Nghị định 196/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
260
lượt xem
21
download

Nghị định 196/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 196/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH  PH ñ   è  CH   S 196­   µ Y   12­ CP NG 31­ 1994  QUY   NH   ®Þ CHI  ÕT TI   µ   íNG D É N   VH   THI  µ NH  M é T   è §IÒU  ñ A   é   Ë T   H   S  C B LU LAO   NG   ®é VÒ   THO¶   C  í LAO   NG   Ë P  TH Ó. ®é T   CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG     V PH VI  D THO¶   C  í LAO   NG   Ë P   Ó ®é T TH §iÒu  1.­ 1­ §èit ng vµ  ¹m      ông     î   ph vi¸p d tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó       t th theo  Òu        §i 2,3,4 vµ  cña  é  Ët Lao  ng  îcquy  nh    44  B Lu   ®é ®   ®Þ nh sau: ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,c¸c tæ      chøc,c¸    nh©n  ã    ínsö  ông  õ10    ng  ëlªn; c thuªm   d t   lao®é tr   ­ C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi;c¸c doanh  c v ®Ç t      nghiÖp  éc thu   khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp; ­ C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc  íc ngoµi hoÆc   chøc  èc  Õ  ¹  Öt Nam   n    tæ  qu t t i Vi   cã thuª m ín tõ 10    ng  µ ngêi ViÖt Nam   ë lªn,trõ tr ng  îp  iÒu   c       lao ®é l      tr       ê h ® í  quèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c; C¸c  chøc  ù  tæ  s nghiÖp, dÞch  ô  ã  ¹ch    c  Ëp  ña    n  Þ    vch to¸n ®é l c c¸c ®¬ v hµnh  Ýnh, sù  ch   nghiÖp  îc ¸p  ông  ét  è  iÓ m   ® d m s® quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  NghÞ   nh  µy    ¬ng îng vµ  ý  Õt  ®Þ n ®Ó th l   k k tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th 2.§èit ng vµ  ¹m       î   ph vikh«ng    ông  ¸p d tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó:      t th ­ C«ng chøc, viªn chøc  µm  Öc      l vi trong c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh,  ù  h ch s nghiÖp  µ   íc; Nh n ­  ÷ng  êi lµm  Öc  Nh ng   vi trong c¸c  oµn   Ó   ©n   ©n,  ® th nh d c¸c  chøc  tæ  chÝnh  Þ,x∙héi; tr     ­  ÷ng  êi lµm  Öc  Nh ng   vi trong    c¸c doanh nghiÖp  Æc   ïcña  ùc îng ® th   L l  Qu © n   i  ©n  ©n,  ®é nh d C«ng  nh©n  ©n;  Ü   an  d s quan, h¹  Ü     s quan, chiÕn  Ü    s tronglùcl ng Qu © n   i nh©n  ©n, C«ng  nh©n  ©n.    î   ®é   d   an  d
  2. 2 C H ¬NG   II NéI  DUNG   THO¶   C  í LAO   NG   Ë P   Ó ®é T TH §iÒu  2.­ 1. Néi    dung  ñ  Õu  ña  ch y c tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  í    t th theo Kho¶n  §iÒu  2  46  ña  é  Ët Lao  ng  c B Lu   ®é bao  å m: g a) ViÖc  µm  µ    l v b¶o  ¶m   Öc  µm:c¸cbiÖn  ® vi l     ph¸p b¶o  ¶m   Öc  µm;lo¹   ® vi l   i   hîp ®ång  i víitõng  ¹    ng, hoÆc   ¹    ®è     lo i ®é   lao lo ic«ng  Öc;c¸c tr ng  îp chÊ m   vi     ê h   døt hîp ®ång    ng; c¸cchÕ     î Êp    Öc,trî Êp  Êt  Öc  µm,trî    lao ®é     ®é tr c th«ivi     c m vi l     cÊp  ¹m  õng  Öc;n©ng  t ng vi   cao    tay nghÒ,  o  ¹o l¹ khi thay  æi  ü  Ët ®µ t   i     ® k thu   hay  chøc  tæ  s¶n  Êt;c¸c nguyªn  ¾c  µ  êigian  ¹m  êichuyÓn  êi lao xu     t v th   t th   ng     ®éng  µm  Öc  l vi kh¸c. b)  êi giê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i:c¸c quy  nh  Ò     µi thêi Th     vi       ng     ®Þ v ®é d     giê lµm  Öc    vi trong ngµy,trong tuÇn;bè  Ý ca  Ýp; thêigiê nghØ      ï         tr   k       gi¶ilao ph   hîp víitõng  ¹  Ò,     lo ingh c«ng  Öc;ngµy  vi   nghØ   µng  Çn,ngµy  h tu   nghØ   Ô;chÕ   l  ®é   nghØ  µng  h n¨m  Ó   thêigian ®i  êng;nghØ  Ò   Öc  k c¶     ®   v vi riªng;nguyªn t¾c      vµ    êng  îp huy  ng  µm  c¸ctr h  ®é l thªm  ê.gi c) TiÒn ¬ng, phô  Êp ¬ng, tiÒn  ëng: tiÒn ¬ng  èithiÓu    l   c l   th   l t  hoÆc  ¬ng  l trung b×nh  ¬ng    (l th¸ng,l ng  µy   ¬ ng hoÆc  ¬ng  ê);thang  l gi   b¶ng ¬ng  dông  l ¸p  trong doanh    nghiÖp;biÖn    ph¸p b¶o  ¶m   Òn l ng  ùc tÕ,ph¬ng  ® ti  ¬ th     thøc ®iÒu    chØnh  Òn ¬ng      thÞ  êng  Õn  ng;  ti l khi gi¸c¶  tr bi ®é nguyªn  ¾c   ¬ng  ¬ng  t tr¶ l (l thêigian,l ng     ¬ s¶n  È m   ph hoÆc  ¬ng  l kho¸n);nguyªn  ¾c  ©y  ùng  µ  iÒu    tx d v® chØnh  n    Òn ¬ng; nguyªn  ¾c  µ  iÒu  Ön  ©ng  Ëc ¬ng; c¸c lo¹ ®¬ gi¸ti l   t v® ki n bl   i   phô  Êp ¬ng; thêigian   ¬ng  µng  cl    tr¶l h th¸ng;thanh    Òn    to¸nti nghØ   µng  h n¨m,  tiÒn tµu xe;tiÒn l ng         ¬ tr¶cho  ê lµm  gi   thªm;tiÒn th ng  ëng  t  Êt,th ng      ë (th ®é xu   ë th¸ng,th ng  èin¨m, th ng  Êt l ng,th ng  õ lî nhuËn)  µ      ë cu     ë ch  î   ë t     i v c¸c nguyªn  ¾c  t chith ng  ã thÓ  Ìm    ë (c   k theo quy  Õ).   ch d)  Þnh  § møc  lao  ng:  ®é c¸c nguyªn  ¾c, ph¬ng  t  ph¸p  ©y  ùng  nh   x d ®Þ møc,    ông  ö,ban  µnh,thay ® æi  nh  ¸p d th   h     ®Þ møc;  ¹ ®Þnh  lo i   møc    ông    ¸p d cho c¸clo¹ lao®éng; c¸c®Þnh     i    møc  trungb×nh,tiªntiÕn ® îc¸p dông            trong doanh    nghiÖp; biÖn    ph¸p  i  íinh÷ng  êng  îp  ®è v   tr h kh«ng  µn  µnh  nh   ho th ®Þ møc;  nguyªn t¾c    kho¸n tæng  îp c¶    ng  µ  Ëtt(nÕu  ã).   h   lao®é v v    c ®)  toµn    ng, vÖ   An  lao ®é   sinh lao ®éng: c¸cbiÖn        ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ® an  lao ®éng, vÖ       sinh lao ®éng; tiªuchuÈn  µ  Öc        v vi cung  Êp  ¬ng  Ön phßng  c ph ti   hé    ng; chÕ     åi dìng  lao ®é   ®é b   b»ng  Ön  Ët;c¸c biÖn  hi v     ph¸p    Ön  iÒu  c¶ithi ® kiÖn  µm  Öc;båi th ng    ¹n    ng,  Önh  l vi     ê tain lao ®é b nghÒ  nghiÖp  ã  Ó  Ìm  (c th k theo quy  Õ).   ch e) B¶o  Ó m     éi:c¸cquy  nh  Ò     hi x∙h     ®Þ v tr¸chnhiÖm,  Òn  îcña  êisö    quy l i ng   dông    ng  µ  êi lao ®éng  lao ®é v ng     trong viÖc  ng  ãp, thu  ép, chitr¶chÕ     ®ã g   n     ®é   b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 2. Ngoµinh÷ng  éidung  ãitrªn,   cã  Ó      n  n    bªn  th tho¶ thuËn  c¸c   thªm  ÷ng  nh néidung    kh¸c nh:thÓ     thøc    Õt  gi¶iquy tranh chÊp    ng; ¨n gi÷a ca;phóc    lao ®é        lîtËp  Ó;trî Êp  Öc  Õu,hû...   th     i c vi hi  
