Nghị định 59/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
151
lượt xem
6
download

Nghị định 59/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 59/2003/NĐ-CP về việc quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 59/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 59/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY NNH CH TR C P M T L N I V I THÂN NHÂN NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Ã CH T TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ngày 29 tháng 8 năm 1994 c a y ban Thư ng v Qu c h i v ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. i tư ng hư ng tr c p i tư ng thu c di n hư ng tr c p m t l n theo quy nh c a Ngh nh này là thân nhân c a Ngư i có công v i cách m ng i u ki n, tiêu chuNn xác nh n theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao g m : 1. Thân nhân ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 (cán b lão thành cách m ng); 2. Thân nhân ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945 (cán b ti n kh i nghĩa); 3. Thân nhân ngư i ho t ng cách m ng ho c ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày; 4. Thân nhân ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c ư c t ng thư ng Huân, Huy chương Kháng chi n ho c Huân, Huy chương Chi n th ng. Thân nhân c a Ngư i có công v i cách m ng ư c hư ng ch tr c p m t l n theo quy nh c a Ngh nh này là v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ch tr c p
  2. 1. i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh này ư c nh n tr c p m t l n m c 2.000.000 ng; 2. i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này ư c nh n tr c p m t l n m c1.500.000 ng; 3. i tư ng quy nh t i kho n 3 và 4 i u 1 Ngh nh này ư c nh n tr c p m t l n m c 1.000.000 ng. i v i Ngư i có công v i cách m ng i u ki n xác nh n hai i tư ng tr lên theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 thì thân nhân c a h ư c hư ng m t m c tr c p m t l n cao nh t. i u 3. 1. B Tài chính xây d ng d toán chi ngân sách trình Chính ph th c hi n ch tr c p m t l n quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 2. B Qu c phòng, B Công an sau khi th a thu n v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính, hư ng d n th c hi n i v i i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này thu c thNm quy n qu n lý c a B . 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n và ki m tra th c hi n Ngh nh này. i u 4. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản