intTypePromotion=1

Nghị định 54/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
4
download

Nghị định 54/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 54/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 54/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 54/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Khoa h c và Công ngh là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , năng lư ng nguyên t , an toàn b c x và h t nhân; qu n lý nhà nư c các d ch v công trong lĩnh v c thu c B qu n lý; th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t khác, chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 2. Ban hành theo thNm quy n các quy t nh, ch th , thông tư và các văn b n khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ;
  2. 3. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu c lĩnh v c qu n lý c a B sau khi ư c phê duy t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; tuyên truy n, giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 4. V ho t ng khoa h c và công ngh : a) Xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án v phương hư ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh , thúc Ny vi c hình thành các ngành, lĩnh v c kinh t - k thu t trên cơ s công ngh m i và công ngh cao; b) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành và a phương xây d ng và trình Chính ph án v quy ho ch m ng lư i các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong ph m vi c nư c. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph v i u ki n thành l p và cơ ch ho t ng c a các doanh nghi p khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t, cơ ch u tư phát tri n khoa h c và công ngh , bi n pháp th c hi n chính sách xã h i hoá ho t ng khoa h c và công ngh , các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c a Nhà nư c, s d ng, phát tri n nhân l c khoa h c và công ngh ; c) Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xây d ng và trình Chính ph d toán ngân sách hàng năm cho lĩnh v c khoa h c và công ngh phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i và c thù riêng c a ho t ng khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; d) Quy nh vi c ánh giá, nghi m thu, ng d ng và công b k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; ) Quy nh c th i u ki n thành l p i v i t ng lo i hình t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh . Th ng nh t qu n lý vi c ăng ký ho t ng i v i các t ch c nghiên c u và phát tri n, các t ch c d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; e) Ch o và hư ng d n ho t ng c a các qu phát tri n khoa h c và công ngh Qu c gia theo quy nh c a Chính ph ; f) T ch c thNm nh, giám nh nhà nư c v công ngh i v i các d án u tư nhóm A, các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; th ng nh t qu n lý ho t ng ánh giá, thNm nh, giám nh, tư v n và chuy n giao công ngh ; g) Ch o và t ch c th c hi n công tác th ng kê, thông tin khoa h c và công ngh ; h) Thư ng tr c H i ng Chính sách khoa h c và công ngh Qu c gia; H i ng gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c v khoa h c và công ngh . 5. V tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm:
  3. a) Th ng nh t qu n lý nhà nư c h th ng tiêu chuNn c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n vi c áp d ng tiêu chuNn qu c t và tiêu chuNn nư c ngoài Vi t Nam; b) Th ng nh t qu n lý nhà nư c h th ng chuNn o lư ng, ch ng nh n m u chuNn, quy nh phép o, phương pháp o và phê duy t m u phương ti n o; t ch c vi c ki m nh phương ti n o, công nh n kh năng ki m nh, y quy n ki m nh nhà nư c; c) Th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, quy nh nguyên t c, i u ki n, tiêu chí c a các t ch c công nh n và ch ng nh n ch t lư ng; t ch c vi c công nh n và ch ng nh n ch t lư ng; ch trì và ph i h p v i các b , ngành có liên quan ký k t và th c hi n các tho thu n, i u ư c qu c t v vi c th a nh n l n nhau trong ho t ng công nh n và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm; 6. V s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t và nhãn hi u hàng hóa): a) T ch c th c hi n xác l p quy n s h u trí tu ; b) Th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u trí tu ; c) Quy nh và ch o ho t ng c a h th ng t ch c qu n lý ho t ng s h u trí tu ; ch o v nghi p v s h u trí tu i v i các ngành, a phương, doanh nghi p và cơ s ; 7. V năng lư ng nguyên t , an toàn b c x và h t nhân: a) Th c hi n các nhi m v nghiên c u v năng lư ng nguyên t và công ngh h t nhân; b) Ch o, ki m tra và t ch c khai báo, ăng ký, c p gi y phép v an toàn h t nhân và an toàn b c x ; c) Th ng nh t và ch u trách nhi m qu n lý v ch t th i phóng x và quan tr c môi trư ng phóng x ; ki m soát và x lý s c b c x ; 8. Qu n lý và t ch c vi c th c hi n các d án u tư thu c B theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng; 9. Hư ng d n, ki m tra các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân a phương v vi c th c hi n ch trương, chính sách, quy nh c a pháp lu t và chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 10. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; 11. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh t i các ơn v thu c B qu n lý;
  4. 12. Xây d ng và trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n d ch v công trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p, d ch v công thu c B ; 13. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n c a nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 14. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 16. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 17. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; xây d ng và quy nh tiêu chuNn nghi p v , ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 18. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Khoa h c xã h i và T nhiên; 2. V Khoa h c và Công ngh các ngành kinh t - k thu t; 3. V ánh giá, thNm nh và Giám nh công ngh ; 4. V Công ngh cao; 5. V K ho ch - Tài chính; 6. V H p tác Qu c t ; 7. V Pháp ch ; 8. V T ch c cán b ; 9. Thanh tra;
  5. 10. Văn phòng; 11. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng; 12. C c S h u trí tu ; 13. C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân; 14. Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Chi n lư c và Chính sách Khoa h c và Công ngh ; 2. Vi n Năng lư ng nguyên t Vi t Nam; 3. Vi n ng d ng công ngh ; 4. Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia; 5. Trư ng Nghi p v qu n lý Khoa h c và Công ngh ; 6. Trung tâm Tin h c; 7. Báo Khoa h c và Phát tri n; 8. T p chí Ho t ng Khoa h c; 9. T p chí Tia sáng. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Khoa h c và Công ngh , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2