intTypePromotion=1

Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
15
download

Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  49/2002/N§­C P  n g µ y  24 th¸ng  n¨ m  2002 c 4  S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  103/1999/N§­C P b s N s n g µ y 10  th¸ng 9 n¨ m  1999 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  giao, C  b¸n, k h o¸n kinh  d o a n h, ch o  thuª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa  ® æi, bæ  sung m ét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  103/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 10  9  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao, b¸n,     kho¸n kinhdoanh,cho          thuªdoanh  nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: 1.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  2    ® nh sau: "1.NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho           thuª  toµn  é  ét  b m doanh  nghiÖp,¸p dông  i víi      ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp nh n   l  vµ    c¸c doanh nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp  ña  th viªnh to¸n®é l c Tæng  c«ng    ã  èn  tyc v Nhµ   ícghitrªnsæ   n       s¸ch kÕ     íi5  û ®ång, Nhµ   íckh«ng  Çn  ¾ m   ÷   to¸nd   t     n  c n gi   cæ   Çn  ph hoÆc   kh«ng    Çn  ãa  îc." cæ ph h ® 2.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh   19  3  sau: "19. Doanh    nghiÖp  µ   µ   íc kh«ng  Çn  ¾ m   ÷ cæ   Çn  m Nh n   c n gi   ph hoÆc   kh«ng    Çn  ãa  îc"lµm ét  cæ ph h ®     trong c¸clo¹ doanh    i   nghiÖp  sau  y: ®© a) Doanh    nghiÖp trong ph¬ng      ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  îcThñ íng ChÝnh  th s x ®  t  phñ    Öt ph©n  ¹ lµdoanh  phª duy   lo i     nghiÖp  µ   µ   ícsÏkh«ng  ¾ m   ÷bÊt kú  m Nh n     n gi     tûlÖ  Çn    èn  µo  µ    ph tr¨m v n v kh«ng    ông  îcbiÖn  ¸pd ®  ph¸p cæ   Çn  ãa.   ph h b) Doanh    nghiÖp  éc ®èi t ng cæ   Çn  ãa  thu    î   ph h trong ph¬ng      ¸n tæng  Ó  th s ¾p  Õp  ∙  îc Thñ íng Ch Ýnh  ñ  x ®®  t  ph phª  Öt  ng  duy nh sau    ∙    ông  Êt khi® ¸p d t  c¶    Ön  c¸cbi ph¸p theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtnhng  Én     v kh«ng  Õn hµnh    ti   cæ phÇn  ãa  îc." h® 3.§iÒu  ® îcsöa  æi      58    ® nh sau:  "§iÒu    È m   Òn    Öt  ¬ng    58.Th quy phª duy ph ¸n giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,          cho    thuªdoanh  nghiÖp. C¨n  ®Ò   Þ  ña  cø  ngh c Ban  §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp,Bé   ëng,   tr   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    quyÕt  ty 91  ®Þnh   : chØ   ªuvµ  iÒu  Ön  ti   ® ki kho¸n  kinh doanh, gi¸cho     thuª,gi¸b¸n     doanh  nghiÖp  µ  v phª  Öt  ¬ng  giao,b¸n, kho¸n  duy ph ¸n      kinh doanh, cho    thuª ®èi  íi   v  doanh  nghiÖp  ã  èn  µ  ícghitrªnsæ     Õ     íi tû®ång." c v nh n       s¸chk to¸nd     5 
  2. 2 4. Cô m   õ '   t   'Ban §æi  íi qu¶n  ýdoanh    m  l  nghiÖp  Trung  ng'' ¬  trong NghÞ     ®Þnh  è  s 103/1999/N§­   îcsöa  æi  µnh  ô m   õ ' CP ®   ® th c t   'Ban ChØ   o    ®¹ §æi  íi m  vµ Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp' ; ô m   õ  'c   t "Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  thuéc  é,  B tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   c«ng   ty 91"  îc söa  æi  µnh  ô m   õ " ®  ® th c t    Ban §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp". §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.Bé  2. Ngh ®Þ n c hi l   15    t  k  tr ng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×, èihîp víi   ¬  ë B K ho   § tch tr   ph       c quan  ã  ªnquan  íng c¸c c li   h  dÉn    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    chÞu  ty 91  tr¸chnhiÖ m       thi hµnh NghÞ   nh  µy,®Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ®Þ n  k 3    l b¸o    t  ph vµ    Êtc¸ckiÕn  Þ  ®Ò xu     ngh nh»m   ùc hiÖn  ètNghÞ   nh  µy. th   t  ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2