intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 26/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

75
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  26/1998/N§­C P  n g µ y 07  th¸ng 5 n¨ m  1998 V Ò  vi Ö c ® i Ò u  ch Ø n h  m ø c   è n p h¸p ® Þ n h  ® è i víi o a n h  n g hi Ö p v  d t n h © n, c« n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n, c«n g  ty c æ   h Ç n p C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  C«ng    µ  Ët  ty v Lu Doanh nghiÖp    ©n  µy  th¸ng 12   t nh ng 21    n¨m  1990; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ®   Ò u    §i 1. Quy  nh  ®Þ møc  èn  v ph¸p ®Þnh    ông    ¸p d cho  Öc  µnh  Ëp  vi th l doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn      hh  tycæ ph nh sau: LÜnh  ùc, v  Møc  èn  v ph¸p ®Þnh  iÖu®ång)   (tr   ngµnh  Ò   ¹t®éng ngh ho   Danh  nghiÖp  C«ng    ty C«ng    ty TNHH cæ   Çn ph tnh©n   ­N«ng, l©m, thuû s¶n         150 300 500 ­ C«ng  nghÖ  vµ  x©y  300 600 1000 dùng ­Th¬ng  ¹ivµ  Þch  ô   m  d v 250 500 800 §èivíidoanh     nghiÖp kinh doanh  Òu  µnh  Ò,  Êy møc  èn    nhi ng ngh l   v ph¸p  ®Þnh  ña  µnh  ã  c ng c møc  èn  v ph¸p ®Þnh    cao  Êt. nh
  2. 2 §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý, ®Þ n c hi l   15  k t ng k   thay thÕ    cho Danh  ôc  èn  m v ph¸p  nh  i  íitõng  µnh, nghÒ   ®Þ ®è v   ng   ban  µnh  h kÌm  theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 221/H§BT  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 222/H§BT  µy    ng 23 th¸ng7    n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ) cô  Ó  ãa  ét     ph   th h m sè  iÒu  ® quy  nh  ®Þ trong LuËt Doanh      nghiÖp   ©n  µ  Ët C«ng        t nh v Lu   ty®Ó ¸p dông  cho  Öc  µnh  Ëp  íi c¸c doanh  vi th l m    nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,c«ng      Çn. Nh÷ng  h  tycæ ph   quy  nh  íc®©y     íiNghÞ   nh  µy  ®Þ tr   tr¸v   i ®Þ n ®Ò u     á.  b∙i   b   §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬    3. B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2