Nghị định 83/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Nghị định 83/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 83/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 83/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® C ñ a  c h Ý n h  p h ñ  S è  83/2003/N§­C P   g µ y  18 th¸ng 7 n¨ m  2003  n Q u y   Þ n h  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô, q u y Ò n  h ¹ n v µ  c ¬  c Ê u   ® v t æ  c h ø c c ñ a § µi Ti Õ n g  n ãi Vi Ö t N a m C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 30/2003/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 01    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  ¬  c quan  éc Ch Ýnh  ñ; thu   ph Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   µ  é   ­ ®è §   n    v B tr ëng  é  éi vô, BN  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    Þ   Ývµ  1. V tr   chøc  n¨ng §µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   µ §µi Ph¸t thanh  èc    n    l      qu gia  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph thùc  Ön  hi chøc  n¨ng th«ng    tin,tuyªn truyÒn  êng  èi  Ýnh    ® l, ch s¸ch  ña  c §¶ng  vµ ph¸p luËtcña  µ   íc;gãp  Çn    ôc,n©ng     Nh n   ph gi¸od   cao  ©n  Ý,phôc  ô  i d tr   v ®ê   sèng    Çn  ña  ©n  ©n  tinh th c nh d b»ng    ¬ng  ×nh  c¸c ch tr ph¸tthanh; thùc  Ön      hi m ét  è  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  ô  Ó  Ò   idiÖn  ñ  ë  ÷u  Çn  èn  ña  s nhi v v quy h c th v ®¹   ch s h ph vc Nhµ   íct¹  n  i doanh nghiÖp  ã  èn  µ  ícthuéc §µiTiÕng  ãiViÖt Nam   c v nh n      n    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §µiTiÕng  ãiViÖtNam   Þu  ù    n    ch s qu¶n  ýnhµ  íccña  é  ho¸­Th«ng    l  n   B V¨n     tin vÒ   ¹t®éng  ho   b¸o  Ý  µ  ch v qu¶n  ýnhµ  íc cña  é   u  Ýnh, ViÔn  l  n  B B ch   th«ng  Ò   v tÇn  è  s truyÒn  Én,ph¸tsãng    d   ph¸tthanh. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n 2. Nhi v v quy h §µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   ã    n    c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Ö m   ô  µ  Òn     th   nhi v v quy h¹n cña  ¬    c quan  ù  s nghiÖp  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 30/2003/N§­   µy  CP ng 01 th¸ng 4    n¨m 2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn     v  h¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  ¬  v c c tæ  c c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ÷ng  Ö m   ô, thu Ch ph v nh nhi v  quyÒn  ¹n cô  Ó  h   th sau  y:  ®© 1. Tr×nh  Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  Õn îc,quy  ¹ch,c¸c ch­   Ch ph   t Ch ph chi l   ho    ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µih¹n,n¨m  tr   ho d    n¨m  µ  µng  vh n¨m, c¸c dù        ¸n quan  äng cña  tr   §µi TiÕng  ãi ViÖt Nam;  chøc  ùc hiÖn  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch   n    tæ  th   chi l   ho   ho   sau    îcphª duyÖt; khi®     2. Tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph ban  µnh  ¬  Õ   ù chñ, tù chÞu  h c ch t      tr¸ch   nhiÖ m  Ò   µichÝnh  ña  µiTiÕng  ãiViÖtNam; v t  c §  n    3. Tham     ©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch ph¸ttr Ón cña  Ö   èng      gia x d chi l   ho     i   h th ph¸t thanh  ÖtNam; Vi  
  2. 2 4. Chñ   ×,phèihîp víi   µiPh¸tthanh,§µiPh¸tthanh      tr        §  c¸c        ­ TruyÒn  ×nh  h ®Þa   ¬ng  Ò   Õ   ¹ch  ph v k ho s¶n  Êt c¸c ch¬ng  ×nh ph¸ttrªnsãng    xu     tr       ph¸tthanh  quèc gia; 5. Quy Õt  nh  ¬ng  ×nh  µ  êil ng    ®Þ ch tr v th  î ph¸tsãng  µng  µy  ña  µi   h ng c §   TiÕng  ãiViÖtNam; n    6.H íng dÉn    µi®Þa  ¬ng  Ò       c¸c§   ph v nghiÖp  ô  µ  ü  Ëtph¸tthanh; v v k thu     7. Qu¶n  ýtrùc tiÕp  Ö   èng  ü  Ët chuyªn  ïng  ña  µi TiÕng  ãi   l    h th k thu   d c §  n  ViÖt Nam       ®Ó s¶n  Êt ch¬ng  ×nh,truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ    ãng    xu   tr   d t hi v ph¸ts ph¸t thanh trongnícvµ  ícngoµi;     n    8. Tr×nh  é   ëng  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ©n    B tr ®  t  ph ph c«ng  ý  k ban  µnh    h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët vÒ     Èn,  lu   tiªuchu quy  ×nh, quy  ¹m  tr   ph chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  µ  nh  v v ®Þ møc  kinh tÕ    ü  ËtvÒ       ­ k thu   ph¸tthanh  îc ¸p  ông  ® d trong  ph¹m    níc; vic¶  9. Qu¶n  ý c¸c dù  ®Ç u    vµ  ©y  ùng  éc  Èm   Òn    l     ¸n  t x d thu th quy theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët; lu   tham    Èm  nh        ù    gia th ®Þ c¸c ®Ò ¸n,d ¸n quan  äng thuéc tr     lÜnh  ùc    v ph¸tthanh  theo yªu cÇu  ña  Ýnh  ñ,Thñ íng Ch Ýnh  ñ;    c Ch ph   t  ph 10. Quy Õt  nh  µ    ®Þ v chØ  o  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh c¶ic¸ch hµnh  ®¹ vi th   ch tr       chÝnh  ña  µiTiÕng  ãiViÖtNam   c §  n    theo  ôc    µ  éidung  ¬ng  ×nh c¶i m tiªuv n   ch tr     c¸ch hµnh  Ýnh  µ  íc®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt;   ch nh n   ®   t  ph phª duy 11.§µo  ¹o, åidìng chuyªn m«n,    t   b     nghiÖp  ô  v chuyªn ngµnh      ph¸tthanh; 12.Tæ     chøc  chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   nghiªncøu    khoa  äc,øng  ông  Õn bé  h  d ti   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö     ngh ph¸tthanh; 13. Thùc  Ön  îp    èc  Õ  Ò     hi h t¸cqu t v ph¸tthanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 14. Tæ     chøc    ¹t®éng    c¸c ho   kinh doanh,dÞch  ô    v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 15. Thùc  Ön  ét  è  Öm   ô  µ  Òn  ¹n  ô  Ó  Ò   idiÖn  ñ    hi m s nhi v v quy h c th v ®¹   ch së  ÷u  Çn  èn  ña  µ   íct¹ doanh  h ph v c Nh n   i   nghiÖp  ã  èn  µ  íccña  µiTiÕng  c v nh n   §  nãiViÖtNam       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   16. Qu¶n  ý tæ    l   chøc  é  b m¸y, biªn chÕ,  Òn ¬ng; thùc  Ön  Õ   ,      ti l   hi ch ®é chÝnh s¸ch ®∙ingé, khen  ëng, kû  Ët®èi víic¸n bé, c«ng       th   lu           chøc,viªnchøc     vµ  êilao®éng  éc ph¹m    ng     thu   viqu¶n  ýcña  µiTiÕng  ãiViÖtNam; l  §  n    17. Qu¶n  ýtµichÝnh, thiÕtbÞ, vËt t  ¬  ë  Ët chÊt cña  µiTiÕng  ãi   l           ,c s v     §  n  ViÖt Nam     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   qu¶n  ý,sö  ông  ã  Öu  l  d c hi qu¶  µi t  s¶n  µ  ícgiao; nh n   18. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  víiCh Ýnh  ñ, Thñ  íng  Ýnh  ñ  µ  c¸o    ph   t Ch ph v c¸cc¬    quan  ña  c §¶ng,Nhµ   íccã  Èm  Òn    n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬   Êu  chøc  é  3. C c tæ  b m¸y a) C¸c  chøc  óp viÖc    tæ  gi   Tæng  gi¸m  c: ®è 1.Ban    ý    Ëp;   Th k biªnt 2.Ban      Tæ chøc    é; c¸n b
  3. 3 3.Ban  Õ   ¹ch ­Tµivô;   K ho      4.Ban  îp    èc  Õ;   H t¸cqu t 5.Ban  Ó m     Ki tra; 6.V¨n    phßng. b) C¸c  chøc    tæ  s¶n  Êtnéidung  ¬ng  ×nh: xu     ch tr 1.Ban  êisù;   Th   2.Ban    V¨n     héi; ho¸ ­X∙    3.Ban    ¹c;   ¢m nh 4.Ban    Ph¸tthanh  Õng d©n  éc;   ti   t  5.Ban    Ëp  i ngo¹i   Biªnt ®è   ; 6.Ban    Kinh  Õ,Khoa  äc  µ  t  h v C«ng  Ö;  ngh 7.Ban    V¨n  äc   h ­Ngh Ö   Ët; thu 8.Ban  ¹n    B nghe  µi; § 9.Ban  ü  Ëtph¸tthanh;   K thu     10.Trung  ©m      t ¢m thanh; 11.C¬     quan  êng  ót¹ thµnh  è  å   Ý   th tr     i ph H Ch Minh; 12.C¬     quan  êng  ókhu  ùc  ©y  th tr   vT Nguyªn; 13.C¬     quan  êng  ókhu  ùc  ng  th tr   v ®å b»ng s«ng  öu  C Long; 14.C¬     quan  êng  ókhu  ùc  ©y  ¾c; th tr   vT B 15.C¬     quan  êng  ókhu  ùc  Òn  th tr   v mi Trung. c)C¸c  chøc    tæ  kh¸c: 1.Trung  ©m    t øng  ông    äc  µ  d tinh v Ph¸ttr Ónc«ng  Ö      i   ngh ph¸tthanh;   2.Trung  ©m    t Qu¶ng    µ  Þch  ô    c¸o v D v ph¸tthanh; 3.B¸o  Ön  öVOV     §i t   News; 4.B¸o  Õng  ãiViÖtNam.   Ti n    C¸c  ¬  c quan  êng  óníc ngoµido  th tr       Tæng   gi¸m  c  µi TiÕng  ãi ViÖt ®è §   n    Nam   Õt ®Þnh  quy   sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  khi®   t  ph cho  Ðp  µnh  Ëp; ph th l C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp kh¸c hiÖn  ã    c giao Tæng    gi¸m  c  µiTiÕng  ãi ®è §   n  ViÖtNam   chøc  µ  ¾p  Õp    tæ  vs x theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 4. Hi l     NghÞ  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  15  µy,kÓ  õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l     h sau  ng   t   ® C«ng    b¸o vµ    Õ  Þ   nh  è  thay th Ngh ®Þ s 53/CP  µy  th¸ng8  ng 16    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹nvµ  chøc  é  cña  µiTiÕng  ãiViÖtNam.   v  h   tæ  b m¸y  §   n   
  4. 4 §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Tæng   gi¸m  c  µi TiÕng  ãi ViÖt  ®è §   n  Nam, c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản