intTypePromotion=1

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
290
lượt xem
25
download

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 203/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   17/2003/QH11   ngµy   04   th¸ng   11   n¨m 2003 vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004 vµ  NghÞ   quyÕt sè  19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ  nhiÖm   vô 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi,  ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u  1. 1. Quy  ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu chung  ®Ó  tr¶ c«ng cho   ngêi lao ®éng lµm c«ng viÖc gi¶n ®¬n nhÊt trong ®iÒu kiÖn   lao ®éng b×nh thêng. 2. Møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 290.000 ®ång/th¸ng. Møc l¬ng tèi thiÓu chung ®îc ®iÒu chØnh tuú thuéc vµo  møc t¨ng trëng kinh tÕ, chØ sè  gi¸ sinh ho¹t vµ  cung cÇu  lao ®éng theo tõng thêi kú. §i Ò u  2. 1.   Møc   l¬ng   tèi   thiÓu   chung   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh  nµy  ®îc dïng lµm c¨n cø tÝnh c¸c møc l¬ng trong hÖ  thèng  thang l¬ng, b¶ng l¬ng, møc phô cÊp l¬ng trong khu vùc nhµ  níc,  tÝnh  c¸c møc l¬ng ghi trong  hîp   ®ång  lao  ®éng  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng thang l ¬ng, b¶ng l¬ng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao  ®éng vµ  thùc hiÖn mét sè  chÕ  ®é kh¸c cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Møc   l¬ng   tèi   thiÓu   chung   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh  nµy ¸p dông ®èi víi:
  2. 2 a)   C¬   quan   nhµ   níc,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   lùc   lîng   vò  trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi; b) C«ng ty ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc,  gåm: c«ng  ty nhµ  níc; c«ng ty thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc  lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh  lËp; c)   C«ng   ty,   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp;  d)   C¸c   hîp   t¸c   x∙,   tæ   hîp   t¸c,   trang   tr¹i,   hé   gia  ®×nh, c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c cã thuª mín lao ®éng.  3.   Møc   l¬ng   tèi   thiÓu   chung   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,  §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh nµy cßn  ®îc ¸p dông  ®Ó  tÝnh kho¶n trî  cÊp th«i viÖc cho sè  n¨m lµm viÖc tõ  n¨m 2003 trë   ®i  ®èi   víi lao  ®éng d«i d  theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy  11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch  ®èi víi  lao  ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ  níc, NghÞ  ®Þnh sè 155/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   vµ   ®èi  víi ngêi th«i viÖc do tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè  16/2000/NQ­CP  ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  vÒ   viÖc tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n   vÞ sù nghiÖp, NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ­CP ngµy 28 th¸ng 7  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung NghÞ  quyÕt sè  16/2000/NQ­CP (sè n¨m lµm viÖc tõ n¨m 2002 trë vÒ tríc  ®­ îc tÝnh theo híng dÉn tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003). §i Ò u  3. 1.   HÖ   sè   ®iÒu   chØnh   t¨ng   thªm   so   víi   møc   l¬ng   tèi  thiÓu   chung   ¸p   dông   trong   c¬   quan   nhµ   níc,   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp,   lùc   lîng   vò   trang,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ   chøc  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ, tuú  thuéc  vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch  nhµ  níc vµ  nguån  tr¶ l¬ng.   2.   HÖ   sè   ®iÒu   chØnh   t¨ng   thªm   so   víi   møc   l¬ng   tèi  thiÓu chung  ®Ó  tÝnh  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ¸p dông trong c¸c  c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, tuú thuéc vµo n¨ng suÊt   lao ®éng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh.  HÖ   sè   ®iÒu  chØnh  t¨ng thªm  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o  hiÓm   x∙   héi,   b¶o   hiÓm  y   tÕ   vµ  thùc   hiÖn   mét   sè   chÕ   ®é  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   C¸c   c«ng   ty,   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh nghiÖp; c¸c hîp t¸c x∙, tæ hîp t¸c, trang tr¹i, hé  gia ®×nh, c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c cã thuª m ín lao ®éng ®­
  3. 3 îc   quyÒn   ®Þnh   møc   l¬ng   tèi   thiÓu   cao   h¬n   møc   l¬ng   tèi  thiÓu chung quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  4. 1. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, sau khi lÊy  ý  kiÕn Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam,  ®¹i diÖn cña ngêi  sö  dông lao  ®éng vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh ChÝnh  phñ c«ng bè møc l¬ng tèi thiÓu chung cho tõng thêi kú, hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung  ¸p   dông   trong   c¸c   c«ng   ty   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc. 2. Bé  Néi vô  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh  liªn  quan tr×nh  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh hÖ  sè  ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p  dông trong c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, lùc lîng vò  trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi. §i Ò u  5. 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.  C¸c quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy   ®îc thùc  hiÖn  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. Huû  bá  kho¶n 1 §iÒu 1; kho¶n 2 §iÒu 4 vµ  kho¶n 2   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   03/2003/N§­CP  ngµy   15  th¸ng   01   n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc  ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî  cÊp  x∙ héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng. 4. §èi víi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh   nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam tiÕp tôc ¸p  dông møc l¬ng tèi thiÓu theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  53/1999/Q§­TTg   ngµy   26   th¸ng   3   n¨m   1999   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   mét   sè   biÖn   ph¸p   khuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trùc  tiÕp níc ngoµi. §i Ò u   6.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2