intTypePromotion=1

Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
147
lượt xem
18
download

Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 19/2000/N§-CP ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2000 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sè 17/1999/QH10 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng nép thuÕ Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt, khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Òu ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. §èi tîng chÞu thuÕ §èi tîng chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ ®Êt cã nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh trªn ®ã. §iÒu 3. Nh÷ng trêng hîp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: 1. Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n tr¶ l¹i ®Êt cho Nhµ níc hoÆc Nhµ níc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 3. Nhµ níc b¸n nhµ thuéc së h÷u nhµ níc cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi mua nhµ;
  2. 2 4. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp ly h«n, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt gi÷a: vî víi chång; cha ®Î, mÑ ®Î, cha nu«i, mÑ nu«i víi con ®Î, con nu«i; «ng néi, bµ néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i; anh chÞ em ruét víi nhau; 6. Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt cã chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt thuª; ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt thuª tiÕp tôc thùc hiÖn chÕ ®é thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai; 7. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n hiÕn quyÒn sö dông ®Êt cho ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp hoÆc cho tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao; ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së tõ thiÖn gåm nhµ t×nh th¬ng, t×nh nghÜa, nhµ trÎ må c«i, nhµ dìng l·o, nhµ nu«i dìng ngêi giµ c« ®¬n vµ ngêi tµn tËt, c¸c c¬ së cã tÝnh chÊt nh©n ®¹o kh¸c mµ kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh theo dù ¸n ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc chÊp thuËn phï hîp víi quy ho¹ch. Ch¬ng II c¨n cø tÝnh thuÕ §iÒu 4. C¨n cø tÝnh thuÕ C¨n cø tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn, gi¸ ®Êt vµ thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §iÒu 5. DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ chuyÓn quyÒn ghi trong hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh x¸c nhËn ®èi víi ®Êt cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n; Së §Þa chÝnh hoÆc Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt x¸c nhËn ®èi víi ®Êt cña tæ chøc. §iÒu 6. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ 1. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ vµ ®îc niªm yÕt c«ng khai t¹i c¬ quan thuÕ, c¬ quan ®Þa chÝnh. 2. Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo ph¬ng thøc ®Êu gi¸ th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ lµ gi¸ tróng ®Êu gi¸ nhng kh«ng thÊp h¬n khung gi¸ ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh. Trong trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi b¸n tµi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ mµ trong gi¸ tróng ®Êu gi¸ kh«ng x¸c ®Þnh riªng gi¸ ®Êt th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt do Uû ban
  3. 3 nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. Trêng hîp b¸n c¨n hé thuéc nhµ nhiÒu tÇng, nhiÒu hé ë, cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn ®ã th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo hÖ sè ph©n bæ cho c¸c tÇng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc mua b¸n, kinh doanh nhµ ë. 4. Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ao, ®Êt vên n»m trong khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ë ®« thÞ th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®Êt ghi trong GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc theo lo¹i ®Êt ®ang nép thuÕ: nÕu ®ang nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp; nÕu ®ang nép thuÕ nhµ ®Êt th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt ë. §iÒu 7. ThuÕ suÊt 1. ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi, thuÕ suÊt lµ 2% (hai phÇn tr¨m); b) §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c kh«ng thuéc c¸c lo¹i ®Êt quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy, thuÕ suÊt lµ 4% (bèn phÇn tr¨m). 2. Khi x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt ®Ó ¸p dông c¸c møc thuÕ suÊt trªn ®©y th× c¨n cø vµo GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc môc ®Ých sö dông ®Êt ®ang kª khai, nép thuÕ, ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn trong hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Ch¬ng III miÔn, gi¶m thuÕ §iÒu 8. MiÔn thuÕ MiÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng ngêi vµ nh÷ng tr- êng hîp sau ®©y: 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó di chuyÓn ®Õn ®Þnh c t¹i c¸c vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; 2. Ngêi ®îc Nhµ níc phong tÆng danh hiÖu "Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng" cã chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; 3. ChuyÓn quyÒn sö dông c¸c lo¹i ®Êt thuéc x· n«ng th«n ë miÒn nói, h¶i ®¶o theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; 4. ChuyÓn ®æi ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n, lµm muèi cho nhau ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn canh t¸c; 5. Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng
  4. 4 hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n víi nhµ hoÆc g¾n víi kÕt cÊu h¹ tÇng th× ®îc miÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt t¬ng øng víi diÖn tÝch ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo tõng dù ¸n. C¸c trêng hîp kinh doanh bÊt ®éng s¶n kh¸c cã chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng thuéc diÖn miÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. §iÒu 9. Gi¶m thuÕ Gi¶m 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng ngêi sau ®©y: 1. C¸ nh©n th¬ng binh h¹ng 1/4, h¹ng 2/4 vµ bÖnh binh h¹ng 1/3, h¹ng 2/3; 2. Th©n nh©n liÖt sÜ ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp cña Nhµ níc; 3. Ngêi tµn tËt kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, ngêi cha ®Õn tuæi thµnh niªn vµ ngêi giµ c« ®¬n mµ kh«ng cã n¬i n¬ng tùa. §iÒu 10. Thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ 1. Nh÷ng ngêi ®îc miÔn, gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy chØ ®îc xÐt miÔn hoÆc gi¶m thuÕ mét lÇn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc xÐt miÔn hoÆc gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Lµ ngêi ®øng tªn trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë; b) Lµ ngêi cã chung quyÒn sö dông ®Êt trong hé gia ®×nh khi ®îc giao ®Êt hoÆc khi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. 3. Trêng hîp trong cïng hé gia ®×nh cã nhiÒu ngêi ®îc gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ®îc céng c¸c møc gi¶m ®ã thµnh møc gi¶m chung cña hé gia ®×nh nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 100% sè tiÒn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 4. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc vµ thÈm quyÒn thùc hiÖn miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Ch¬ng IV Kª khai, nép thuÕ §iÒu 11. Kª khai thuÕ 1. Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm kª khai víi c¬ quan thuÕ n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn vÒ lo¹i ®Êt, diÖn tÝch, vÞ trÝ, gi¸ trÞ ®Êt chuyÓn quyÒn theo mÉu tê khai cña c¬ quan thuÕ.
  5. 5 2. Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt ®em thÕ chÊp, b¶o l·nh quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt mµ ph¶i chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc b¸n tµi s¶n cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ th× ngêi cã quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®øng ra lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn viÖc kª khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tríc khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî. 3. Trêng hîp c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh thi hµnh c«ng vô cã thùc hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× c¬ quan ®ã cã tr¸ch nhiÖm kª khai vµ nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 4. Trêng hîp chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt cho nhau, th× mçi bªn chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ®Òu lµ ngêi kª khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi gi¸ trÞ ®Êt chuyÓn ®æi theo híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. §iÒu 12. Nép thuÕ 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (gäi chung lµ ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt) cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã thÓ ñy nhiÖm cho ngêi ®¹i diÖn kª khai vµ nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Ngêi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt cã thÓ tho¶ thuËn nép thuÕ thay cho ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, trong trêng hîp nµy, ngêi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm kª khai vµ nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2. Thêi h¹n nép thuÕ chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ngêi kª khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nhËn ®îc th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. 3. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn chØ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®· ®îc nép ®ñ, trõ trêng hîp ®îc ghi nî thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 13. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ 1. Khi tiÕp nhËn hå s¬ tê khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña ng- êi nép thuÕ th× c¬ quan thuÕ ph¶i cã biªn nhËn vµ më sæ theo dâi hµng ngµy. 2. Híng dÉn ngêi nép thuÕ thùc hiÖn viÖc kª khai ®Çy ®ñ vµ ®óng thñ tôc vÒ nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 3. Yªu cÇu ngêi nép thuÕ cung cÊp ®ñ hå s¬ gåm: hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc miÔn gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 4. KiÓm tra, x¸c minh tµi liÖu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ, x¸c ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép.
  6. 6 5. C¨n cø vµo hå s¬ kª khai thuÕ cña ngêi nép thuÕ, trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vµ tê khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, c¬ quan thuÕ ph¶i tÝnh thuÕ, th«ng b¸o thuÕ cho ngêi nép thuÕ vÒ sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m, sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép thuÕ. 6. Ra quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 7. Xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo thÈm quyÒn. §iÒu 14. Tæ chøc thu nép thuÕ 1. ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc nép b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ nép t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông. 2. Khi thu thuÕ, Kho b¹c nhµ níc ph¶i cÊp chøng tõ thu thuÕ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh ®Ó lµm chøng tõ chøng minh ®· nép ®ñ thuÕ theo quy ®Þnh vµ göi kÌm theo hå s¬ cho c¬ quan ®Þa chÝnh lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3. Trêng hîp thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc tr¶ nhiÒu lÇn, th× Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm cÊp chøng tõ thu thuÕ cho tõng lÇn nép vµ theo dâi cho ®Õn khi nép ®ñ thuÕ th× x¸c nhËn ®· nép ®ñ thuÕ vµ chuyÓn hå s¬ cho c¬ quan ®Þa chÝnh lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Ch¬ng V khiÕu n¹i, xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 15. KhiÕu n¹i ViÖc khiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 22, 23, 24, 25 cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c quy ®Þnh vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. §iÒu 16. Xö lý vi ph¹m C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ, ngêi nép thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 17, 18, 19, 20 cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 17. Khen thëng C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®îc khen thëng theo chÕ ®é chung cña Nhµ níc.
  7. 7 Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 18. Tæ chøc thùc hiÖn Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 19. Xö lý tån t¹i 1. C¸c trêng hîp ®· chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 mµ cha nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 ®· kª khai vµ nép mét phÇn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ®îc tÝnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ thùc hiÖn nh sau: a) NÕu sè thuÕ ®· nép tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 Ýt h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®· tÝnh l¹i th× ph¶i nép thªm sè thuÕ cßn thiÕu; b) NÕu sè thuÕ ®· nép tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®· tÝnh l¹i th× kh«ng ®îc hoµn tr¶ phÇn thuÕ ®· nép d. 3. C¸c trêng hîp ®· chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 mµ cã mét trong c¸c giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ, kÓ c¶ c¸c trêng hîp ®· chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt qua nhiÒu lÇn, nhiÒu chñ, khi ngêi ®ang sö dông ®Êt lµm thñ tôc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë th× chØ ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt mét lÇn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Ngêi cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy, nÕu thùc sù gÆp khã kh¨n, cha cã kh¶ n¨ng nép ®ñ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, ®îc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn x¸c nhËn th× ®îc Kho b¹c Nhµ níc ghi nî sè thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cßn thiÕu vµ chuyÓn hå s¬ cho c¬ quan ®Þa chÝnh lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trong ®ã cã ghi nî sè thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cßn nép thiÕu. §iÒu 20. HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000 vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 114/CP ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2