  3. 3 C H ¬NG   I II THñ   ôC  ¬NG   îNG, Ký  Õ T,  ¨NG   ý  T TH L  K ® K THO¶   C  í LAO   NG   ËP   Ó ®é T TH §iÒu    Öc  ¬ng îng,ký  Õt  3.­Vi th l   k tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  í    t th theo  Òu    §i 45 vµ  Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng  îctiÕn hµnh  1  46  B Lu   ®é ®     theo thñ tôcsau:     1.Bªn    Êtyªu cÇu  ¬ng îng ®Ó   ý  Õt    ®Ò xu     th l   k k tho¶ íctËp  Ó      th ph¶ith«ng    b¸o b»ng      v¨n b¶n    éidung  ¬ng îng cho  kia. c¸cn   th l  bªn  Néi dung  ¬ng îng cña  tËp  Ó    ng  Ban  Êp  µnh    th l  bªn  th lao ®é do  Ch h C«ng  ®oµn  ¬  ë  c s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m  êi® a  ® l th   ra. 2. Bªn  Ën  îc yªu  Çu    nh ®  c ph¶ichÊp  Ën  Öc  ¬ng îng  µ  ñ  ng    nh vi th l v ch ®é gÆp   ®Ò   Êt yªu cÇu    bªn  xu     ®Ó tho¶ thuËn  Ò   êigian,®Þa  iÓ m   µ  è îng   v th     ® vsl   ®¹idiÖn    tham    ¬ng îng. giath l 3. Ng êi sö  ông    ng  Þu     d lao ®é ch tr¸chnhiÖm   chøc        tæ  ®Ó hai bªn  Õn ti   hµnh  ¬ng îng. th l K Õt  qu¶  ¬ng îng lµc¨n cø    ©y  ùng  th l       ®Ó x d tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  ña       t th c doanh nghiÖp,®¬n  Þ.   v 4. C«ng  oµn  ¬  ë    ® c s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m  êitæ  ® l th   chøc  Êy ý  l  kiÕn  Ëp  Ó    ng  Ò   éidung  ña  t th lao®é v n   c tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th N Õ u   ã    c trªn50%   è    ng  s lao ®é trong tËp  Ó    ng    µnh  ×      th lao ®é t¸nth th hai bªn  Õn hµnh  ý  Õt  ti   k k tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th 5.Tho¶  clao®éng  Ëp  Ó    í    t th ph¶ilËp theo m É u   èng  Êt.      th nh §iÒu    Öc  chøc  Êy ý  Õn  Ëp  Ó    ng  Ò   éidung  4.­Vi tæ  l   ki t th lao®é v n   tho¶ íc    lao®éng  Ëp  Ó  îctiÕn hµnh    t th ®     b»ng  c¸ch lÊych÷  ý     k hoÆc   Óu  Õt. bi quy K Õt  qu¶  Êy ý  Õn  l   ki ph¶ilËp thµnh       biªnb¶n    â tæng  è  êi® îclÊy ý  ghir   s ng       kiÕn, sè  êi t¸n thµnh,sè  êi kh«ng    µnh,nh÷ng  iÒu    ng       ng   t¸n th   ® kho¶n kh«ng  t¸nthµnh  µ  û lÖ    v t   kh«ng    µnh.Biªn b¶n  t¸nth     ph¶icã  ÷  ý  idiÖn  ña      ch k ®¹   c Ban ChÊp  µnh  h C«ng  oµn  ¬  ë. ® cs Khi®¨ng  ý    k tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  íi ¬       t th v   quan    ng  c lao®é ph¶ikÌm    theo  biªnb¶n  Êy ý  Õn  Ëp  Ó    ng.   l   ki t th lao®é §iÒu    Öc  ¨ng  ý  5.­Vi ® k tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  í    t th theo  Òu    §i 47,Kho¶n    3 §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng  îcquy  nh    48  B Lu   ®é ®   ®Þ nh sau: 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Õt    th   10  k t  k k tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó, í    t th   ngêi sö  ông    ng   d lao ®é ph¶i göi b¶n     tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  n   ë     í    t th ®Õ S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬icã  ô   X∙      ph tr     ¬ n   tr   së  Ýnh  ña  ch c doanh  nghiÖp hoÆc   chøc    ¨ng  ý. tæ  ®Ó ® k 2. Doanh  nghiÖp  ùc thuéc  tr   khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp ph¶i göi    b¶n tho¶  c lao  ng  Ëp  Ó  n   í  ®é t th ®Õ Ban  Qu¶n  ý khu  Õ   Êt,khu  l  ch xu   c«ng  nghiÖp    ¨ng  ý  ¹  ë   ®Ó ® k t i Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è    X∙      ph trùcthuéc Trung  ng  ¬icã  ôsë  Ýnh  ña      ¬ n   tr   ch c Ban  Qu¶n  ý®ã. l 
  4. 4 3.Trong  êih¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ën  îcb¶n    th     ng k t   nh ®   tho¶ íclao®éng  Ëp       t thÓ, Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    X∙      ph tr     ­ ¬ng xem   Ðt vµ  x   th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   Ò   Öc  ¨ng  ý  v v vi ® k cho    biÕt. haibªn    N Õu  trong tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  ã  ÷ng  iÒu    í    t th c nh ® kho¶n    tr¸ ph¸p  Ëtth× i lu     chØ  â vµ  íng dÉn  r  h   cho    söa  æi    ¨ng  ý  ¹ . haibªn  ® ®Ó ® k li §iÒu    êng  îp  nhËp  6.­Tr h s¸p  doanh nghiÖp theo Kho¶n  §iÒu  cña  1  52  Bé   Ët Lao  ng  ×  Lu   ®é th tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ∙  ý  Õt  îcgi¶iquyÕt    í    t th ® k k ®     nh sau: 1. N Õ u     sau    khi s¸p  Ëp, c¸c doanh  nh     nghiÖp  µnh    th viªn kh«ng  ã  c thay  ® æi  Ò   v chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  ×    th c¸c tho¶  c lao ®éng  í    tËp  Ó  ∙  ý  a  Õt  ¹n  Én  th ® k ch h h v cßn  Öu  ùc thihµnh  hi l     cho  n     Õt  ¹n  ®Õ khih h hoÆc   íkhiký  Õt  t     k tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  íi. i      t th m 2. N Õ u     sau      Ëp, c¸c doanh  khis¸p nh     nghiÖp  µnh    ã  th viªnc thay ® æi  Ò     v chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  × c¸ctho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ∙  th     í    t th ® ký kh«ng  cßn  Öu  ùcthihµnh,c¸c bªn  hi l        ph¶itiÕn hµnh  ¬ng îng ®Ó   ý  Õt      th l  kk tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  íitrongthêih¹n  th¸ng,kÓ   õngµy    Ëp.      t th m       6    t  s¸p nh CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  th¸ng 1    7.­ ®Þ n c hi l     t ng 1    n¨m 1995  µ    á  ÷ng  v b∙i nh b quy  nh  íc®©y  Ò   ®Þ tr   v tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th C¸c tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  ∙  ý  µ  ang  ùc  Ön  Õu   ã  iÒu  í    t th ® k v ® th hi n c® kho¶n    íiBé   Ët Lao  ng  µ  tr¸ v   Lu   i ®é v NghÞ   nh  µy  ×  ®Þ n th ph¶isöa  æi, trong   ®     thêih¹n  th¸ng,kÓ   õ  µy    6    t ng NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh. Nh÷ng  ®Þ n c hi l       ®iÒu kho¶n  Çn  c ph¶isöa  æi    ® hoÆc     bæ sung  ph¶i® îcth ng îng,ký  Õt  µ     ¬ l   k v ®¨ng  ý  ¹theo thñ tôcquy  nh  ¹ Bé  Ët Lao  ng  µ  k l  i     ®Þ t   Lu   i ®é v NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu   Bé   8.­ Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phèi hîp  íiTæng     v X∙      v  Liªn ®oµn Lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   chøc  µm  Ý  iÓ m   Öc  ý  Õt  tæ  l th ® vi k k tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó  µnh  µ  ×nh ChÝnh  ñ  t th ng v tr   ph quy  nh  Ò   ®Þ v tho¶  clao ®éng  Ëp  í    t thÓ  µnh. ng §iÒu    é   ëng,Thñ  ëng  ¬  9.­B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản