Nghị định 43/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
13
download

Nghị định 43/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 43/2003/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 43/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2003/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43/2003/N -CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B TH Y S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Th y s n và B trư ng B N i v , NGHN NNH : i u 1. V trí và ch c năng B Th y s n là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v th y s n, bao g m: nuôi tr ng, khai thác, ch bi n, b o v và phát tri n ngu n l i th y s n trong n i a và trên bi n trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Th y s n th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v th y s n. 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v th y s n và các chương trình, d án quan tr ng c a B . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B .
  2. 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v th y s n. 5. V nuôi tr ng th y s n: a) Qu n lý phát tri n nuôi tr ng th y s n theo quy ho ch, k ho ch. Quy nh vi c xu t khNu và nh p khNu gi ng th y s n, di gi ng, thu n hóa gi ng, b o t n, ch n t o gi ng, công nh n gi ng m i, s n xu t kinh doanh gi ng; th ng nh t qu n lý ch t lư ng gi ng; xây d ng và qu n lý h th ng gi ng; ăng ký gi ng qu c gia; b) Th ng nh t qu n lý v th c ăn nuôi tr ng th y s n, thú y th y s n; các lo i v t tư, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng th y s n; ph i h p v i các b , ngành, các a phương ki m soát nh hư ng c a thu c b o v th c v t, ch t th i công nghi p n môi trư ng nuôi tr ng th y s n theo quy nh c a pháp lu t. 6. V khai thác th y s n: a) Th ng nh t qu n lý các ho t ng khai thác th y s n c a ngư i và phương ti n trong nư c, nư c ngoài trong n i a và trên vùng bi n Vi t Nam; ch o vi c th c hi n khai thác th y s n theo quy ho ch, k ho ch và các quy nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n ngu n l i th y s n; Qu n lý và phân c p qu n lý ngư trư ng, bãi cá; c p, thu h i gi y phép khai thác th y s n theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy nh các ngh , phương ti n, i tư ng và mùa v khai thác th y s n; c) Th ng nh t qu n lý ăng ki m phương ti n ngh cá. ăng ký, ki m nh k thu t an toàn các thi t b òi h i nghiêm ng t v an toàn trong ngành th y s n như: n i hơi, bình ch u áp l c, thi t b l nh; quy nh các ch c danh và tiêu chuNn các ch c danh thuy n viên tàu cá; ăng ký và c p s thuy n viên tàu cá; c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá theo quy nh c a pháp lu t. 7. V ch bi n th y s n: a) T ch c ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch công nghi p ch bi n th y s n. Quy nh i u ki n s n xu t, tiêu chuNn k thu t và v sinh môi trư ng trong ch bi n, b o qu n và v n chuy n th y s n. Qu n lý ch t lư ng, an toàn th c phNm th y s n xu t khNu; ph i h p v i các b có liên quan trong vi c ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng, an toàn th c phNm th y s n nh p khNu và th c phNm th y s n s n xu t tiêu dùng trong nư c; b) Xây d ng, ban hành các tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm th y s n và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 8. V b o v và phát tri n ngu n l i th y s n: a) Quy nh danh m c các loài th y s n c n ư c b o v , c n ư c tái t o; các bi n pháp b o v môi trư ng các h sinh thái th y s n, b o t n qu gen, a d ng sinh h c
  3. th y s n; ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các b , ngành có liên quan quy nh các bi n pháp b o v môi trư ng, tài nguyên nư c liên quan n môi trư ng s ng th y s n; b) Quy nh vùng c m khai thác, vùng h n ch khai thác, các loài th y s n c m nh p khNu, c m xu t khNu; c) T ch c i u tra, nghiên c u, ánh giá, qu n lý, b o v s phát tri n b n v ng ngu n l i th y s n, qu n lý các khu b o t n n i a, khu b o t n bi n. 9. V d ch v h u c n th y s n: a) Qu n lý, phát tri n cơ khí th y s n và h th ng c ng cá, b n cá theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Th ng nh t qu n lý các d ch v cho khai thác, nuôi tr ng và ch bi n trên bi n. 10. V thương m i th y s n: a) Ph i h p v i các b có liên quan xây d ng các chính sách thương m i th y s n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh; b) Nghiên c u phát tri n th trư ng, phát tri n công tác thông tin th trư ng, xúc ti n thương m i, h tr các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th y s n tìm ki m m r ng th trư ng. 11. T ch c, ch o th c hi n công tác khuy n ngư, hư ng d n, ph bi n thông tin và chuy n giao k thu t, công ngh nuôi tr ng, ánh b t, ch bi n, b o v ngu n l i và môi trư ng các h sinh thái th y s n. 12. Ph i h p v i các b , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c, ch o công tác phòng, ch ng l t bão, tìm ki m c u n n, an toàn i bi n và b o h lao ng trong ngành th y s n; gi gìn tr t t an ninh, qu c phòng trên bi n. 13. T ch c, ch o, thNm nh, giám nh, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n có hi u qu các d án trong nư c và d án có v n u tư nư c ngoài v th y s n thu c ph m vi qu n lý c a B . 14. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c th y s n theo quy nh c a pháp lu t. 15. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong ngành th y s n. 16. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong ngành th y s n theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B .
  4. 17. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các t ch c kinh t t p th và kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi Chính ph trong ngành th y s n theo quy nh c a pháp lu t. 19. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t v th y s n theo thNm quy n. 20. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 21. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c trong ngành th y s n. 22. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Nuôi tr ng Th y s n; 2. V Kinh t t p th và Kinh t tư nhân; 3. V K ho ch - Tài chính; 4. V Khoa h c, Công ngh ; 5. V H p tác qu c t ; 6. V Pháp ch ; 7. V T ch c cán b ; 8. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n; 9. C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n; 10. Thanh tra; 11. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c B :
  5. 1. Vi n Nghiên c u H i s n; 2. Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n; 3. Vi n Nghiên c u nuôi tr ng Th y s n I; 4. Vi n Nghiên c u nuôi tr ng Th y s n II; 5. Trung tâm Nghiên c u Th y s n III; 6. Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia; 7. Trung tâm Tin h c; 8. Báo Th y s n; 9. T p chí Th y s n. B trư ng B Th y s n ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các trư ng hi n có trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Thay th Ngh nh s 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Th y s n và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Th y s n, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản