Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
118
lượt xem
11
download

Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 182/2004/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/2004/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 182/2004/N -CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C T AI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v x ph t hành chính i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai quy nh trong Ngh nh này là hành vi c ý ho c vô ý c a cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v t ai mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính. 2. Hành vi vi ph m v o c và b n b x lý theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c o c và b n . i u 2. i tư ng áp d ng 1. i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m cá nhân, cơ quan, t ch c (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) c a Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính v s d ng t ai, th c hi n các ho t ng d ch v v t ai trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. 2. Hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý t ai c a cán b , công ch c trong khi thi hành công v s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và
 2. Ngh nh v thi hành Lu t t ai; trư ng h p hành vi có d u hi u c u thành t i ph m s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Hành vi vi ph m hành chính 1. Các hành vi vi ph m hành chính trong s d ng t bao g m: a) S d ng t không úng m c ích; b) L n, chi m t; c) Hu ho i t; d) Gây c n tr cho vi c s d ng t c a ngư i khác; ) Chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t ho c th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t mà không th c hi n úng th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t v t ai; e) T chuy n i, chuy n như ng, t ng cho iv i t không i u ki n chuy n quy n s d ng t; g) C ý ăng ký không úng lo i t, không ăng ký khi chuy n m c ích s d ng t; h) Ch m th c hi n b i thư ng; i) Ch m n p ti n s d ng t, ti n thuê t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t cho phép; k) C ý gây c n tr cho vi c giao t, cho thuê t, thu h i t; l) Không th c hi n úng th i h n tr l i t theo quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; m) T ti n di chuy n, làm sai l ch m c ch gi i quy ho ch s d ng t; m c ch gi i hành lang an toàn c a công trình; n) Làm sai l ch các gi y t , ch ng t trong vi c s d ng t. 2. Các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng d ch v v t ai bao g m: a) Hành vi vi ph m trong hành ngh tư v n v giá t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép; b) Hành vi vi ph m trong hành ngh tư v n v l p quy ho ch, k ho ch s d ng t mà không i u ki n ăng ký ho t ng hành ngh ; c) Hành vi vi ph m trong hành ngh d ch v v thông tin t ai, d ch v o c và b n a chính.
 3. i u 4. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S d ng t không úng m c ích là hành vi s d ng t không úng v i m c ích s d ng, lo i t ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy t nh giao t, quy t nh cho thuê t, quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t ho c gi y t khác v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. 2. L n t là vi c ngư i ang s d ng t t chuy n d ch m c gi i th a t m r ng di n tích t. 3. Chi m t là vi c s d ng t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho c ch s d ng t cho phép s d ng ho c vi c s d ng t do ư c Nhà nư c t m giao ho c mư n t nhưng h t th i h n t m giao, mư n t mà không tr l i t. 4. Gây c n tr cho vi c s d ng t c a ngư i khác là hành vi ưa v t li u xây d ng, ch t th i hay các v t khác lên th a t c a ngư i khác ho c ào b i mà hành vi này gây c n tr , làm gi m kh năng s d ng t c a ngư i khác ho c gây thi t h i cho vi c s d ng t c a ngư i khác. 5. Ch m th c hi n b i thư ng là hành vi c a t ch c, cá nhân không th c hi n úng th i h n b i thư ng cho ngư i có t b thu h i theo quy nh t i Ngh nh v b i thư ng, h tr , tái nh khi Nhà nư c thu h i t. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai là hai (02) năm k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính, thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba (03) tháng k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trư ng h p h t th i hi u x ph t vi ph m hành chính mà hành vi vi ph m hành chính chưa b x ph t thì ngư i có thNm quy n không th c hi n x ph t vi ph m hành chính mà áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 6 c a Ngh nh này. 4. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà ngư i có hành vi vi ph m l i có hành vi vi ph m hành chính m i quy nh t i Ngh nh này ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u x ph t ư c tính l i k t th i i m có hành vi vi ph m hành chính m i ho c t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 6. Hình th c x ph t, bi n pháp kh c ph c h u qu
 4. 1. Các hình th c x ph t chính bao g m: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Hình th c x ph t b sung là t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu ư c áp d ng trong x ph t vi ph m hành chính v t ai là bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m. i u 7. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai 1. M i vi ph m hành chính ph i ư c phát hi n, ình ch , x lý k p th i g n v i trách nhi m c a chính quy n c p cơ s , v i công tác ki m tra, thanh tra t ai. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t hành chính khi có vi ph m hành chính quy nh trong Ngh nh này. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 25, 26 và 27 c a Ngh nh này th c hi n. 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì t ng ngư i vi ph m u b x ph t. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. 5. Không x lý vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. 6. Hình th c x ph t chính ư c áp d ng c l p; hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính có quy nh hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh trong Ngh nh này tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 7. Hình th c, m c x ph t ư c xác nh căn c vào tính ch t, m c vi ph m, h u qu c a hành vi vi ph m hành chính, nhân thân c a ngư i có hành vi vi ph m hành chính, tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng.
 5. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng ư c áp d ng theo quy nh t i i u 7 và i u 8 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 8. M c ph t c th i v i m t hành vi vi ph m là m c trung bình c a m c x ph t quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng m c th p hơn, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a m c x ph t; n u hành vi vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn, nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a m c x ph t. i u 8. Xác nh m c h u qu c a hành vi vi ph m hành chính 1. M c h u qu c a hành vi vi ph m hành chính ư c xác nh theo nguyên t c quy i giá tr quy n s d ng i v i di n tích t b vi ph m thành ti n theo giá t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t ó quy nh và chia thành 4 m c sau ây: a) M c m t (1): Trư ng h p giá tr quy n s d ng i v i di n tích t b vi ph m quy i thành ti n dư i hai tri u (2.000.000) ng i v i t nông nghi p, dư i mư i tri u (10.000.000) ng i v i t phi nông nghi p; b) M c hai (2): Trư ng h p giá tr quy n s d ng i v i di n tích t b vi ph m quy i thành ti n t hai tri u (2.000.000) ng n dư i năm tri u (5.000.000) ng i v i t nông nghi p, t mư i tri u (10.000.000) ng n dư i hai mươi lăm tri u (25.000.000) ng i v i t phi nông nghi p; c) M c ba (3): Trư ng h p giá tr quy n s d ng i v i di n tích t b vi ph m quy i thành ti n t năm tri u (5.000.000) ng n dư i mươi tri u (10.000.000) ng i v i t nông nghi p, t hai mươi lăm tri u (25.000.000) ng n dư i năm mươi tri u (50.000.000) ng i v i t phi nông nghi p; d) M c b n (4): Trư ng h p giá tr quy n s d ng i v i di n tích t b vi ph m quy i thành ti n t mư i tri u (10.000.000) ng tr lên i v i t nông nghi p, t năm mươi tri u (50.000.000) ng tr lên i v i t phi nông nghi p. 2. i v i di n tích t b vi ph m là t chưa s d ng thì áp d ng giá t nông nghi p th p nh t c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i th i i m x ph t. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C, M C X PH T M C 1: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG S D NG T VÀ HÌNH TH C, M C X PH T i u 9. S d ng t không úng m c ích 1. S d ng t không úng m c ích mà không thu c trư ng h p quy nh t i các kho n 2, 3, 4 và 5 i u này thì hình th c và m c x ph t như sau:
 6. a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 2. Chuy n t chuyên tr ng lúa nư c có h th ng tư i tiêu ch ng, có năng su t cao sang t tr ng cây lâu năm, sang t nuôi tr ng thu s n gây h u qu không th khôi ph c l i tr ng lúa khi c n thi t mà không ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n cho phép thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n ba tri u (3.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t ba tri u (3.000.000) ng n năm tri u (5.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t năm tri u (5.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 3. Chuy n t có r ng c d ng, t có r ng phòng h sang s d ng vào m c ích khác mà không ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n cho phép thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n ba tri u (3.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t ba tri u (3.000.000) ng n mư i lăm tri u (15.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t mư i lăm tri u (15.000.000) ng n ba mươi tri u (30.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 4. Chuy n t t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t sang t phi nông nghi p theo quy nh ph i n p ti n s d ng t ho c chuy n t t phi nông nghi p không ph i t sang t mà không ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n cho phép thì hình th c và m c x ph t như sau:
 7. a) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t hai mươi tri u (20.000.000) ng n ba mươi tri u (30.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 5. S d ng t xây d ng công trình, u tư b t ng s n thu c khu v c ô th , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t trái v i quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c công b thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi vi ph m thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t hai mươi tri u (20.000.000) ng n ba mươi tri u (30.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 6. Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m i v i các hành vi quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này. i u 10. L n, chi m t 1. L n, chi m t mà không thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 2. L n, chi m t thu c hành lang b o v an toàn công trình, t thu c khu v c ô th , t có di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c ư c U
 8. ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh b o v thì hình th c và m c x ph t theo quy nh t i ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c chuyên ngành liên quan n hành lang b o v an toàn công trình, ô th , di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh; trư ng h p pháp lu t v chuyên ngành liên quan chưa quy nh thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n ba tri u (3.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t ba tri u (3.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n ba mươi tri u (30.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 3. L n, chi m t s d ng vào m c ích qu c phòng thì hình th c x ph t, m c ph t th c hi n theo quy nh t i ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. 4. Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m i v i hành vi quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 11. Hu ho i t 1. Làm suy gi m ch t lư ng t ho c làm bi n d ng a hình gây h u qu làm cho t gi m ho c m t kh năng s d ng theo m c ích s d ng ã ư c xác nh thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1); b) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 2. Gây ô nhi m t mà gây h u qu làm cho t m t kh năng s d ng theo m c ích ã ư c xác nh thì hình th c và m c x ph t như sau: a) Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c m t (1);
 9. b) Ph t ti n t hai tri u (2.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c hai (2); c) Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c ba (3); d) Ph t ti n t hai mươi tri u (20.000.000) ng n ba mươi tri u (30.000.000) ng n u h u qu c a hành vi thu c m c b n (4). 3. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính ho c bu c có bi n pháp kh c ph c ho t ng gây ô nhi m, bu c khôi ph c l i a hình c a t trư c khi vi ph m i v i hành vi quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 12. Gây c n tr cho vi c s d ng t c a ngư i khác 1. Ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng i v i hành vi t ý v t li u xây d ng, ch t th i hay các v t khác lên th a t c a ngư i khác gây c n tr cho vi c s d ng t c a ngư i khác. 2. Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n ba tri u (3.000.000) ng i v i hành vi t ý ưa v t li u xây d ng, ch t th i hay các v t khác lên th a t c a ngư i khác làm gi m kh năng s d ng t c a ngư i khác ho c làm thi t h i cho vi c s d ng t c a ngư i khác. 3. Ph t ti n t m t tri u (1.000.000) ng n năm tri u (5.000.000) ng i v i hành vi t ý ào b i gây c n tr ho c làm thi t h i cho vi c s d ng t c a ngư i khác. 4. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính, bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m i v i hành vi quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này. i u 13. Chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t ho c th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t mà không th c hi n úng th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t v t ai Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng i v i hành vi chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t ho c th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t mà không th c hi n úng th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 14. T chuy n i, chuy n như ng, t ng cho iv i t không i u ki n chuy n quy n s d ng t 1. Ph t ti n t năm tri u (5.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng i v i hành vi t chuy n i, chuy n như ng, t ng cho i v i t không i u ki n chuy n quy n s d ng t quy nh t i i u 106 c a Lu t t ai.
 10. 2. Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng i v i hành vi s d ng t l n, chi m mà em chuy n i, chuy n như ng, t ng cho. 3. Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m, bu c tr l i ph n t l n, chi m. i u 15. C ý ăng ký không úng lo i t, không ăng ký khi chuy n m c ích s d ng t Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi c ý ăng ký không úng lo i t, không ăng ký khi chuy n m c ích s d ng t. i u 16. Ch m th c hi n b i thư ng Ph t ti n m c 0,04% s ti n ph i b i thư ng cho m i ngày ch m th c hi n b i thư ng k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh ph i th c hi n b i thư ng i v i hành vi ch m th c hi n b i thư ng. i u 17. Ch m n p ti n s d ng t, ti n thuê t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t cho phép Ph t c nh cáo ho c ph t ti n m c 0,02% s ti n ph i n p cho m i ngày ch m n p k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh ph i n p ti n s d ng t, ti n thuê t i v i hành vi ch m th c hi n n p ti n s d ng t, ti n thuê t. i u 18. C ý gây c n tr cho vi c giao t, cho thuê t, thu h i t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi không có m t t i a i m bàn giao t theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng i v i hành vi ngăn c n cán b , công ch c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành xác nh m c gi i, bàn giao t, cho thuê t, thu h i t trên th c a. i u 19. Không th c hi n úng th i h n tr l i t theo quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n ba tri u (3.000.000) ng i v i hành vi c ý tr n tránh, chây ì không tr l i t úng th i h n tr l i t theo quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà phương án b i thư ng ã ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. T ti n di chuy n, làm sai l ch, hư h ng m c ch gi i quy ho ch s d ng t, m c ch gi i hành lang an toàn c a công trình 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi t ti n di chuy n, làm sai l ch m c ch gi i quy ho ch s d ng t, m c ch gi i hành lang an toàn c a công trình.
 11. 2. Ph t ti n t m t tri u (1.000.000) ng n năm tri u (5.000.000) ng i v i hành vi c ý làm hư h ng m c ch gi i quy ho ch s d ng t, m c ch gi i hành lang an toàn c a công trình. 3. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính i v i hành vi quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 21. Làm sai l ch các gi y t , ch ng t trong vi c s d ng t 1. Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n m t tri u (1.000.000) ng i v i hành vi tNy xoá, s a ch a gi y t , ch ng t trong vi c s d ng t không thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng n hai tri u (2.000.000) ng i v i hành vi tNy xoá, s a ch a gi y t , ch ng t trong vi c s d ng t làm cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, th a k , t ng cho, th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t b sai l ch mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . M C 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG DNCH V V T AI VÀ HÌNH TH C, M C X PH T, BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 22. Hành ngh tư v n v giá t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thN m quy n cho phép 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi hành ngh tư v n v giá t mà không ư c cơ quan nhà nư c có thN m quy n cho phép. 2. Ph t ti n t mư i tri u (10.000.000) ng n hai mươi tri u (20.000.000) ng i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này mà gây thi t h i cho Nhà nư c ho c cho ngư i khác. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi hành ngh tư v n v giá t ư c cơ quan nhà nư c có thN m quy n cho phép nhưng không th c hi n úng nguyên t c, phương pháp xác nh giá t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t năm tri u (5.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng i v i hành vi quy nh t i kho n 3 i u này mà gây thi t h i cho Nhà nư c ho c cho ngư i khác. i u 23. Hành ngh tư v n v l p quy ho ch, k ho ch s d ng t mà không i u ki n ăng ký ho t ng hành ngh Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t hai trăm nghìn (200.000) ng n năm trăm nghìn (500.000) ng i v i hành vi hành ngh tư v n v l p quy ho ch, k ho ch s d ng t mà không i u ki n ăng ký ho t ng hành ngh tư v n v l p quy ho ch, k ho ch s d ng t theo quy nh c a pháp lu t.
 12. i u 24. Hành ngh d ch v v thông tin t ai mà không i u ki n ăng ký ho t ng, hành ngh d ch v v o c và b n a chính mà không ư c cơ quan nhà nư c có thN m quy n cho phép 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t m t trăm nghìn (100.000) ng n hai trăm nghìn (200.000) ng i v i hành vi hành ngh d ch v v thông tin t ai mà không i u ki n ăng ký ho t ng ho c hành ngh d ch v v o c và b n a chính mà không ư c cơ quan nhà nư c có thN m quy n cho phép. 2. Ph t ti n t năm tri u (5.000.000) ng n mư i tri u (10.000.000) ng i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này mà gây thi t h i cho Nhà nư c ho c cho ngư i khác. Chương 3: TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 25. ThN m quy n c a Ch t ch U ban nhân dân các c p trong vi c x ph t vi ph m hành chính 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n năm trăm nghìn (500.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n năm trăm nghìn (500.000) ng; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m. 2. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n hai mươi tri u (20.000.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n ba mươi tri u (30.000.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m.
 13. i u 26. ThN m quy n c a Thanh tra chuyên ngành v t ai trong vi c x ph t vi ph m hành chính 1. Thanh tra viên t ai ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n hai trăm nghìn (200.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n hai tri u (2.000.000) ng. 2. Chánh Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n hai mươi tri u (20.000.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m. 3. Chánh Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n ba mươi tri u (30.000.000) ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t trư c khi vi ph m. i u 27. U quy n x ph t vi ph m hành chính và nguyên t c xác nh thN m quy n x ph t vi ph m hành chính Vi c u quy n x ph t vi ph m hành chính và nguyên t c xác nh thN m quy n x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 41 và i u 42 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 28. Trách nhi m c a ngư i có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính i v i trư ng h p ph i thu h i t, ph i t m ình ch ho c ình ch ho t ng d ch v v t ai 1. Khi x lý vi ph m hành chính mà vi ph m hành chính ó thu c trư ng h p ph i thu h i t quy nh t i i u 38 c a Lu t t ai thì th c hi n theo quy nh sau ây: a) Ngư i có thN m quy n x ph t quy nh t i các i u 25, 26 và 27 c a Ngh nh này mà có thN m quy n thu h i t quy nh t i i u 44 c a Lu t t ai thì th c hi n ng th i vi c x ph t vi ph m hành chính và vi c thu h i t.
 14. b) Ngư i có thN m quy n x ph t quy nh t i các i u 25, 26 và 27 c a Ngh nh này nhưng không có thN m quy n thu h i t thì th c hi n x ph t vi ph m hành chính và có trách nhi m g i văn b n ngh U ban nhân dân c p có thN m quy n ra quy t nh thu h i t. U ban nhân dân c p có thN m quy n có trách nhi m th c hi n vi c thu h i t i v i trư ng h p căn c ; trư ng h p không căn c theo quy nh c a pháp lu t v t ai thì ph i thông báo cho ngư i ngh , ngư i b x ph t, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t bi t rõ lý do. c) Trư ng h p h t th i hi u x ph t quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này, ngư i có thN m quy n x ph t có trách nhi m l p biên b n v vi ph m hành chính và ra quy t nh thu h i t trong trư ng h p thu c thN m quy n ho c ngh U ban nhân dân c p có thN m quy n thu h i t trong trư ng h p không thu c thN m quy n. 2. Khi x lý vi ph m hành chính mà vi ph m hành chính ó thu c trư ng h p quy nh t i i u 22 và i u 24 c a Ngh nh này thì ngư i có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính có trách nhi m thông báo cho cơ quan nhà nư c có thN m quy n ã c p phép hành ngh ti p t c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khi xem xét v vi ph m quy t nh x ph t hành chính, n u xét th y hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m, thì ngư i có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thN m quy n mà không ư c gi l i x ph t hành chính. Trư ng h p ã ra quy t nh x ph t, n u sau ó phát hi n hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m mà chưa h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s thì ngư i ã ra quy t nh x ph t ph i hu quy t nh ó và trong th i h n ba (03) ngày, k t ngày hu quy t nh x ph t, ph i chuy n h sơ v vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thN m quy n. Chương 4: TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH QUY T NNH X PH T i u 29. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 30. Thi hành quy t nh x ph t hành chính trong lĩnh v c t ai 1. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai ph i ch p hành quy t nh x ph t trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t. 2. Quá th i h n quy nh t i kho n 1 i u này mà ngư i b x ph t vi ph m hành chính không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành b ng các bi n pháp sau ây:
 15. a) Kh u tr m t ph n ti n lương ho c m t ph n thu nh p, kh u tr ti n g i ngân hàng; b) Kê biên tài s n có giá tr tương ng bán u giá; c) Các bi n pháp cư ng ch khác thi hành quy t nh x ph t. 3. Cá nhân b ph t ti n t năm trăm nghìn (500.000) ng tr lên có th ư c hoãn ch p hành quy t nh x ph t theo quy nh t i i u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. ThN m quy n, th t c và vi c t ch c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 66 và i u 67 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 31. Khi u n i, t cáo, kh i ki n 1. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính. 2. M i công dân có quy n t cáo v hành vi trái pháp lu t trong x lý vi ph m hành chính. 3. ThN m quy n, th t c, th i h n gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. Vi c kh i ki n i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th Ngh nh s 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Ngh nh này. i u 33. Trách nhi m thi hành B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
 16. ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản