intTypePromotion=1

Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
108
lượt xem
20
download

Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA N G H Þ   ÞNH   § C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  43/2001/N§­C P  n g µ y 01 th¸ng  n¨ m  2001  C P 8  Q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  t µi ch Ý n h  ® è i  íi o a n h  n g hi Ö p   v  d b¶ o  hi Ó m  v µ  d o a n h  n g hi Ö p  m «i giíib ¶ o  hi Ó m   C H Ý N H  P H ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992, C¨n  LuËt kinhdoanh  cø      b¶o  Ó m   µy  th¸ng12  hi ng 09    n¨m  2000; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  N G H Þ   Þ N H:  § C h ¬ n g  I   N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G    §i Ò u    ¹m      ông  1. Ph vi¸p d 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îc thµnh  Ëp,tæ  gi i   hi ®  l   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  theo quy  nh  ña  Ët kinh doanh    ®Þ c Lu     b¶o  Ó m   hi 2.NghÞ   nh  µy    ®Þ n kh«ng    ng  i víi chøc  ¸p ®ô ®è     tæ  b¶o  Ó m  ¬ng  ç. hi t h §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýtµi Ýnh l    ch Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ù chñ  Ò   µi gi   i hi t  v t  chÝnh, tù chÞu     tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  ùc hiÖn    v th   c¸cnghÜa  ô,cam  Õt  ña  × nh    v  kcm theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬   3. C quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  T  th   chøc n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   µichÝnh, híng l  n   t      dÉn  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  i víidoanh  v ki travi th   ch ®é t   ®è     nghiÖp    b¶o hiÓ m,  doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 2. 2 C h ¬ n g  II Q U ¶ N  l ý V µ  S ö   d ô N G  V è N, T µ I S ¶ N M ô c  1 V è N   H¸ P  § Þ N H, V è N   Ò U   Ö  ,  ý   U ü  V µ   U ¶ N  L ý  T µI S ¶ N P §I L KQ Q §i Ò u    èn  4. V ph¸p  nh ®Þ 1.Møc  èn    v ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m: hi a) Kinh    doanh b¶o  Ó m     ©n  ä:70.000.000.000 ®ång  Öt Nam   hi phinh th     Vi   hoÆc   5.000.000 ®«    ü;   laM b) Kinh doanh b¶o  Ó m   ©n  ä:140.000.000.000  ng  Öt  hi nh th   ®å Vi Nam   hoÆc   10.000.000 ®«    ü.   laM 2. Møc  vèn  ph¸p ®Þnh  cña  doanh  nghiÖp  m«i gií b¶o  hiÓ m:  i 4.000.000.000 ®ång  ÖtNam     Vi   hoÆc  300.000  «    ü. ® laM §i Ò u    èn  iÒu  Ö 5. V ® l 1.Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  gi   i hiÓ m   µvèn    l  ghitrong ®iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp. 2. Trong    qu¸  ×nh  ¹t®éng, doanh  tr ho     nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶ilu«n duy  ×møc  èn  iÒu  Ö  ∙  ãp      tr   v® l ® g kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh  îcquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®  ®Þ t i 4  ®Þ n 3. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi thay ® æi  èn  iÒu  Ö  ∙      v® l ® ghitrong ®iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp;viÖc    chuyÓn  ­nh îng cæ   Çn  ña      «ng, phÇn  èn  ãp  ña      ph c c¸c cæ ®   v g c c¸c bªn  ªndoanh  Õm   li   chi 10%   èn  iÒu  Ö  ëlªn, v® l tr     doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  gi  i hiÓ m  ph¶i cã  n    Þ   µ    ®¬ ®Ò ngh v v¨n  b¶n    ×nh  öi Bé   µi chÝnh. Trong  gi¶itr g  T    thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n    Þ   µ    ×nh,Bé   µi   30    t  nh ®  ®Ò ngh v gi¶itr   T  chÝnh  ph¶i tr¶ lêib»ng      v¨n b¶n  Ò   Öc  Êp  Ën  v vi ch thu hoÆc   õ  èi chÊp  t ch   thuËn.Trêng  îp tõchèichÊp  Ën,Bé  µichÝnh    h      thu   T   ph¶icã      v¨n b¶n    Ých  gi¶ith lýdo.   4. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   îcthµnh  gi   i hi ®  lËp,tæ    chøc  µ  ¹t®éng  íc ngµy  Ët kinh doanh  v ho   tr   Lu     b¶o  Ó m   ã  Öu  ùc, hi c hi l   cã  è  èn  iÒu  Ö  Êp  ¬n  sv ® l th h møc   èn  v ph¸p  nh  ®Þ quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 4  ®Þnh  µy  ×  n th trong thêih¹n  n¨m  Ó   õ ngµy     3  k t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc, ®Þ n c hi l   doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶ibæ     sung    ®ñ vèn  iÒu  Ö  ® l theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    ý  ü 6. K qu 1. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ    th   60    t  ®  gi ph th lv ho¹t®éng, doanh      nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶isö  ông  ét  Çn  èn  iÒu  Ö  ∙   d m ph v® l® gãp    ý  ü  ¹  ét  ©n  µng  ¬ng  ¹iho¹t®éng  ¹ ViÖt Nam.  Òn  ý  ®Ó k qu t i m ng h th m    ti     Ti k quü  îchëng    ®  l∙theo tho¶ thuËn  íi ©n  µng  ¬iký  ü. i     v  ng h n   qu  
 3. 3 2. Møc   Òn  ý  ü  ña  ti k qu c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi b»ng    èn  5% v ph¸p  ®Þnh  îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®  ®Þ t  i 1  4  ®Þ n 3. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi chØ  îc sö  ông  Òn  ý  ü    ¸p    ® d ti k qu ®Ó ® øng c¸c cam   Õt  i víibªn    k ®è     mua  b¶o  Ó m     hi khikh¶ n¨ng thanh    Þ   Õu  ôt to¸nb thi h   vµ ph¶i® îcBé   µi chÝnh  Êp  Ën      T  ch thu b»ng    v¨n b¶n.Trong  êih¹n  ngµy,   th   90    kÓ   õ ngµy  ö  ông  Òn ký  ü,doanh  t  sd ti   qu   nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  hi c tr¸chnhiÖm       bæ sung  Òn ký  ü  ∙  ö  ông. ti   qu ® s d 4. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   îc róttoµn  é  Òn  ý  ü    Ê m     hi ®   b ti k qu khi ch døt ho¹t®éng.   §i Ò u    quy  nh    Ò   7. C¸c  ®Þ kh¸cv qu¶n  ýsö  ông  èn,tµis¶n l  d v    Ngoµi c¸c quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  nµy, doanh nghiÖp b¶o hiÓ m,  i doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶itu©n  ñ quy  nh  Ò     th   ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  l  d vèn, tµis¶n     theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët li   lu   ªnquan  i  íitõng  ¹  ×nh  ®è v   lo ih doanh nghiÖp. M ô c  2 D ù  P H ß N G  N G H I Ö P  V ô  B ¶ O   Ó M HI §i Ò u    ù   8. D phßng  nghiÖp  ô  i víi v ®è     b¶o  Ó m    ©n  ä hi phinh th 1. Doanh    nghiÖp  kinh doanh    b¶o  Ó m     ©n  ä  hi phinh th ph¶itrÝch lËp  ù      d phßng nghiÖp  ô  õ  Ý   v t ph b¶o  Ó m   ña  õng  hi ct nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   i  íi hi ®è v   phÇn tr¸chnhiÖ m  ÷l¹cña    gi     i doanh nghiÖp. 2.Dù     phßng  nghiÖp  ô  v bao  å m: g a)  ù   D phßng  Ý   a  îc hëng, ® îc sö  ông    åi th ng  ph ch ®     d ®Ó b   ê cho  tr¸ch   nhiÖ m   Ïph¸tsinh trong thêigian cßn  Öu  ùccña  îp ®ång  s           hi l   h  b¶o  Ó m   hi trong  n¨m  Õp theo; ti   b) Dù     phßng  åith ng  b   ê cho  Õu  ¹icha    Õt,® îcsö  ông    åi khi n   gi¶iquy     d ®Ó b   th ng  ê cho    c¸c tæn  Êt®∙  th   ph¸tsinh thuéc      tr¸chnhiÖm     b¶o  Ó m   a  Õu  hi ch khi n¹ihoÆc   ∙  Õu  ¹inhng  n   èin¨m  µi Ýnh  a  îcgi¶i   ® khi n   ®Õ cu   t  ch ch ®     Õt; quy c) Dù     phßng  åi th ng  b   ê cho   c¸c dao  ng  ínvÒ   ®é l   tæn  Êt,® îc sö  ông  th     d ®Ó   åith ng    ã  b   ê khic dao  ng  ínvÒ   ®é l   tæn  ÊthoÆc   th   tæn  Êtlínx¶y  m µ   th     ra  tæng  Ý  ph b¶o  Ó m   ÷l¹ trong n¨m  µichÝnh  hi gi     i   t  sau    ∙  Ých lËp dù  khi® tr     phßng  phÝ  a  îchëng  µ  ù  ch ®   v d phßng  åith ng  b   ê cho  Õu  ¹icha    Õt  khi n   gi¶iquy kh«ng  ®ñ         Òn  åi th ng  i  íiphÇn   ®Ó chi tr¶ ti b   ê ®è v   tr¸ch nhiÖ m   ÷  ¹  ña    gi l ic doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi §i Ò u    ù   9. D phßng  nghiÖp  ô  i víi v ®è     b¶o  Ó m  ©n  ä hi nh th 1. Doanh nghiÖp  kinh  doanh b¶o  Ó m   ©n   ä  hi nh th ph¶i trÝch  Ëp  ù    ld phßng  nghiÖp  ô  õ phÝ   v t  b¶o  Ó m   ña  õng  îp  ng  hi ct h ®å b¶o  Ó m   ©n  ä hi nh th   ®èi víi Çn     ph tr¸chnhiÖ m  ÷l¹cña    gi    i doanh  nghiÖp b¶o  Ó m. hi 2.Dù     phßng  nghiÖp  ô  v bao  å m: g
 4. 4 a)  ù   D phßng  to¸n häc  µ kho¶n    l  chªnh  Öch  ÷a    Þ hiÖn  ¹  ña  è  l gi gi¸tr   tics tiÒn b¶o  Ó m   µ    Þ hiÖn  ¹  ña  Ý    hi v gi¸tr   ti c ph b¶o  Ó m   Ïthu ® îctrong t ng    hi s       ¬ lai, ® îcsö  ông      Òn b¶o  Ó m   i víi ÷ng   d ®Ó tr¶ti   hi ®è    nh tr¸chnhiÖ m   ∙    ® cam   Õt    k khi x¶y    ù  Ön  ra s ki b¶o  Ó m; hi b)  ù   D phßng  Ý  a  îchëng  dông  i víic¸c hîp ®ång  ph ch ®   ¸p  ®è         b¶o  Ó m   hi nh©n  ä cã  êih¹n  íim ét  th   th   d  n¨m,  îc sö  ông      Òn  ® d ®Ó tr¶ti b¶o  Ó m   Ï ph¸t hi s    sinhtrong thêigian cßn  Öu  ùccña  îp ®ång         hi l   h  b¶o  Ó m   hi trongn¨m  Õp theo;   ti   c) Dù     phßng  åith ng,® îcsö  ông      Òn b¶o  Ó m     b  ê     d ®Ó tr¶ti   hi khix¶y    ù  ra s kiÖn  b¶o  Ó m   ng  n   èin¨m  µi Ýnh  a  îcgi¶i hi nh ®Õ cu   t  ch ch ®     Õt; quy d) Dù     phßng  chial∙  îcsö  ông        µ     i®   d , ®Ó tr¶l∙m doanh  i nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ®∙  áa thuËn  íi th   v   mua  bªn  b¶o  Ó m   hi trong hîp ®ång     b¶o  Ó m; hi ®)  ù   D phßng  b¶o  ¶m   ©n  i,® îcsö  ông      Òn b¶o  Ó m     ® c ®è     d ®Ó tr¶ti   hi khi x¶y  sù  Ön  ra  ki b¶o  Ó m   cã  Õn  ng  ínvÒ   û lÖ  ö vong, l∙ suÊt kü  hi do  bi ®é l   t  t     i   thuËt. §i Ò u    10. Møc  Ých lËp,ph¬ng  tr     ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô v Bé  µichÝnh  T  quy  nh  ô  Ó  Ò   ®Þ c th v møc  Ých lËp,ph¬ng  tr     ph¸p trÝch lËp      dù phßng nghiÖp  ô  i víi õng  v ®è     t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  ®Þ ti  8  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 9  ®Þ n M ô c  3 § Ç U  T ¦ V è N §i Ò u    ån  èn  u   11. Ngu v ®Ç t Nguån  èn  u    ña  v ®Ç tc doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi bao  å m: g 1.Vèn  iÒu  Ö;   ® l 2.Quü   ù  ÷b ¾t  éc;   d tr   bu 3.Quü   ù  ÷tùnguyÖn;   d tr     4. C¸c    kho¶n    ña  ÷ng  l∙c nh i n¨m  íccha  ö  ông  µ    ü  îcsö  ông  tr   sd v c¸c qu ®   d ®Ó   u    ×nh  µnh  õlîtøc ®Ó   ¹doanh  ®Ç th th t       l  i i nghiÖp; 5.Nguån  èn  µn  çi õdù    v nh r     phßng  t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m. hi §i Ò u    ån  èn  µn  çitõdù  12. Ngu v nh r     phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m hi 1. Nguån  èn  µn  çitõ  ù  v nh r   d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ tæng  ù  hi l  d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   õc¸c kho¶n  Òn  hi tr     ti mµ  doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ïng    åith ng  hi d ®Ó b   ê b¶o  Ó m   êng  hi th xuyªn trong     kú  i víi ®è     b¶o  Ó m     ©n  ä,tr¶tiÒn b¶o  Ó m   êng  hi phinh th       hi th xuyªn trong kú  i     ®è   víi  b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th 2. Kho¶n  Òn dïng    åith ng    ti   ®Ó b   ê b¶o  Ó m   êng  hi th xuyªn trong kú  i víi     ®è     doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m     ©n  ä kh«ng  Êp  ¬n  %   hi phinh th   th h 25  tæng  dù  phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  îcgöit¹ c¸ctæ  hi v ®     i   chøc  Ýn  ông  ¹t®éng    td ho   t¹ ViÖtNam.   i  
 5. 5 3. Kho¶n  Òn  ïng      Òn    ti d ®Ó tr¶ti b¶o  Ó m   êng  hi th xuyªn trong kú  i  íi   ®è v   doanh nghiÖp kinh doanh    b¶o  Ó m   ©n  ä kh«ng  Êp  ¬n  %   hi nh th   th h 5  tæng  ù  d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  îcgöit¹    chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹ hi v ®     i tæ  c¸c td ho   t i ViÖtNam.   §i Ò u    Çu   èn  µn  çitõdù  13. § tv nh r     phßng nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m hi 1.  Çu    vèn  µn  çitõ  ù   § t nh r   d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy  1  12  ®Þ n chØ   îc ®  ®Ç u      ÖtNam   të Vi   trong c¸clÜnh  ùc     v sau: a) §èivíi      doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m     ©n  ä: hi phinh th ­ Mua     Õu  Ýnh  ñ, tr¸ phiÕu    tr¸ phi Ch i ph     i doanh nghiÖp  ã  c b¶o l∙nh,göi    tiÒn t¹ c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  i td kh«ng  ¹n  Õ; h ch ­ Mua     Õu, tr¸ phiÕu    cæ phi     i doanh nghiÖp kh«ng  ã  c b¶o l∙nh,gãp  èn    v vµo    c¸c doanh nghiÖp kh¸c tèi®a       35%   èn  µn  çitõ dù  v nh r     phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m; hi ­ Kinh    doanh  Êt ®éng  b  s¶n,cho    vay,ñy    u      th¸c®Ç t qua    chøc  µi c¸c tæ  t  chÝnh   Ýn  ông  èi a  ­t d t   20%   èn  µn  çi õdù  ® v nh r     phßng  t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m hi b) §èivíi      doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m   ©n  ä: hi nh th ­ Mua     Õu  Ýnh  ñ, tr¸ phiÕu    tr¸ phi Ch i ph     i doanh nghiÖp  ã  c b¶o l∙nh,göi    tiÒn t¹ c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  i td kh«ng  ¹n  Õ, h ch ­ Mua     Õu, tr¸ phiÕu    cæ phi     i doanh nghiÖp kh«ng  ã  c b¶o l∙nh,gãp  èn    v vµo    c¸c doanh nghiÖp kh¸c tèi®a       50%   èn  µn  çitõ dù  v nh r     phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m; hi ­ Kinh    doanh  Êt ®éng  b  s¶n,cho    vay,ñy    u      th¸c®Ç t qua    chøc  µi c¸c tæ  t  chÝnh   Ýn  ông  èi a  ­t d t   40%   èn  µn  çi õdù  ® v nh r     phßng  t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m. hi 2.  Doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µnh  Ëp  íc ngµy  Ët  hi th l tr   Lu kinh  doanh    b¶o hiÓ m   ã  Öu  ùc,cã  û lÖ  u    c hi l   t   ®Ç t cao  ¬n  û lÖ  h t   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  nµy  × trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ ngµy  th       1    t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc,doanh  ®Þ n c hi l   nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶i®iÒu    chØnh  ¹cho  ïhîp. l i ph   3.ViÖc  u    õ c¸c nguån  èn    ®Ç tt     v quy  nh  ¹ kho¶n      vµ  §iÒu    ®Þ ti   1, 2, 3  4  11 NghÞ   nh  µy  îcthùc hiÖn  ®Þ n ®    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt   C h ¬ n g  III K H ¶  N¡ N G  T H A N H  T O¸ N  V µ  K H ¤I P H ô C   K H ¶  N¡ N G  T H A N H  T O¸ N §i Ò u    14. Kh¶  n¨ng  thanh  to¸n 1. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ilu«n duy  ×kh¶      tr   n¨ng thanh    to¸ntrong  suètqu¸ tr×nh ho¹t®éng        kinhdoanh    b¶o  Ó m. hi 2. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   îccoilµ cã    hi ®       ®ñ kh¶  n¨ng thanh      ∙  to¸nkhi® trÝch lËp  y     ù    ®Ç ®ñ d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  ã    hi v c biªnkh¶  n¨ng thanh  to¸nkh«ng  Êp  ¬n      th h biªnkh¶  n¨ng thanh    èithiÓu  to¸nt   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 15 NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 6. 6 §i Ò u      n¨ng  15. Biªnkh¶  thanh    èi Óu to¸nt   thi 1. Biªn kh¶      n¨ng  thanh    èithiÓu  ña  to¸nt   c doanh  nghiÖp kinh doanh      b¶o hiÓ m     ©n  ä  phi nh th b»ng  20%  tæng  Ý   ph b¶o  Ó m   ùc gi÷ l¹ t¹  êi®iÓ m   hi th     i i     th x¸c®Þnh      biªnkh¶ n¨ng thanh  to¸n. 2. Biªn kh¶      n¨ng  thanh    èithiÓu  ña  to¸nt   c doanh nghiÖp kinh doanh      b¶o hiÓ m   ©n  ä: nh th a)  èi víihîp  ng  §   ®å b¶o  Ó m   ©n  ä  ã  êih¹n  n¨m  ë xuèng  hi nh th c th   10  tr   b»ng  tæng  ña    ù  c 4% d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  hi v 0,1%  è  Òn b¶o  Ó m   s ti   hi chÞu  ñiro; r  b)  èi víihîp  ng  §   ®å b¶o  Ó m   ©n  ä  ã  êih¹n    n¨m  hi nh th c th   trªn 10  b»ng  tæng  ña    ù  c 4% d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  hi v 0,3%  è  Òn b¶o  Ó m   Þu  s ti   hi ch rñiro.    §i Ò u      n¨ng  16. Biªnkh¶  thanh    ña  to¸nc doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m hi 1. Biªn kh¶      n¨ng thanh to¸n cña    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m     ©n  ä hi phi nh th   ® îctÝnh    ¬  ë  ån  èn      nh      trªnc s ngu v ®Ó x¸c®Þ biªnkh¶ n¨ng thanh    to¸nchiacho    tæng  Ý   ph b¶o  Ó m  ¬ng  hi t øng  íiphÇn  v  tr¸chnhiÖ m   ùc gi÷ l¹ t¹  êi®iÓ m     th     i i     th x¸c®Þnh      biªnkh¶ n¨ng thanh to¸n. 2. Biªn kh¶      n¨ng thanh    ña  to¸n c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ©n  ä  îc hi nh th ®   tÝnh    ¬  ë  ån  èn      nh  trªnc s ngu v ®Ó x¸c ®Þ biªn kh¶    n¨ng thanh to¸n chia cho      tæng  ù  d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  è  Òn b¶o  Ó m   Þu  ñiro t¹  êi hi v s ti   hi ch r     i   th ®iÓ m     nh    x¸c®Þ biªnkh¶ n¨ng thanh  to¸n. 3. Nguån  èn      nh      v ®Ó x¸c ®Þ biªn kh¶ n¨ng thanh    µ nguån  èn  ñ  to¸n l   v ch së  ÷u  h sau    õc¸ckho¶n  èn  ãp    µnh  Ëp doanh  khitr     v g ®Ó th l  nghØ Ö p   b¶o  Ó m   hi kh¸cvµ      c¸ckho¶n  îkh«ng  ã  n  c kh¶  n¨ng    åi. thu h   §i Ò u    17. Nguy  ¬  Êt  n¨ng  c m kh¶  thanh  to¸n Doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   Þ     µ cã  hi b coil   nguy  ¬  Êt  cm kh¶  n¨ng thanh    to¸n khibiªnkh¶     n¨ng thanh    ña  to¸nc doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   Êp  ¬n      hi th h biªnkh¶ n¨ng  thanh    èi Óu. to¸nt  thi §i Ò u    ¬ng      ôc  n¨ng  18. Ph ¸n kh«iph kh¶  thanh  to¸n 1.    ã  Khi c nguy  ¬  Êt  cm kh¶ n¨ng thanh to¸n,doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶ib¸o      c¸o ngay  íi é  µichÝnh  Ò   ùc tr¹ngtµichÝnh,nguyªn nh©n  Én  v  T   B v th          d ®Õ n  nguy  ¬  Êt  c m kh¶  n¨ng  thanh    µ  ¬ng    to¸nv ph ¸n kh«iphôc    kh¶  n¨ng thanh  to¸n, å m   ÷ng  Ön    g nh bi ph¸p sau:   a) Ph¬ng        ¸n bæ sung  ån  ån  ñ  ë  ÷u; ngu v ch s h b) Ph¬ng        ¸n t¸ b¶o  Ó m;    Ñp  éidung  µ  ¹m    ¹t®éng; i hi thu h n  v ph viho   c) Ph¬ng    ñng  è  chøc  é    ¸n c c tæ  b m¸y  µ  ù  Õn  v d ki thay ® æi  ñ   Þch  éi   Ch t H  ®ång qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) doanh  ®è   nghiÖp; d) Ph¬ng      ¸n chuyÓn  giao hîp ®ång     b¶o  Ó m; hi ®)  C¸c  Ön  bi ph¸p kh¸c.  
 7. 7 2. Trong thêi ¹n 15 ngµy, kÓ  tõ khi Ën ® îc b¸o c¸o cña doanh   h  nh nghiÖp,Bé  µichÝnh  ã  Õt  nh  Ò   Öc  ùc hiÖn  ¬ng      T  c quy ®Þ v vi th   ph ¸n kh«iphôc    kh¶  n¨ng  thanh  to¸n. 3. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  é   µi chÝnh  ã  Õt  nh  Ò     th   90    t  BT  c quy ®Þ v viÖc  ùc hiÖn  ¬ng  kh«iphôc  th   ph ¸n    kh¶ n¨ng thanh to¸n,n Õu    doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi kh«ng  kh«i phôc  îc kh¶    ®  n¨ng  thanh to¸n theo    quy  nh,  ×  ®Þ th doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   Þ   Æt  µo  ×nh  ¹ngkiÓm     Æc   Öt.Bé   µi hi b® vt tr   so¸t® bi   T   chÝnh  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l Ban  Óm    ki so¸tkh¶ n¨ng thanh        ông  to¸n®Ó ¸p d c¸c biÖn    ph¸p kh«iphôc    kh¶ n¨ng thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹  Òu  LuËt ®Þ ti §i 80    kinhdoanh    b¶o  Ó m. hi
 8. 8 C h ¬ n g  IV D O A N H  T H U  V µ  C HI P H Ý M ô c  1 D O A N H  T H U   µ  C HI P H Ý  C ñ A  D O A N H  N G HI Ö P  B ¶ O   Ó M V HI §i Ò u    19. Doanh    ña  thu c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m hi Doanh thu  ña  c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶i thu    ph¸tsinh     trongkú    bao  å m: g 1. Doanh    thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh b¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶i thu    ph¸t   sinhtrong kú      sau    ∙  õc¸ckho¶n  khi® tr     ph¶ichi®Ó       gi¶m     thu ph¸tsinhtrong kú.     a) Sè  Òn ph¶ithu ph¸tsinh trongkú    ti            bao  å m: g ­Thu  Ý    ph b¶o  Ó m   èc; hi g ­Thu  Ý  Ën      ph nh t¸ b¶o  Ó m; i hi ­Thu    hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi ­ Thu  Ý   Ò   Þch  ô  i lý bao  å m   ph v d v ®¹     g gi¸m  nh   ®Þ tæn  Êt,xÐt    th   gi¶i quyÕt båith ng,yªu cÇu  êithø  båihoµn,xö  ýhµng  åith ng     ê     ng   ba      l  b   ê 100%; ­ Thu  Ý    ph gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êtkh«ng  Ó   th   k gi¸m  nh  é  ÷a c¸c®¬n  Þ  ®Þ h gi     v thµnh    ¹ch    éibé  viªnh to¸nn   trong cïng m ét      doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   ¹ch    hi h to¸n ®éc  Ëp. l b) C¸c    kho¶n  ph¶ichi®Ó       gi¶m      thu ph¸tsinhtrong kú      bao  å m: g ­Hoµn  Ý    ph b¶o  Ó m; hi ­Gi¶m  Ý    ph b¶o  Ó m; hi ­PhÝ   îng t¸ b¶o  Ó m;   nh     i hi ­Hoµn  Ý  Ën      ph nh t¸ b¶o  Ó m; i hi ­Gi¶m  Ý  Ën      ph nh t¸ b¶o  Ó m; i hi ­Hoµn    hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi ­Gi¶m    hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m. h nh     i hi 2.Doanh    ¹t®éng  µichÝnh:   thu ho   t  a) Thu  ¹t®éng  u    ho   ®Ç ttheo quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng    ®Þ ti M 3  IINghÞ   nh   ®Þ nµy; b) Thu  õho¹t®éng    t    mua    b¸n chøng  kho¸n; c)Thu      è  Òn ký  ü;   l∙trªns ti   qu i d) Thu    cho    µis¶n; thuªt   ®)  µn  Ëp  è    ù  Ho nh s d d phßng gi¶m    gi¸chøng  kho¸n; e) Thu    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3.Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   kh¸c: a) Thu  õnhîng b¸n,thanh  ýtµi   t     l    s¶n  è  nh; c ®Þ
 9. 9 b) C¸c    kho¶n  îkhã  ßi  ∙    n  ® ® xo¸nay    åi® îc; thu h   c)Thu  Òn ph¹tviph¹m  îp ®ång;   ti       h  d) Thu    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      Ý  ña  20. Chi ph c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m hi Chi phÝ  ña    c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   µsè  Òn ph¶ichi, hi l   ti      ph¶itrÝch ph¸t      sinhtrong kú      bao  å m: g 1. Chi  Ý   ¹t ®éng  ph ho   kinh doanh b¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶i chi,ph¶i      trÝch ph¸tsinh trong kú        sau    ∙  õ c¸c kho¶n  khi ® tr     ph¶i thu      ®Ó gi¶m      chiph¸t sinhtrong kú.     a) Sè  Òn ph¶ichi,   ti      ph¶itrÝch ph¸tsinh trongkú           bao  å m: g ­ Båi th ng      ê b¶o  Ó m   èc  i  íib¶o  Ó m     ©n  ä,tr¶tiÒn    hi g ®è v   hi phi nh th     b¶o hiÓ m   i víi ®è     b¶o  Ó m   ©n  ä; hi nh th ­Chi båith ng  Ën          ê nh t¸ b¶o  Ó m; i hi ­TrÝch  Ëp dù    l   phßng  nghiÖp  ô; v ­Chi hoa  ång     h b¶o  Ó m; hi ­Chi gi¸m  nh     ®Þ tæn  Êt; th ­ Chi  Ý   Ò   Þch  ô  i lý bao  å m   ph v d v ®¹     g gi¸m  nh   ®Þ tæn  Êt,xÐt    th   gi¶i quyÕt båith ng,yªu cÇu  êithø  båihoµn;    ê     ng   ba    ­Chi xö  ýhµng  åith ng      l  b   ê 100%; ­Chi qu¶n  ý®¹ilýb¶o  Ó m;    l      hi ­Chi ®Ò       phßng,h¹n chÕ   ñiro,tæn  Êt;    r    th ­Chi ®¸nh    ñiro cña  i t ng b¶o  Ó m;    gi¸r     ®è  î   hi ­ TiÒn ¬ng, tiÒn c«ng,tiÒn th ng, trî Êp    Öc  µ      l        ë    c th«ivi v c¸c kho¶n mang   tÝnh  Êt tiÒn l ng, tiÒn c«ng  ch    ¬     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  i víi ®è     tõng lo¹ h×nh     i doanh nghiÖp; ­B¶o  Ó m    éi,   hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  hi y  ph¶itr¶theo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt;   ­ C¸c    kho¶n    chikh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  íim çi  ¹ v  lo   i h×nh  doanh  nghiÖp. b) C¸c    kho¶n  ph¶ithu ®Ó       gi¶m      chiph¸tsinhtrong kú      bao  å m: g ­Thu  åith ng  îng t¸ b¶o  Ó m;   b   ê nh     i hi ­Thu  ßi  êithø  båihoµn;   ® ng   ba    ­Thu  µng  ∙  ö  ý, åith ng    h ® x l     ê 100%    b . 2.Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh:    ho   t  a) Chi phÝ     cho  ¹t®éng  u    ho   ®Ç ttheo quy  nh  ¹ M ôc  Ch ¬ng      ®Þ t  i 3  IINghÞ   ®Þnh  µy; n b) L∙i       cho  ñ  îp ®ång  tr¶ ch h   b¶o  Ó m   ©n  ä; hi nh th c)Chi phÝ     cho    µis¶n; thuªt  
 10. 10 d) Chi thñ tôcphÝ  ©n  µng,tr¶l∙tiÒn vay;      ng h      i  ®)  Ých  ù  Tr d phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n; e) Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   3.Chi phÝ  ¹t®éng     ho   kh¸c: a) Chi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh;       l    c ®Þ b) Chi phÝ     cho  Öc    åikho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ∙    vi thu h   n     ® ® xo¸nay    åi thu h   ® îc; c)Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång;        viph h   d) Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    kho¶n    Ý  Þ  ¹  õ 21. C¸c  chiph b lo i tr Doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý     chi ph c¸c kho¶n  sau: 1. C¸c    kho¶n  Òn  ¹tm µ   Ëp  Ó, c¸ nh©n  ti ph   t th     ph¶i nép  viph¹m    do    ph¸p  luËt; 2. C¸c  kho¶n    chi cho  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è    s t  c ®Þnh,    îcÊp  ã  chi tr  kh kh¨n  cho  êi lao  ng,    ng  é    chøc, c¸ ng   ®é chi ñ h c¸c tæ     nh©n theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët t ng  lu   ¬ øng  i  íitõng  ¹  ×nh  ®è v   lo ih doanh  nghiÖp; 3. C¸c    kho¶n    ù  chis nghiÖp,chikhen  ëng, chiphóc  î    î Êp  ã     th    l ichitr  , c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt vµ      xu   c¸ckho¶n    chikh¸cdo  ån    ngu kinh phÝ    kh¸c®µi    thä; 4.C¸c    kho¶n    chikh«ng  îp lýkh¸ctheo quy  nh  ña  h        ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  2 D O A N H  T H U   µ  C HI P H Ý  C ñ A  D O A N H  N G HI Ö P  M ¤I GIíI B ¶ O  HI Ó M V   §i Ò u    22. Doanh    ña  thu c doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m gi   i hi Doanh    ña  thu c doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   µsè  Òn ph¶ithu ph¸t gi   i hi l   ti       sinhtrong kú      bao  å m: g 1.Doanh    ¹t®éng    thu ho   m«i  íb¶o  Ó m: gi   i hi a) Thu hoa  ång  h m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi sau    õ kho¶n  µn  khi tr   ho hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m,  gi   i hi gi¶m  hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m; gi   i hi b) Thu    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Doanh    ¹t®éng  µichÝnh:   thu ho   t  a) Thu  õho¹t®éng    t    mua    b¸n chøng  kho¸n; b) Thu    Òn göi,     è  Òn cho    l∙ti     i s ti   i l∙trªn vay; c)Thu    cho    µi thuªt   s¶n; d) Hoµn  Ëp  è    ù    nh s d d phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n;
 11. 11 ®)  Thu  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3.Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   kh¸c: a) Thu  õnhîng b¸n,thanh  ýtµi   t     l    s¶n  è  nh; c ®Þ b) C¸c    kho¶n  îkhã  ßi  ∙    n  ® ® xo¸nay    åi® îc; thu h   c)Thu  Òn ph¹tviph¹m  îp ®ång;   ti       h  d) Thu    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      Ý  ña  23. Chi ph c doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m gi   i hi Chi  Ý   ña  ph c doanh  nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶i chi ph¸t      sinhtrong kú      bao  å m: g 1.Chi phÝ  ¹t®éng     ho   m«i  íb¶o  Ó m: gi   i hi a) Chi ho¹t®éng      m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi b) Chi mua     b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m  Ò     ngh nghiÖp; c) TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn th ng,trî Êp    Öc  µ      l        ë    c th«ivi v c¸ckho¶n mang   tÝnh  Êt tiÒn l ng, tiÒn c«ng  ch    ¬     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  i víi ®è     tõng lo¹ h×nh     i doanh nghiÖp; d) B¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  hi x∙ h   hi y  ph¶i tr¶ theo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; ®)  C¸c  kho¶n    chikh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtt ng     ¬ øng  íi çi  ¹ v  m lo i  h×nh  doanh  nghiÖp. 2.Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh:    ho   t  a) Chi phÝ     cho    µis¶n; thuªt   b) Chi thñ tôcphÝ  ©n  µng,tr¶l∙tiÒn vay;      ng h      i  c)TrÝch  ù    d phßng  gi¶m      ¹ chøng  gi¸c¸clo i   kho¸n; d) Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   3.Chi phÝ  ¹t®éng     ho   kh¸c: a) Chi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh;       l    c ®Þ b) Chi phÝ     cho  Öc    åikho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ∙    vi thu h   n     ® ® xo¸nay    åi thu h   ® îc; c)Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång;        viph h   d) Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    kho¶n    Ý  Þ  ¹  õ 24. C¸c  chiph b lo i tr Doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi kh«ng  îc h¹ch    µo    Ý   ¹t ®  to¸n v chiph ho   ®éng kinhdoanh      c¸ckho¶n    chitheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i 21  ®Þ n C h ¬ n g  V L îi H U Ë N  V µ  P H ¢ N  P H è I L îI H U Ë N  N  N
 12. 12 §i Ò u    îinhuËn  ña  25. L   c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m hi 1.  îinhuËn  ùc  Ön  L  th hi trong n¨m   µ kÕt  l  qu¶ kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi bao  å m   î nhuËn  ¹t ®éng  g li  ho   kinh doanh b¶o  Ó m,  î hi l i nhuËn  ¹t®éng  µichÝnh  µ  înhuËn  ¹t®éng  ho   t  v l  i ho   kh¸c. 2. LîinhuËn  ña     c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   µ kho¶n  hi l  chªnh  Öch  îc x¸c l ®   ®Þnh  ÷a tæng  gi   doanh    õtæng    Ý  ña  thu tr   chiph c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi §i Ò u    îinhuËn  ña  26. L   c doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m gi   i hi 1.  îinhuËn  ùc  Ön  L  th hi trong  n¨m   µ kÕt  l  qu¶ kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m,  gi i   hi bao  å m   î nhuËn  ¹t®éng  g l i ho   kinh doanh    m«i  í gi i   b¶o  Ó m,  înhuËn  ¹t®éng  µichÝnh  µ  înhuËn  ¹t®éng  hi l i ho   t  v l i ho   kh¸c. 2. LîinhuËn  ña     c doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   µ kho¶n  gi i   hi l  chªnh  Öch  l ® îc x¸c ®Þnh  ÷a     gi tæng doanh  trõtæng    Ý   ña  thu    chiph c doanh  nghiÖp    m«i giíb¶o  Ó m.   i hi §i Ò u    Üa  ô  íi ©n    µ  íc 27. Ngh v v   ng s¸ch nh n Doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i lµm    ®Çy    Üa  ô  íi ©n  ®ñ ngh v v   ng s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  ña    n    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ©n  èilînhuËn 28. Ph ph     i Sau    ép  Õ   khi n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  theo  Ët ®Þnh,  Ých  Ëp lu   tr l  quü  ù  ÷ b ¾t  éc, doanh  d tr   bu   nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í    gi ib¶o hiÓ m   îcph©n  èilînhuËn  ®  ph     i cßn  ¹theo quy  nh  ña  l i   ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ü   ù  ÷b ¾t  éc 29. Qu d tr   bu Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i trÝch     5%   înhuËn  l  i sau  Õ  µng  thu h n¨m    Ëp quü  ù  ÷b ¾t  éc.Møc  èi a  ña  ®Ó l   d tr   bu   t  c ® quü  ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu b»ng  10%   møc  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  VI C H Õ  § é  K Õ  T O¸ N, T H è N G  Kª, KI Ó M  T O¸ N   V µ  B¸ O  C¸ O  T µ I C H Ý N H §i Ò u    Õ     Õ   30. Ch ®é k to¸n Doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i thùc     hiÖn    Ðp  y    ghich ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  Ëp  Ët sæ   Õ     µ  t  ®Ç c nh   k to¸nv ph¶n    ¸nh ®Çy   ,  Þp  êi, ®ñ k th   trung thùc,chÝnh        x¸c,kh¸ch quan    ¹t®éng  c¸c ho   kinh tÕ,    tµichÝnh.  
 13. 13 §i Ò u    31. N¨m  µichÝnh t  N¨m   µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  gi   i hiÓ m   ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng 12  ïng  b ®Ç t   01    v k th   ng 31   c n¨m  ¬ng  Þch.N¨m   µichÝnh  u     ña  d l   t  ®Ç tiªnc doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ¾t  u   õ ngµy  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t gi   i hi b ®Ç t   c gi ph th l v ho   ®éng  µ  Õt  óc vµo  µy  èicïng cña  v k th   ng cu     n¨m  . ®ã §i Ò u    c¸o tµichÝnh 32. B¸o      1. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ã  gi i   hi c tr¸ch  nhiÖ m   Ëp  µ  öi c¸c b¸o  tµichÝnh, b¸o  thèng    l vg    c¸o      c¸o  kª,b¸o  nghiÖp  ô  c¸o  v ®Þnh  ú,®ét  Êt theo  k  xu   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  µ  íng dÉn  ña  lu   h vh   c Bé  µichÝnh. T  2. B¸o  c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m   ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶i® îctæ      chøc  Óm    c  Ëp  ¹t®éng  îp ki to¸n®é l ho   h  ph¸p t¹ ViÖtNam   Óm    µ    Ën  íckhinép  é  µichÝnh.    i   ki to¸nv x¸cnh tr     BT  3. Ngoµic¸cb¸o          c¸o quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy,doanh  ®Þ ti  1  2  n  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ã  èn  u    ícngoµi,trong gi   i hi c v ®Ç t n       thêih¹n  180  µy, kÓ   õ ngµy  Õt  óc      ng   t   k th n¨m  µichÝnh, ph¶i göi b¸o  t       c¸o  µi t  chÝnh  n¨m  ña  c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   íc gi   i hi n  ngoµicho  é  µichÝnh.   BT  §i Ò u    33. C«ng    c¸o tµichÝnh khaib¸o      Trong  êih¹n  th   120  µy, kÓ   õ  µy  Õt  óc  ng   t ng k th n¨m  µichÝnh, doanh  t    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi ph¶ic«ng  è    b c«ng khai   b¸o c¸o tµi Ýnh       ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ó m     34. Ki tra,thanh    µichÝnh trat   Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  T  th   thanh    Óm    Öc  Êp  µnh  Õ     µi tra,ki travi ch h ch ®é t   chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùccña  Þ   nh 35. Hi l   Ngh ®Þ 1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh    ®Þ n c hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 15    t  k 2.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y  Ò   Õ     µichÝnh  i víi ®Þ tr   v ch ®é t   ®è    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   Õt  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  gi   i hi h hi l     k t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l §i Ò u      36. Tæ chøc  ùchiÖn th   1.Bé  ëng  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh    tr BT  h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 14. 14 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2