Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
611
lượt xem
61
download

Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 35/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 35/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy v phòng cháy, ch a cháy, t ch c l c lư ng phòng cháy và ch a cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy, u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy và trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ho t ng phòng cháy và ch a cháy. i u 2. i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân ho t ng, sinh s ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy và các quy nh c a Ngh nh này; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ng u cơ quan, t ch c Ngư i ng u cơ quan, t ch c trong ph m vi qu n lý và nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ban hành các quy nh, n i quy và bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy;
 2. 2. T ch c th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ki n th c phòng cháy và ch a cháy; hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy; xây d ng phong trào qu n chúng tham gia ho t ng phòng cháy và ch a cháy; qu n lý và duy trì ho t ng c a i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành; 4. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; x lý ho c xu t x lý các hành vi vi ph m quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy; t ch c kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 5. Trang b phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v ch a cháy; xây d ng và t ch c th c t p phương án ch a cháy; t ch c ch a cháy và gi i quy t kh c ph c h u qu cháy; 6. B o m kinh phí cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy; 7. T ch c th ng kê, báo cáo theo nh kỳ v tình hình phòng cháy và ch a cháy; thông báo k p th i cho cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý nh ng thay i l n có liên quan n b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan, t ch c mình; 8. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c và h gia ình xung quanh trong vi c b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các cơ quan, t ch c và h gia ình lân c n; 9. T ch c tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 4. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ch h gia ình Ch h gia ình có trách nhi m: 1. Th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp, gi i pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; ôn c nh c nh các thành viên trong gia ình th c hi n quy nh, n i quy, các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy; kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy; 3. Mua s m phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v ch a cháy; phát hi n cháy, báo cháy, ch a cháy và tham gia kh c ph c h u qu v cháy;
 3. 4. Ph i h p v i các h gia ình, cơ quan, t ch c xung quanh trong vi c b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các h gia ình và cơ quan, t ch c lân c n; 5. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 5. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a cá nhân 1. Ch p hành quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm quy n; th c hi n nhi m v phòng cháy và ch a cháy theo ch c trách, nhi m v ư c giao. 2. Tìm hi u, h c t p pháp lu t và ki n th c v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi trách nhi m c a mình; b o qu n, s d ng thành th o các phương ti n phòng cháy và ch a cháy thông d ng và các phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác ư c trang b . 3. B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, các thi t b , d ng c sinh l a, sinh nhi t và trong b o qu n, s d ng ch t cháy; k p th i kh c ph c các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 4. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy nơi cư trú, nơi làm vi c; tham gia i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành theo quy nh; góp ý, ki n ngh v i chính quy n a phương nơi cư trú, v i ngư i ng u cơ quan, t ch c nơi làm vi c v các bi n pháp b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 5. Ngăn ch n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy và nh ng hành vi vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 6. Báo cháy và ch a cháy k p th i khi phát hi n th y cháy; ch p hành nghiêm l nh huy ng tham gia ch a cháy và ho t ng phòng cháy và ch a cháy khác. i u 6. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy 1. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam là tiêu chuNn b t bu c áp d ng g m tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành có liên quan ho c chuyên v phòng cháy và ch a cháy. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n trư c khi ban hành tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành có liên quan n phòng cháy ch a cháy ho c tiêu chuNn chuyên v phòng cháy và ch a cháy ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Công an. 3. Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t v phòng cháy và ch a cháy ư c phép áp d ng Vi t Nam trong các trư ng h p sau: a) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia;
 4. b) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh an toàn v phòng cháy ch a cháy phù h p ho c cao hơn so v i quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam và ư c B Công an ch p thu n b ng văn b n; c) Khi Vi t Nam chưa có quy nh mà tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t phù h p v i yêu c u th c t c a Vi t Nam và ư c B Công an ch p thu n b ng văn b n. 4. i v i nh ng yêu c u v phòng cháy và ch a cháy mà trong tiêu chuNn chưa quy nh ho c chưa có tiêu chuNn quy nh thì th c hi n theo hư ng d n c a B Công an. i u 7. Chính sách i v i ngư i tham gia ch a cháy Ngư i tr c ti p ch a cháy, ngư i tham gia ch a cháy mà b hy sinh, b thương, b t n h i v s c kho thì ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an quy nh và hư ng d n c th vi c th c hi n. Chương 2: PHÒNG CHÁY i u 8. Cơ s có nguy hi m v cháy, n Cơ s có nguy hi m v cháy, n quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy g m nhà máy, xí nghi p, kho tàng, tr s làm vi c, b nh vi n, trư ng h c, r p hát, khách s n, ch , trung tâm thương m i, doanh tr i l c lư ng vũ trang và các công trình khác quy nh t i Ph l c 1 Ngh nh này. i u 9. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i cơ s 1. Cơ s ư c b trí trên m t ph m vi nh t nh, có ngư i qu n lý, ho t ng và c n thi t có phương án phòng cháy và ch a cháy c l p ph i b o m các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây: a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m và tính ch t ho t ng c a cơ s ; b) Có quy nh và phân công ch c trách, nhi m v phòng cháy và ch a cháy trong cơ s ; c) Có văn b n ã thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i công trình thu c di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy; d) H th ng i n, thi t b s d ng i n, h th ng ch ng sét, nơi s d ng l a, phát sinh nhi t ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; ) Có quy trình k thu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v ;
 5. e) Có l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s ư c t ch c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u ch a cháy t i ch ; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; g) Có h th ng báo cháy, ch a cháy, ngăn cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác, phương ti n c u ngư i phù h p v i tính ch t, c i m c a cơ s , b o m v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy; có h th ng giao thông, c p nư c, thông tin liên l c ph c v ch a cháy t i cơ s theo quy nh; h) Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh. 2. i v i cơ s khác thì th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i kho n 1 i u này phù h p v i quy mô, tính ch t ho t ng c a cơ s ó. 3. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c t ch c th c hi n và duy trì trong su t quá trình ho t ng. i v i các cơ s quy nh t i Ph l c 2 Ngh nh này trư c khi ưa vào ho t ng ph i ư c C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy. B Công an quy nh c th m u "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy", th t c c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy". i u 10. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân cư 1. Có quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy, v s d ng i n, s d ng l a và các ch t d cháy, n ; có bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m c a khu dân cư. 2. Có thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân cư xây d ng m i. 3. H th ng i n ph i b o m tiêu chuNn an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 4. Có phương ti n phòng cháy và ch a cháy b o m s lư ng và ch t lư ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy; có gi i pháp ch ng cháy lan; có h th ng giao thông, ngu n nư c ph c v ch a cháy theo quy nh; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. Có l c lư ng dân phòng ư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u ch a cháy t i ch . 6. Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a B Công an. i u 11. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i h gia ình
 6. 1. Nơi un n u, nơi th cúng, nơi có s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, thi t b sinh l a, sinh nhi t, h th ng i n, thi t b s d ng i n ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 2. Tài s n, v t tư, ch t cháy ph i ư c b trí, s p x p, b o qu n và s d ng úng quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 3. Có d ki n tình hu ng cháy, thoát n n và bi n pháp ch a cháy; có phương ti n ch a cháy phù h p v i c i m ho t ng c a h gia ình và b o m v s lư ng, ch t lư ng theo hư ng d n c a B Công an. i u 12. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i phương ti n giao thông cơ gi i 1. Phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên, phương ti n giao thông cơ gi i v n chuy n ch t, hàng hoá nguy hi m v cháy, n ph i b o m và duy trì các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây: a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m, tính ch t ho t ng c a phương ti n; b) Quy trình v n hành phương ti n, h th ng i n, h th ng nhiên li u, vi c b trí, s p x p ngư i, v t tư, hàng hoá trên phương ti n ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; c) Ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ph i ư c h c t p ki n th c v phòng cháy, ch a cháy trong quá trình ào t o c p gi y phép i u khi n phương ti n; i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m và ngư i i u khi n, ngư i làm vi c, ngư i ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ph i có gi y ch ng nh n ã qua hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n; d) Có phương ti n ch a cháy phù h p v i yêu c u tính ch t, c i m c a phương ti n, b o m v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy. 2. Phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy g m tàu th y, tàu h a chuyên dùng v n chuy n hành khách, v n chuy n xăng d u, ch t l ng d cháy khác, khí cháy, v t li u n , hoá ch t có nguy hi m cháy, n ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i và cơ quan ăng ki m ch c p ch ng ch ăng ki m sau khi C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh xác nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy. 3. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n thu c lo i 1, 2, 3, 4 và 9 quy nh t i Ph l c s 1 Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph ph i có "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " do B Công an c p.
 7. B Công an quy nh c th m u, th t c và thNm quy n c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ". i u 13. Yêu c u phòng cháy và ch a cháy khi l p quy ho ch, d án xây d ng m i ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao Khi l p quy ho ch d án xây d ng m i ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ph i có gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o m các n i dung sau: 1. a i m xây d ng công trình, c m công trình, b trí các khu t, các lô nhà ph i b o m ch ng cháy lan, gi m t i thi u tác h i c a nhi t, khói b i, khí c do ám cháy sinh ra i v i các khu v c dân cư và công trình xung quanh; 2. H th ng giao thông, kho ng tr ng ph i kích thư c và t i tr ng b o m cho phương ti n ch a cháy cơ gi i tri n khai các ho t ng ch a cháy; 3. H th ng c p nư c b o m vi c c p nư c ch a cháy; h th ng thông tin liên l c, cung c p i n ph i b o m ph c v các ho t ng ch a cháy, thông tin báo cháy; 4. B trí a i m xây d ng ơn v phòng cháy và ch a cháy khu v c trung tâm, thu n l i v giao thông, thông tin liên l c và có di n tích b o m cho các ho t ng thư ng tr c s n sàng chi n u, t p luy n, b o qu n, b o dư ng phương ti n ch a cháy theo quy nh c a B Công an; 5. Trong d án ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy. i u 14. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy khi l p d án và thi t k xây d ng công trình Khi l p d án và thi t k xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng c a công trình ph i có các gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o m các n i dung sau: 1. a i m xây d ng công trình b o m kho ng cách an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i các công trình xung quanh; 2. B c ch u l a hay m c ch u l a c a công trình phù h p v i quy mô, tính ch t ho t ng c a công trình; có gi i pháp m b o ngăn cháy và ch ng cháy lan gi a các h ng m c c a công trình và gi a công trình này v i công trình khác; 3. Công ngh s n xu t, h th ng i n, ch ng sét, ch ng n c a công trình và b trí các h th ng, máy móc, thi t b v t tư b o m các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 4. H th ng thoát n n g m c a, l i i, hành lang, c u thang chung, c a, l i i, c u thang dành riêng cho thoát n n, thi t b chi u sáng và ch d n l i thoát, thi t b thông gió và hút khói, thi t b c u ngư i, thi t b báo tín hi u b o m cho vi c thoát n n nhanh chóng, an toàn khi x y ra cháy;
 8. 5. H th ng giao thông, bãi ph c v cho phương ti n ch a cháy cơ gi i ho t ng b o m kích thư c và t i tr ng; h th ng c p nư c ch a cháy b o m yêu c u ph c v ch a cháy; 6. H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác b o m s lư ng, v trí l p t và các thông s k thu t phù h p v i c i m và tính ch t ho t ng c a công trình; 7. Trong d án và thi t k ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy. i u 15. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng 1. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng g m các kho n kinh phí cho h ng m c phòng cháy và ch a cháy quy nh t i i u 13 và i u 14 c a Ngh nh này và các kho n kinh phí khác ph c v vi c l p d án, thi t k , thNm duy t, th nghi m, ki m nh, thi công, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng ph i ư c b trí ngay trong giai o n l p d án quy ho ch, d án u tư và thi t k công trình. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Công an quy nh nh m c kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư và xây d ng. i u 16. Thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy 1. D án, công trình hay h ng m c công trình (sau ây g i chung là công trình) quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này thu c m i ngu n v n u tư khi xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng ph i có thi t k v phòng cháy và ch a cháy do cơ quan có năng l c thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy trư c khi thi công. Công trình không thu c danh m c quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này khi xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng v n ph i có thi t k b o m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t nhưng không b t bu c ph i thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. Căn c vào tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n, B Công an trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung, s a i danh m c các d án, công trình thu c di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này cho phù h p. 2. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n ch u trách nhi m thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án quy ho ch, d án xây d ng và thi t k công trình quy nh t i kho n 1 i u này theo n i dung quy nh t i i u 15 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này. Văn b n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c cơ quan có thNm quy n phê duy t d án, thi t k và c p phép xây d ng. B Công an quy nh phân c p thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. 3. H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m:
 9. a) Văn b n ngh thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy c a ch u tư, trư ng h p ch u tư y quy n cho m t ơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo; b) B n sao gi y phép u tư và ch ng ch quy ho ch hay tho thu n v a i mc a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; c) Các b n v và b n thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này. H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b , n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo và h sơ ph i có xác nh n c a ch u tư. 4. ThNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành ng th i v i vi c thNm duy t v xây d ng. Th i h n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c tính k t khi nh n h sơ h p l và ư c quy nh như sau: a) Không quá 20 ngày làm vi c i v i d án quy ho ch, d án xây d ng; b) Không quá 30 ngày làm vi c i v i thi t k k thu t công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm vi c i v i công trình thu c nhóm B, C. Phân nhóm d án công trình A, B, C t i i m này th c hi n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 5. Kinh phí cho vi c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c xác nh trong v n u tư c a d án, công trình. B Tài chính th ng nh t v i B Công an quy nh m c phí và l phí thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. i u 17. Trách nhi m c a cơ quan thi t k , ch u tư, nhà th u xây d ng và cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng công trình 1. Cơ quan thi t k v phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) Thi t k b o m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy; ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm thi t k trong th i gian xây d ng và s d ng công trình; b) Th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p công trình; c) Tham gia nghi m thu công trình. 2. Ch u tư có trách nhi m: a) Trình h sơ thNm duy t v phòng cháy ch a cháy theo quy nh t i kho n 3 i u 16 Ngh nh này;
 10. b) T ch c thi công xây d ng theo úng thi t k ã ư c thNm duy t. Trư ng h p có thay i v thi t k và thi t b phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công thì ch u tư ph i gi i trình ho c thi t k b sung và ph i ư c thNm duy t l i; c) T ch c ki m tra, giám sát thi công và nghi m thu công trình; d) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n công trình trong su t quá trình xây d ng n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào s d ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m: a) Thi công theo úng thi t k ã ư c thNm duy t; b) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n thu c ph m vi qu n lý c a mình trong su t quá trình thi công xây l p n khi bàn giao công trình; c) L p h sơ hoàn công, chuNn b các tài li u ph c v công tác nghi m thu công trình và tham gia nghi m thu công trình. 4. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) ThNm duy t các n i dung, yêu c u v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án, thi t k theo úng tiêu chuNn, quy nh c a pháp lu t và ph i b o m th i h n thNm duy t quy nh t i kho n 4 i u 16 c a Ngh nh này; b) Ki m nh thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy trư c khi l p t; ki m tra vi c thi công, l p t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo úng thi t k ã ư c duy t; ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công xây d ng và ki m tra nghi m thu công trình; c) Tham gia nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy i v i các công trình ph i thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. i u 18. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy Công trình xây d ng ã ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ph i ư c t ch c nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy trư c khi ch u tư ti n hành nghi m thu công trình. Nghi m thu v phòng cháy ch a cháy bao g m nghi m thu t ng ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c và nghi m thu bàn giao công trình; riêng i v i các b ph n c a công trình khi thi công b che khu t thì ph i ư c nghi m thu trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo. Văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c ch u tư nghi m thu, quy t toán và ưa công trình vào s d ng. i u 19. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo các n i dung sau ây:
 11. a) Vi c th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i tư ng quy nh t i các i u 9, 10, 11, 12 và các i u có liên quan c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t; b) Vi c th c hi n trách nhi m phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i tư ng quy nh t i các i u 3, 4, 5, các i u có liên quan c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t; c) Vi c ch p hành các tiêu chuNn và quy nh c a pháp lu t v phòng cháy và ch a cháy và các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm quy n. 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo ch ki m tra thư ng xuyên, ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t. 3. Trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy nh như sau: a) Ngư i ng u cơ s , Ch t ch y ban nhân dân c p xã, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng, ch h gia ình có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a mình theo ch ki m tra quy nh t i kho n 2 i u này; b) Ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n tr lên có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo ch ki m tra nh kỳ và t xu t trong ph m vi qu n lý c a mình; c) C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy nh kỳ hàng quý i v i các cơ s có nguy hi m v cháy, n và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 6 tháng ho c m t năm i v i các i tư ng còn l i và ki m tra t xu t khi có d u hi u nguy hi m, m t an toàn v phòng cháy và ch a cháy ho c vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy và khi có yêu c u b o v c bi t. 4. B Công an quy nh c th v th t c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy. i u 20. T m ình ch , gia h n t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy và ph c h i ho t ng tr l i 1. Các trư ng h p b t m ình ch ho t ng quy nh t i kho n 1 i u 29 Lu t Phòng cháy và ch a cháy ư c hi u như sau: a) Nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n là trong môi trư ng nguy hi m cháy, n xu t hi n ngu n l a, ngu n nhi t ho c khi ang có ngu n l a, ngu n nhi t mà xu t hi n môi trư ng nguy hi m cháy, n ; b) Vi ph m c bi t nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là nh ng vi ph m n u không ư c ngăn ch n k p th i thì có th d n n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c khi x y ra cháy, n có th gây h u qu c bi t nghiêm tr ng;
 12. c) Vi ph m nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là vi ph m có th d n n cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n yêu c u kh c ph c và ã b x ph t hành chính mà không kh c ph c. 2. Vi c t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này ch gi i h n trong ph m vi nh nh t và theo nguyên t c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n xu t hi n ph m vi nào ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ph m vi nào thì t m ình ch ho t ng trong ph m vi ó. Khi ho t ng c a b ph n ho c c a toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân b tác ng nh hư ng mà xu t hi n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n thì cũng b t m ình ch ho t ng. 3. Th i h n t m ình ch ho t ng ư c xác nh căn c vào i u ki n, kh năng lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n , kh năng kh c ph c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy nhưng không vư t quá 30 ngày. H t th i h n t m ình ch ho t ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy chưa ư c kh c ph c thì ư c xem xét gia h n t m ình ch ti p nhưng không quá 30 ngày. Trư ng h p c bi t, khi h t th i gian gia h n t m ình ch ho t ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy v n chưa ư c kh c ph c vì lý do khách quan thì ngư i ra quy t nh t m ình ch báo cáo c p trên có thNm quy n xem xét quy t nh gia h n ti p ho c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong th i h n t m ình ch ho t ng, n u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ã ư c kh c ph c thì ư c phép ph c h i ho t ng. 5. Quy t nh t m ình ch ho t ng và quy t nh ph c h i ho t ng ư c th hi n b ng văn b n ho c b ng l i; trư ng h p ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch b ng l i thì trong th i gian ng n nh t ph i th hi n quy t nh ó b ng văn b n. Trư ng h p ngư i có thNm quy n sau khi ra quy t nh t m ình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ư c lo i tr hay kh c ph c nhanh thì có th ra quy t nh ph c h i ho t ng b ng l i. Ngư i ng u cơ s , cơ quan, t ch c, ch h gia ình, ngư i i u khi n ho c ch phương ti n giao thông cơ gi i và cá nhân khi nh n ư c quy t nh t m ình ch ph i ch p hành ngay và có trách nhi m lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c kh c ph c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy trong th i gian ng n nh t. 6. ThNm quy n t m ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng ư c quy nh như sau: a) B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân trong ph m vi c nư c; trư ng h p c bi t thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh;
 13. b) Ch t ch y ban nhân dân các c p ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi thNm quy n c a mình ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân; d) C nh sát ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy n t m ình ch ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân khi ang có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n và ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p có thNm quy n; ) Ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch ho t ng có quy n gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i. 7. B Công an quy nh c th m u "Quy t nh t m ình ch ho t ng", "Quy t nh gia h n t m ình ch ho t ng", "Quy t nh ph c h i ho t ng tr l i"; th t c t m ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i. i u 21. ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và ho t ng c a cá nhân b t m ình ch theo quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Ngh nh này ã h t th i h n t m ình ch mà không kh c ph c ho c không th kh c ph c ư c và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì b ình ch ho t ng. Vi c ình ch ho t ng có th th c hi n i v i t ng b ph n ho c toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và ho t ng c a cá nhân. 2. Ngư i có thNm quy n quy nh t i các i m a, b và c kho n 6 i u 20 c a Ngh nh này có quy n t m ình ch ho t ng i v i i tư ng nào thì ư c quy n ình ch ho t ng i v i i tư ng ó. 3. B Công an quy nh m u "Quy t nh ình ch ho t ng" và th t c ình ch ho t ng. Chương 3: CH A CHÁY i u 22. Phương án ch a cháy 1. Phương án ch a cháy ph i b o m các yêu c u và n i dung cơ b n sau ây: a) Nêu ư c tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên quan n ho t ng ch a cháy;
 14. b) ra tình hu ng cháy l n ph c t p nh t và m t s tình hu ng cháy c trưng khác có th x y ra, kh năng phát tri n c a ám cháy theo các m c khác nhau; c) ra k ho ch huy ng, s d ng l c lư ng, phương ti n, t ch c ch huy, bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy và các công vi c ph c v ch a cháy phù h p v i t ng giai o n c a t ng tình hu ng cháy. 2. Ngư i ng u cơ s , c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng t dân ph , ch r ng, ch phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy; trư ng h p phương án ch a cháy c n huy ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c ho c nhi u a phương tham gia thì ngh cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy hư ng d n, ch o xây d ng phương án. Phương án ch a cháy ph i ư c b sung, ch nh lý k p th i khi có nh ng thay i v tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên quan n ho t ng ch a cháy. 3. ThNm quy n phê duy t phương án ch a cháy: a) Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i ng u cơ quan, t ch c phê duy t phương án ch a cháy thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c a phương; trư ng h p c bi t thì do Giám c Công an c p t nh phê duy t; c) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a Quân i óng a phương; d) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng và phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c, a phương; trư ng h p c n thi t trình B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n phê duy t; trư ng h p c bi t thì B trư ng B Công an trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Phương án ch a cháy ư c qu n lý và s d ng theo ch qu n lý, s d ng tài li u m t. Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này ch u trách nhi m t ch c lưu gi phương án và sao g i cho ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy qu n lý a bàn. Cơ quan, t ch c có l c lư ng, phương ti n tham gia trong phương án ư c ph bi n nh ng n i dung liên quan n nhi m v c a mình. 5. Trách nhi m th c t p phương án ch a cháy: a) Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này ch u trách nhi m t ch c th c t p phương án. Phương án ch a cháy ph i ư c t ch c th c t p nh kỳ ít nh t m i năm 1 l n và th c t p t xu t khi có yêu c u; b) L c lư ng, phương ti n có trong phương án khi ư c huy ng th c t p ph i tham gia y .
 15. 6. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, th c t p, qu n lý và s d ng phương án ch a cháy. 7. B Công an quy nh m u "Phương án ch a cháy", th i h n phê duy t và ch th c t p phương án ch a cháy. i u 23. Trách nhi m báo cháy, ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Ngư i phát hi n th y cháy ph i b ng m i cách báo cháy ngay cho ngư i xung quanh bi t, cho m t ho c t t c các ơn v sau ây: a) i dân phòng ho c i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i nơi x y ra cháy; b) ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy nơi g n nh t; c) Chính quy n a phương s t i ho c cơ quan Công an nơi g n nh t. 2. Cơ quan, ơn v quy nh t i i m a, b và c c a kho n 1 i u này khi nh n ư c tin báo v v cháy x y ra trong a bàn ư c phân công qu n lý thì ph i nhanh chóng n t ch c ch a cháy, ng th i báo cho các cơ quan, ơn v c n thi t khác bi t chi vi n ch a cháy; trư ng h p cháy x y ra ngoài a bàn ư c phân công qu n lý thì sau khi nh n ư c tin báo cháy ph i b ng m i cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, ơn v qu n lý a bàn nơi x y cháy bi t x lý, ng th i báo cáo c p trên c a mình. 3. Ngư i có m t t i nơi x y cháy và có s c kho ph i tìm m i bi n pháp c u ngư i, ngăn ch n cháy lan và d p cháy; ngư i tham gia ch a cháy ph i tuân theo l nh c a ngư i ch huy ch a cháy. 4. L c lư ng công an, quân i, dân quân t v , cơ quan y t , i n l c, c p nư c, môi trư ng ô th , giao thông và các cơ quan khác có liên quan có nhi m v ch a cháy và tham gia ch a cháy theo quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 33 Lu t Phòng cháy và ch a cháy. i u 24. Huy ng xe ưu tiên, ngư i và phương ti n c a quân i, c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam tham gia ch a cháy 1. Ngư i và phương ti n c a quân i khi không làm nhi m v khNn c p u có th ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy. Ngư i ch huy ơn v quân i khi nh n ư c l nh huy ng l c lư ng và phương ti n ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i ch p hành ngay ho c báo cáo ngay lên c p có thNm quy n t ch c th c hi n. B Công an ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n chi ti t vi c huy ng ngư i và phương ti n c a quân i ch a cháy và ph c v ch a cháy. 2. Không huy ng các lo i xe sau ây ch a cháy và ph c v ch a cháy: a) Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p;
 16. b) Xe c u thương ang th c hi n nhi m v c p c u; c) Xe h ê, xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t; d) oàn xe có xe c nh sát d n ư ng; ) oàn xe tang; e) Các xe ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i và phương ti n c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam u có th ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy tr nh ng t ch c qu c t , t ch c cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo quy nh c a pháp lu t. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho B Công an v nh ng t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr . i u 25. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy 1. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy ư c quy nh như sau: a) Ngư i ch huy ch a cháy là C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ng u cơ quan, t ch c và Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi qu n lý c a mình; trư ng h p c n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ngoài ph m vi qu n lý c a mình thì ph i báo cho ngư i có thNm quy n huy ng quy t nh; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có thNm quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi c nư c. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có thNm quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t. 2. B Công an quy nh m u, ch qu n lý, s d ng "L nh huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy" và th t c huy ng. ư i u 26. Hoàn tr và b i thư ng thi t h i phương ti n, tài s n ư c huy ng ch a cháy
 17. Phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i ư c hoàn tr ngay sau khi ch a cháy; trư ng h p phương ti n, tài s n b m t mát, hư h ng; nhà, công trình b phá d theo quy nh t i các i m c, d kho n 1 i u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy thì ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí b i thư ng ư c c p t ngân sách nhà nư c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n chi ti t vi c b i thư ng. i u 27. Ưu tiên và b o m quy n ưu tiên cho ngư i và phương ti n ư c huy ng ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Các phương ti n xe, tàu, máy bay c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy khi i ch a cháy và ph c v ch a cháy ư c s d ng tín hi u ưu tiên, quy n ưu tiên lưu thông và các quy n ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cơ quan, t ch c và cá nhân ư c huy ng làm nhi m v ch a cháy ư c hư ng quy n ưu tiên quy nh t i i m b kho n 2 i u 36 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và ư c ưu tiên qua c u, phà và ư c mi n phí lưu thông trên ư ng. 2. Ngư i ư c huy ng làm nhi m v ch a cháy khi xu t trình l nh huy ng thì ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông ho c nh ng ngư i có trách nhi m liên quan ph i gi i quy t i ngay trong th i gian s m nh t. i u 28. Tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy 1. Tín hi u ưu tiên dùng cho phương ti n ch a cháy giao thông cơ gi i ư ng b và ư ng th y g m có: a) èn phát sáng nh p nháy màu ho c màu xanh; b) Còi phát tín hi u ưu tiên; c) C hi u ch a cháy. 2. C hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy g m có: a) C hi u Ban Ch huy ch a cháy; b) Băng ch huy ch a cháy; c) Bi n báo, d i băng phân ranh gi i khu v c ch a cháy; d) Bi n c m qua l i khu v c ch a cháy. Quy cách tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy quy nh t i ph l c 4 Ngh nh này.
 18. i u 29. Ngư i ch huy ch a cháy 1. i v i l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ch huy ch a cháy ph i là ngư i có ch c danh t ch huy c p i C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr lên. 2. Trong trư ng h p t i nơi x y ra cháy, l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n mà ám cháy lan t cơ s này sang cơ s khác ho c cháy lan t cơ s sang khu dân cư và ngư c l i thì ngư i ch huy ch a cháy c a cơ s và khu dân cư b cháy ph i có trách nhi m ph i h p trong ch huy ch a cháy. 3. Trư ng h p phương ti n giao thông cơ gi i b cháy trong a ph n c a cơ s , thôn, p, b n, t dân ph , khu r ng mà l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n thì ngư i ch huy ch a cháy phương ti n giao thông cơ gi i ph i ph i h p v i ngư i có trách nhi m ch huy ch a cháy s t i ch huy ch a cháy. 4. Khi ngư i có ch c v cao nh t c a ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy n nơi x y ra cháy thì ngư i ch huy ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u 37 Lu t Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m tham gia Ban Ch huy ch a cháy và ch u s phân công c a ngư i ch huy ch a cháy thu c l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy. i u 30. Nhi m v ch huy, ch o ch a cháy 1. Nhi m v ch huy ch a cháy: a) Huy ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy ch a cháy; b) Xác nh khu v c ch a cháy, ra và t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy; c) ra các yêu c u v b o m giao thông, tr t t ; d) T ch c h u c n ch a cháy, ph c v ch a cháy và y t ; ) T ch c thông tin liên l c ph c v ch a cháy; e) T ch c công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy; g) T ch c thông tin v v cháy; h) xu t các yêu c u khác ph c v cho ch a cháy. 2. Nhi m v ch o ch a cháy là t ch c th c hi n vi c huy ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy ch a cháy; b o m các i u ki n ph c v ch a cháy như giao thông, tr t t , thông tin liên l c, h u c n ch a cháy, y t và công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy.
 19. 3. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n ám cháy, ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy n ám cháy thì ngư i ch huy ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này; ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m tham gia ch huy ch a cháy và th c hi n các nhi m v ch o ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này. i u 31. Tình th c p thi t ư c s d ng quy n quy t nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n khi ch a cháy Ngư i ch huy ch a cháy ư c th c hi n quy n quy t nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n quy nh t i i m d kho n 1 i u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy trong nh ng tình th c p thi t sau ây: 1. Có ngư i ang b m c k t trong ám cháy ho c ám cháy ang tr c ti p e d a tính m ng c a nhi u ngư i; 2. ám cháy có nguy cơ tr c ti p d n n n , c; nguy cơ tác ng x u n môi trư ng; nguy cơ gây h u qu nghiêm tr ng v ngư i và tài s n; kh năng gây tác ng nh hư ng x u v chính tr n u không có các bi n pháp ngăn ch n k p th i; 3. Nhà, công trình, v t chư ng ng i c n tr vi c tri n khai ch a cháy mà không có cách nào khác ch a cháy t hi u qu cao hơn. i u 32. Ch a cháy tr s cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n t ch c qu c t và nhà c a các thành viên các cơ quan này 1. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào tr s c a các cơ quan sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó: a) Tr s c a cơ quan i di n ngo i giao; b) Tr s c a cơ quan lãnh s c a nh ng nư c ký k t v i Vi t Nam hi p nh lãnh s trong ó có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó; c) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên hi p qu c; d) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên Chính ph ngoài h th ng Liên hi p qu c, các oàn c a t ch c qu c t , n u trong i u ư c ký k t gi a Vi t Nam và các t ch c này có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó. 2. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào tr s cơ quan lãnh s , cơ quan i di n t ch c qu c t không quy nh t i kho n 1 i u này ch a
 20. cháy mà không c n có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a cơ quan ó. 3. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào nhà c a nh ng ngư i sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó: a) Nhà c a viên ch c ngo i giao, thành viên gia ình c a viên ch c ngo i giao không ph i là công dân Vi t Nam; nhân viên hành chính, k thu t và thành viên gia ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam; b) Nhà c a viên ch c lãnh s không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam; n u trong hi p nh lãnh s gi a Vi t Nam và nư c c lãnh s có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó. 4. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào nhà c a các thành viên các cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a các t ch c qu c t không thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 3 c a i u này ch a cháy mà không c n có yêu c u ho c có s ng ý c a các thành viên ó. 5. B Ngo i giao thông báo cho B Công an v các i tư ng ư c quy nh t i các i m b, c, d kho n 1 và i m b kho n 3 c a i u này. Chương 4: T CH C L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY i u 33. T ch c, qu n lý l c lư ng dân phòng và l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành 1. Trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng dân ph có trách nhi m xu t vi c thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i dân phòng t i thôn, p, b n, t dân ph . i v i thôn, p, b n, t dân ph có a bàn r ng thì i dân phòng có th g m nhi u t dân phòng. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m quy t nh thành l p, ban hành quy ch ho t ng, b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m các i u ki n duy trì ho t ng c a i dân phòng. 2. Ngư i ng u cơ s có trách nhi m xu t thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s . Ngư i ng u cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý cơ s có trách nhi m quy t nh thành l p, ban hành Quy ch ho t ng, b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m các i u ki n duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s . Ban qu n lý c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao có trách nhi m thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t ng theo ch chuyên trách.
Đồng bộ tài khoản