intTypePromotion=1

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
259
lượt xem
24
download

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001 ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ nh sau : 1. N©ng møc l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång/th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 10/2000/N§-CP ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ lªn 210.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp; 2. T¨ng møc sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng ®èi víi c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c vµ ®· nghØ hu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ t¬ng øng víi møc n©ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång lªn 210.000 ®ång/th¸ng; 3. T¨ng møc l¬ng hu vµ møc trî cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 234/1999/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¬ng øng víi møc n©ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång lªn 210.000 ®ång/th¸ng; 4. T¨ng thªm 26,7% quü trî cÊp, phô cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng so víi quü hiÖn hµnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. 1. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®èi víi doanh nghiÖp, møc l¬ng hu vµ møc trî cÊp ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng trî
  2. 2 cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ møc trî cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 3 vµ 4 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Bé Tµi chÝnh bè trÝ qòy tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc c¸c cÊp theo ph©n cÊp hiÖn hµnh vµ thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. §iÒu 3. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, sau khi cã tháa thuËn cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, híng dÉn thi hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c lùc lîng vò trang thuéc ph¹m vi qu¶n lý. §iÒu 4. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng khÈn tr¬ng nghiªn cøu x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vµ trî cÊp x· héi theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 7 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa VIII tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Ó triÓn khai thùc hiÖn vµo n¨m 2002. §iÒu 5. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001. C¸c kho¶n trÝch vµ chÕ ®é ®îc hëng theo l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®îc tÝnh l¹i t¬ng øng víi viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2