intTypePromotion=1

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:93

0
829
lượt xem
171
download

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é  phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n  cø   NghÞ  quyÕt   sè   19/2003/QH11   ngµy   16   th¸ng  11   n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ph¹m vi ¸p dông hÖ  thèng thang l¬ng, b¶ng  l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy,  bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: ­ Tæng c«ng ty nhµ níc; ­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ  c«ng ty. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông: 1.   C«ng   nh©n,   nh©n   viªn   trùc   tiÕp   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh; 2. Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm   so¸t;
 2. 3.  Tæng gi¸m   ®èc,  Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng  gi¸m  ®èc,  Phã  Gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng   (kh«ng   kÓ   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n tr ëng lµm  viÖc theo hîp ®ång);  4.   Viªn   chøc   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô;   nh©n   viªn   thõa  hµnh, phôc vô. §i Ò u   3.   Ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy hÖ  thèng  thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng,   b¶ng   phô   cÊp   gi÷   chøc   vô   Trëng  phßng, Phã trëng phßng, bao gåm: 1. C¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n  xuÊt, kinh doanh; 2. C¸c b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n  xuÊt, kinh doanh; 3.   B¶ng   l¬ng   cña   thµnh   viªn   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ; 4.  B¶ng l¬ng cña  Tæng  gi¸m  ®èc,  Gi¸m   ®èc,  Phã  Tæng  gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng; 5. B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n; 6. B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô  vµ  b¶ng  phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng; 7. B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô. §i Ò u  4.  C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng, bao gåm: 1. Phô  cÊp khu vùc: ¸p dông  ®èi víi ngêi lµm viÖc  ë  vïng xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu.  Phô  cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ  1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 2.   Phô   cÊp   tr¸ch   nhiÖm   c«ng   viÖc:   ¸p   dông   ®èi   víi   thµnh   viªn   kh«ng   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh  viªn   Ban   kiÓm   so¸t   (kh«ng   kÓ   Trëng   Ban   kiÓm   so¸t)   vµ  nh÷ng ngêi lµm mét sè  c«ng viÖc  ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao  hoÆc   ph¶i   ®¶m   nhiÖm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   kh«ng   thuéc   chøc  danh l∙nh ®¹o.  Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l­ ¬ng tèi thiÓu chung. 3. Phô  cÊp  ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông  ®èi víi ng êi  lµm nghÒ  hoÆc c«ng viÖc cã   ®iÒu kiÖn lao  ®éng  ®éc h¹i,  nguy   hiÓm,   ®Æc   biÖt   ®éc   h¹i,   nguy   hiÓm   mµ   cha   ®îc   x¸c  ®Þnh trong møc l¬ng.  Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l­ ¬ng tèi thiÓu chung. 2
 3. 4.   Phô   cÊp   lu   ®éng:   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi   lµm   nghÒ  hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm lµm viÖc vµ  n¬i ë.  Phô  cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ  0,6 so víi møc l¬ng  tèi thiÓu chung. 5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi ngêi ®Õn lµm viÖc  ë  vïng kinh tÕ  míi, c¬  së  kinh tÕ  vµ   ®¶o xa  ®Êt liÒn cã   ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n.  Phô  cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ  70% møc l¬ng cÊp  bËc, chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô.  Thêi gian hëng tõ 3 ®Õn 5 n¨m. §i Ò u   5.  HÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, phô cÊp l­ ¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy lµm c¬ së  ®Ó: 1. Tho¶ thuËn tiÒn l¬ng trong hîp ®ång lao ®éng; 2. X©y dùng  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; thùc hiÖn chÕ   ®é  n©ng  bËc l¬ng theo tho¶ thuËn trong hîp  ®ång lao  ®éng vµ  tho¶   íc lao ®éng tËp thÓ; 3. §ãng vµ  hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm  y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Tr¶ l¬ng ngõng viÖc vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng; 5. Gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi kh¸c theo tho¶ thuËn cña  ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng vµ  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt lao ®éng. §i Ò u   6.   ViÖc   chuyÓn,   xÕp   l¬ng   ph¶i   b¶o   ®¶m   theo  nguyªn t¾c lµm c«ng viÖc g×  xÕp l¬ng theo c«ng viÖc  ®ã,  gi÷   chøc   vô   g×   xÕp   l¬ng   theo   chøc  vô   hoÆc  phô  cÊp  gi÷  chøc vô   ®ã  trªn c¬  së  tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng   nh©n;   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   viªn   chøc,   nh©n  viªn; tiªu chuÈn xÕp h¹ng c«ng ty. §i Ò u   7.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cã  tr¸ch nhiÖm: 1. Híng dÉn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi  víi Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng   vµ   c«ng   nh©n,   viªn   chøc,   nh©n   viªn  theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,  2, 4, 5, 6 vµ kho¶n 7 §iÒu 3; híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ  ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh nµy; híng  3
 4. dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng   nh©n vµ  tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô  viªn chøc, nh©n  viªn trong c¸c c«ng ty; 2.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Néi   vô   híng   dÉn   viÖc  chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi  ®èi víi c¸c thµnh viªn   Héi ®ång qu¶n trÞ (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc) theo   b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy;  3.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   Bé,  ngµnh liªn quan: a) Tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é   ®Æc thï   cã tÝnh chÊt l¬ng cña mét sè ngµnh, nghÒ;  b)  Ban hµnh  tiªu  chuÈn  xÕp h¹ng  c«ng  ty. Riªng   ®èi  víi c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt, tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  xem  xÐt, quyÕt ®Þnh; c) Híng dÉn c«ng ty x¸c  ®Þnh h¹ng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i  diÖn chñ  së  h÷u;  ®¨ng ký  víi Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  ®èi víi c«ng ty tõ  h¹ng I trë  lªn; tr×nh Thñ  t íng  ChÝnh phñ ®èi víi c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt. §i Ò u   8.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè   26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m  thêi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi trong  c¸c  doanh  nghiÖp,  NghÞ  ®Þnh   sè   110/1997/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   11   n¨m   1997   cña  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung hÖ  sè møc l¬ng chøc vô  qu¶n lý  vµ   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   doanh   nghiÖp   ban   hµnh   kÌm  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   26/CP   ngµy   23   th¸ng   5   n¨m   1993   cña  ChÝnh phñ, QuyÕt  ®Þnh sè  83/1998/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 4  n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  phô   cÊp   ®èi   víi   c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban  kiÓm so¸t Tæng c«ng ty nhµ  níc vµ  doanh nghiÖp nhµ  níc  ®éc lËp quy m« lín. C¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc hiÖn tõ  ngµy  01 th¸ng 10 n¨m 2004. §i Ò u   9.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n   d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 4
 5. c¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn  trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) A.1. Thang l¬ng 7 bËc §¬n   vÞ   tÝnh:   1000  ®ång Ngµnh/Nhãm ngµnh BËc/HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V VI VII 1. du lÞch, DÞch vô kh¸c               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,35 1,59 1,87 2,20 2,59 3,05 3,60 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  391, 461, 542, 638, 751, 884, 1044 01/10/2004 5 1 3 0 1 5 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm III                   ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 2. V¨n ho¸               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 3. Dîc phÈm               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 5
 6. Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421 01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0 4. ChÕ biÕn l©m s¶n Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 5. c«ng tr×nh ®« thÞ               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 6. C¬  khÝ,  ®iÖn,  ®iÖn tö  ­                tin häc  Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 7. Kü thuËt viÔn th«ng 6
 7. Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 8.   x©y   dùng   c¬   b¶n;   VËt  liÖu   x©y   dùng,   sµnh   sø,              thuû tinh Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421 01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0 9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa                chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 2,05 2,40 2,81 3,29 3,85 4,51 5,28 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  594, 696, 814, 954, 1116 1307 1531 01/10/2004 5 0 9 1 ,5 ,9 ,2 10.  khai th¸c má lé thiªn               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,95 2,27 2,66 3,11 3,65 4,27 5,00 7
 8. Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  565, 658, 771, 901, 1058 1238 1450 01/10/2004 5 3 4 9 ,5 ,3 ,0 11. in tiÒn               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 12. chØnh h×nh               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 8
 9. §èi tîng ¸p dông thang l¬ng 7 bËc (a.1): 1. Du lÞch, dÞch vô kh¸c: a) Nhãm I: ­ ChÕ biÕn kem, níc gi¶i kh¸t, b¸nh ngät; ­ VÖ  sinh c«ng nghiÖp (lau bÕp, cöa kÝnh trong siªu   thÞ, vÖ sinh n¬i s¶n xuÊt tinh bét s¾n); ­ S¬ chÕ, ®ãng gãi nguyªn liÖu trong c¸c siªu thÞ; ­ Phôc vô bµn, phô bÕp (trõ phô bÕp trong kh¸ch s¹n,   nhµ hµng). b) Nhãm II: ­ NÊu ¨n trong c¸c  ®¬n vÞ, c«ng ty cã  tæ chøc riªng  bé phËn phôc vô vµ cã h¹ch to¸n; ­ Phôc vô  bµn, nÊu vµ  chÕ  biÕn thøc ¨n trªn tµu vËn  t¶i ®êng s¾t; ­   Phô   bÕp,   chÕ   biÕn  thùc   phÈm,   phô   kh¸c  t¹i  kh¸ch   s¹n, nhµ hµng. c) Nhãm III: ChÕ  biÕn   mãn   ¨n  (trùc   tiÕp   nÊu   bÕp)  t¹i  c¸c  kh¸ch   s¹n, nhµ hµng. 2. V¨n ho¸: a) Nhãm I: ­ §i nÐt, t« mµu trong s¶n xuÊt phim ho¹t h×nh; ­ B¶o qu¶n, tu söa phim; ­   Ngµnh  in:  Lµm  s¸ch   thñ   c«ng,   quay  l«,   ®Õm  giÊy,   vËn   chuyÓn,   ®ãng   gãi,   m¸y   dç   giÊy,   ®ôc   r¨ng   c a,   bÊm,  ph¬i giÊy  èp xÐt, in líi, mµi b¶n kÏm, xay nghiÒn mùc   in; mµi dao b»ng m¸y; ­ In sang b¨ng; ­ Dµn dùng triÓn l∙m, qu¶ng c¸o. b) Nhãm II: ­   Pha   mµu;   pha   chÕ   mµu   trong   s¶n   xuÊt   phim   ho¹t  h×nh; ­ Kü  thuËt chiÕu phim; kü  thuËt tiÕng; kü  thuËt tr ­ êng quay; kü thuËt ¸nh s¸ng, bèi c¶nh; ­ Kh¾c b¶n in tranh d©n gian; ­ In tranh thñ c«ng, tranh d©n gian; 9
 10. ­ Lµm vãc vµ s¬n son thiÕp vµng; ­ VËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh; ­ Phôc vô trêng quay; ­ S¶n xuÊt ®Üa h¸t, b¨ng tr¾ng; ­ Ngµnh in: S¾p ch÷  ch×; s¾p ch÷   ®iÖn tö, söa bµi;   ®iÒu   khiÓn   m¸y   gÊp,   m¸y   b¾t,   m¸y   vµo   b×a   vµ   m¸y   ®ãng  s¸ch c¸c lo¹i;  ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i m¸y in; pha mùc in;   ®iÒu khiÓn m¸y dao; b×nh b¶n; m¸y led¬tÝp; kiÓm tra chÊt  lîng s¶n phÈm; vËn hµnh m¸y l¸ng bãng; ­ S¶n xuÊt c¸c phï ®iªu kim lo¹i; ­ L¾p r¸p nh¹c cô. c) Nhãm III: ­ Ch¹m ®ôc tîng gç, ®¸ vµ kiÕn tróc cæ; ­ NÒ (ngo∙) kiÕn tróc cæ; ­ Ngµnh in: Ph¬i b¶n in èp xÐt; chÕ t¹o khu«n in èng  ®ång; vËn hµnh m¸y in flªx«; ph¬i b¶n in flªx«; ph©n mµu  ®iÖn tö;  ®iÒu khiÓn m¸y in  èp xÐt 4 mÇu trë  lªn, m¸y in   cuèn, m¸y in èng ®ång, ®óc ch÷ ch× vµ ®æ b¶n ch×. 3. Dîc phÈm: a) Nhãm I: ­ VÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô, giao nhËn. b) Nhãm II: ­ Röa tuýp, röa chai, röa vÈy èng; ­ ñ èng, c¾t èng, xö lý bao b×, hÊp tiÖt trïng; ­   Soi   thuèc,   in  trªn   èng   thuèc,  in   nang,   ®ãng   gãi  thµnh phÈm; ­ VËn hµnh thiÕt bÞ x¨ng. c) Nhãm III: ­   Xay,   r©y   nguyªn   liÖu;   pha   chÕ   thuèc   tiªm,   thuèc  viªn, thuèc mì, thuèc níc,   thuèc d¹ng kem; ­   §ãng   hµn   thuèc   tiªm;   dËp   thuèc   viªn,   bao   viªn;  ®ãng thuèc vµo nang; Ðp vØ; ­ VËn hµnh m¸y xö lý níc v« kho¸ng vµ níc cÊt; ­ ChiÕt xuÊt cao dîc liÖu; nÊu cao; ­ ChiÕt xuÊt ho¸ thùc vËt; ­ B¸n tæng hîp vµ tæng hîp nguyªn liÖu ho¸ dîc; 10
 11. ­ S¶n xuÊt nguyªn liÖu lµm thuèc kh¸ng sinh; ­ S¶n xuÊt vacxin. 4. ChÕ biÕn l©m s¶n: a) Nhãm I: ­ ChÕ biÕn dÇu th¶o méc; ­ Trang trÝ bÒ mÆt gç. b) Nhãm II: ­ S¶n xuÊt cãt Ðp; ­ S¶n xuÊt hµng m©y, tre, tróc; ­ ChÕ biÕn c¸nh kiÕn ®á. c) Nhãm III: ­ S¶n xuÊt v¸n d¨m, v¸n sîi, gç d¸n; ­ Ca xΠm¸y, méc m¸y; ­ S¶n xuÊt keo d¸n gç; ­ Méc tay; ­ Ch¹m kh¶m, kh¾c gç; ­ Hµn, mµi, söa ch÷a lìi ca. 5. C«ng tr×nh ®« thÞ: a) Nhãm I: ­ Qu¶n lý, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh cÊp níc; ­ Duy tu m¬ng, s«ng tho¸t níc; ­ Qu¶n lý c«ng viªn; ­ Ghi sè ®ång hå vµ thu tiÒn níc. b) Nhãm II: ­ B¶o qu¶n, ph¸t triÓn c©y xanh; ­ Qu¶n lý vên thó; ­ Qu¶n lý hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng; ­ N¹o vÐt m¬ng, s«ng tho¸t níc; ­ N¹o vÐt cèng ngang; thu gom  ®Êt; thu gom r¸c (trõ   vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh); ­ VËn hµnh hÖ thèng chuyªn dïng cÈu n©ng r¸c, ®Êt; ­ Nu«i chim, c¸ c¶nh; ¬m trång c©y. c) Nhãm III: ­ N¹o vÐt cèng ngÇm; 11
 12. ­ Thu gom ph©n; ­ Nu«i vµ thuÇn ho¸ thó d÷; ­ X©y ®Æt vµ söa ch÷a cèng ngÇm; ­ QuÐt dän nhµ vÖ sinh c«ng céng; ­ San lÊp b∙i r¸c; ­ Vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh; ­ ChÕ biÕn ph©n, r¸c; ­ Xö  lý  r¸c sinh ho¹t, xö  lý  chÊt th¶i y tÕ, chÊt  th¶i c«ng nghiÖp; ­ C«ng nh©n mai t¸ng, ®iÖn t¸ng; ­ ChÆt h¹ c©y trong thµnh phè. 6. C¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö ­ tin häc: a) Nhãm I: ­ Ca kim lo¹i; ­ Thñ kho; lao ®éng phæ th«ng; ­ GiÆt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÎ; ­ Kim khÝ d©n dông; ­ VËn hµnh m¸y b¬m níc cã c«ng suÊt díi 8.000m3/h; ­ Trùc tr¹m ®iÖn; ­   KiÓm   tra,   kiÓm   ®Þnh,   hiÖu   chØnh,   treo   th¸o   c«ng  t¬; ghi chØ sè, thu tiÒn ®iÖn; ­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y vµ  tr¹m biÕn ¸p  ≤   35  Kv; ­ Söa ch÷a ®iÖn d©n dông; ­ Lµm mui, ®Öm, b¹t « t«; ­ VËn chuyÓn néi bé, vÖ sinh c«ng nghiÖp; ­ QuÊn m« t¬. b) Nhãm II: ­ QuÊn ®éng c¬; ­ Mµi; mµi kh« kim lo¹i; ­ Thñ kho ho¸ chÊt; ­ L¾p r¸p; Ðp nhùa; ­ KÐo trung, kÐo nhá d©y kim lo¹i; xo¾n d©y nhá; ­ Gi¸p giÊy d©y mang ®iÖn tõ; sang, ®¸nh cuén vµ bao  gãi d©y ®iÖn; 12
 13. ­ L¾p r¸p khÝ cô ®iÖn; ­ Söa khu«n kÐo d©y, khu«n  Ðp, khu«n bäc d©y, khu«n   tr¸ng men; ­   TiÖn,   phay,   bµo,   doa,   mµi   bãng,   ®¸nh   bãng,   mµi  s¾c; ­ Gia c«ng b¸nh r¨ng, nguéi, gß, hµn ®iÖn, hµn h¬i; ­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ®iÖn b¸nh lèp, b¸nh xÝch; ­ Söa ch÷a dông cô ga tµu; ­ VËn hµnh m¸y nÐn khÝ, m¸y diezel; ­ Söa ch÷a « t«; ­ Méc mÉu, m¹ ®iÖn; ­ Söa ch÷a c¬; söa ch÷a  ®iÖn; söa ch÷a, l¾p  ®Æt  èng   níc; ­ Khoan, xäc, mµi ren, v¹ch dÊu, s¬n, nÒ, tuèt lç; ­ Ðp ph«i, pha trén, dËp, c¾t s¾t; ­ §óc mÉu ch¶y, b¬m dÇu mì, sµng c¸t, l¸i cÇu trôc; ­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm; ­   Söa   ch÷a   ®êng  d©y  cao  thÕ  cã   ®iÖn  ¸p   =  <   35   Kv  (kh«ng mang ®iÖn); ­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y cao thÕ  cã   ®iÖn ¸p tõ  66 Kv ®Õn díi 500 Kv; ­ L¾p r¸p, c©n chØnh, vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin  häc; ­ S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn   tö tin häc; ­ Söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ má; ­ VËn hµnh m¸y b¬m thuû  lîi cã  c«ng suÊt tõ 8.000m3/ h trë lªn; ­ ChÕ t¹o tô ®iÖn; ­ Söa ch÷a: Van h¬i; kiÓm nhiÖt; b¨ng t¶i than; b¶o   «n lß h¬i; turbine níc;      ®iÖn trong nhµ  m¸y  ®iÖn; m¸y  diezel;   m¸y   nÐn   khÝ;   thiÕt   bÞ   tr¹m   biÕn   thÕ;   ¾c   qui  trong hang hÇm; ­ ThÝ nghiÖm: ThiÕt bÞ ®iÖn; ®iÖn cao ¸p; ho¸; ­ HiÖu chØnh: Lß h¬i; thiÕt bÞ  thuû  lùc; turbine n­ íc; ­ Phãng n¹p ¾c qui trong hang hÇm; ­ Hµn mµi c¸nh híng níc, c¸nh turbine níc; 13
 14. ­  VÖ  sinh c«ng nghiÖp (trong c¸c nhµ  m¸y  ®iÖn; tr¹m   biÕn ¸p 500 Kv); ­ L¸i cÇn trôc 350 tÊn trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn; ­ Khoan phun bª t«ng b»ng m¸y nÐn khÝ cÇm tay (ngoµi   hang hÇm); ­ Läc dÇu m¸y biÕn thÕ trong hang hÇm; ­   S¶n   xuÊt:   ThiÕt   bÞ   ®iÖn;   hßm   c«ng   t¬   vËt   liÖu  coposite; vËt liÖu c¸ch ®iÖn; ­   VËn   hµnh   m¸y   bÖn   c¸p   nh«m;   m¸y   ®óc   cét   ®iÖn   bª  t«ng ly t©m; ­ Söa ch÷a, sÊy m¸y biÕn ¸p cã  c«ng suÊt tõ  200 KVA  trë lªn; ­ §Þa chÊt quan tr¾c ®Þa h×nh. c) Nhãm III: ­   RÌn   bóa   lín,   lµm   s¹ch   vËt   ®óc;   nhiÖt   luyÖn   kim  lo¹i; ­ S¬n trong buång kÝn; hµn trong buång kÝn; ­ Söa ch÷a c¬ khÝ ®iÖn t¹i má; söa ch÷a m¸y xóc; söa  ch÷a   «  t«  má,  m¸y   khoan      xoay   cÇu,   m¸y  g¹t,   c¸c   m¸y  sµng tuyÓn; ­ N¹p ¾c quy; söa ch÷a ®Ìn lß; ­ Söa ch÷a ®Çu tÇu ho¶ vµ toa xe; ­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ch©n ®Õ; ­ Söa ch÷a c¬, ®iÖn trong c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ Söa ch÷a tÇu biÓn, tÇu s«ng; ­ T¸n ®inh cÇu, tÇu, m¸y bay; ­ §ãng tÇu vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû; ­ Söa ch÷a: Lß h¬i trong nhµ  m¸y nhiÖt  ®iÖn; thiÕt  bÞ ®iÖn; thiÕt bÞ thuû lùc, thiÕt bÞ chÝnh m¸y, thiÕt bÞ  trong   nhµ  m¸y   ®iÖn;   turbine  khÝ;   thiÕt   bÞ  c¬   khÝ   thuû  lùc cöa nhËn níc, cöa ®Ëp trµn; m¸y b¬m níc nhµ m¸y thuû  ®iÖn; cÇn trôc trong hÇm m¸y ph¸t  ®iÖn; hÖ  thèng th«ng  giã  trong hÇm nhµ  m¸y thuû   ®iÖn; c¸p th«ng tin, c¸p lùc   trong hang hÇm; ­ HiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÖn; ­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn; 14
 15. ­   VËn   hµnh:   CÇn   trôc   trong   hÇm   m¸y   ph¸t   ®iÖn;   hÖ  thèng th«ng giã trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn; ­ C¹o rØ, s¬n, phun c¸t tÈy rØ trong thïng kÝn vµ   trong hang hÇm; ­ Khoan phun bª t«ng trong hang hÇm; ­ KiÓm tra kim lo¹i b»ng quang phæ, siªu ©m; ­ Qu¶n lý, vËn hµnh ®êng d©y 500 Kv; ­   Söa   ch÷a:  §êng  d©y  cao  thÕ   ®ang   mang   ®iÖn;   ®êng  d©y 66 Kv trë lªn   (kh«ng mang ®iÖn); ­ NÊu, trén tÈm, Ðp nhùa bakelite; ­ S¬n, hµn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ C«ng nh©n ho¸ ë c¸c nhµ m¸y ®iÖn. 7. Kü thuËt viÔn th«ng: a) Nhãm I: ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a thiÕt bÞ viba analog; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thu ph¸t VT§; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y t¶i ba; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a ®êng thuª bao; ­   VËn   hµnh,  b¶o  dìng   thiÕt  bÞ   nguån,   thiÕt  bÞ   ®Çu  cuèi. b) Nhãm II: ­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh; ­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t thanh; ­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi quang; ­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi ®iÖn tö; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ viba sè; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p sîi quang; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p kim lo¹i; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p biÓn; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc. 8. X©y dùng c¬  b¶n; vËt liÖu x©y dùng, sµnh sø, thuû   tinh:  15
 16. 8.1. X©y dùng c¬ b¶n: a) Nhãm I: ­ Méc, nÒ, s¾t; ­ L¾p ghÐp cÊu kiÖn; thÝ nghiÖm hiÖn trêng; ­ S¬n v«i vµ c¾t l¾p kÝnh; ­ Bª t«ng; ­ Duy tu, b¶o dìng ®êng b¨ng s©n bay; ­ Söa ch÷a c¬ khÝ t¹i hiÖn trêng; ­ C«ng viÖc thñ c«ng kh¸c. b) Nhãm II: ­ VËn hµnh c¸c lo¹i m¸y x©y dùng; ­ Kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng; ­ L¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®êng èng; ­ B¶o dìng m¸y thi c«ng; ­ X©y dùng ®êng giao th«ng; ­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt <  25 Mw; ­   G¸c   ch¾n   ®êng   ngang,   g¸c   ch¾n   cÇu   chung   thuéc  ngµnh ®êng s¾t; ­ Qu¶n lý, söa ch÷a thêng xuyªn  ®êng bé,  ®êng s¾t,  ®êng thuû néi ®Þa; ­ TuÇn ®êng, tuÇn cÇu, tuÇn hÇm ®êng s¾t, ®êng bé; ­ KÐo phµ, l¾p cÇu phao thñ c«ng. c) Nhãm III: ­ X©y l¾p ®êng d©y ®iÖn cao thÕ; ­ X©y l¾p thiÕt bÞ tr¹m biÕn ¸p; ­ X©y l¾p cÇu; ­ X©y l¾p c«ng tr×nh thuû; ­ X©y dùng ®êng b¨ng s©n bay; ­ C«ng nh©n ®Þa vËt lý; ­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt >  = 25 Mw; ­ X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm; ­ X©y dùng c«ng tr×nh ngoµi biÓn; ­ X©y dùng c«ng tr×nh thuû   ®iÖn, c«ng tr×nh  ®Çu mèi   thuû lîi; ­ §¹i tu, lµm míi ®êng s¾t. 16
 17. 8.2. VËt liÖu x©y dùng: a) Nhãm I: ­ Khai th¸c c¸t sái; b¶o dìng vËt liÖu x©y dùng;  ­ S¶n xuÊt xi m¨ng:  + S¶n xuÊt vá bao xi m¨ng b»ng giÊy grat; + VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i lao ®éng phæ th«ng   kh¸c; + LÊy mÉu, vËn hµnh m¸y b¬m níc trong nhµ m¸y; + Thñ kho vËt t, thiÕt bÞ phô tïng. b) Nhãm II: ­ S¶n xuÊt g¹ch, ngãi ®Êt sÐt nung;  ­ S¶n xuÊt ®¸ ba, ®¸ d¨m;  ­ S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n;  ­ ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng;  ­ S¶n xuÊt tÊm ®an c¸ch nhiÖt tõ sîi bazan; ­ S¶n xuÊt ®¸ nguyªn liÖu bazan; ­ S¶n xuÊt matic; ­ S¶n xuÊt xi m¨ng: VÖ  sinh c«ng nghiÖp trong ph©n  xëng   s¶n   xuÊt   chÝnh;   söa   ch÷a   c¬   khÝ,   ®iÖn   trong   nhµ   m¸y;   ph©n  tÝch   thÝ   nghiÖm   trong   s¶n  xuÊt   xi  m¨ng;  vËn  hµnh thiÕt bÞ  xuÊt xi m¨ng, clinker; vËn hµnh hÖ  thèng  c¸c   thiÕt   bÞ   vËn   chuyÓn;   vËn   hµnh   trung   t©m   côm;   s¶n   xuÊt   v÷a   x©y   dùng,   c¸t   dïng   thÝ   nghiÖm   vËt   liÖu   x©y  dùng; x©y v¸ lß nung; s¶n xuÊt vá  bao xi m¨ng b»ng bao  b× PP, PE. c) Nhãm III: ­ S¶n xuÊt ®¸ héc;  ­ S¶n xuÊt ®¸ èp l¸t;  ­ S¶n xuÊt tÊm lîp;  ­ S¶n xuÊt tÊm panen c¸ch nhiÖt;  ­ S¶n xuÊt khu«n méc mÉu;  ­   §øng   lß   nÊu   ch¶y   ®¸   bazan   vµ   t¹o   sîi   siªu   m¶nh  (BOCAN); ­ Söa ch÷a lß nÊu ch¶y  ®¸ bazan vµ  c¸c m¸y dÖt tÊm  ®an tõ sîi bazan; 17
 18. ­  S¶n xuÊt xi m¨ng: VËn hµnh hÖ  thèng läc bôi, ph©n   ly,   b¨ng   c©n   ®Þnh   lîng;   vËn   hµnh   cÇu   trôc   kho   nguyªn   liÖu, cÇn trôc ch©n ®Õ, cÇu r¶i, m¸y cµo, m¸y ®¸nh ®èng;   vËn hµnh hÖ  thèng b¬m vËn chuyÓn bét liÖu, xi m¨ng; vËn   hµnh hÖ thèng m¸y nghiÒn bi; vËn hµnh thiÕt bÞ cÊp liÖu;   vËn hµnh trung t©m nhµ  m¸y; vËn hµnh m¸y sÊy, lß nung,   th¸p  ®iÒu hoµ, trao  ®æi nhiÖt, buång  ®èt canxin¬, thiÕt   bÞ lµm nguéi clinker; vËn hµnh m¸y nÐn khÝ côm; vËn hµnh   m¸y r¬nghen (QCX); vËn hµnh m¸y ®ãng bao xi m¨ng;  ­ Nung v«i c«ng nghiÖp. 8.3. Sµnh sø, thuû tinh: a) Nhãm I: ­ VÏ s¶n phÈm sø, gèm;  ­ In, dÊu, ®Ò can trªn mÆt s¶n phÈm; ­ §ãng gãi sµnh, sø, gèm;  ­ VËn hµnh tr¹m «­xy trong s¶n xuÊt bãng ®Ìn ®iÖn;  ­ §Öm a­mi­¨ng trong s¶n xuÊt phÝch níc nãng l¹nh;  ­ §ãng gãi s¶n phÈm. b) Nhãm II: ­ VËn chuyÓn nguyªn liÖu t¹i n¬i lµm viÖc; ­ T¹o h×nh khu«n con trong s¶n xuÊt sø, gèm;  ­ X©y sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá;  ­ Söa, lËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá;  ­ §æ rãt s¶n phÈm sø lo¹i nhá;  ­ Söa lËt khu«n sø, gèm d©n dông;  ­ Tr¸ng men sø gèm;  ­ G¾n, r¸p s¶n phÈm sø gèm;  ­ S¶n xuÊt giÊy hoa, mµu in cho sø, gèm;  ­ §ãng gãi s¶n phÈm;  ­ ChËp b×nh phÝch, bèc dì b×nh phÝch; ­ Gi÷ khu«n, söa khu«n thuû tinh; ­ ñ b¸n thµnh phÈm lß hÊp thuû tinh; ­ KiÓm tra b¸n thµnh phÈm thuû tinh;  ­   Pha   chÕ   tr¸ng   bét   huúnh   quang;   lµm   loa,   lµm   tô  ®Ìn;  ­ Hµn ®iÖn cùc d©y dÉn bãng ®Ìn;  18
 19. ­ Ch¨ng tãc, gia c«ng ho¸ chÊt s¶n phÈm bãng ®Ìn;  ­ C¾t vá, vÝt miÖng bãng ®Ìn;  ­ Rót khÝ, g¾n ®Çu bãng ®Ìn;  ­ Th«ng ®iÖn, ®èt ®Ìn thö s¸ng;  ­ VËn hµnh lß arg«ng;  ­   Thu   håi,   ®iÒu   chÕ   ni­t­rat   b¹c   trong   s¶n   xuÊt  phÝch níc;  ­ C¾t cæ, c¾t ®¸y b×nh phÝch;  ­ N¹p dung dÞch tr¸ng b¹c;  ­ Rót khÝ phÝch;  ­ SÊy, ñ ruét phÝch;  ­ KiÓm tra ruét phÝch;  ­ Phô kÐo ®¸y, phô vÝt miÖng phÝch. c) Nhãm III: ­ VËn hµnh m¸y nghiÒn sa­mèt, th¹ch cao, th¹ch anh,  trêng th¹ch, ho¹t th¹ch...  trong s¶n xuÊt gèm sø;  ­ Läc, Ðp cao lanh;  ­ VËn hµnh m¸y nghiÒn bi;  ­ Ðp tinh vµ luyÖn tinh ph«i liÖu;  ­ S¶n xuÊt khu«n ®Çu;  ­ S¶n xuÊt khu«n mÉu;  ­ T¹o h×nh bao chÞu löa;  ­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø, gèm d©n dông;  ­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín;  ­ Söa sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín;  ­ LËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín; ­ T¹o h×nh b»ng ph¬ng ph¸p rãt sø lo¹i lín;  ­ VËn hµnh lß khÝ than; hµn thiÕc, ch×;  ­ Rót khÝ bãng ®Ìn huúnh quang;  ­ VÝt phÝch níc nãng l¹nh;  ­ Xö lý, pha chÕ nguyªn liÖu nÊu thuû tinh;  ­ VËn hµnh m¸y ly t©m, tr¸ng b¹c ruét phÝch; ­ XÕp dì s¶n phÈm sø, gèm ra vµo lß;  ­ KÐo, thæi, Ðp thuû tinh; 19
 20. ­ C©n nguyªn liÖu con; ­ C©n trén nguyªn liÖu. 9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n:  9.1. LuyÖn kim: a) Nhãm I: ­ Thñ kho ®óc, luyÖn kim vµ lao ®éng phæ th«ng; ­ Phô c¸n thÐp; vËn chuyÓn néi bé; ­ Bèc s¾t, chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß; ­ Phô trî, phôc vô, vÖ sinh c«ng nghiÖp;  ­ VËn hµnh lß h¬i ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nhÑ  ®èt lß dÇu. b) Nhãm II: ­ Th¨m têng lß cao; nguyªn liÖu luyÖn thÐp; thao t¸c  sµn lµm nguéi; ­ Tinh chØnh thÐp c¸n; lµm s¹ch v¶y c¸n; ca c¾t thÐp  nguéi;  ­ N¾n thÐp; kÐo d©y thÐp; röa a­xÝt; gia c«ng khu«n;  ­ Sµng than cèc, söa ch÷a lß luyÖn cèc; söa ch÷a lß   luyÖn kim; coi níc lß cao; ­   L¸i   xe   c©n   liÖu   lß   cao;   thao   t¸c   ®µi   B,   ®µi   A  luyÖn gang;  ­ L¸i m¸y c¸n thÐp; xö lý khuyÕt tËt thÐp c¸n;  ­   HÇm   than   luyÖn   than   cèc;   läc,  röa  khÝ  than,   vËn  hµnh nåi h¬i;  ­ Mµi c¾t g¹ch chÞu löa; vËn hµnh b¨ng t¶i;  ­ VËn hµnh xe høng, dì liÖu; vËn hµnh tr¹m ®iÖn tõ; ­ Phèi liÖu thiªu kÕt; vËn hµnh m¸y nghiÒn; vËn hµnh  m¸y hót giã; b¬m mì,   b¬m dÇu; b¬m níc; ­   §iÒu   chØnh   van   h¬i   níc;   bao   gãi   s¶n   phÈm   luyÖn  kim;  ­ Söa ch÷a c¸c lo¹i  ®ång hå   ®o trong thiÕt bÞ  luyÖn   kim;  ­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm; ­ VËn hµnh lß h¬i  ë  c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp nhÑ   ®èt  lß than; ­ Dµn khu«n kim lo¹i cho xëng ®óc; ­ SÊy khu«n, ruét ®óc khu«n ®óc; ­ VËn hµnh lß t«i, ñ kim lo¹i; 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2