n theo pháp lu t c a liên hi p h p tác xã ph i là cá nhân ang là xã viên c a m t trong các h p tác xã thành viên. 6. Sáng l p viên liên hi p h p tác xã: a) Là nh ng ngư i i di n theo pháp lu t c a các h p tác xã kh i xư ng thành l p liên hi p h p tác xã và tham gia vào các ho t ng c a liên hi p h p tác xã ó. b) Các sáng l p viên liên hi p h p tác xã ph i báo cáo b ng văn b n v i U ban nhân dân c p huy n nơi d nh t tr s chính c a liên hi p v vi c thành l p, phương hư ng và k ho ch ho t ng c a liên hi p h p tác xã; ng th i ti n hành tuyên truy n, v n ng nh ng h p tác xã có nhu c u tham gia liên hi p h p tác xã; xây d ng phương án s n xu t, kinh doanh; d th o i u l c a liên hi p và xúc ti n các công vi c c n thi t khác t ch c h i ngh thành l p liên hi p h p tác xã. c) Các sáng l p viên c a liên hi p h p tác xã b u ho c c ngư i i di n l p và g i h sơ ăng ký kinh doanh c a liên hi p h p tác xã n cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh. i u 23. M i quan h công tác gi a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i liên minh h p tác xã 1. Liên minh h p tác xã là t ch c kinh t - xã h i do các h p tác xã, liên hi p h p tác xã t nguy n cùng nhau thành l p. Liên minh h p tác xã ư c t ch c theo ngành và các ngành kinh t . Liên minh h p tác xã ư c thành l p Trung ương và t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Liên minh h p tác xã Trung ương ư c t ch c và ho t ng theo i u l do Th tư ng Chính ph ra quy t nh công nh n; liên minh h p tác xã t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c t ch c và ho t ng theo i u l do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh công nh n. i u l c a liên minh h p tác xã c p t nh ph i phù h p v i i u l c a liên minh h p tác xã c p Trung ương. 2. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n liên minh h p tác xã ư c: a) Tham gia nghiên c u, xây d ng ch , chính sách, quy ho ch, k ho ch, chương trình phát tri n h p tác xã; b) Ch trì ho c tham gia tri n khai th c hi n các chương trình, d án liên quan n phát tri n kinh t t p th ; tr c ti p tri n khai ho c tham gia tri n khai các l p ào t o, b i dư ng cán b qu n lý h p tác xã theo k ho ch c a nhà nư c; c) Tham d và trình bày ý ki n c a mình t i các cu c h p c a Chính ph ( i v i liên minh h p tác xã c p Trung ương), c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i liên minh h p tác xã c p t nh) v phát tri n kinh t t p th , v các chính sách i v i h p tác xã;
 15. d) Cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t, ch trương, chính sách liên quan n phát tri n h p tác xã; ) Tuyên truy n Lu t H p tác xã, các văn b n pháp lu t có liên quan v phát tri n h p tác xã và ph bi n các mô hình h p tác xã i n hình, tiên ti n; e) Tham gia các ho t ng h p tác qu c t song phương, a phương có liên quan n phát tri n h p tác xã; f) H tr v cơ s v t ch t, kinh phí và các i u ki n c n thi t liên minh h p tác xã ho t ng. 3. Liên minh h p tác xã có trách nhi m th c hi n và ch u s giám sát, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c v nh ng nhi m v mà liên minh tham gia trong quan h ph i h p. i u 24. Qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B i v i h p tác xã 1. N i dung qu n lý nhà nư c: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, k ho ch phát tri n h p tác xã thu c ngành, lĩnh v c qu n lý; b) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n h p tác xã thu c ngành, lĩnh v c qu n lý; c) Hư ng d n cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n h p tác xã thu c ngành, lĩnh v c qu n lý; d) Hư ng d n ng d ng, chuy n giao khoa h c công ngh ; h tr thông tin, ti p th và xúc ti n thương m i i v i h p tác xã; ) Xây d ng ch và t ch c ào t o, b i dư ng các ch c danh qu n lý và i u hành h p tác xã; e) Ch o t ng k t kinh nghi m th c ti n, nhân r ng các mô hình h p tác xã ho t ng có hi u qu ; f) T ch c ch o th c hi n h p tác qu c t v h p tác xã; g) Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v h p tác xã. 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B : a) B K ho ch và u tư giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v h p tác xã trên ph m vi c nư c; b) Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i, Công nghi p, Giao thông v n t i, Xây d ng, Thu s n, Giáo d c và ào t o th ng nh t qu n lý v h p tác xã thu c lĩnh v c B ph trách;
 16. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n ch và nguyên t c ho t ng tín d ng n i b trong các h p tác xã; th ng nh t qu n lý v Qu tín d ng nhân dân; d) B N i v hư ng d n v b máy chuyên trách qu n lý nhà nư c i v i h p tác xã c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ) B Tài chính hư ng d n chính sách tài chính i v i h p tác xã; phân b kinh phí ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, các ch c danh trong h p tác xã; e) B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n óng b o hi m xã h i i v i xã viên h p tác xã theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này; f) B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c giao t, cho thuê t i v i các h p tác xã; g) B Khoa h c và Công ngh hư ng d n vi c chuy n giao công ngh vào h p tác xã, hư ng d n h p tác xã ng d ng công ngh m i và ch b o h quy n s h u trí tu c a h p tác xã. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các B , cơ quan ngang B quy nh c th t ch c b máy giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i h p tác xã thu c B , cơ quan ngang B . i u 25. Qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân các c p i v i h p tác xã 1. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là c p t nh): a) Tri n khai, hư ng d n th c hi n chi n lư c, k ho ch phát tri n h p tác xã trên a bàn; b) Ch o, ki m tra vi c th c hi n chương trình ào t o, b i dư ng các ch c danh qu n lý và i u hành h p tác xã ư c tri n khai trên a bàn theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c) Ph i h p v i M t tr n T qu c, liên minh h p tác xã và H i Nông dân c p t nh trong vi c l p k ho ch và ch o công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t h p tác xã, mô hình h p tác xã ki u m i t i xã viên và nh ng i tư ng mu n tham gia h p tác xã; tri n khai các chương trình, d án phát tri n h p tác xã trên a bàn t nh; d) Ch o cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh xem xét c p, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p tác xã; xét c p, thu h i gi y phép ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c các h p tác xã, liên hi p h p tác xã ăng ký kinh doanh c p t nh; ) H tr h p tác xã v các th t c hành chính trong vi c t ch c l i, gi i th và phá s n i v i h p tác xã ăng ký kinh doanh c p t nh;
 17. e) Gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo c a h p tác xã và liên hi p h p tác v các hành vi vi ph m pháp lu t v h p tác xã; b o v quy n, l i ích h p pháp c a liên hi p h p tác xã, h p tác xã, xã viên và ngư i lao ng trong h p tác xã; f) Ki n ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph s a i, b sung các chính sách phát tri n h p tác xã. 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (dư i ây g i chung là c p huy n): a) Tri n khai k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v h p tác xã, mô hình h p tác xã ki u m i n xã viên và các i tư ng mu n tham gia h p tác xã; ki m tra, t ng k t, ánh giá tình hình phát tri n h p tác xã trên a bàn huy n; b) Ch o cơ quan ăng ký kinh doanh xem xét c p, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p tác xã; xét c p, thu h i gi y phép ho t ng c a chi nhánh, văn phòng, ơn v tr c thu c h p tác xã ăng ký kinh doanh c p huy n; c) H tr h p tác xã v các th t c hành chính trong vi c t ch c l i, gi i th và phá s n i v i h p tác xã ăng ký kinh doanh c p huy n; d) Gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo c a h p tác xã v các hành vi vi ph m pháp lu t v h p tác xã; b o v quy n, l i ích h p pháp c a h p tác xã, xã viên và ngư i lao ng trong h p tác xã theo pháp lu t i v i các h p tác xã ăng ký kinh doanh c p huy n. 3. Trách nhi m c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (dư i ây g i chung là c p xã): a) T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v h p tác xã, ch trương phát tri n h p tác xã c a ng và Nhà nư c t i c p xã; b) Căn c vào nh ng quy nh c a pháp lu t, t o i u ki n cho nh ng i tư ng có nhu c u thành l p h p tác xã ư c d dàng thành l p và ho t ng thu n l i. i u 26. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. i v i các h p tác xã, liên hi p h p tác xã ã ăng ký kinh doanh trư c ngày Lu t H p tác xã năm 2003 có hi u l c thi hành: a) Không ph i ăng ký l i nhưng ph i s a i, b sung i u l h p tác xã theo quy nh t i i u 12 Lu t H p tác xã năm 2003 và ph i ư c thông qua t i i h i xã viên g n nh t, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành; b) Khi thay i nơi ăng ký kinh doanh thì ph i ti n hành ăng ký l i theo quy nh c a Lu t H p tác xã năm 2003;
 18. c) Khi thay i, b sung ngành, ngh kinh doanh thì h p tác xã ph i g i thông báo n cơ quan ăng ký kinh doanh nơi h p tác xã ã ăng ký kinh doanh và th c hi n úng các quy nh t i kho n 2, 3, 4 i u 3 Ngh nh này n u ngành, ngh kinh doanh thu c ngành, ngh kinh doanh có i u ki n; ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh; ngành, ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh . 3. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . 4. Các h p tác xã không t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t H p tác xã năm 2003 và Ngh nh này thì t nguy n gi i th ho c bu c ph i gi i th theo quy nh t i i u 42 Lu t H p tác xã năm 2003 và i u 21 Ngh nh này. 5. i v i Qu tín d ng nhân dân, ngoài nh ng quy nh t i Ngh nh này Chính ph có quy nh riêng. 6. B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản