Nghị định 44/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
99
lượt xem
21
download

Nghị định 44/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 44/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 44/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 44/2003/N -CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V H P NG LAO NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (sau ây g i chung là B lu t Lao ng ã s a i, b sung) v h p ng lao ng. i u 2. 1. T ch c, cá nhân sau ây khi s d ng lao ng ph i th c hi n giao k t h p ng lao ng: a) Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; c) Các cơ quan hành chính, s nghi p có s d ng lao ng không ph i là công ch c, viên ch c nhà nư c; d) Các t ch c kinh t thu c l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân s d ng lao ng không ph i là sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ; ) H p tác xã (v i ngư i lao ng không ph i là xã viên), h gia ình và cá nhân có s d ng lao ng;
  2. e) Các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, th thao ngoài công l p thành l p theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. g) Cơ quan, t ch c, cá nhân, nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác; h) Doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam s d ng lao ng nư c ngoài, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 2. Các trư ng h p không áp d ng h p ng lao ng quy nh t i i u 4 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: a) Nh ng ngư i thu c i tư ng i u ch nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c; b) i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p chuyên trách, ngư i gi các ch c v trong cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , y ban nhân dân các c p, Toà án nhân dân và Vi n Ki m sát nhân dân ư c Qu c h i ho c H i ng nhân dân các c p b u ho c c ra theo nhi m kỳ; c) Ngư i ư c cơ quan có thNm quy n b nhi m gi ch c v T ng Giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng trong doanh nghi p nhà nư c; d) Thành viên H i ng qu n tr doanh nghi p; ) Nh ng ngư i thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ho t ng theo Quy ch c a t ch c ó; e) Cán b chuyên trách công tác ng, công oàn, thanh niên trong các doanh nghi p nhưng không hư ng lương c a doanh nghi p; g) Xã viên H p tác xã theo Lu t H p tác xã không hư ng ti n lương, ti n công; h) Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, quân nhân chuyên nghi p và viên ch c trong l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân. Chương 2: HÌNH TH C, N I DUNG, LO I H P NG LAO NG i u 3. Hình th c, n i dung giao k t h p ng lao ng quy nh t i i u 28 và i u 29 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. H p ng lao ng ký k t b ng văn b n, theo m u quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i.
  3. 2. H p ng lao ng ký k t b ng văn b n ho c giao k t b ng mi ng ph i b o m n i dung quy nh t i i u 29 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung. Trong trư ng h p giao k t b ng mi ng, n u c n có ngư i ch ng ki n thì hai bên tho thu n. i u 4. Vi c áp d ng lo i h p ng lao ng quy nh t i i u 27 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. H p ng lao ng không xác nh th i h n áp d ng cho nh ng công vi c không xác nh ư c th i i m k t thúc ho c nh ng công vi c có th i h n trên 36 tháng; 2. H p ng lao ng xác nh th i h n áp d ng cho nh ng công vi c xác nh ư c th i i m k t thúc trong kho ng th i gian t 12 tháng n 36 tháng; 3. H p ng lao ng theo mùa v ho c theo m t công vi c nh t nh có th i h n dư i 12 tháng áp d ng cho nh ng công vi c có th hoàn thành trong kho ng th i gian dư i 12 tháng ho c t m th i thay th ngư i lao ng b k lu t chuy n làm công vi c khác có th i h n, ngư i lao ng t m hoãn th c hi n h p ng lao ng, ngư i lao ng ngh vi c vì lý do khác và h p ng v i ngư i ã ngh hưu. 4. Khi h p ng lao ng quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này h t h n mà ngư i lao ng v n ti p t c làm vi c thì trong th i h n 30 ngày, k t ngày h p ng lao ng h t h n, hai bên ph i ký k t h p ng lao ng m i. Trong th i gian chưa ký ư c h p ng lao ng m i, hai bên ph i tuân theo h p ng lao ng ã giao k t. Khi h t th i h n 30 ngày mà không ký h p ng lao ng m i, h p ng lao ng ã giao k t tr thành h p ng lao ng không xác nh th i h n. Trư ng h p ký h p ng lao ng m i là h p ng xác nh th i h n, thì ch ư c ký thêm m t th i h n không quá 36 tháng, sau ó n u ngư i lao ng ti p t c làm vi c thì ký h p ng lao ng không xác nh th i h n; n u không ký thì ương nhiên tr thành h p ng lao ng không xác nh th i h n. Chương 3: GIAO K T, THAY I, T M HOÃN, CH M D T H P NG LAO NG i u 5. Giao k t h p ng lao ng quy nh t i i u 30 và i u 120 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. H p ng lao ng ư c giao k t tr c ti p gi a ngư i lao ng v i ngư i s d ng lao ng ho c có th ư c ký k t gi a ngư i s d ng lao ng v i ngư i ư c u quy n h p pháp thay m t cho nhóm ngư i lao ng. Trư ng h p do ngư i u quy n h p pháp ký k t ph i kèm theo danh sách ghi rõ h tên, tu i, a ch thư ng trú, ngh nghi p và ch ký c a t ng ngư i lao ng. H p ng này có hi u l c như ký k t v i t ng ngư i và ch áp d ng trong trư ng h p ngư i s d ng lao ng c n lao ng gi i quy t m t công vi c nh t nh, theo mùa v mà th i h n k t thúc dư i 12 tháng ho c công vi c xác nh ư c th i gian k t thúc t 12 tháng n 36 tháng. 2. Ngư i lao ng có th giao k t nhi u h p ng lao ng v i nhi u ngư i s d ng lao ng n u có kh năng th c hi n nhi u h p ng và ph i b o m th i gi làm
  4. vi c, th i gi ngh ngơi theo quy nh c a pháp lu t. i v i h p ng lao ng ký v i ngư i ã ngh hưu, ngư i làm công vi c có th i h n dư i 3 tháng thì kho n b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n tàu xe, ngh hàng năm ư c tính g p vào ti n lương ho c ti n công c a ngư i lao ng. 3. i v i ngành ngh và công vi c ư c nh n tr em chưa 15 tu i vào làm vi c theo quy nh t i i u 120 c a B lu t Lao ng, thì vi c giao k t h p ng lao ng ph i có s ng ý b ng văn b n c a cha, m ho c ngư i giám h h p pháp c a ngư i ó m i có giá tr . i u 6. Phương án s d ng lao ng quy nh t i i u 31 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: Trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách doanh nghi p, chuy n quy n s h u, quy n qu n lý ho c quy n s d ng tài s n c a doanh nghi p mà không s d ng h t s lao ng hi n có thì ph i l p phương án s d ng lao ng g m các n i dung ch y u sau ây: 1. S lao ng ti p t c ư c s d ng; 2. S lao ng ưa i ào t o l i ti p t c s d ng; 3. S lao ng ngh hưu; 4. S lao ng ph i ch m d t h p ng lao ng; 5. Ngư i s d ng lao ng cũ và ngư i s d ng lao ng k ti p ph i có trách nhi m gi i quy t các quy n l i c a ngư i lao ng, trong ó ph i xác nh rõ trách nhi m v kho n kinh phí ào t o, kinh phí tr tr c p m t vi c làm cho ngư i lao ng ph i ch m d t h p ng lao ng. Khi xây d ng phương án s d ng lao ng ph i có s tham gia c a Công oàn cơ s và khi th c hi n ph i thông báo v i cơ quan qu n lý nhà nư c c p t nh v lao ng. i u 7. Ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tho thu n v vi c làm th quy nh t i i u 32 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Th i gian th vi c không ư c quá 60 ngày i v i công vi c có ch c danh ngh c n trình chuyên môn, k thu t t cao ng tr lên. 2. Th i gian th vi c không ư c quá 30 ngày i v i ch c danh ngh c n trình trung c p, công nhân k thu t, nhân viên nghi p v . 3. Th i gian th vi c không ư c quá 6 ngày i v i nh ng lao ng khác. 4. H t th i gian th vi c, ngư i s d ng lao ng thông báo k t qu làm th cho ngư i lao ng. N u t yêu c u hai bên ph i ti n hành ký k t h p ng lao ng ho c ngư i lao ng không ư c thông báo mà v n ti p t c làm vi c thì ngư i ó ương nhiên ư c làm vi c chính th c.
  5. i u 8. Hi u l c và vi c thay i n i dung h p ng lao ng quy nh t i i u 33 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. Khi ký k t h p ng lao ng hai bên ph i tho thu n c th ngày có hi u l c c a h p ng lao ng và ngày b t u làm vi c. Trư ng h p ngư i lao ng i làm ngay sau khi ký k t h p ng lao ng, thì ngày có hi u l c là ngày ký k t. Trư ng h p ngư i lao ng ã i làm m t th i gian sau ó m i ký h p ng lao ng ho c h p ng lao ng mi ng, thì ngày có hi u l c là ngày ngư i lao ng b t u làm vi c. 2. Trong quá trình th c hi n h p ng lao ng, n u m t bên có yêu c u thay i n i dung h p ng lao ng ph i báo cho bên kia bi t trư c ít nh t ba ngày. Khi ã ch p thu n thì hai bên ti n hành s a i, b sung n i dung th t c thay i h p ng theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c ký k t h p ng lao ng m i. Trong th i gian ti n hành tho thu n hai bên v n ph i tuân theo h p ng ã ký k t. Trư ng h p hai bên không tho thu n ư c thì ti p t c th c hi n h p ng lao ng ã giao k t ho c tho thu n ch m d t h p ng lao ng theo quy nh t i kho n 3 i u 36 c a B lu t Lao ng. i u 9. Vi c t m th i chuy n ngư i lao ng làm vi c khác trái ngh quy nh t i i u 34 B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Khi ngư i s d ng lao ng g p khó khăn t xu t do kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, d ch b nh; áp d ng các bi n pháp ngăn ng a, kh c ph c tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; s c i n, nư c ho c nhu c u c a s n xu t - kinh doanh thì ngư i s d ng lao ng có quy n t m th i chuy n ngư i lao ng làm vi c khác trái ngh , nhưng không ư c quá 60 ngày (c ng d n) trong m t năm. Trong th i gian này, n u ngư i lao ng không ch p hành quy t nh c a ngư i s d ng lao ng thì có th b x lý k lu t lao ng và không ư c hư ng lương ng ng vi c theo quy nh t i kho n 2 i u 62 c a B lu t Lao ng và tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh t i i u 84 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung. 2. Trong trư ng h p ngư i s d ng lao ng t m th i chuy n ngư i lao ng làm vi c khác trái ngh quá 60 ngày (c ng d n) trong m t năm thì ph i có s tho thu n c a ngư i lao ng; n u ngư i lao ng không ch p thu n mà h ph i ng ng vi c thì ngư i ó ư c hư ng lương theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a B lu t Lao ng. i u 10. T m hoãn th c hi n h p ng lao ng quy nh t i i u 35 B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. H t th i h n t m hoãn h p ng lao ng trong trư ng h p quy nh t i i m a, c kho n 1 i u 35 c a B lu t Lao ng, ngư i lao ng ph i có m t t i nơi làm vi c; ngư i s d ng lao ng có trách nhi m s p x p vi c làm cho ngư i lao ng, n u ngư i lao ng n ơn v làm vi c úng th i h n quy nh mà ph i ngh ch vi c thì ư c hư ng lương theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a B lu t Lao ng. Trư ng h p ngư i lao ng ã quá 5 ngày làm vi c, k t ngày h t h n t m hoãn h p ng lao ng không n a i m làm vi c mà không có lý do chính áng thì b x lý theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 85 B lu t Lao ng ã s a i, b sung.
  6. 2. Ngư i lao ng b t m gi , t m giam hình s khi h t h n t m hoãn h p ng lao ng ư c gi i quy t như sau: a) Vi c t m gi , t m giam hình s có liên quan tr c ti p n quan h lao ng thì khi h t h n t m gi , t m giam ho c khi Toà án k t lu n là ngư i lao ng b oan thì ngư i s d ng lao ng ph i nh n h tr l i làm vi c cũ, tr ti n lương và các quy n l i khác trong th i gian ngư i lao ng b t m gi , t m giam theo quy nh t i Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương. Trư ng h p ngư i lao ng là ngư i ph m pháp, nhưng Toà án xét x cho mi n t , không b tù giam ho c không b toà án c m làm công vi c cũ, thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m, ngư i s d ng lao ng b trí cho ngư i ó làm vi c cũ ho c s p x p công vi c m i. b) Trong trư ng h p ngư i lao ng b t m gi , t m giam hình s không liên quan tr c ti p n quan h lao ng, thì khi h t th i h n t m gi , t m giam ngư i s d ng lao ng b trí cho ngư i lao ng làm vi c cũ ho c s p x p công vi c m i. i u 11. Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng xác nh th i h n, theo mùa v ho c theo công vi c nh t nh có th i h n dư i 12 tháng có quy n ơn phương ch m d t h p ng trư c th i h n trong trư ng h p quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u 37 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. B ngư c ãi, b cư ng b c lao ng là trư ng h p ngư i lao ng b ánh p, nh c m ho c b ép bu c làm nh ng công vi c không phù h p v i gi i tính, nh hư ng n s c kho , nhân phNm, danh d c a ngư i lao ng. 2. B n thân ho c gia ình th t s có hoàn c nh khó khăn không th ti p t c th c hi n h p ng lao ng v i nh ng lý do sau ây: a) Chuy n ch thư ng trú n nơi khác, i l i làm vi c g p nhi u khó khăn; b) ư c phép ra nư c ngoài nh cư; c) B n thân ph i ngh vi c chăm sóc v (ch ng); b , m , k c b , m v (ch ng) ho c con b m au t 3 tháng tr lên; d) Gia ình có hoàn c nh khó khăn khác ư c chính quy n c p xã nơi cư trú xác nh n không th ti p t c th c hi n h p ng lao ng. i u 12. Ngư i s d ng lao ng có quy n ơn phương ch m d t h p ng lao ng trong trư ng h p quy nh t i i m a và i m d kho n 1 i u 38 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. Ngư i lao ng thư ng xuyên không hoàn thành công vi c theo h p ng lao ng là không hoàn thành nh m c lao ng ho c nhi m v ư c giao do y u t ch quan và b l p biên b n ho c nh c nh b ng văn b n ít nh t hai l n trong m t tháng, mà sau ó v n không kh c ph c.
  7. M c không hoàn thành công vi c ư c ghi trong h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th ho c n i quy lao ng c a ơn v . 2. Lý do b t kh kháng khác là trư ng h p do yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n t c p t nh tr lên, do ch ho , do d ch b nh không th kh c ph c ư c d n t i vi c ph i thay i, thu h p s n xu t kinh doanh. i u 13. Vi c b i thư ng chi phí ào t o quy nh t i kho n 3 i u 41 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: Ngư i lao ng ơn phương ch m d t h p ng lao ng ph i b i thư ng chi phí ào t o theo quy nh t i kho n 4 i u 32 Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh , tr trư ng h p ch m d t h p ng lao ng mà th c hi n úng và các quy nh t i i u 37 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung. i u 14. Tr c p thôi vi c khi ch m d t h p ng lao ng quy nh t i i u 42 B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m tr tr c p thôi vi c i v i ngư i lao ng ã làm vi c t 12 tháng tr lên quy nh t i kho n 1 i u 42 c a B lu t o ng trong các trư ng h p ch m d t h p ng lao ng quy nh t i i u 36 c a B lu t Lao ng; i u 37, các i m a, c, d và i m kho n 1 i u 38, kho n 1 i u 41, i m c kho n 1 i u 85 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung. Trư ng h p ch m d t h p ng lao ng quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u 85 và ngh hư ng ch hưu trí hàng tháng quy nh t i i u 145 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ngư i lao ng không ư c tr c p thôi vi c. Trư ng h p ch m d t h p ng lao ng quy nh t i kho n 1 i u 17 c a B lu t Lao ng và i u 31 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung thì ngư i lao ng không hư ng tr c p thôi vi c quy nh t i kho n 1 i u 42, mà ư c hư ng tr c p m t vi c làm quy nh t i kho n 1 i u 17 c a B lu t Lao ng. Trư ng h p ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t quy nh t i kho n 2 i u 41 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung là ch m d t không úng lý do quy nh t i kho n 1 ho c không báo trư c quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 37 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung thì không ư c tr c p thôi vi c. 2. Ngu n kinh phí chi tr tr c p thôi vi c: a) i v i doanh nghi p, ngu n kinh phí chi tr tr c p thôi vi c h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông; b) i v i cơ quan hành chính, s nghi p hư ng lương t ngân sách nhà nư c có s d ng lao ng theo h p ng lao ng, ngu n kinh phí chi tr tr c p thôi vi c do ngân sách nhà nư c c p trong chi thư ng xuyên c a cơ quan; c) i v i cơ quan, t ch c, ơn v khác và cá nhân có s d ng lao ng theo h p ng lao ng thì cơ quan, t ch c, ơn v ó t chi tr tr c p thôi vi c.
  8. 3. Th i gian làm vi c tính tr c p thôi vi c: a) Th i gian làm vi c tính tr c p thôi vi c là t ng th i gian ã làm vi c theo các b n h p ng lao ng ã giao k t (k c h p ng giao k t b ng mi ng) mà ngư i lao ng th c t làm vi c cho ngư i s d ng lao ng ó; b) Ngư i lao ng trư c ây ã là công nhân, viên ch c nhà nư c nay v n làm vi c ơn v , thì th i gian làm vi c tính tr c p thôi vi c là t ng th i gian làm vi c ơn v ó; c) Trư ng h p ngư i lao ng trư c khi làm vi c cho doanh nghi p nhà nư c mà ã có th i gian làm vi c các ơn v khác thu c khu v c nhà nư c, nhưng chưa ư c tr c p thôi vi c, thì doanh nghi p nơi ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng có trách nhi m chi tr tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng ó theo quy nh c a pháp lu t. Các ơn v s d ng lao ng trư c ây có trách nhi m chuy n tr cho doanh nghi p ã chi tr , n u ơn v cũ ã ch m d t ho t ng thì ngân sách nhà nư c s hoàn tr . Trư ng h p sau khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách doanh nghi p, chuy n quy n s h u, quy n qu n lý ho c quy n s d ng tài s n c a doanh nghi p theo quy nh t i i u 31 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung mà ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng, thì ngư i s d ng lao ng k ti p có trách nhi m chi tr tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng k c th i gian ngư i lao ng làm vi c cho ngư i s d ng lao ng li n k trư c ó. d) Ngoài th i gian nêu trên, n u có nh ng th i gian sau ây cũng ư c tính là th i gian làm vi c cho ngư i s d ng lao ng: Th i gian th vi c ho c t p s (n u có) t i doanh nghi p, cơ quan, t ch c; Th i gian doanh nghi p, cơ quan, t ch c nâng cao trình ngh nghi p ho c c i ào t o ngh cho ngư i lao ng; Th i gian ngư i lao ng ngh theo ch b o hi m xã h i, th i gian ngh ngơi theo quy nh c a B lu t Lao ng; Th i gian ch vi c khi h t h n t m hoãn h p ng lao ng ho c ngư i lao ng ph i ng ng vi c có hư ng lương; Th i gian h c ngh , t p ngh t i doanh nghi p, cơ quan, t ch c; Th i gian t m hoãn th c hi n h p ng lao ng do hai bên tho thu n; Th i gian b x lý sai v k lu t sa th i ho c v ơn phương ch m d t h p ng lao ng; Th i gian ngư i lao ng b t m ình ch công vi c theo quy nh t i i u 92 c a B lu t Lao ng.
  9. 4. M c lương c ng v i ph c p lương (n u có) tính tr c p thôi vi c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương. 5. Th i gian làm vi c khi có tháng l i v i ngư i lao ng làm vi c trên 12 tháng ư c làm tròn như sau: T 01 tháng n dư i 06 tháng ư c tính b ng 06 tháng làm vi c; T 06 tháng n 12 tháng ư c tính b ng 01 năm làm vi c. 6. Ngư i lao ng ư c tr tr c p thôi vi c theo m c quy nh t i kho n 1 i u 42 c a B lu t Lao ng, ư c tr tr c ti p, m t l n, t i nơi làm vi c và úng th i h n theo quy nh t i i u 43 c a B lu t Lao ng. i u 15. Trách nhi m c a m i bên khi ch m d t h p ng lao ng quy nh t i i u 43 c a B lu t Lao ng: Th i h n thanh toán các kho n có liên quan n quy n l i c a m i bên ư c th c hi n theo quy nh t i i u 43 c a B lu t Lao ng. i v i các trư ng h p c bi t sau: tr tr c p thôi vi c i v i ngư i lao ng ã làm vi c trong nhi u doanh nghi p ư c quy nh t i i m c kho n 3 i u 14 Ngh nh này; doanh nghi p ch m d t ho t ng ho c m t trong hai bên g p thiên tai, ho ho n mà ph i thanh toán các kho n tr c p thôi vi c, b i thư ng và kho n n khác thì vi c th c hi n thanh toán không ư c kéo dài quá 30 ngày, k t ngày ch m d t h p ng lao ng. i u 16. Quy n, nghĩa v và l i ích c a các bên ghi trong h p ng lao ng b tuyên b vô hi u quy nh t i kho n 3 i u 29 và kho n 4 i u 166 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c gi i quy t như sau: nh ng n i dung nào b tuyên b vô hi u thì quy n, nghĩa v và l i ích c a các bên ư c gi i quy t theo n i dung tương ng quy nh trong pháp lu t hi n hành và theo các tho thu n h p pháp trong tho ư c lao ng t p th (n u có) tính t khi h p ng lao ng ư c giao k t và có hi u l c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Nh ng h p ng lao ng ã giao k t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, n u có n i dung không phù h p v i B lu t Lao ng ã s a i, b sung, thì ph i s a i, b sung; nh ng i u, kho n nào có l i cho ngư i lao ng so v i quy nh c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung thì v n ư c ti p t c thi hành cho n khi h t th i gian có hi u l c c a h p ng lao ng. Vi c s a i, b sung h p ng lao ng ph i th c hi n ch m nh t trong th i h n 6 tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành; n u quá th i h n trên mà không s a i, b sung thì b coi là hành vi vi ph m pháp lu t lao ng và có th b các cơ quan có thNm quy n tuyên b vô hi u theo quy nh t i kho n 3 i u 29 và kho n 4 i u 166 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung.
  10. Công nhân, viên ch c làm vi c thư ng xuyên trong các doanh nghi p nhà nư c chuy n sang giao k t h p ng lao ng không xác nh th i h n. i u 18. 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính căn c ch c năng, nhi m v ư c giao hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 19. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c, doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản