Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
167
lượt xem
21
download

Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ    è  22/1998/N§­C P  n g µ y  24 th¸ng 4 n¨ m  1998 C s V Ò   Ö c ® Ò n   ï  vi b thi Öt h ¹i k hi N h µ   íc thu h å i ® Ê t ® Ó     n s ö  d ô n g   v µ o  m ô c  ® Ý c h  q u è c p h ß n g, an  ninh, lîiÝ c h     q u è c gia, îiÝ c h  c«n g  c é n g  l   C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   µi  Ýnh, Bé   ëng  é   ©y   ùng, c B tr B T ch   tr BX d   Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Trëng  c § ch   Ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph Ngh Þ   Þ nh:    ®    C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u    ¹m      ông   1. Ph vi¸p d    NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  n   ï thiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi ®Þ v vi ®Ò b       n      ®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l   i c«ng  éng  c quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai n¨m  ®Þ t i 27  Lu       1993: 1. §Êt  ö  ông  µo  ôc  ch  èc    sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh quy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy  µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh  ¹  n l  ®   ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët §Êt  ai  µ  îc 1  65  Lu   ® v®  quy  nh    Õtt¹  ®Þ chiti   i NghÞ   nh  è  ®Þ s 09/CP  µy    ng 12/ th¸ng 02    n¨m 1996  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Õ     ph v ch ®é qu¶n  ýsö  ông  t  èc  l  d ®Ê qu phßng,an    ninh. 2.§Êt sö  ông  µo  ôc  ch  îÝch  èc    îÝch    d vm ®Ý l   i qu gia,l   i c«ng  éng  å m: c g a) §Êt sö  ông  ©y  ùng  êng    d xd ® giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng          h   th cÊp,tho¸t íc,s«ng,hå,®ª,®Ëp,       n     kªnh  ¬ng  µ    Ö   èng  m v c¸ch th c«ng  ×nh thuû tr     lî kh¸c,tr ng  äc, c¬  i    ê h   quan  nghiªn cøu    khoa  äc, b Önh  Ön, tr¹m    î, h  vi   x¸,ch   c«ng  viªn,vên    hoa, khu    ¬icho  Î   vuich   tr em, qu¶ng  êng, s©n  Ën  ng, c¬  tr   v ®é   së  Ên  Ön  Ó  ôc  Ó  hu luy th d th thao,nhµ    u   Ó    thi®Ê th thao,s©n   bay,b Õn    c¶ng,   b Õn  µu,b Õn    ên  èc    t  xe,v qu gia,khu  b¶o  ån thiªnnhiªn, t      khu  dìng;  an    b) §Êt   ö  ông  ©y  ùng  µ     s d xd nh m¸y  û ®iÖn,tr¹m biÕn  Õ  iÖn,hå  ­ thu      th ®  n ícdïng cho      c«ng  ×nh thuû ®iÖn,® êng  ©y    iÖn,® êng  ©y  tr       d t¶i ®   d th«ng    ­ tin,® êng  ng  Én  Çu,  êng  ng  Én  Ý,  i  Ý   îng  û  è d d ® è d kh ®µ kh t thu v¨n,c¸c lo¹  ¹m      itr quan  ¾c  ôc  ô  Öc  tr ph v vi nghiªn cøu  µ  Þch  ô    vd v c«ng  éng, kho  µng  ù  ÷ c   t d tr   quèc gia; c) §Êt sö  ông  ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ña  ¬    d xd tr   l vi c c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  chÝnh  Þ­x∙héi; tr     
 2. 2 d) §Êt sö  ông  ©y  ùng      d xd c¸cc«ng  ×nh thuéc c¸cngµnh  µ  Ünh  ùc  ù  tr      vl vs nghiÖp  Ò   v kinh tÕ, v¨n     ho¸,gi¸odôc, y  Õ, khoa  äc, kü  Ët,vµ    Ünh      t  h   thu   c¸c l vùc  ù  s nghiÖp  kinh tÕ    kh¸c cña  ¬    c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi, ch tr         ®¬n  Þ  ò  v v trangnh©n  ©n;   d ®) §Êt do  chøc,c¸ nh©n      tæ     trong níc,tæ      chøc,c¸ nh©n  ícngoµi,ngêi    n      ViÖt Nam   nh      íc ngoµi sö  ông    ®Þ cën    d cho  ù  s¶n  Êt kinh doanh, khu  d ¸n  xu       chÕ   Êt,khu  xu   c«ng nghiÖp    , khu c«ng nghÖ  cao, khu    ¬igi¶itrÝ,khu    vuich       du  Þch  µ  l v c¸c  ù  ®Ç u    kh¸c  ∙  îc c¬  d ¸n  t ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quyÕt ®Þnh  Êp  Ðp  u      c ph ®Ç ttheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e)  Êt  ö  ông  § sd cho  ù  ph¸ttr Ón c¸c khu  «   Þ  íi,c¸c khu  ©n    d ¸n   i     ® th m     d c tËp trung  µ  v c¸c  khu  ©n    kh¸c ®∙  îc c¬  d c   ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quyÕt ®Þnh;   g)  Êt  ö  ông  § sd cho c«ng  ×nh  tr c«ng  éng  c kh¸c vµ    êng  îp  Æc     c¸c tr h® biÖtkh¸cdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh;     Th t   ph quy     h)   Êt  ö  ông  ©y  ùng    § sd x d c¸c c«ng  ×nh  ôc  ô  tr ph v c«ng  ch  µ  Ý v c«ng  céng kh¸c kh«ng nh»m   ôc   ch  m ®Ý kinh doanh  ña  a   ¬ng  ñy    c ®Þ ph do  ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh. ®Þ §i Ò u    èit ng ph¶i®Ò n   ïthiÖth¹i   2. §  î          b       Tæ  chøc, c¸ nh©n     trong  íc,tæ  n   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc Nhµ   íc    n     n  giao ®Êt,cho    t  äichung  µngêisö  ông  t)®Ó   ö  ông  µo  ôc       thuª®Ê (g   l   d ®Ê   sd vm ®Ých  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ n c tr¸chnhiÖ m   n   ï thiÖt   ®Ò b     h¹ivÒ   t  µ  µis¶n  Ön  ã  ¾n   Òn  íi®Êt    ®Ê v t   hi c g li v   theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u    èit ng ® îc®Ò n   ïthiÖth¹i 3. §  î     b          1.    Tæ chøc, hé    gia  nh,  nh©n   ®× c¸  trong  íc cã  t  Þ   n   ®Ê b thu  åi (gäi h    chung  µngêibÞ    åi®Êt)® îc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t    µ   ícthu håi l    thu h      b      ®Ê khiNh n       ®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an   ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l   i c«ng  éng  c ph¶ilµngêicã    iÒu  Ön       ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 6  NghÞ   ®Þnh  µy. n 2. Ng êi® îc®Ò n   ï   Öth¹ivÒ   µis¶n  ¾n  Òn víi t  Þ    åiph¶i      b  thi     t   g li     ®Ê b thu h     lµngêisë  ÷u  îp ph¸p tµi    h h     s¶n  ,  ïhîp víi ®ã ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. ViÖc  n   ïthiÖth¹ikhithu håi®Êt  ña  chøc,c¸nh©n  ícngoµi,   ®Ò b          c tæ     n    tæ chøc  èc  Õ, ngêi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi ®∙  îc Nhµ   íc ViÖt qu t       ®Þ c n   ®  n    Nam   cho    t    Õt theo quyÕt ®Þnh  thuª®Ê gi¶iquy       riªngcña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph   4. ViÖc  ö  ông  t  ôc  ô    sd ®Ê ph v cho    c¸c c«ng  ×nh c«ng  ch  ña  µng,x∙ tr   Ýcl    b»ng  ×nh  h thøc huy  ng  ù  ng  ãp  ña  ©n  ×  ®é s ®ã gcd th kh«ng  dông  ÷ng  ¸p  nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
 3. 3 §i Ò u    ¹m    n   ïthiÖth¹i 4. Ph vi®Ò b      1. § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   t    b      ®Ê cho  µn  é  Ön  Ých  t  håitheo    to b di t ®Ê thu    quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    ña  t i IIc NghÞ   nh  µy; ®Þ n 2. § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   µis¶n  Ön  ã    b      t  hi c bao  å m   c¸c c«ng  ×nh  Õt  g c¶    tr k cÊu  ¹ tÇng  ü  Ëtg ¾n  Òn víi t    åi; h  k thu   li     ®Ê thu h 3.TrîcÊp  i sèng  µ     ®ê   v s¶n  Êtcho  ÷ng  êiph¶idichuyÓn  ç  ,di xu   nh ng      ch ë     chuyÓn  a  iÓ m   ®Þ ® s¶n  Êtkinhdoanh; xu     4.Tr¶    Ý    chiph chuyÓn  æi  Ò   ® ngh nghiÖp  cho  êicã  t  Þ    åim µ   ng   ®Ê b thu h   ph¶ichuyÓn  Ò     ngh nghiÖp; 5.Tr¶      Ý  ôc  ô  ùctiÕp cho  Öc  chøc  ùc hiÖn  n   ï,   c¸cchiph ph v tr     vi tæ  th   ®Ò b   dichuyÓn, gi¶i ãng  Æt        ph m b»ng.   C h ¬ n g  II § Ò n  b ï thi Öt h ¹i Ò  ® Ê t   v §i Ò u  .Nguyªn  ¾c  n   ïthiÖth¹ivÒ   t 5  t ®Ò b       ®Ê Khi Nhµ   íc thu  åi ®Êt    ö  ông  µo    ôc  ch    n  h  ®Ó s d v c¸c m ®Ý quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  1  NghÞ   nh  µy, tuú  õng  êng  îp  ô  Ó,   êi cã  t  Þ     ®Þ n t tr h c th   ng   ®Ê b thu håi® îc®Ò n   ïb»ng  Òn,nhµ       b  ti   ë hoÆc   b»ng  t. ®Ê Khithùc hiÖn  n   ï b»ng  t      ®Ò b   ®Ê hoÆc   b»ng  µ    µ   ã  nh ë m c chªnh  Öch  Ò   l v diÖn  Ých  t hoÆc     Þth× phÇn  gi¸tr     chªnh  Öch  îcgi¶i l ®     Õt theo quy  nh  ¹ quy     ®Þ ti   §iÒu    Òu    Òu  cña  9,§i 10,§i 11  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Òu  Ön    îc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t 6. §i ki ®Ó ®   b      ®Ê Ng êibÞ   µ   ícthu håi®Êt  îc®Ò n   ï thiÖth¹iph¶icã  ét    Nh n       ®  b       m trong c¸c    ®iÒu  Ön  ki sau  y:  ®© 1. Cã   Êy    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   t  ai;   ®Ê ® 2. Cã   Õt  nh    quy ®Þ giao ®Êt,cho    t  ña  ¬      thuª®Ê c c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® 3.  ã   Êy  ê  C gi t chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt;   4. Cã   Êy  ê thanh  ý,hãa      gi t   l  gi¸,mua   µ  éc  ë  ÷u  µ   íc cïng  íi nh thu s h Nh n   v  nhËn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   Õt  lu   quy ®Þnh  giao  µ    nh ë hoÆc   Êp  µ    ¾n   Òn víi®Êt    éc  ë  ÷u  µ   íc c nh ë g li     ë thu s h Nh n   cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 5. B¶n    ã  Öu  ùcthihµnh  ña    ¸n c hi l     c Tßa    ©n  ©n  Ò   Öc    Õt  ¸n nh d v vi gi¶iquy tranh chÊp  µ    ¾n   Òn   íiquyÒn  ö  ông  t  hoÆc   Õt  nh  ña    nh ë g li   v   sd ®Ê   quy ®Þ c c¬ quan  ã  Èm  Òn    Õt tranh chÊp  t  ai; c th quy gi¶i quy     ®Ê ® 6.Trêng  îp     h  kh«ng  ã    Êy têquy  nh  ¹ kho¶n    c c¸cgi     ®Þ t  i 1,kho¶n   2,kho¶n  3, kho¶n  vµ    4  kho¶n  §iÒu  µy, ngêi bÞ   5  n    thu  åi ®Êt  îc ®Ò n   ï thiÖth¹i h  ®  b    
 4. 4 ph¶i cã    Êy  ê chøng    c¸c gi t   minh  îc ®Êt  Þ   ®  b thu  åi lµ ®Êt  ∙  ö  ông    h   ®sd æn ®Þnh  ícngµy  th¸ng10  tr   15    n¨m 1993  éc m ét  thu   trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) §Êt ®∙  ö  ông    nh  ícngµy  th¸ng 01      sd æn ®Þ tr   08    n¨m 1988  îcñy    ®   ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn; d x∙,ph   tr     b)  îc c¬  §   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  giao  t  ö  ông  ®Ê s d trong    qu¸ tr×nh  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch  t  ai  ña  µ   íc ViÖt Nam   © n   ñ  éng  ®Ê ® c Nh n     D ch C hoµ,Ch Ýnh  ñ    ph C¸ch  ¹ng  © m   êiCéng  m L th   hßa  Òn  mi Nam   ÖtNam   µ  µ   Vi   v Nh nícCéng    hßa  héichñ  Üa  Öt Nam   µ   êi® îcgiao ®Êt  Én  Õp tôc X∙    ngh Vi   m ng       v ti     sö  ông  t  õ®ã   n   µy  Þ    åi; d ®Ê t   ®Õ ng b thu h c) Cã   Êy  ê hîp  Ö  c¬    gi t   l do  quan  ã  Èm   Òn  éc  Õ     ò  Êp  c th quy thu ch ®é c c cho  êi sö  ông  t,m µ   êi ®ã   Én  ö  ông  ªntôc tõ khi® îc cÊp  n   ng   d ®Ê   ng   v s d li           ®Õ ngµy  t  Þ    åi; ®Ê b thu h d)  ã   Êy  ê mua,  C gi t   b¸n  t  íc ngµy  th¸ng 12  ®Ê tr   18    n¨m  1980 hoÆc   ã  c giÊy  ê  t chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê trong  êigian  õ  th¸ng    th   t 18  12 n¨m 1980  n   µy  th¸ng10  ®Õ ng 15    n¨m  1993  ña  êisö  ông  t  îp ph¸p ® ­ c ng   d ®Ê h     îcñy    ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn; nh d x∙,ph   tr     ®)  ã   Êy  ê mua,  nhµ  µ  µis¶n  ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t  C gi t   b¸n  v t  g li     sd ®Ê tr cngµy  th¸ng10  í  15    n¨m  1993; e)  ã   Êy  C gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  y  nh quy sd ®Ê t th   ñ ban  ©n   nh d ©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  ¬ c hoÆc   y  ñ ban  ©n   ©n   nh d quËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh,Së   Þa  Ýnh  Êp      x∙,th ph tr      § ch c theo  û  u quyÒn  ña  y  c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hoÆc   ã  c tªntrongsæ   a  Ýnh      ®Þ ch nay  Én  Õp tôcsö  ông; v ti     d 7. Ng êi nhËn      chuyÓn  îng,chuyÓn  æi, thõa  Õ,  nh   ®   k tÆng,  cho  Òn  quy sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   µ g ¾n  Òn víi nh   li     Òn  ö  ông  t  µ   t    ña  ­ quy sd ®Ê m ®Ê ®ã c ng êisö  ông  éc ®èi t ng cã    ét   d thu    î   ®ñ m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  1, kho¶n      2, kho¶n    3, kho¶n    4, kho¶n    5, kho¶n  §iÒu  µy  nhng  a  µm  ñ 6  n  ch l th   tôcsang    ícb¹;   tªntr   8. Ng êitù khaihoang  t           ®Ê ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«i     trång thuû    s¶n,lµm  èi  ícngµy  th¸ng 10    mu tr   15    n¨m  1993  µ  ªntôc sö  ông  v li     d cho  n       åi®Êt,kh«ng  ã  ®Õ khithu h     c tranh chÊp  µ  µm  y    Üa  ô  µi   v l ®Ç ®ñ ngh v t  chÝnh  cho Nhµ   íc;         n        §i Ò u    êikh«ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t 7. Ng   ®  b      ®Ê Ng êi bÞ   håi®Êt    thu    kh«ng  ã  ét  c m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki theo  quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 6  NghÞ   nh  µy  ®Þ n hoÆc   ¹  êi®iÓ m   ö  ông  t    ¹m    ti   th sd ®Ê viph quy ho¹ch  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy phª  Öt  µ  ∙  duy v ® c«ng  è b hoÆc     ¹m  µnh  viph h lang b¶o  Ö   v c«ng  ×nh,ngêi chiÕm   t    Ðp,  ×    µ   íc thu  åi tr     ®Ê tr¸ ph i th khi Nh n   h  ®Êt  kh«ng  îc ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t.Trong  êng  îp  Ðt  Êy  Çn  ç  î ®  b      ®Ê   tr h x th c h tr  th×  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt  Õt  x quy ®Þnh  i víi õng tr ng  îp cô  Ó. ®è     t   ê h   th
 5. 5 §i Ò u      t    Ýnh  n   ïthiÖth¹i 8. Gi¸®Ê ®Ó t ®Ò b     Gi¸®Êt    Ýnh  n   ï thiÖth¹ido  ñ   Þch  y    ®Ó t ®Ò b       Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  Õt  nh  ¬ quy ®Þ cho  õng  ù  theo    Þ  t d ¸n  ®Ò ngh cña  ë  µichÝnh   Ët    ã  ù  ST  ­V gi¸, s tham    ña    µnh  ã  ªnquan. c giac c¸cng c li     Gi¸ ®Êt    Ýnh  n   ï thiÖth¹i® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë    t  ña    ®Ó t ®Ò b         trªnc s gi¸®Ê c ®Þa   ¬ng  ph ban  µnh  h theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ©n  íih Ö   è  ®Ó   ®Þ c Ch ph nh v   s K  ®¶m  b¶o    t  Ýnh  n   ïphïhîp víi gi¸®Ê t ®Ò b         kh¶ n¨ng sinh lîvµ        gi¸chuyÓn  îng i nh   quyÒn  ö  ông  t    a  ¬ng. sd ®Ê ë ®Þ ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  ¬ng  T  h  ph ph¸p x¸c®Þnh  Ö   è  sau    ã    Õn     h s K  khic ý ki cña  é   ©y  ùng, Bé   BX d   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Tæng   ôc  Þa    c§ chÝnh,Ban  Ët    Ýnh  ñ.   V gi¸Ch ph §i Ò u 9.  Òn  ï thiÖth¹i®èi  íi®Êt  § b     v  n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp,   ®Êt  µm  èi,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû s¶n l mu   cm n        1. Khi thu håi®Êt       n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ã    l mu   c m Æt   íc nu«itrång thuû  n      s¶n  th×  êi bÞ   håi®Êt  îc ®Ò n   ï b»ng  t    ng   thu    ®  b  ®Ê theo  Ön  Ých  µ  ¹ng  t  ña  t  Þ   håi.N Õ u   di t vh ®Ê c ®Ê b thu    kh«ng  ã  t  n   ï c ®Ê ®Ò b   th× ngêibÞ    åi®Êt  îc®Ò n   ï b»ng  Òn theo    t      thu h   ®  b  ti   gi¸®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   8  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n Trong  êng  îp   Ön  Ých  t  îc ®Ò n   ï nhá  ¬n  Ön  Ých  t  Þ  tr h   di t ®Ê ®   b  h di t ®Ê b thu håith×  ngêibÞ     åi®Êt  îc®Ò n   ï b»ng  Òn  Çn  t         thu h   ®  b  ti ph ®Ê chªnh  Öch  l ®ã;  Trong  êng  îp ®Êt  n   ï cã    t  Êp  ¬n  ña  t  Þ     åith× tr h  ®Ò b   gi¸®Ê th h c ®Ê b thu h     ngêi   Þ     b thu  åi ®Êt  îc ®Ò n   ï b»ng  Òn  Çn  h  ®  b  ti ph chªnh  Öch  ,  Õu   t  l ®ã n ®Ê ®Ò n   ï cã    t  b   gi¸®Ê cao  ¬n    t  ña  t  Þ     åith× ngêi® îcnhËn  t  h gi¸®Ê c ®Ê b thu h        ®Ê ®Ò n   ïkh«ng  b  ph¶inép  Òn phÇn    ti   chªnh  Öch  . l ®ã 2.N Õ u   t  Þ    åi  µ®Êt  Nhµ   ícgiao sö  ông  ¹m  êi, t      ®Ê b thu h  l   do  n   d t th   ®Ê cho thuª,®Êt  u   Çu, th×  êi bÞ   håi ®Êt    ®Ê th   ng   thu    kh«ng  îc ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   ®  b     ®Êt  ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹ichiphÝ  ∙  u    µo  t. nh ®   b      ® ®Ç tv ®Ê   3. Ng êibÞ     åi®Êt  µngêilµm      thu h   l    n«ng nghiÖp,nhng    kh«ng  éc ®èi thu     t ng ® îc®Ò n   ïtheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  î    b    ®Þ t  i 7  NghÞ   nh  µy,sau    Þ    ®Þ n  khib thu håi®Êt,ngêi®ã         kh«ng  cßn  t    ®Ê ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  × chÝnh  Òn  th   quy ®Þa  ¬ng  ph xem  Ðt vµ  Õu  ã  iÒu  Ön  Ï® îcgiao ®Êt  íi. x n c® ki s       m 4. Trêng  îp ®Êt    åithuéc quü  t    h  thu h     ®Ê c«ng  ch  ña    Ý c x∙theo  quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  Ët §Êt  ai  i§i 45  Lu   ® n¨m  1993 hoÆc   t  ña    a  ®Ê c x∙ ch giao  cho    ö  ai s dông  ×  êi ® îc Nhµ   íc giao  t,cho  th ng     n  ®Ê   thuª®Êt    ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹i®Êt    b     b»ng  Òn cho  ©n  ti   Ng s¸ch x∙.Ng êi®ang  ö  ông  t       sd ®Ê c«ng  ch  ña    îcñy  Ý c x∙®   ban  ©n  ©n    n   ïthiÖth¹ichiphÝ  ∙  u    µo  t.   nh d x∙®Ò b       ® ®Ç tv ®Ê    §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹i®èi víi t    ¹  «  Þ 10. § b         ®Ê ë t i th ® 1. §Êt ®«  Þ  µ®Êt  îcquy  nh  ¹  Òu  LuËt ®Êt  ai vµ  îcquy      th l   ®  ®Þ ti§i 55    ® ®  ®Þnh    Õtt¹  chiti   iNghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m  1994  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ývµ  ö  ông  t  «  Þ.§Êt ® îcquy  ¹ch    ©y  ùng  «   l  s d ®Ê ® th       ho ®Ó x d ® thÞ  ng  a  ã  ¬  ë  ¹  Çng, th×  nh ch c c s h t   kh«ng  îc ®Ò n   ï nh  t  «   Þ, m µ   ®  b   ®Ê ® th  
 6. 6 ® Ò n   ïtheo    t  ang  Þu  Õ  ö  ông  t  b  gi¸®Ê ® ch thu s d ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt nh©n  ti       víi Ö   è  cho  ïhîp.   s K  h ph   2. §Êt ë  ¹ ®«  Þ  µ®Êt  îcquy  nh  ¹ kho¶n    Òu        t i th l     ®  ®Þ ti  2, §i 1, NghÞ   nh   ®Þ sè  60/CP  µy  th¸ng7 n¨m  ng 15     1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    c Ch ph v quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ. quy sd ®Ê ë t   th   i 3.  Êt  Þ   § b thu  åi lµ ®Êt    ×  îc ®Ò n   ï thiÖth¹ib»ng  Òn,nhµ    h   ë th ®   b     ti   ë hoÆc   t    ¹ khu    nh  . ®Ê ë t  i t¸ ®Þ i c  DiÖn  Ých  t    n   ïcho  çi hé    nh  t ®Ê ë ®Ò b   m   gia®× theo  ¹n  h møc  t    ñy  ®Ê ë do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh, nhng  ®Þ   kh«ng  vîtqu¸  Ön  Ých  ña  t  Þ   håi;møc   èi®a   îc ®Ò n   ï thiÖth¹ib»ng    di t c ®Ê b thu    t  ®   b     ®Êt  ¹  ¬i ë  íido  y  t i   m   ñ ban  ©n  ©n  n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh  ®Þ cho  ïhîp víi ph       ph¸p  ËtvÒ   t  ai.Trong  êng  îp ®Êt    Þ     lu   ®Ê ®   tr h  ë b thu håilính¬n  Ön  Ých  t    îc®Ò n   ï th× ngêibÞ     åi®Êt    ã  Ó  îc    di t ®Ê ë ®   b      thu h   ë c th ®   ®Ò n   ï thªm  ét  Çn  Ön  Ých  t    ú  b  m ph di t ®Ê ë tu theo  ü  t  ña  a   ¬ng, qu ®Ê c ®Þ ph   phÇn  cßn  ¹ th×  îc ®Ò n   ï b»ng  Òn.Trêng  îp ®Êt    Þ     åinhá  ¬n  l  ®   i b  ti   h  ë b thu h   h diÖn  Ých  t  îc®Ò n   ï,nguêi® îc®Ò n   ï ph¶inép  Òn  ö  ông  t  i t ®Ê ®   b     b    ti s d ®Ê ®è   víi Çn  Ön  Ých  t   ph di t ®Ê chªnh  Öch  .  l ®ã   4.§èivíi t      åithuéc néithµnh  «  Þ  ¹ Ivµ  ¹ IIth× chñ  Õu       ®Ê ë thu h      ® th lo i  lo i         y ®Ò n   ïb»ng  µ    b  nh ë hoÆc  b»ng  Òn.ViÖc  Ën  µ    ti   nh nh ë hay  Ën  Òn do  êi nh ti   ng   ® îc ®Ò n   ï quyÕt  nh.    µ      Ýnh  n   ï lµ gi¸nhµ    ñy      b  ®Þ Gi¸ nh ë ®Ó t ®Ò b       ë do  ban nh©n  ©n   d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh     ¬  ë    ®Þ trªn c s gi¸ chuÈn  èi Óu nhµ    ©y  ùng  íido  Ýnh  ñ  t  thi   ëx d m   Ch ph ban  µnh. h ViÖc  n   ï b»ng  t    éc néithµnh  «  Þ  ¹    ¹ IIcho  êicã  ®Ò b   ®Ê ë thu     ® th lo i lo i   I,   ng   ®Êt    Þ     åichØ  îcthùc hiÖn  ë b thu h   ®    trong c¸c tr ng  îp:cã  ù    i nh          ê h   d ¸n t¸ ®Þ   cë ngay  khu  ùc    åi®Êt,t¸ ®Þnh        v thu h      i c ë c¸ckhu  quy  ¹ch khu  ©n    ho   d c hoÆc     c¸c khu  ©n    d c kh¸c thuéc néi®«  Þ    ∙  îcc¬        th ®ã ® ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy phª duyÖt.Ng êi® îc®Ò n   ï®Êt    éc néithµnh         b  ë thu     ph¶ilµngêibÞ    åi®Êt       thu h   ë  éc néithµnh  «  Þ  .  Õ u   êicã  t    Þ    åikh«ng  Ën  µ, thu     ® th ®ã N ng   ®Ê ë b thu h   nh nh   tiÒn  hoÆc   i nh      éi ®«   Þ, m µ     îc nhËn  t    éc  t¸ ®Þ c ë n   th   xin ®   ®Ê ë thu khu  ùc  v ngo¹ithµnh  ×  µimøc   n   ï ® îc hëng    th ngo   ®Ò b     theo  quy  nh  ®Þ cßn  îc trî Êp  ®    c m ét kho¶n  Òn b»ng  ti   10%     Þcña  t  Þ    åi. gi¸tr   ®Ê b thu h 5. §èivíi®Êt      åit¹    «  Þ       ë thu h   i ® th kh¸c kh«ng  éc néi   «  Þ  ¹   c¸c   thu     ® th lo iI vµ  ¹ II × ®Ò n   ïb»ng  t,b»ng  Òn hoÆc   µ    lo       i th b  ®Ê   ti   nh ë theo ®Ò   Þ  ña  êi   ngh c ng   cã  t  Þ   ®Ê b thu  åi.Trêng  îp    éi ®«   Þ  h  h ë n   th kh«ng  cßn  t    n   ï th×  ®Ê ®Ó ®Ò b   ®Ò n   ïb»ng  t    ¹i®«  Þ. b  ®Ê ë ngo   th 6. §èi víi®Êt  «   Þ    ÷ng  ¬i míi ®«   Þ    íc n¨m       ® th ë nh n     th ho¸,tr   1993  cßn  µ l  n«ng  th«n hoÆc   ã  iÒu  Ön  Æc   Öt:hé    nh,    ©n  ã  c® ki ® bi   gia ®× c¸ nh c khu«n  viªn®Êt  éng    r trong ®ã   ã  t    c ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  × ® îc®Ò n   ïtheo  th     b  gi¸®Êt    ¹  «   Þ    ë t i® th theo  møc   Ön  Ých  t    èi®a   ®Þa   ¬ng    di t ®Ê ë t   do  ph quy ®Þnh.  Çn   Ön  Ých  Ph di t cßn  ¹  îc ®Ò n   ï  l i®   b b»ng  Òn  ti theo    t  gi¸ ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  ©n  íi Ö   è  cho  ïhîp.    nh v   s K  h ph       §i Ò u  .§Òn  ïthiÖth¹i®èi víi t    éc n«ng  11     b        ®Ê ë thu   th«n 1. §Êt ë  ña  çi  é    nh      c m h gia ®× n«ng th«n  bao  å m   t    µm  µ    µ  g ®Ê ®Ó l nh ë v c¸cc«ng  ×nh phôc  ô    tr   v cho  i sèng  ña    nh. ®ê   c gia®×
 7. 7   êibÞ     åi®Êt  îc®Ò n   ï b»ng  t  ã  ïng m ôc  ch  ö  ông, Ng   thu h   ®  b  ®Ê c c   ®Ý sd   nhng møc   èi®a   îc ®Ò n   ï b»ng  t  ¹  ¬i ë  íi lµ møc   t    t  ®   b  ®Ê t i   m     n ®Ê ë theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai,n Õu  ã  ti  54       c chªnh  Öch  Ò     t  × ® îc®Ò n   ï l v gi¸®Ê th     b  b»ng  Òn cho  Çn  ti   ph chªnh  Öch  .  l ®ã Trong  êng  îp ® Æc   Ötkh«ng  ã  t  tr h  bi   c ®Ê ®Ó   n   ï th×  n   ï thiÖth¹ib»ng  Òn  ®Ò b   ®Ò b      ti theo    t  gi¸®Ê quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 8 cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n  2. §èi víinh÷ng  ïng       v n«ng th«n  ã  Ëp  c t qu¸n  Òu  Õ  Ö   ïng  nhi th h c chung  sèng trong m ét  é    h hoÆc   ã  iÒu  Ön  ù nhiªn® Æc   Ötth×  c® ki t     bi   møc  îc®Ò n   ®  bï b»ng  t  ã  Ó    ®Ê c th cao  ¬n, nhng  èi®a   h  t   kh«ng    lÇn  qu¸ 2  møc  quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  µy  µ  1  n v kh«ng  îtqu¸ diÖn  Ých  t  Þ    åi. v    t ®Ê b thu h   §i Ò u  .  ö  ým ét  è  êng  îp cô  Ó  Ò   t  12  X l   s tr h   th v ®Ê ë 1. Trêng  îp  Ön  Ých  t    h di t ®Ê cßn  ¹ sau    åinhá  ¬n  Ön  Ých  l  i thu h   h di t theo  møc  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i 10  §i 11  NghÞ   nh  µy,n Õu  ñ  ö  ông  ®Þ n  ch s d ®Êt  ã  c nhu  Çu  Õp tôc sö  ông  ×  îcgi÷ l¹   ng  c ti     d th ®     inh ph¶isö  ông  ,  d theo    quy ho¹ch;  êng  îp phÇn  Ön  Ých  t     tr h  di t ®Ê ë cßn  ¹kh«ng      ©y  ùng  µ  , l i ®ñ ®Ó x d nh ë   th× khuyÕn  Ých  ä  kh h chuyÓn  îng  nh cho  é  ©n  Ën  h l c hoÆc   cÇu  µ   íc yªu  Nh n   thu håiphÇn  Ön  Ých  µy  µ  îc®Ò n   ïnh  Çn  t  Þ    åi.    di t n v®  b   ph ®Ê b thu h     2. Trêng  îp  t  ang  ö  ông  µ ®Êt    h ®Ê ® sd l  giao    ö  ông  ¹m  êi, t  ®Ó s d t th   ®Ê cho thuª,®Êt  u  Çu,khiNhµ   ícthu håith× ngêisö  ông  t    ®Ê th     n         d ®Ê kh«ng  îc ®  ®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t  ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹ichiphÝ  ∙  u    µo  t. b      ®Ê nh ®   b      ® ®Ç tv ®Ê 3. Ng êibÞ     åi®Êt        thu h   ë kh«ng  éc ®èi t ng ® îc®Ò n   ï nh  thu    î     b   quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 7  NghÞ   nh  µy, n Õu  ®Þ n  cßn  ¬i ë  n   kh¸c th×    kh«ng  îc giao  t  ®  ®Ê míi;tr ng  îp kh«ng   ê h   cßn  ¬ië  µo  n   n kh¸cth× ® îcxem   Ðt giao ®Êt  íivµ      x    m   ph¶i  nép  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê hoÆc   îcmua  µ  .  ®  nh ë   §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹i®èi víi t  13. § b         ®Ê chuyªn dïng   1.C¬     quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, n   ch tr        ®¬ vÞ  ù  s nghiÖp,®¬n  Þ  ùc l ng  ò    v l  î v trang nh©n  ©n  îc Nhµ   íc giao  t  µ     d ®  n  ®Ê m kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê hoÆc   ∙  ép  Òn sö  ông  t  ® n ti   d ®Ê b»ng  ån  ngu vèn  ©n  ng s¸ch  µ   íc th×    µ   íc thu  åi ®Êt  Nh n   khiNh n   h   kh«ng  îc ®Ò n   ï thiÖt ®  b    h¹ivÒ   t, nhng  îc Nhµ   íc xem   Ðt    ®Ê   ®  n  x giao  t  íi vµ  îc ®Ò n   ï thiÖth¹i ®Ê m   ®   b     chi phÝ   ∙  u    µo  t, n Õu   Òn      ® ®Ç t v ®Ê   ti ®ã kh«ng  éc  ån  èn  ña  ©n  thu ngu v c ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ c c¸c tæ  ch tr       héi,c«ng      Çn, c«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,®¬n  Þ    hh  v kinh tÕ  Ëp  Ó,   t th   doanh  nghiÖp  nh©n  îc Nhµ   íc cho  t ®  n  thuª ®Êt    hoÆc  giao  t  µ   ®Ê m kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê hoÆc   ép  Òn  ö  ông  t  n ti s d ®Ê b»ng  Òn  éc  ti thu nguån  èn  ña  ©n  v c ng s¸ch Nhµ   ícth×    µ   ícthu håikh«ng  îc®Ò n   ï   n   khiNh n       ®  b  thiÖth¹ivÒ   t, nhng  îc Nhµ   íc xem   Ðt      ®Ê   ®  n  x giao  hoÆc  cho thuª®Êt  íi víi   m   møc   èi®a   t   kh«ng  qu¸  Ön  Ých  t  Þ   håi vµ  îc ®Ò n   ï chiphÝ   ®∙  di t ®Ê b thu    ®   b      ®Ç u    µo  t,n Õu  Òn ®ã   tv ®Ê   ti   kh«ng  éc nguån  èn  ña  ©n  thu   v c ng s¸ch Nhµ   íc.   n  3. Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ c c¸c tæ  ch tr       héi,c«ng      Çn, c«ng      ty cæ ph   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,®¬n  Þ    hh  v kinh tÕ  Ëp  Ó    t th doanh nghiÖp   ©n    Þ  µ   ícthu håi®Êt,n Õu  t    ∙  ép  Òn sö  tnh khib Nh n         ®Ê ®ã ® n ti  
 8. 8 dông  t  ®Ê kh«ng  éc  ån  èn  ña  ©n   thu ngu v c ng s¸ch  µ  íc th×  îc ®Ò n   ï nh n   ®  b  thiÖth¹ivÒ   t  µ  îcNhµ   ícxem  Ðt giao hoÆc       ®Ê v ®   n  x    cho    t  íi. thuª®Ê m ViÖc giao  t,cho  ®Ê   thuª®Êt  íi quy  nh  ¹  Òu  µy    m  ®Þ ti §i n ph¶iphï hîp  íi     v  dù   ® îc cÊp  ã  Èm   ¸n    c th quyÒn  quyÕt  nh   µ  ï  îp  íiquy  ¹ch  îc ®Þ v ph h v   ho ®  duyÖt. §i Ò u    ép  ©n    µ  íctiÒn ®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t 14. N ng s¸ch Nh n     b      ®Ê Trong    êng  îp  c¸c tr h sau  y,  êi ® îc Nhµ   íc giao  t, cho  ®© ng     n  ®Ê   thuª ®Êt    ph¶inép  µn  é    to b kho¶n  Òn  n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ti ®Ò b       ®Ê theo  møc     t    gi¸®Ê quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti §i 8  NghÞ   nh  µy  µo  ©n  ®Þ n v ng s¸ch Nhµ   íc,sau    ∙  õ   n  khi® tr   phÇn  n   ïchiphÝ  u    ña  êibÞ    åi®Êt: ®Ò b     ®Ç tc ng   thu h     ­ §Êt  Þ   håi lµ ®Êt    b thu      giao  ¹m  ö  ông, ®Êt  t sd   cho thuª,®Êt  u   Çu    ®Ê th quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  vµ  ®Þ t i 2  9  kho¶n  §iÒu  cña  2  12  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  ­§Êt c«ng  ch  ña       Ý c x∙quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 4  9  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  ­  Êt  § giao kh«ng ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê hoÆc   ph¶i nép  Òn  ö    ti s dông  t  µ   Òn    ã  ån  õ ng©n  ®Ê m ti ®ã c ngu t   s¸ch Nhµ   ícquy  nh  ¹    n  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n  §iÒu  cña  2  13  NghÞ   nh  µy;trõ®Êt  ®Þ n    n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,   ®Êt  µm  èi,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû  l mu   cm n      s¶n giao cho  é    nh, c¸   h gia ®×    nh©n. ­ §Êt  ö  ông    sd kh«ng  îp ph¸p  h  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  vµ  3  9  Kho¶n    3 §iÒu  cña  12  NghÞ   nh  µy,m µ   êibÞ    åi®Êt  ®Þ n   ng   thu h   kh«ng  îc®Ò n   ïthiÖt ®  b    h¹ivÒ   t,chØ  îc®Ò n   ïthiÖth¹ichiphÝ  ∙  u    µo  t.   ®Ê   ®  b      ® ®Ç tv ®Ê §i Ò u    ü   t  ïng    n   ïthiÖth¹igå m 15. Qu ®Ê d ®Ó ®Ò b      1.§Êt cha  ö  ông;    sd 2.§Êt cha  ö  ông  ng  îcx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ôc  ô  n   ï;    sd nh ®   d c s h  ph v ®Ò b 3.§Êt thu håitheo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët §Êt ®ai;        ®Þ t  i 26  §i 27  Lu     4.§Êt c«ng  ch     Ý theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai.   ®Þ t  i 45  Lu     C h ¬ n g  III § Ò n  b ï thi Öt h ¹i Ò  t µi ¶ n  v  s §i Ò u    16. Nguyªn  ¾c  n   ïthiÖth¹ivÒ   µis¶n  t ®Ò b       t  1. § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   µis¶n    b      t  bao  å m   µ, c«ng  ×nh  Õn  óc,c©y  g nh   tr ki tr   trång,vËt nu«ivµ    µis¶n       c¸c t   kh¸c,g ¾n  Òn víi t  Ön  ã  ¹ thêi®iÓ m       li     ®Ê hi c t i     thu håi®Êt.   2. Chñ   ë  ÷u  µis¶n  µ ngêi cã  µis¶n  îp    s h t  l    t  h ph¸p quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy    µ   íc thu  åi ®Êt  µ   Þ   Öth¹ith×  îc ®Ò n   ï thiÖth¹i n khi Nh n   h  m b thi     ®  b     theo gi¸trÞhiÖn  ã  ña  µis¶n.     c c t  3. Chñ   ë  ÷u  µis¶n  ã    t  Êt hîp ph¸p quy  nh  ¹ §iÒu  cña    s h t  c trªn®Ê b       ®Þ ti   7  NghÞ   nh  µy,tïytõng  êng  îp cô  Ó  îcñy  ®Þ n    tr h   th ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ xem   Ðt hç  î x   tr .
 9. 9 §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹inhµ,c«ng  ×nh kiÕn  óc 17. § b        tr   tr      1. §èivíinhµ, c«ng  ×nh kiÕn  ócvµ    µis¶n    tr   tr   c¸c t   kh¸c g ¾n   Òn víi®Êt    li     ® îc®Ò n   ïtheo møc  Öth¹ithùc tÕ.   b    thi        Møc   ®Ò n   = Gi¸ trÞ hiÖn  cã  + M ét kho¶n  Òn  Ýnh  ti t b»ng  ét  m bï cña  µ   µ  nh v c«ng  tûlÖ    (%)      ÞhiÖn  ã  ña  trªngi¸tr   cc tr×nh nhµ  µ  v c«ng  ×nh tr Nh ng tæng møc   n   ï tèi®a   ®Ò b     kh«ng  ính¬n  l  100%   µ  èithiÓu  v t  kh«ng  nhá  ¬n  h 60%     Þ cña  µ, c«ng  ×nh tÝnh  gi¸tr   nh   tr   theo    ©y  ùng  íi cã    gi¸x d m   tiªu chuÈn  ü  Ëtt ng  ¬ng  íi k thu  ¬ ® v  c«ng  ×nh ®∙    ì. tr   ph¸ d Gi¸trÞ hiÖn  ã  ña  µ,c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh     c c nh   tr       b»ng  û lÖ  t   (%)    Þ gi¸tr   cña  µ,c«ng  ×nh ®ã   îctÝnh  nh   tr   ®   theo    ©y  ùng  íi.Gi¸x©y  ùng  íicña  gi¸x d m   d m  nhµ, c«ng  ×nh lµmøc    Èn  ñy    tr     gi¸chu do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ ban  µnh  h theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Møc  quy  nh  ô  Ó  ña  ®Þ c th c kho¶n  Òn  éng  ti c thªm  ñy  do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  ¬ quy ®Þ theo    Þ   ña  éi ®Ò ngh c H   ®ång ®Ò n   ïgi¶i ãng  Æt     b    ph m b»ng. Riªng ®èi víi µ  Êp    µ  ¹m  µ       nh c IV,nh t v c«ng  ×nh phô  c  Ëp,møc  n   tr   ®é l   ®Ò bï thiÖth¹i® îc tÝnh         b»ng    Þ x©y  ùng  íi cña  µ, c«ng  ×nh  ã    gi¸tr   d m  nh   tr c tiªu chuÈn  ü  Ëtt ng  ¬ng  k thu  ¬ ® theo    Èn  ñy  gi¸chu do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Tr¬ng  ng ban  µnh  tr     ¬  h theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 2.§èivíi µ,c«ng  ×nh bÞ    ìm ét  Çn, nhng  Çn  Ön  Ých         nh   tr   ph¸ d   ph   ph di t cßn l¹kh«ng    i cßn  ö  ông  îcth× ® îc®Ò n   ïthiÖth¹icho  µn  é  sd ®     b     to b c«ng  ×nh. tr 3. §èi víinhµ, c«ng  ×nh  Þ          tr b ph¸  ì m ét  Çn,  ng  Én  ån  ¹  µ  ö  d  ph nh v t ti s v dông  îc phÇn  Ön  Ých  ®  di t cßn  ¹ th×  îc ®Ò n   ï thiÖth¹iphÇn    Þ c«ng  li  ®  b     gi¸tr   tr×nh bÞ     ì vµ  n   ï toµn  é    Ý  öa  ÷a,hoµn  Ön    ph¸ d   ®Ò b   b chiph s ch   thi c«ng  ×nh tr   cßn  ¹ . li 4. §èi víinhµ, c«ng  ×nh  ã  Ó         tr c th th¸o rêivµ        di chuyÓn  n   ç    íi ®Õ ch ë m   ®Ó   ¾p  Æt   ×  l® th chØ   n   ï c¸c chiphÝ     ì,vËn  ®Ò b       th¸o d   chuyÓn, l¾p  Æt   µ    ® v chiphÝ    hao  ôttrong qu¸ tr×nh th¸odì,vËn  h          chuyÓn, l¾p  Æt.   ® 5. Møc   n   ï cho  çi  é    ®Ò b   m h ph¶i di chuyÓn  ç       ch ë trong  ¹m    ph vi tØnh,   thµnh  è   îc  n   ï tõ  ph ® ®Ò b 1.000.000  ng   n   ®å ®Õ 3.000.000 ®ång;  Õu     n di chuyÓn  chç ë  sang tØnh kh¸c th× ® îc ®Ò n  bï tõ 3.000.000 ®ång  ®Õ n   5.000.000  ng.  ®å Møc   ô  Ó   ñy  c th do  ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ quy  nh. ®Þ   §i Ò u 18. Xö   ý c¸c  êng  îp  n   ï  Öth¹ivÒ   µ,    l  tr h ®Ò b thi     nh c«ng  ×nh tr   kiÕn  óc tr 1.  ñ   ë  ÷u  µis¶n  Ch s h t   theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  2  16  NghÞ   ®Þnh  µy,khiNhµ   ícthu håi®Êt  µ   Þ  Öth¹ivÒ   µis¶n  × ® îc®Ò n   ï n    n      m b thi     t   th     b  theo møc    quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 17  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 10. 10 2.Chñ  ë  ÷u  µis¶n  µngêicã  µ,c«ng  ×nh nhng  a  ã  Êy phÐp    s h t  l    nh   tr   ch c gi   x©y  ùng, th×  ïytheo  d   t  møc   ,  Ýnh  Êt hîp  ®é t ch   ph¸p  ña  t  µ  c ®Ê v c«ng  ×nh tr   trªn®Êt  îc®Ò n   ïhoÆc   î Êp cô  Ó      ®  b  tr c   th nh sau: a) §èivíi      n«ng  th«n: ­ Nhµ, c«ng  ×nh x©y  ùng    t  éc ®èi t ng ® îc®Ò n   ï thiÖth¹i     tr   d trªn®Ê thu    î     b     theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 6  NghÞ   nh  µy  × ® îc®Ò n   ï theo  ®Þ n th     b  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 17  NghÞ   nh  µy; ®Þ n ­ Nhµ,    c«ng  ×nh  ©y  ùng    t  éc  i îng  tr x d trªn®Ê thu ®è t kh«ng  îc ®Ò n   ï ®  b  thiÖth¹itheo     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  NghÞ   nh  µy, nhng  ¹  êi®iÓ m   ®Þ n  ti   th x©y  ùng  µ   a  ã  d m ch c quy  ¹ch ho hoÆc   ©y  ùng  ï hîp quy  ¹ch,kh«ng    xd ph     ho   vi ph¹m  µnh  h lang b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  ×  îc trîcÊp  tr th ®     b»ng  80%  møc   n   ï ®Ò b   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 17  NghÞ   nh  µy; n Õu     ©y  ùng    ¹m    ®Þ n  khi x d vi ph quy ho¹ch  ∙  îc c«ng  è, viph¹m  µnh  ®®  b    h lang b¶o  Ö   v c«ng  ×nh,th×  tr   kh«ng  îc ®  ®Ò n   ï;trong  êng  îp  Æc   Öt ñy  b  tr h® bi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ xem  Ðt hç  î x   tr  cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th §èi víinhµ, c«ng  ×nh  Õn  óc khix©y  ùng  µ vïng       tr ki tr     d l  n«ng th«n  ng  nh nay  ëthµnh  «  Þ,khiNhµ   ícthu håi®Êt  îc¸p dông  n   ï quy  nh   tr   ® th     n      ®    ®Ò b   ®Þ t¹ ®iÓ m     iÓ m   cña    i a,® b  kho¶n    Òu  µy. 2.1 §i n b)   èivíi «  Þ:  §     th ® ­ Nhµ, c«ng  ×nh x©y  ùng    t  éc ®èi t ng ® îc®Ò n   ï thiÖth¹i     tr   d trªn®Ê thu    î     b     theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 6  NghÞ   nh  µy,th× ® îc®Ò n   ïtheo quy  nh   ®Þ n    b    ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 17  NghÞ   nh  µy. ®Þ n  ­ Nhµ,    c«ng  ×nh  ©y  ùng    t  tr x d trªn®Ê kh«ng  éc  i îng  îc ®Ò n   ï thu ®è t ®   b  thiÖth¹itheo     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  NghÞ   nh  µy, nhng  ¹  êi®iÓ m   ®Þ n  ti   th x©y  ùng  µ   a  ã  d m ch c quy  ¹ch hoÆc   ©y  ùng  ï hîp   ho   xd ph    quy  ¹ch,kh«ng    ho   vi ph¹m  µnh  h lang  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  ×  îc trîcÊp  tr th ®     70%  møc   n   ï    ®Ò b quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti§i 17  NghÞ   nh  µy;n Õu    ©y  ùng    ¹m  ®Þ n  khix d viph quy  ¹ch ho   ®∙  îcc«ng  è,viph¹m  µnh  ®  b    h lang b¶o  Ö     v c«ng  ×nh,th× kh«ng  îc®Ò n   ï; tr    ®  b  trong tr ng  îp ® Æc   Ötñy   ê h   bi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng xem  Ðt hç  î x   tr  cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th 3. Nhµ,  Ët kiÕn  ócx©y  ùng    t  éc  i t ng    v  tr   d trªn®Ê thu ®è  î kh«ng  îc ®Ò n   ®  bï theo    quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   7  NghÞ   nh  µy,m µ     ©y  ùng  ∙  îcc¬  ®Þ n   khix d ®®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn th«ng b¸o kh«ng  îc phÐp  ©y  ùng  ®  x d hoÆc   x©y  ùng  d sau  µy  th¸ng 10  ng 15    n¨m  1993  ×  th kh«ng  îc ®Ò n   ï,kh«ng  îc ®  b  ®  trî Êp.Ng êicã   c    c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp    éc  tr   d tr¸ph i ®ã bu ph¶iph¸ dì.    §i Ò u  .§Òn  ïthiÖth¹icho  êithuªnhµ    éc së  ÷u  µ  íc.  19   ë thu   h nh n   b     ng     1. Ng êi®ang  ö  ông  µ    éc së  ÷u  µ   íc(nhµ        sd nh ë thu   h Nh n   thuªhoÆc   µ  nh do  chøc  ùqu¶n)n»m   tæ  t    trong ph¹m      åi®Êt    vithu h   ph¶iph¸ dì,th× ngêi®ang           thuªnhµ    kh«ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹i®èi víi Ön  Ých  µ    éc së  ÷u  µ   ®  b        di t nh ë thu   h Nh níc vµ  Ön  Ých  ¬i níitr¸ phÐp,  ng  îc ®Ò n   ï chi phÝ   ù c¶i t¹o,söa    di t c    i nh ®   b    t      ch÷a,n©ng  Êp; ®èi  íidiÖn  Ých  îp ph¸p    c  v  t h  møc  n   ï theo  ®Ò b   quy  nh  ña  ®Þ c ñy ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh     ®Þ cho tõng tr ng  îp cô  Ó,ngoµira cßn  îchç  î   ê h   th      ®   tr  theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ t i 5,§i 25  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 11. 11 2. Ng êi ®ang  ö  ông  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc bÞ       sd nh ë thu s h Nh n   ph¸  ì ® îc mua   d    nhµ    ë hoÆc     µ    ¹ n¬ikh¸cvíi Ön  Ých  thuªnh ë t     i   di t kh«ng  Êp  ¬n  ¬ië  ò  th h n   c theo  møc    nhµ    gi¸b¸n  ë hoÆc       µ    éc së  ÷u  µ   íctheo  gi¸thuªnh ë thu   h Nh n   quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v mua   b¸n  µ  v kinh doanh  µ    µ  îc ®Ò n   ï di chuyÓn    nh ë v ®   b    chç    ë theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 5  17  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹ivÒ   å   20. § b       m m¶ §èi víiviÖc       di chuyÓn  å   m m¶,  møc   Òn  n   ï ® îc tÝnh  ti ®Ò b     cho    Ý  chiph vÒ   t  ai,®µo,  èc,di chuyÓn, x©y  ùng  ¹ vµ      Ý   îp  ýkh¸c cã  ®Ê ®   b      d l   c¸c chiph h l   i   li   ªnquan  ùctiÕp. tr   §i Ò u    Òn  ï thiÖth¹i®èi  íic«ng  ×nh v¨n ho¸,ditÝch  Þch  ö, 21. § b      v  tr         l s  ®×nh, chïa   §èi víic¸c dù  khithu  åi®Êt  ã          ¸n    h   c c¸c c«ng  ×nh v¨n      Ých  Þch tr   ho¸,di t l  sö,®×nh  ïaph¶icã  ¬ng      ch     ph ¸n b¶o  ån lµchñ  Õu; trong tr ng  îp ® Æc   Öt t    y    ê h   bi   ph¶idichuyÓn  × viÖc  n   ï thiÖth¹icho  Öc       th   ®Ò b      vi dichuyÓn      Ých  Þch c¸c dit l  sö, c«ng  ×nh    tr v¨n  ho¸,nhµ  ê,®×nh,  ïa,do  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt   th   ch   Th t Ch ph quy   ®Þnh  i  íic«ng  ×nh do  ®è v   tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ýhoÆc   ñ   Þch  y  l  Ch t ñ ban  ©n  nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh  i víi     ph tr     ¬ quy   ®è     c«ng  ×nh do  tr   ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ý. l §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹i®èi víi 22. § b         c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng tr   thu     Møc   n   ï thiÖth¹ib»ng    Þ x©y  ùng  íi cña  ®Ò b      gi¸tr   d m  c«ng  ×nh  ã    tr c tiªu chuÈn  ü  Ëtt ng  ¬ng  íic«ng  ×nh bÞ     ì.Trêng  îp  Æc   Öt do  k thu  ¬ ® v  tr   ph¸ d   h® bi   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph hoÆc   ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Õt ®Þnh    ¬ quy   cho  õng tr ng  îp cô  Ó.  t   ê h   th   §i Ò u    Òn  ïthiÖth¹ivÒ   23. § b       hoa  µ u m 1. Møc  n   ï thiÖth¹i®èi víi ©y  µng    ®Ò b         ch n¨m, vËt nu«itrªn®Êt  ã  Æt         cm níc® îctÝnh     b»ng    Þ s¶n îng thu ho¹ch trong 1  gi¸tr   l       n¨m  theo n¨ng  Êt b×nh  su   qu©n  ña  n¨m  íc®ã   íigi¸trung b×nh  ña  c 3  tr   v       c n«ng  s¶n,thuû    s¶n  ïng lo¹    c i ë ®Þa  ¬ng  ¹ thêi®iÓ m   n   ï. ph t    i ®Ò b 2. Møc  n   ï thiÖth¹i®èi víic©y  ©u    ®Ò b         l n¨m, ® îctÝnh     b»ng    Þ hiÖn  gi¸tr   cã  ña  ên  ©y    c v c ( kh«ng  bao  µ m   Þ gi¸®Êt    ¹  êi®iÓ m     åi®Êt  h tr     )t i  th thu h   theo  thêigi¸cña  a  ¬ng.    ®Þ ph §i Ò u  .§Òn  ïthiÖth¹itrongtr ng  îp giao ®Êt  ¹m  êi 24   b      ê h     t th Tæ   chøc, c¸ nh©n     trong  íc,tæ  n   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc c¬     n      quan  Nhµ   íc cã  Èm  Òn  n   th quy giao  t  ¹m  êi®Ó   ö  ông, cã  ®Ê t th   sd   tr¸chnhiÖm   n     ®Ò bïthiÖth¹ivÒ   µis¶n,hoa  µ u    t        t    m trªn®Ê cho  êi®ang  ö  ông  t    ng   sd ®Ê nh sau: 1. §èi víitµis¶n  Þ         b ph¸  ì th×  n   ï theo  d  ®Ò b   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 17  NghÞ   nh  µy; ®Þ n
 12. 12 2. §èivíi ©y  ång,vËt nu«itrªn®Êt  n   ï theo       c tr       ®Ò b   quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  23 cña NghÞ   nh   µy. Trêng  îp  êigian  ö  ông  Ðo  µi ¶nh  ëng  n   ®Þ n  h th   sd k d  h ®Õ nhiÒu  ïa  ô  m v s¶n  Êt,th×  xu   ph¶i®Ò n   ï cho    ô  Þ   õng    b  c¸c v b ng s¶n  Êt.H Õt  xu   thêih¹n  ö  ông  t,chñ  îcgiao ®Êt  ¹m  êicã    sd ®Ê   ®    t th   tr¸chnhiÖ m   ôc  åitr¶l¹   ph h       i ®Êt theo  ×nh  ¹ngban  u.  êng  îp khitr¶l¹ ®Êt  t tr   ®Ç Tr h        i kh«ng  Ó  Õp  ôc sö  th ti t   dông  îctheo  ôc  ch  íclócthu håi,th× ph¶i®Ò n   ï b»ng  ®  m ®Ý tr             b  b»ng  Òn ®ñ   ti   møc    ®Ó kh«iphôc  t    ®Ê theo tr¹ngth¸i      ban  u.   ®Ç          C h ¬ n g  IV C h Ý n h  s¸ch h ç  trî §i Ò u    ç  î     nh  xuÊtvµ  i sèng 25. H tr  æn ®Þ s¶n  ®Ó   ®ê   1.  ç   î®Ó     nh   H tr  æn ®Þ s¶n  Êt  µ  i  èng  xu v ®ê s cho  ÷ng  êi ph¶i di nh ng      chuyÓn  ç    îctÝnh  ch ë ®   trong thêih¹n  µ 06     l   th¸ng,víimøc  î Êp  Ýnh  b»ng     tr ct   tiÒn cho  nh©n  Èu/01 th¸ngt ng  ¬ng  kg  ¹o theo thêigi¸trung b×nh    01  kh    ¬ ® 30  g          ë  Þ  êng  a   ¬ng  ¹  êi®iÓ m   n   ï.§èivíinh÷ng  ù  cã  th tr ®Þ ph ti   th ®Ò b       d ¸n  quy   m« sö  ông  t  ín,hé    nh,    ©n  Þ   håi ®Êt  d ®Ê l   gia ®× c¸ nh b thu    ph¶idi chuyÓn  n      ®Õ khu  i nh      t¸ ®Þ c ë tØnh kh¸c m µ     s¶n  Êt vµ  i  èng  Þ   xu   ®ê s b ¶nh  ëng  Ðo  µi h k d  th×  îcÊp    nh  tr  æn ®Þ s¶n  Êt vµ  i  èng  xu   ®ê s cho  ÷ng  êi ph¶i di chuyÓn  nh ng      chç    íi êigian lµ01  ëv     th     n¨m  µ v cßn  îchëng  Ýnh  ®  ch s¸ch ®i  ïng kinhtÕ  íi.  v    m 2. §èi víidoanh       nghiÖp    Þ   håi ®Êt, ph¶idi chuyÓn  ¬  ë  n   khib thu         c s ®Õ ®Þa   iÓ m   íi,th×  ú  ® m  tu theo quy    µ  m« v kh¶  n¨ng    nh   æn ®Þ s¶n  Êt  xu kinh   doanh  ¹  a  iÓ m   íi,chñ  ù    ö  ông  t  ã  ti ®Þ ® m  d ¸n s d ®Ê c tr¸chnhiÖm   n   ï thiÖt   ®Ò b     h¹itheo  Õ     îcÊp  õng  Öc    ch ®é tr  ng vi cho  c¸n  é  b c«ng  ©n    ña  nh viªn c doanh  nghiÖp  trong  êigian  õng  th   ng s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  n   óc s¶n  Êt,kinh ®Õ l   xu     doanh  ël¹ho¹t®éng  ×nh  êng  ¹ ®Þa  iÓ m   íi. tr       i b th t i ® m 3.  èi víic¬  §     quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ  x∙ héi,®¬n   Þ   ù  ch tr ­      vs nghiÖp,®¬n  Þ  ùc l ng vò    v l  î   trang nh©n  ©n    d ph¶idi chuyÓn  ¬  ë  n   a      c s ®Õ ®Þ ®iÓ m   íi th×  îc chñ  ö  ông  t    µn  é    Ý     m  ®  sd ®Ê tr¶to b chiph di chuyÓn. Møc       chi phÝ     di chuyÓn  ®¬n   Þ   Ëp  ù  do  v l d to¸n göi Së   µi chÝnh    Ët       T  ­ v gi¸xem   Ðt x  tr×nh Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ phª duyÖt. 4. Ngoµi c¸c chiphÝ  n   ï thiÖth¹ivÒ   t,tµis¶n,c¬  ë  ü  Ëth¹        ®Ò b       ®Ê       s k thu   tÇng quy  nh  ¹  ¬ng  , ¬ng  I ña  ®Þ ti Ch II Ch II c NghÞ   nh  µy,ngêi® îcNhµ   íc ®Þ n     n  giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cßn  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a) Hç  î   Ý  o  ¹ocho  ÷ng    ng    tr  ph ®µ t   chi nh lao ®é n«ng  nghiÖp  ph¶ichuyÓn     lµm  Ò   ngh kh¸cdo  Þ    åi®Êt.Møc    ô  Ó  ñy    b thu h     chic th do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ quy  nh  ®Þ c«ng  khaivµ  îcchuyÓn   ®  cho ng­   êilao®éng     hoÆc     chøc  ùctiÕp ®µo  ¹ocña  a  ¬ng.   c¸ctæ  tr     t  ®Þ ph    b) N Õ u   ã    c nhu  Çu  Ón  ông    ng  íith× ph¶iu    Ón  ông  c tuy d lao ®é m       tiªntuy d lao®éng  éc c¸c®èi t ng cã  t  Þ    åi.   thu      î   ®Ê b thu h 5. Ng êi ®ang  ö  ông  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc,n»m       sd nh ë thu s h Nh n   trong ph¹m      vi thu  åi®Êt  h  ph¶iph¸ dì n Õu       kh«ng  Õp  ôc thuªnhµ  ña  µ   íc th×  îc hç  ti t     c Nh n   ®   trî  b»ng  Òn    ¹olËp  ç    íi,møc   ç  î ti ®Ó t   ch ë m   h tr  b»ng 60%   Þ gi¸®Êt  µ  tr     v 60%   trÞgi¸nhµ  ang     ® thuª.  
 13. 13 TrÞ    t  îctÝnh  gi¸®Ê ®   theo    t  ñy  gi¸®Ê do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ ban  µnh  h theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ©n  íi Ön  ®Þ c Ch ph nh v  di tÝch  µ  ang  nh ® thuª,nhng  èi®a     t   kh«ng  îtqu¸ ®Þnh  v    møc  giao  t    íi t¹  ®Ê ë m   i ®«  Þ    ®Þa  ¬ng  th ®ã do  ph quy  nh. ®Þ   Trêng  îp  ã  h c nhu  Çu    µ   íc giao  t    íi th×  c xin Nh n   ®Ê ë m   ph¶inép  Òn  ö    ti s dông  t  ®Ê theo  quy  nh  Ön  µnh  µ  îctrî Êp  ®Þ hi h v®    c theo quy  nh    y.  ®Þ trªn®© Møc   t    îc giao  ®Ê ë ®   theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti§i 10  §i 11  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 6. §èivíitr ng  îp ®∙    ông  äi  Ön        ê h   ¸p d m bi ph¸p  ç  î µ   Én  h tr  v kh«ng  ¶m   m ® b¶o    nh  îc ®êi  èng  ña  ©n  ©n  ×  ñ   Þch  y  æn ®Þ ®  s c nh d th Ch t ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  Ýnh  ¬ quy ®Þ ch s¸ch  ç  î tr ng  h tr   ê , hîp  Æc   Öt tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh.  ® bi     t Ch ph quy ®Þ Riªng  ÷ng  ù  cã  nh d ¸n  sè îng d©n      l  c dichuyÓn  íntrªnn¨m  ¹n ngêi,th× ph¶ib¸o c¸o Quèc  éi. l    v         h §i Ò u    Ýnh    ç  î 26. Ch s¸ch h tr  kh¸c C¨n  vµo  ùc tÕ  ña  a   ¬ng, Chñ   Þch  y  cø  th   c ®Þ ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  Ó  Õt  nh  ét  è  Ýnh  ¬ c th quy ®Þ m s ch s¸ch  î tr  cÊp cho  êicã  t  Þ    åi, ng   ®Ê b thu h   bao  å m:  g 1. Hé     nh  ã  êi ®ang  ëng  Õ     îcÊp    éi cña  µ   íc   gia ®× c ng   h ch ®é tr  x∙ h   Nh n   ph¶i di chuyÓn  ç    bÞ      ch ë do  thu  åi ®Êt  îc hç  îtèithiÓu  µ 1.000.000 h  ®   tr    l    ®ång. 2. Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  µ chñ  ö  ông  t  Þ   håi ®Êt,   gia ®×    l  sd ®Ê b thu      thùc hiÖn    ì c«ng  ×nh,dichuyÓn  ng  Õ   ¹ch cña  éi ®ång  n   ï   ph¸ d   tr    ®ó k ho   H  ®Ò b   gi¶i ãng  Æt    ph m b»ng  îcth ng  Òn tèi a  µ5.000.000 ®ång/ hé. ®   ë ti     l   ®     §i Ò u      Ý  chøc  ùchiÖn  n   ï,gi¶i ãng  Æt   27. Chi ph tæ  th   ®Ò b     ph m b»ng Møc    Ý  chiph cho  Öc  chøc  ùc hiÖn  n   ï,gi¶iphãng  Æt   vi tæ  th   ®Ò b     m b»ng  vµ      Ý   c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan  Héi ®ång  n   ï gi¶iphãng  Æt     li   do    ®Ò b     m b»ng  lËp dù          to¸nb¸o c¸o Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët    Óm    ®è S T   ­V gi¸ki tra,xem   Ðt ®Ó   ­ x  ® a  µo  ¬ng  ®Ò n   ï.Bé   µi chÝnh  íng  Én  éi dung    v ph ¸n  b  T   h d n  chi,qu¶n  ý,sö  l  dông kho¶n    kinhphÝ  µy.    n  C h ¬ n g  V  L Ë p  k h u  t¸i® Þ n h  c   ® Ó  gi¶i h ã n g  m Æ t  b » n g    p th ù c hi Ö n  thu h å i ® Ê t §i Ò u    Ëp  t¸i nh  28. L khu    ®Þ c C¨n  vµo  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña  a   ¬ng; c¨n cø  cø  k ho ph¸ttr     ­ x∙ h   ®Þ ph    vµo quy    ùc tÕ  ña  t  Þ     åi,kh¶  m« th   c ®Ê b thu h   n¨ng  ü  t  ïng    n   ï, qu ®Ê d ®Ó ®Ò b   sè  é    nh, c¸ nh©n  Þ    åi®Êt    h gia ®×     b thu h   ë ph¶idichuyÓn  n   ¬ië     ®Õ n   kh¸c,ñy    ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  ¬ quy ®Þ hoÆc   û  u quyÒn  cho  y  ñ ban  ©n  ©n  Ën,huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  nh d qu     x∙,th ph tr     quyÕt  nh   µ  chøc  ùc  Ön  Ëp  ®Þ v tæ  th hi l khu  i®Þnh    tËp  t¸  c trung hoÆc   i t¸  ®Þnh    ©n    c ph t¸ncho  ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  a  ¬ng. ph       t h th   c ®Þ ph  
 14. 14 ViÖc  ©y  ùng  xd khu  i nh    t¸ ®Þ c ph¶iquy  ¹ch    ho theo  ù    u    µ  d ¸n ®Ç t v ph¶i  ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   Nh n   th quy phª duy     ®Þ hi h v ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d §i Ò u    Òu  Ön  ¾t  éc    ã  ña  t¸i nh  29. §i ki b bu ph¶ic c khu    ®Þ c 1.Khu    nh      t¸ ®Þ i c ph¶ix©y  ùng  ïhîp víi   d ph       quy  ¹ch,tiªuchuÈn  µ    ho    v quy chuÈn  ©y  ùng ë  «  Þ  xd   ® th hoÆc   n«ng th«n. 2. Tríc khibè  Ý ®Êt          tr   ë cho    é    nh,    ©n,  c¸c h gia ®× c¸ nh khu  i nh    t¸ ®Þ c ph¶i® îcx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  Ých  îp,phï hîp víithùc tÕ     d c s h  th h          quy  ¹ch  Ò   ho v ®Êt  ,®Êt  ©y  ùng  ña  a  ¬ng. ë  xd c ®Þ ph §i Ò u    è  Ý®Êt    c¸ché    nh  ¹  t¸i nh  30. B tr   ë cho    gia®× t i khu    ®Þ c   Öc  è  Ý®Êt    ¹ khu    nh    ùc hiÖn  Vi b tr   ët  i t¸ ®Þ i c th   theo nguyªn t¾c      sau: 1.  u tiªncho  é  ím  ùc  Ön  Õ   ¹ch    ãng  Æt   ¦    h s th hi k ho gi¶iph m b»ng; tiÕp    ®Õ n   µ hé  éc    i îng  Ýnh  l   thu c¸c ®è t ch s¸ch x∙ héi:ngêi cã         c«ng  íiC¸ch  ¹ng, v  m   gia®×nh  ÖtsÜ, th ng    li     ¬ binh,bÖnh    binh;   2. Trong  êng  îp  ü  t    ïng    n   ï cã  ¹n  ×    tr h qu ®Ê ë d ®Ó ®Ò b   h th møc   n   ï ®Ò b   b»ng  t    ®Ê ë cho  çi  é  îc x¸c ®Þnh  m h®   theo thø  ù:hé    nh  ã  t   gia ®× c quy   m« diÖn  Ých  t  Þ     åinhiÒu,® îc®Ò n   ï b»ng  t  Òu,hé  ã  t ®Ê b thu h      b  ®Ê nhi   c quy    m« diÖn  Ých  t  Þ   t ®Ê b thu  åi Ýt, ® îc ®Ò n   ï b»ng  t  t  h     b  ®Ê Ý theo  ét  û  Ö    m t l (%) thèng  Êt,nhng  ¶m   nh   ® b¶o møc  t    îc®Ò n   ï b»ng  t  èithiÓu  i víi ®Ê ë ®   b  ®Ê t   ®è     hé    nh    gia ®× ë n«ng  th«n  µ 100  l  m2,    «   Þ  µ 40  ë ® th l   m2.  è   S chªnh  Öch  Ò   l v diÖn  Ých  µ    t  îc®Ò n   ïb»ng  Òn. t v gi¸®Ê ®   b  ti 3. Trêng  îp  Ön  Ých  t    Þ     åinhá  ¬n  møc   èithiÓu      h di t ®Ê ë b thu h   h c¶  t  quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  ×  êi® îcgiao ®Êt    íit¹  2  n th ng       ëm   i khu  i nh    îc t¸ ®Þ c®   giao b»ng    møc  èi Óu  t  thi theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ  ®Þ t  i 2  n v ph¶inép  Òn   ti   sö  ông  t  d ®Ê cho  Çn  ph chªnh  Öch  Ön  Ých  l di t theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u   Nguån  èn  ©y  ùng  t¸i nh    31.   vxd khu    ®Þ c  Nguån  èn    ¶m   v ®Ó ® b¶o  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    xd c s h  ë khu    nh    å m: t¸ ®Þ i cg 1. Kinh  Ý  n   ï thiÖth¹ic¬  ë  ¹ tÇng    ¬ithu håi®Êt  tæ    ph ®Ò b       s h  ën       do  chøc  c¸nh©n  îcgiao ®Êt,thuª®Êt    ®       tr¶; 2.Sö  ông  ü  t  ¹ovèn;  d qu ®Ê t   3. Nguån  ç  î ña  êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt.Møc  ç  î ô  Ó  ñy    h tr  c ng            h tr  th do  c ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh    ¬  ë    ph tr     ¬ quy ®Þ trªnc s ®∙  tho¶ thuËn  íi êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt;   v  ng          4.Hç  î ña  ©n    tr c ng s¸ch Nhµ   íc;   n 5.C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c. C h ¬ n g  VI T æ  c h ø c th ù c hi Ö n
 15. 15 §i Ò u    éi ®ång  n   ïthiÖth¹igi¶iphãng  Æt   32. H   ®Ò b        m b»ng 1. C¨n  vµo    cø  quyÕt  nh  ®Þ thu  åi ®Êt  ña  ¬  h  c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn; c¨n cø  µo      v quy  m«,  Æc   iÓ m   µ  Ýnh  Êt cña  õng  ù    y    ® ® vt ch   t d ¸n,ñ ban nh©n   ©n   d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  µnh  Ëp  éi ®¹ th l H  ®ång  n   ï  Öt h¹igi¶iphãng  Æt   ®Ò b thi       m b»ng    Êp  Ën,  ëc qu huyÖn,  Þ    th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh. ph tr     Héi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ®Ò b        m b»ng  ã  c tr¸chnhiÖ m   óp ñy    gi   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  Èm   nh   ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  nh d c c th ®Þ ph ¸n  b       m Æt  b»ng  ×nh  éi  ng  Èm   nh  Êp  tr H ®å th ®Þ c tØnh  Èm   nh  th ®Þ sau    ×nh ®ã tr   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt,   ph tr     ¬ phª duy   tæ chøc  ùc  Ön  n   ï gi¶iphãng  Æt   th hi ®Ò b     m b»ng theo  ¬ng  ®∙  îc phª ph ¸n  ®     duyÖt.   Héi  ng  n   ï  Öt h¹igi¶iphãng  Æt   ®å ®Ò b thi       m b»ng  Êp  c huyÖn  Chñ   do  tÞch hoÆc   ã  ñ   Þch  y  Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  nh d qu     x∙,th ph trùcthuéc tØnh  µm  ñ  Þch  éi ®ång, c¸cthµnh        l Ch t H     viªnkh¸cgå m:   ­Trëng    phßng  µichÝnh,ñy    êng  ùchéi®ång; t    viªnth tr       ­ Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên cã  t  Þ   håi,ñy  nh d x∙,ph   tr   ®Ê b thu    viªn; ­ §¹idiÖn  Æt   Ën tæ  èc  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc     m tr   qu qu     x∙,th ph tr   tØnh,  y   ñ viªn;    ­Chñ  ù    ñ sö  ông  t),ñy    d ¸n (ch   d ®Ê   viªn; ­§¹idiÖn  ÷ng  êi® îc®Ò n   ïthiÖth¹i    nh ng     b   . C¸c  µnh    th viªnkh¸cdo  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  Ën,huyÖn, thÞ    nh d qu     x∙, thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  ï hîp víithùc tÕ  ña  çi  ph         c m c«ng  tr×nh. 2.  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n   ©n   Ën,  nh d qu huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc th x∙,th ph tr   thuéc  tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  éi  ng  n   ï  Öth¹igi¶iphãng  ®¹ H ®å ®Ò b thi       m Æt  b»ng, lËp  ¬ng    n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ph ¸n ®Ò b        m b»ng  µ  ×nh Héi  v tr   ®ång  Èm  nh  th ®Þ tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Èm   nh  µm  ¬  ¬ th ®Þ lc së  ×nh Chñ   Þch  y  tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª duyÖt.     Thµnh  Çn  éi ®ång  Èm  nh  ph H  th ®Þ tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  å m: g ­Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët   ­Chñ  Þch  éi ®ång;   ®è S T   ­V gi¸   t H  ­§¹idiÖn  ë  Þa  Ýnh   y     S § ch ­ñ viªn. Tïy ® Æc   iÓ m   Ých  Êt cña    ® t ch   c«ng  ×nh,Chñ   Þch  éi ®ång    Þ  tr   t H  ®Ò ngh Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  ét  è  µnh    m s th viªnkh¸ccho  ïhîp.   ph   Thêi gian  Èm   nh  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     th ®Þ ph ¸n  b       m b»ng  cña  éi  ng  Èm   nh  èi®a   µ 20  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ph¬ng    H ®å th ®Þ t   l   ng k t   nh ®  ¸n ®Ò n   ï  Öt h¹igi¶iphãng  Æt   b thi       m b»ng  Héi  ng  n   ï  Öt h¹igi¶i do  ®å ®Ò b thi       phãng  Æt   m b»ng  Êp  Ön  öi®Õ n. c huy g 
 16. 16 3. Trong  êng  îp  Çn  Õt ñy  tr hc thi   ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  thµnh  Ëp  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ¬  lH  ®Ò b        m b»ng  cÊp tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µnh  Çn  å m:   ph tr     ¬ th ph g ­ §¹idiÖn    o  y     l∙nh®¹ ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng   ñ  Þch  éi ®ång; ­Ch t H  ­Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët     ã  ñ  Þch  éi ®ång;   ®è S T   ­V gi¸­Ph Ch t H  ­§¹idiÖn  Æt   Ën Tæ   èc     M tr   qu tØnh,Thµnh  è;   ph ­§¹idiÖn  ë  Þa  Ýnh   y     S § ch ­ñ viªn; ­ §¹idiÖn  y     ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc  nh d qu     x∙,th ph tr   tØnh  ã  t  Þ    åi­ñy  c ®Ê b thu h    viªn; ­Chñ  ù    ñ sö  ông  t)­ñy    d ¸n (ch   d ®Ê    viªn; ­§¹idiÖn  ÷ng  êi® îc®Ò n   ïthiÖth¹i     nh ng     b   ; ­ Cã   Ó  ã    th c thªm  ét  è  µnh    m s th viªnkh¸c do  ñ   Þch  y    Ch t ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh    ph tr     ¬ quy   cho  ïhîp víi ùc tÕ  ña  ph       th   c m çi c«ng  ×nh.   tr 4. Héi  ng  n   ï thiÖth¹i    ãng  Æt     ®å ®Ò b       gi¶iph m b»ng  îc lËp  ®  cho  õng t  c«ng  ×nh  ù    µ  ¹t®éng  tr (d ¸n) v ho   cho  n     ùc  Ön  ®Õ khi th hi xong  Öc  n   ï vi ®Ò b   thiÖth¹igi¶i ãng       ph cho c«ng  ×nh ®ã.  tr   5. Trong  êng  îp  i  íinh÷ng  ù  nhá, ®¬n    tr h ®è v   d ¸n    gi¶n chñ  ù  cã  Ó    d ¸n  th tho¶ thuËn  íi êibÞ    åi®Êt  Ò     v  ng   thu h   v møc  n   ï thiÖth¹itheo  ®Ò b      quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ   nh   µy  ×  ®Þ n th kh«ng  Êt  Õtph¶i thµnh  Ëp  éi ®ång    ãng  nh thi     l h  gi¶iph m Æt  b»ng. Chñ   u    ã    ®Ç t c tr¸chnhiÖm     b¸o  ph¬ng  ®Ò n   ï cho  y    c¸o  ¸n  b  ñ ban nh©n  ©n  Ën,  d qu huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  th x∙,th ph tr   tØnh phª duyÖt    ®Ó thùc hiÖn.   §i Ò u    33. Tr¸chnhiÖm  ña  y    c ñ ban  ©n  ©n    Êp,c¸cngµnh nh d c¸cc     1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu  tr¸chnhiÖ m     chØ  o  éi ®ång  n   ï   Öth¹igi¶iphãng  Æt   ®¹ H   ®Ò b   thi       m b»ng  lËp  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹ivµ  ph ¸n  b      phª  Öt  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹igi¶i duy ph ¸n  b       phãng  Æt   m b»ng  theo    Þ   ña  éi  ng  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  ®Ò ngh c H ®å ®Ò b        m Æt  b»ng  Êp  c tØnh  hoÆc  theo    Þ   ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n   nh d quËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  ∙  îcHéi ®ång  Èm  nh       x∙,th ph tr     ®®     th ®Þ cÊp tØnh  Èm  nh. th ®Þ 2.Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët    ã    ®è S T   ­V gi¸c tr¸chnhiÖ m:   a) X¸c  nh    t, gi¸c©y  ång  Ët nu«i ®Ó   Ýnh  n   ï thiÖth¹i ®Þ gi¸®Ê     tr v    t ®Ò b      tr×nh Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ phª duyÖt  µm  l c¨n  híng  Én  éi  ng  n   ï gi¶iphãng  Æt   cø  d H ®å ®Ò b     m b»ng  Ën, qu   huyÖn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh    nh    n   ï;   x∙,th ph tr     x¸c®Þ gi¸®Ò b   b) ThÈ m   nh  µ  Óm    Öc    nh    n   ï,møc  n   ï,møc     ®Þ v ki travi x¸c®Þ gi¸®Ò b   ®Ò b   trî Êp   c cho    chøc    ©n  Héi ®ång  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   c¸ctæ  c¸nh do    ®Ò b       ph m b»ng  Êp  Ön    c huy b¸o c¸o; c) §Þnh    n   ï,møc   n   ï,trîcÊp    gi¸®Ò b   ®Ò b     cho  õng  chøc, c¸ nh©n,  t tæ     tæng  îp lËp  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹i( ®èi  íitr ng  îp lËp  éi®ång  n   h   ph ¸n  b       v ê h   h   ®Ò bï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt          m b»ng    Êp  ë c tØnh    c¸o Héi ®ång  n   ï thiÖt ) b¸o      ®Ò b    
 17. 17 h¹igi¶iphãng  Æt      m b»ng  ×nh Chñ   Þch  y  tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng    Öt;     ¬ phª duy d) Trùc  Õp gi¸m    Óm    íng dÉn  Öc      Òn ®Ò n   ï,trî Êp    ti   s¸t,ki trah   vi chitr¶ti   b   c cho  õng ®èi t ng vµ    Ý  t    î   chiph cho  c«ng    chøc  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  t¸ctæ  ®Ò b        ph m Æt   b»ng. 3.Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ã    ®è S X d c tr¸chnhiÖm:   a) X¸c  nh    ®Þ quy m«,  Ön  Ých,tÝnh  Êt hîp ph¸p,kh«ng  îp ph¸p cña  di t   ch       h    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¾n  Òn víi t  Þ    åilµm  ¬  ë    tr   d g li    ®Ê b thu h   c s cho  Öc  Ýnh  vi t to¸n®Ò n   ïthiÖth¹ivµ  î Êp    b      tr  c cho  õng ®èi t ng; t    î b) X¸c  nh    µ  µ    ®Þ gi¸nh v c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¾n   Òn  íi®Êt    tr x d g li v   ®Ó tÝnh  n   ïthiÖth¹itr×nh Chñ  Þch  y  ®Ò b        t ñ ban  ©n  ©n  ïng cÊp    Öt; nh d c  phª duy c) Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  chøc  n¨ng    nh  x¸c ®Þ quy    m« khu  i nh    t¸ ®Þ c cho  ïhîp víi ph       quy  ¹ch ph¸ttr Ón chung  ña  a  ¬ng  ×nh c¬  ho     i   c ®Þ ph tr   quan  µ  Nh níccã  Èm  Òn    Öt.   th quy phª duy 4.Gi¸m  c  ë  Þa  Ýnh  ã    ®è S § ch c tr¸chnhiÖ m:   a) X¸c  nh   ®Þ quy    Ön  Ých  t  éc  i  îng  îc ®Ò n   ï hoÆc   m« di t ®Ê thu ®è t ®  b  kh«ng  îc ®Ò n   ï,møc     n   ï hoÆc   î Êp  ®  b  ®é ®Ò b   tr c cho  õng  ñ  ö  ông  t  t ch s d ®Ê bÞ     åilµm  ¬  ë  thu h   c s cho  Öc  Ýnh    n   ï thiÖth¹ivµ  î Êp  vi t to¸n®Ò b       tr  c cho  õng  t ®èi t ng;  î b)  èi hîp  íiChñ   Þch  y  Ph   v   t ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  nh d qu   th x∙,th phè  ùc thuéc  tr   tØnh    nh  x¸c ®Þ kh¶ n¨ng  ü  t  ïng    n   ï thiÖth¹i qu ®Ê d ®Ó ®Ò b      b»ng  t  ®Ê b¸o c¸o  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  öicho  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt   ¬ vg  H  ®Ò b        m b»ng  µ  µm  vl c¬  ë  s cho  Öc  Ëp ph¬ng    n   ïthiÖth¹i vi l   ¸n ®Ò b    ; c)Thùc  Ön    Ö m  ô  Ò     hi c¸cnhi v v qu¶n  ý®Êt  ai theo LuËt §Êt ®ai ®Ó     l  ®          tæ chøc  ùc hiÖn  n   ïvµ  Ëp khu    nh    íi. th   ®Ò b   l   t¸ ®Þ i cm 5.  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n   ©n   Ën,  nh d qu huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc th x∙,th ph tr   thuéc tØnh  ¬icã  t  Þ    åicã    n   ®Ê b thu h   tr¸chnhiÖ m:   a) ChØ   o  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ®¹ H   ®Ò b        m b»ng  Ëp  ¬ng  l ph ¸n  n   ï b¸o  ®Ò b   c¸o  éi  ng  Èm   nh   Êp  H ®å th ®Þ c tØnh  ×nh  ñ   Þch  y    tr Ch t ñ ban nh©n  ©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt; d     ph tr     ¬ phª duy b) X¸c  nh    ®Þ møc  n   ï hoÆc   î Êp  ®Ò b   tr c cho  õng  chøc,hé    nh, t tæ    gia ®×   c¸ nh©n  c¸o Héi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     b¸o      ®Ò b        m b»ng tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ (trong tr ng  îp lËp  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶i  ê h   H   ®Ò b        phãng  Æt   m b»ng    ë tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng);   ph tr     ¬ c)Tæ     chøc  ùc hiÖn  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   th   ®Ò b        ph m b»ng theo  ¬ng  ph ¸n ® îcChñ   Þch  y     t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ phª duyÖt. 6.Ng êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  ñ dù    ã            (ch   ¸n)c tr¸chnhiÖm:   Tham     éi ®ång  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   giaH   ®Ò b        ph m b»ng,cung  Êp      c c¸c tµiliÖu cÇn  Õt®Ó   éi ®ång  ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  ×nh.    thi   H   th   nhi vc m
 18. 18 Tæ  chøc      Òn ®Ò n   ï kÞp  êicho    i t ng ® îc®Ò n   ï thiÖt chitr¶ti   b  th   c¸c ®è  î     b    h¹ihoÆc   î Êp    tr  c ngay  sau    ¬ng    n   ïthiÖth¹i® îccÊp  Èm  Òn  khiph ¸n ®Ò b        th quy phª duyÖt.   7. Héi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt      ®Ò b        m b»ng  ¹t®éng  µ  îch­ ho   v®  ëng  î Êp  tr c theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m.  nhi Møc  î Êp  ô  Ó  Chñ  Þch  y    tr  c c th do  t ñ ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh    ph tr     ¬ quy ®Þ theo    Þ  ®Ò ngh cña  Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët     ®è S T   ­V gi¸.   §i Ò u    ×nh  ùthùchiÖn  n   ïthiÖth¹i 34. Tr t    ®Ò b     1. Khi cã  Õt  nh      quy ®Þ thu  åi ®Êt, Chñ   Þch  y  h    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  Ëp  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶i ®¹ l h   ®Ò b        phãng  Æt   m b»ng. Trêng  îp  Çn  Õtph¶i sím    ãng  Æt     hc thi     gi¶iph m b»ng    ®Ó thùc hiÖn  ù    × cã  Ó  µnh  Ëp héi®ång  n   ïtr ckhicã  Õt ®Þnh     d ¸n th   th th l   ®Ò b   í     quy   thu  åi ®Êt. Héi  ng  n   ï  Öth¹igi¶iphãng  Æt   h    ®å ®Ò b thi       m b»ng  ph¸ttê khai,      tuyªntruyÒn,híng dÉn          kª khai,   ê khai. ë   Þa  Ýnh  èihîp víi y      t  thu   § ch S ph       ban ñ nh©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  d qu   th x∙,th ph tr   tØnh    Ðt  ¹  ü  so¸tx l i qu ®Êt  ïng ®Ó   n   ïb»ng  t. d   ®Ò b   ®Ê   2. Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  t  Þ     åikª khaidiÖn  Ých,h¹ng  t,lo¹     c ®Ê b thu h       t   ®Ê   i ®Êt,vÞ  Ý cña  t,sè îng tµis¶n..  Ön  ã    t  öiñy    tr   ®Ê   l     .hi c trªn®Ê g   ban  ©n  ©n   nh d x∙,phêng,thÞ  Ên n¬icã  t  Þ    åix¸cnhËn  öiHéi ®ång  n   ï thiÖt     tr     ®Ê b thu h     g    ®Ò b     h¹igi¶iphãng  Æt      m b»ng  Êp  Ön  c huy hoÆc   y  ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, nh d qu     thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  Õu  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  x∙,th ph tr     (n H   ®Ò b        m Æt   b»ng  Ëp ë tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng). l      ph tr     ¬ 3. Héi  ng  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ®å ®Ò b        m b»ng  Óm     Óm     ki tra,ki kª thùc tÕ  Þ  Öth¹iso    b thi     s¸nh  íi ê khaicã  ù  v    t   s tham    ña  êibÞ  Öth¹ivµ  gia c ng   thi     chñ  ö  ông  t  êicã  sd ®Ê (ng   tr¸chnhiÖm   n   ï).   ®Ò b   Trªn c¬  ë      nh  Öt   s ®ã x¸c ®Þ thi   h¹ivÒ   t  µ  µis¶n  ña    chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ã  t  Þ       ®Ê v t   c c¸c tæ    gia ®×    c ®Ê b thu håivµ  µis¶n  Þ    ì.      t  b ph¸ d     4.  û   U ban  ©n  ©n     êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr tæng  îp  h b¸o  c¸o  éi  ng  H ®å ®Ò n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   b       ph m b»ng  Êp  Ön  µ  y  c huy v ñ ban  ©n  ©n  Ën, nh d qu   huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  th x∙,th ph tr   tØnh  ×nh  ×nh  ö  ông  ü  t  ïng  t h sd qu ®Ê d ®Ó   n   ïthiÖth¹it¹ x∙. ®Ò b          i 5. Héi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt      ®Ò b        m b»ng    nh  x¸c ®Þ tæng  møc   ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹icho  µn  é  Ön  Ých  t    åi,toµn  é  µis¶n  Ön    b     to b di t ®Ê thu h   b t  hi cã    t  µ    trªn®Ê v c¸c kho¶n  n   ï kh¸c;x¸c ®Þnh  ®Ò b      møc   n   ï,trî Êp, hç  î ®Ò b     c   tr  cho  õng ®èi t ng;tæng  îp lËp ph¬ng    n   ï®Ó: t    î   h    ¸n ®Ò b   a) B¸o    éi ®ång  Èm  nh  Êp    c¸o H   th ®Þ c tØnh  ×nh Chñ   Þch  y  tr   t ñ ban  ©n   nh d©n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª  Öt  i  íitr ng  îp  éi duy ®è v   ê h H   ®ång  n   ïthiÖth¹igi¶iphãng  Æt   ®Ò b        m b»ng  Ëp ë  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  l   qu     x∙,th phè  ùcthuéc tØnh; tr     b) Tr×nh  ñ  Þch  y    Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng phª  Öt  i  íitr ng  îp  éi  ng  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt   duy ®è v   ê h H ®å ®Ò b        m b»ng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.     ph tr     ¬ 6.Ph¬ng    n   ï® îclËp thµnh  phÇn:   ¸n ®Ò b       2  Ph Ç n     I:X¸c  nh  ®Þ møc   n   ï do  ñ  ù  sö  ông  t  ®Ò b   ch d ¸n  d ®Ê ph¶ichitr¶     trongph¹m      viquy  nh  ¹   Òu  cña  ®Þ t  §i 4  i NghÞ   nh  µy; ®Þ n
 19. 19 Ph Ç n   : X¸c  nh  II  ®Þ møc   n   ï,trîcÊp  ®Ò b     cho  õng  ñ  ö  ông  t  Þ   t ch s d ®Ê b thu håi.    C¨n  vµo  ¬ng    n   ïdo  ñ  Þch  y  cø  ph ¸n ®Ò b   Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    Öt,tæ  tr     ¬ phª duy   chøc,c¸nh©n  îcgiao ®Êt,thuª®Êt     ®       theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 1  NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ n c tr¸chnhiÖ m         chitr¶cho    c¸c ®èi t ng ® îc®Ò n   ï,chitr¶kinh phÝ  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ¹ c¸ckhu   î     b        ®Ç tx d c s h  t    i t¸  nh    i®Þ c theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy, nép  ©n  ®Þ n  ng s¸ch Nhµ   íc phÇn    n  ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  b      ®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  14  NghÞ   nh  µy,hç  î   ®Þ n   tr  cho c¸c chñ  ö  ông  t  Þ   håi,trang tr¶i     Ý   ôc  ô  ùctiÕp      sd ®Ê b thu        chiph ph v tr   c¸c cho viÖc  chøc  ùc hiÖn  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   tæ  th   ®Ò b        ph m b»ng.Riªng víi ù          ¸n d ®Ç u    tb»ng  ©n  ng s¸ch Trung  ng; tr ckhi® îcñy    ¬   í       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    Öt,chñ  ù    tr     ¬ phª duy   d ¸n ph¶ib¸o    ¬ng    n   ï   c¸o ph ¸n ®Ò b   víi é  µichÝnh  Õt®Ó     T  B bi   tham      Õn. giaý ki   7. Trêng  îp  y    h ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh  Õ   ,  ®Þ ch ®é møc  n   ïvîtqu¸ møc  ®Ò b       quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  × ®Þ t i ®Þ n th   phÇn  n   ïvîtmøc    ng©n  ®Ò b     ®ã do  s¸ch ®Þa  ¬ng  ã    ph c tr¸chnhiÖm      chitr¶. 8. §èivíic¸c dù  khithùc hiÖn  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt           ¸n      ®Ò b        m b»ng  cha    nh  îc chñ  ö  ông  t  ×  y  x¸c ®Þ ®  sd ®Ê th ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ùctiÕp tæ      ¬ tr     chøc  thùc hiÖn  n   ï vµ      n   ï.     ®Ò b   chitr¶®Ò b   Toµn  é    Ý   n   ï tÝnh  b chiph ®Ò b   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  îc ph©n  ®Þ n ®  bæ  cho    chøc,c¸ nh©n  ö  ông  t  éc  ¹m    ù  chÞu  µ  ép  c¸c tæ     sd ®Ê thu ph vid ¸n  vn vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   ícngay    n  sau    ã  Õt  nh  khic quy ®Þ giao ®Êt    hoÆc  cho    thuª ®Êt. 9.§èivíi ù    ã  ªnquan  n   Òu  a  ¬ng,tr ckhiñy        ¸n c li   d ®Õ nhi ®Þ ph   í     ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phª  Öt,chñ  ù    duy   d ¸n ph¶ib¸o      c¸o ph¬ng    n   ïvíi é  µichÝnh    èng  Êt gi¶i ¸n ®Ò b     T   B ®Ó th nh     Õt. quy 10. Trêng  îp diÖn  Ých  t  ùc thu håilính¬n  Ön  Ých  t  Ïgiao   h  t ®Ê th         di t ®Ê s     hoÆc  cho  thuªth×    kinh phÝ   n   ï thiÖth¹ivÒ   t  µ  µis¶n    t  ña    ®Ò b       ®Ê v t   trªn®Ê c phÇn  Ön  Ých  ã  di t c thu  åi nhng  h  kh«ng giao,kh«ng    cho  thuª nµy  ng©n     do  s¸ch Nhµ   ícchitheo quy  nh  ña  Ët Ng ©n    n     ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 35. Giao tr¸ch nhiÖ m   n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ®Ò b        m b»ng  cho  Doanh  nghiÖp Tuú theo      ö  ông  t  µ  Ýnh  Êt cña  çi  ù    y  quim« s d ®Ê v t ch   m d ¸n,ñ ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Ó  ¬ c th giao  tr¸chnhiÖ m   n   ï   ®Ò b   thiÖth¹igi¶iphãng  Æt        m b»ng  cho doanh nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng  µ    iÒu  v ®ñ ® kiÖn kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 21  ®Þ s 85/ CP   µy  th¸ng 12  ng 17    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi thih Ph¸p  lÖnh  Ò   v Quy Òn   µ  v Ngh Üa  ô  ña  chøc  v c tæ  trong níc ® îc Nhµ   íc giao  t,     n  ®Ê   cho    t. thuª®Ê Doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön  Öc  n   ï  Öt h¹i theo    th hi vi ®Ò b thi     ®óng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n Toµn  é     Ý   n   ï  Öt h¹ido  b chi ph ®Ò b thi     doanh  nghiÖp    theo    chi ra  quy ®Þnh  ¹  tiNghÞ   nh  µy  îc ph©n    ®Þ n ®  bæ cho    chøc, c¸ nh©n  ö  ông  c¸c tæ     sd ®Êt  éc  ¹m    ù  chÞu. Trêng  îp  thu ph vid ¸n    h sau    ùc hiÖn  n   ï thiÖth¹i khith   ®Ò b      gi¶iphãng  Æt     m b»ng, doanh    nghiÖp  ùc  Ön  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  µ  th hi x d csht v kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng  ïng  íiviÖc    c s h  c v  cho thuªl¹ ®Êt  ×  Òn  n   ï thiÖt   i th ti ®Ò b    
 20. 20 h¹im µ     doanh nghiÖp  á  ® îc h¹ch  b ra    to¸n vµo    c«ng  ×nh  ¹  Çng  tr ht theo    qui ®Þnh  Ò   v kinhdoanh  ¬  ë  ¹ tÇng  µ    c s h  v cho    ¹®Êt. thuªl  i §i Ò u 36. Tr¸ch nhiÖm   ña  é   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng, Tæng   ôc      c BT   X d   c §Þa  Ýnh  ch 1.Tr¸chnhiÖ m  ña  é  µi Ýnh:     c B t  ch a)  ñ   × phèi hîp  íic¸c ngµnh  ªnquan  Þu  Ch tr     v    li   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d ®Ò n   ï thiÖth¹icô  Ó  b      th cho  ÷ng  nh c«ng  ×nh khicã    Õn    Þ  ña  y  tr     ý ki ®Ò ngh c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. Tæ   ¬  chøc  thu  µ  Êp  vc ph¸tkÞp  êi®èi víi   th       kho¶n    µ    n   ïthuéc vèn  ©n  thu v chi®Ò b     ng s¸ch Nhµ   íc;   n  b) KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  Ýnh    travi th   ch s¸ch ®Ò n   ï;   b  c) Trùc  Õp kiÓm     íng dÉn  ùc hiÖn  n   ï thiÖth¹i®èi víidù      ti   tra,h   th   ®Ò b           ¸n ®Ç u    tb»ng  ån  èn  ña  ©n  ngu v c ng s¸ch Trung  ng.   ¬    2.Tr¸chnhiÖm  ña  é  ©y  ùng:   c BX d   a)  íng  Én, kiÓm     y  H d   tra ñ ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong viÖc    nh     x¸c ®Þ tÝnh  îp ph¸p cña    h    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    Ýnh  n   ïthiÖth¹i, Ëp khu  tr   d ®Ó t ®Ò b       l t¸ ®Þnh  ;    i c  b) Phèihîp víi   é, c¸cngµnh  íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn  n          B     c¸c h    travi th   ®Ò bïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt          ph m b»ng theo ph¹m    Òn  ¹n ® îcgiao.   viquy h    3.Tr¸chnhiÖ m  ña      c Tæng  ôc  Þa  Ýnh: c § ch   a)  íng  Én, kiÓm     y  H d   tra ñ ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong viÖc    nh     x¸c ®Þ chñ  ö  ông  t  îc ®Ò n   ï,® îc hç  î sd ®Ê ®   b     tr  hoÆc  kh«ng  îc ®Ò n   ï lµm  ¬  ë  ®  b  cs cho  Öc  n   ïthiÖth¹i; vi ®Ò b        b) Thùc  Ön    Ö m  ô  Ò     hi c¸cnhi v v qu¶n  ý®Êt  ai trongviÖc  n   ïvµ  Ëp l  ®    ®Ò b   l   khu    nh  .   t¸ ®Þ i c     §i Ò u    37. Tr¸chnhiÖm  ña  chøc,hé    nh, c¸nh©n  Þ  µ  ­   c tæ    gia®×     b Nh n ícthu håi®Êt     Tæ  chøc,hé    nh, c¸nh©n  Þ  µ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo    gia®×     b Nh n       ®Ó s d v c¸c m ôc  ch    ®Ý theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 1  NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ n c tr¸chnhiÖ m     chÊp  µnh  y    µ  ng  êigian  Ò     åi®Êt,gi¶iphãng  Æt   h ®Ç ®ñ v ®ó th   v thu h      m b»ng  theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn. Trêng  îp  Nh n   th quy   h kh«ng  ùc th   hiÖn  ng  ®ó quy  nh  × Héi ®ång  n   ïthiÖth¹igi¶i ãng  Æt   ®Þ th     ®Ò b        ph m b»ng    b¸o c¸o  y  ñ ban  ©n  ©n   ïng  Êp  dông  Ön  nh d c c ¸p  bi ph¸p  ìng  Õ   éc  c ch bu ph¶i di   chuyÓn      ãng  Æt   ®Ó gi¶i ph m b»ng. §i Ò u    Õu  ¹ivµ  êihiÖu 38. Khi n   th   Ng êibÞ    åi®Êt  Õu  Êy  Õt  nh  n   ïthiÖth¹ikh«ng  ng    thu h   n th quy ®Þ ®Ò b      ®ó víiquy  nh  ×  îc quyÒn  Õu  ¹ivµ  îc gi¶iquyÕt    ®Þ th ®   khi n   ®     theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õu  ¹ivµ  è c¸o  ña  l Khi n   t   c c«ng  ©n.  êi khiÕu  ¹iph¶i göi ®¬n   d Ng   n     ®Õ n   ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn      Õt  Nh n   th quy ®Ó gi¶iquy trong vßng  ngµy  Ó     15  k
Đồng bộ tài khoản