Nghị định 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
122
lượt xem
7
download

Nghị định 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  47/2003/N§­C P   C n g µ y 12  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  viÖc s öa ® æ i,  b æ  su n g  §iÒ u   N g h Þ  ® Þ n h   6  sè 176/1999/N§­C P   n g µy  21 th¸ng 12 n¨ m  1999  ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò   c lÖ p h Ý  tr íc b¹ C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m 2001;   C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  PhÝ  LÖ  vµ  phÝ  ngµy  th¸ng8  28    n¨m  2001; §Ó  thùc hiÖn NghÞ  quyÕt  13/2002/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng  n¨m   19  11  2002 cña  ChÝnh phñ  c¸cgi¶iph¸p  vÒ      kiÒm  chÕ      tiÕn tí gi¶m  gia t¨ngvµ      i dÇn   tai     giao th«ng  ïnt¾c  n¹n   vµ    giao th«ng;     Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Ngh Þ   Þ nh   ® : §iÒu    1: Söa ®æi, bæ     sung §iÒu  NghÞ  6  ®Þnh  176/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng12  21    n¨m  1999 cña ChÝnh  phñ  lÖ  vÒ  phÝ  ícb¹ nh  tr     sau  : "§iÒu    lÖ  6.Tû  (%)    phÝ  ícb¹ ® îcquy  thu lÖ  tr       ®Þnh  sau  nh  : 1.Nhµ    ®Êt    lµ1%. 2.Tµu,thuyÒn        lµ1%.  Riªng tµu ®¸nh    bê        c¸xa  lµ0,5%. 3.¤    m¸y,sóng      t«,xe    s¨n,sóng  thÓ  thao lµ2%.      Riªng :   a)  t«  7  ¤  tõ  chç  ngåi trë xuèng    t«      (trõ «  ho¹t ®éng    kinh doanh vËn  chuyÓn  hµnh kh¸ch theo GiÊy  phÐp  kinh doanh  hoÆc  GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  quan  c¬  qu¶n    lýnhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cÊp) vµ    xe  m¸y  cña  chøc, c¸ nh©n  c¸c thµnh  tæ      ë    phè    trùcthuéc Trung ¬ng, thµnh    phè  thuéc tØnh  thÞ      ban    vµ  x∙n¬iñy  nh©n d©n  tØnh  ®ãng    nép  phÝ  íc trôsë  lÖ  tr   b¹ lÇn    ®Çu    lµ5%.  b) §èivíi t«tõ7            chç  «  ngåitrëxuèng    t«ho¹t®éng      (trõ«      kinh doanh    vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch theo  GiÊy phÐp   kinh doanh  hoÆc  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cÊp) vµ    xe  m¸y    mµ chñ    tµis¶n  nép  phÝ  íc b¹  ®∙  lÖ  tr   theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kho¶n  a  nµy,sau  chuyÓn    ®ã  giao cho  chøc,c¸ nh©n  ®Þa    tæ      ë  bµn  îc¸p dông    ®     tû lÖ  thu lÖ    phÝ  ícb¹ thÊp  tr     h¬n    th× nép  phÝ  ícb¹ theo    lµ2%       t« lÖ  tr     tû lÖ    ®èi víi   «  vµ        m¸y. 1% ®èi víi xe  Trêng    hîp chñ    tµis¶n    kª khai,nép  phÝ  ícb¹ theo    thÊp  trªn®∙      lÖ  tr     tû lÖ  h¬n 5%,  sau    ®ã chuyÓn  giao    tµis¶n cho  chøc, c¸ nh©n  ®Þa   tæ      ë  bµn  quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   kho¶n  i a  nµy    th× nép  phÝ  ícb¹ theo tûlÖ    lÖ  tr         lµ5%. c) §èivíixe        m¸y  nép  phÝ  ícb¹ tõ lÇn  2    ® îc¸p dông    lÖ  tr       thø  trë®i      tû lÖ  lµ1%,      trõnh÷ng  êng    tr hîp quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   kho¶n  i b  nµy.
  2. 2 4. Møc     thu  phÝ  íc b¹  lÖ  tr   ®èi      víitµis¶n  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    vµ  1, 2  3  §iÒu nµy        tèi®a lµ 500  iÖu ®ång/1    tr   tµis¶n. Riªng    nhµ xëng s¶n xuÊt kinh     doanh  îctÝnh  ®   chung  cho  nhµ  xëng trong cïng mét      khu«n    viªncña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh".     §iÒu 2. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ®¨ng  C«ng    b¸o.C¸c  quy  ®Þnh  tûlÖ    phÝ  ícb¹ tr   vÒ    thu lÖ  tr     íc®©y      tr¸víi i NghÞ ®Þnh nµy  ®Òu   b∙i bÞ   bá. §iÒu    TµichÝnh  3. Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy  phèihîp vµ      víiBé    C«ng    Giao  an, Bé  th«ng vËn    t¶ithèng  nhÊt    c¸c biÖn ph¸p chØ  ®¹o,  qu¶n    lýnh»m   kiÓm    ng¨n chÆn   so¸tvµ    t×nh tr¹ng®¨ng  «    m¸y  ®Þa     ký  t«,xe  ë  bµn  møc     phÝ  ícb¹  cã  thu lÖ  tr   thÊp    a  thµnh  ®Ó ® vÒ  phè, thÞ      møc    x∙n¬icã  thu lÖ    phÝ  ícb¹ cao  dông,l hµnh. tr     sö   u  §iÒu 4. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản