Nghị định 87/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
55
lượt xem
1
download

Nghị định 87/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 87/2003/NĐ-CP về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 87/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2003/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 87/2003/N -CP NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2003 V HÀNH NGH C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI, LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh lu t sư ngày 25 tháng 7 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v i u ki n, ph m vi, hình th c hành ngh , quy n, nghĩa v c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam và qu n lý nhà nư c i v i hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Nguyên t c không phân bi t ix Chính ph Vi t Nam b o m không phân bi t i x gi a các t ch c lu t sư nư c ngoài và các lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam. i u 3. B o h quy n s h u i v i v n u tư và các quy n l i h p pháp khác c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài Chính ph Vi t Nam b o h quy n s h u i v i v n u tư và các quy n l i h p pháp khác c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 4. C m hành ngh lu t sư trái phép
 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài không ư c hành ngh lu t sư t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào, n u không ư c B Tư pháp Vi t Nam c p Gi y phép theo quy nh c a Ngh nh này. i u 5. Ngôn ng s d ng và h p pháp hoá lãnh s 1. ơn xin phép hành ngh t i Vi t Nam c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài ư c làm b ng ti ng Vi t. Các gi y t kèm theo ơn xin phép n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Gi y t do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p ho c công ch ng, ch ng th c nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. L phí T ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài xin c p Gi y phép thành l p, ăng ký ho t ng, thay i n i dung Gi y phép, xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam ph i n p l phí theo quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. Chương 2: I U KI N HÀNH NGH , HÌNH TH C HÀNH NGH , TH T C C P PHÉP I V I T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI i u 7. i u ki n hành ngh T ch c lu t sư nư c ngoài ư c thành l p và ang hành ngh lu t sư h p pháp t i nư c ngoài, có thi n chí i v i Nhà nư c Vi t Nam, thì ư c phép hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh này. i u 8. Hình th c hành ngh T ch c lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam dư i các hình th c sau ây: 1. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài (sau ây g i t t là Chi nhánh). 2. Công ty lu t nư c ngoài. 3. Công ty lu t h p danh gi a t ch c lu t sư nư c ngoài và Công ty lu t h p danh Vi t Nam (sau ây g i t t là Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam). i u 9. Chi nhánh 1. Chi nhánh là ơn v ph thu c c a t ch c lu t sư nư c ngoài, ư c thành l p t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Chi nhánh ch u trách nhi m vô h n v ho t ng c a mình trư c pháp lu t Vi t Nam.
 3. 3. T ch c lu t sư nư c ngoài c m t lu t sư làm Trư ng Chi nhánh. Trư ng Chi nhánh qu n lý, i u hành ho t ng c a Chi nhánh t i Vi t Nam và là ngư i i di n theo pháp lu t c a Chi nhánh. Trư ng Chi nhánh có th là lu t sư nư c ngoài ho c lu t sư Vi t Nam. i u 10. Công ty lu t nư c ngoài 1. Công ty lu t nư c ngoài là t ch c hành ngh lu t sư do m t ho c nhi u t ch c lu t sư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Công ty lu t nư c ngoài t qu n lý và t ch u trách nhi m vô h n v m i ho t ng c a Công ty trư c pháp lu t Vi t Nam. 3. Giám c Công ty lu t nư c ngoài là ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty. Giám c Công ty lu t nư c ngoài có th là lu t sư nư c ngoài ho c lu t sư Vi t Nam. i u 11. Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam 1. Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam là t ch c hành ngh lu t sư ư c thành l p t i Vi t Nam trên cơ s h p ng h p danh gi a m t ho c nhi u t ch c lu t sư nư c ngoài và m t ho c nhi u Công ty lu t h p danh Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Các Bên h p danh trong Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ph i ch u trách nhi m liên i vô h n v m i ho t ng c a Công ty trư c pháp lu t Vi t Nam. 3. Quy n, nghĩa v , quan h gi a các Bên h p danh, cơ c u t ch c, qu n lý c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam do các Bên h p danh tho thu n quy nh trong H p ng h p danh. 4. Giám c Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam là ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty. Giám c Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam có th là lu t sư nư c ngoài ho c lu t sư Vi t Nam. i u 12. H sơ xin thành l p Chi nhánh H sơ xin thành l p Chi nhánh g m các gi y t sau ây: 1. ơn xin thành l p Chi nhánh; 2. B n sao gi y t ch ng minh vi c thành l p h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài c p; 3. B n gi i thi u v ho t ng c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 4. Danh sách lu t sư nư c ngoài d ki n làm vi c t i Chi nhánh kèm theo h sơ xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam; 5. Quy t nh c lu t sư làm Trư ng Chi nhánh.
 4. i u 13. N i dung ơn xin thành l p Chi nhánh ơn xin thành l p Chi nhánh ph i có các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, qu c t ch, a ch tr s chính c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. Tên g i c a Chi nhánh; 3. Lĩnh v c hành ngh c a Chi nhánh; 4. Th i h n ho t ng c a Chi nhánh; 5. Nơi t tr s c a Chi nhánh; 6. H , tên c a lu t sư ư c t ch c lu t sư nư c ngoài c làm Trư ng Chi nhánh. i u 14. H sơ xin thành l p Công ty lu t nư c ngoài H sơ xin thành l p Công ty lu t nư c ngoài g m các gi y t sau ây: 1. ơn xin thành l p Công ty lu t nư c ngoài; 2. B n sao gi y t ch ng minh vi c thành l p h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài ho c các t ch c lu t sư nư c ngoài do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài c p; 3. B n gi i thi u v ho t ng c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 4. Danh sách lu t sư nư c ngoài d ki n làm vi c t i Công ty kèm theo h sơ xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam; 5. i u l Công ty lu t nư c ngoài. i u 15. N i dung ơn xin thành l p Công ty lu t nư c ngoài ơn xin thành l p Công ty lu t nư c ngoài ph i có các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, qu c t ch, a ch tr s chính c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. Tên g i c a Công ty lu t nư c ngoài; 3. Lĩnh v c hành ngh c a Công ty lu t nư c ngoài; 4. Th i h n ho t ng c a Công ty lu t nư c ngoài; 5. Nơi t tr s c a Công ty lu t nư c ngoài; 6. H , tên c a lu t sư ư c c làm Giám c c a Công ty lu t nư c ngoài. i u 16. N i dung i u l Công ty lu t nư c ngoài
 5. i u l Công ty lu t nư c ngoài ph i có các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, a ch tr s chính, chi nhánh (n u có); tên g i, a ch , ngư i i di n có thNm quy n c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. Lĩnh v c hành ngh c a Công ty lu t nư c ngoài; 3. Quy n, nghĩa v , trách nhi m và quan h c a lu t sư thành viên Công ty lu t nư c ngoài; 4. Cơ c u t ch c, qu n lý c a Công ty lu t nư c ngoài; 5. Ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty lu t nư c ngoài; 6. Th i h n ho t ng, i u ki n ch m d t ho t ng c a Công ty lu t nư c ngoài; 7. Th th c s a i, b sung i u l c a Công ty lu t nư c ngoài. i u 17. H sơ xin thành l p Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam H sơ xin thành l p Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam g m các gi y t sau ây: 1. ơn xin thành l p Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 2. B n sao gi y t ch ng minh vi c thành l p h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài, b n sao Gi y ăng ký ho t ng c a Công ty lu t h p danh Vi t Nam; 3. B n gi i thi u v ho t ng c a t ch c lu t sư nư c ngoài, Công ty lu t h p danh Vi t Nam; 4. Danh sách lu t sư nư c ngoài d ki n làm vi c t i Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam kèm theo h sơ xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam; danh sách lu t sư Vi t Nam d ki n làm vi c t i Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam kèm theo b n sao Ch ng ch hành ngh lu t sư, b n sao Th lu t sư; 5. H p ng h p danh. i u 18. N i dung ơn xin thành l p Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ơn xin thành l p Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ph i có các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, qu c t ch, a ch tr s chính c a t ch c lu t sư nư c ngoài; tên, a ch tr s chính c a Công ty lu t h p danh Vi t Nam; 2. Tên g i c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 3. Lĩnh v c hành ngh c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam;
 6. 4. Th i h n ho t ng c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 5. Nơi t tr s c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 6. H tên c a các lu t sư là Giám c, Phó Giám c c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. i u 19. N i dung H p ng h p danh H p ng h p danh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, a ch , ngư i i di n có thNm quy n c a các Bên h p danh; tên g i, a ch c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 2. Lĩnh v c hành ngh c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 3. Quy n, nghĩa v và quan h gi a các Bên h p danh; quy n, nghĩa v c a lu t sư thành viên Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 4. Cơ c u t ch c, qu n lý c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 5. Ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 6. Th i h n ho t ng c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; 7. Th th c s a i và ch m d t h p ng, i u ki n ch m d t ho t ng c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. i u 20. Th t c c p Gi y phép thành l p Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam H sơ xin thành l p Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam (sau ây g i chung là T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam) ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l và l phí, B Tư pháp xem xét h sơ và c p ho c t ch i c p Gi y phép. Gi y phép ư c làm thành ba (3) b n: m t b n c p cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, m t b n g i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, m t b n lưu t i B Tư pháp. Gi y phép có hi u l c k t ngày ký. Trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép, B Tư pháp ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 21. ăng ký ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam
 7. 1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ư c c p Gi y phép, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ăng ký ho t ng t i S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. H sơ ăng ký ho t ng g m các gi y t sau ây: a) B n sao Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Gi y t ch ng minh v tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp có trách nhi m c p Gi y ăng ký ho t ng cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ch ư c ho t ng k t ngày ư c c p Gi y ăng ký ho t ng. i u 22. ăng báo, thông báo v vi c thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam Trong th i h n 15 ngày, k t ngày ư c c p Gi y ăng ký ho t ng, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ăng báo a phương ho c báo trung ương trong ba s liên ti p; thông báo b ng văn b n cho oàn lu t sư, cơ quan thu c a a phương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam v các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i, a ch tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; 2. Lĩnh v c hành ngh ; 3. H tên c a Trư ng Chi nhánh, Giám c Công ty lu t nư c ngoài, Giám c Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. i u 23. Thay i n i dung Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam thay i m t trong các n i dung sau ây c a Gi y phép thành l p, thì ph i làm ơn xin phép B Tư pháp và ch ư c thay i khi có văn b n ch p thu n c a B Tư pháp: a) Tên g i. b) Tr s t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác. c) Trư ng Chi nhánh, Giám c Công ty lu t nư c ngoài, Giám c Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. d) Lĩnh v c hành ngh .
 8. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày văn b n ch p thu n vi c thay i n i dung Gi y phép có hi u l c, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ăng ký vi c thay i t i S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. Khi thay i n i dung c a Gi y phép, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ăng báo, thông báo v n i dung nh ng thay i ó theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này. i u 24. Chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam 1. Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ư c l p chi nhánh ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi có tr s chính c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. 2. Chi nhánh là ơn v ph thu c c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; Chi nhánh ư c th c hi n các nhi m v theo y quy n c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam phù h p v i lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y phép c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam. 3. Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ph i ch u trách nhi m v ho t ng c a chi nhánh. 4. H sơ xin phép l p chi nhánh g m các gi y t sau ây: a) ơn xin phép l p chi nhánh; b) B n sao Gi y phép thành l p Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; c) Gi y u quy n cho lu t sư làm Trư ng Chi nhánh; d) B n sao Gi y phép hành ngh c a lu t sư ư c y quy n làm Trư ng Chi nhánh; ) Gi y t ch ng minh v tr s c a chi nhánh. 5. H sơ xin phép l p chi nhánh ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l và l phí, B Tư pháp xem xét h sơ và quy t nh cho phép ho c t ch i vi c l p chi nhánh. Trong trư ng h p t ch i vi c l p chi nhánh, B Tư pháp ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. 6. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c Quy t nh cho phép l p chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ph i ăng ký ho t ng c a chi nhánh t i S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s c a chi nhánh.
 9. 7. Th t c ăng báo, thông báo v vi c l p chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này. i u 25. H p nh t Công ty lu t nư c ngoài Hai ho c nhi u Công ty lu t nư c ngoài có th tho thu n h p nh t thành m t Công ty lu t nư c ngoài. Th t c h p nh t ư c quy nh như sau: 1. Các Công ty lu t nư c ngoài chuNn b h p ng h p nh t và h p ng thành l p Công ty lu t nư c ngoài m i. Trong h p ng h p nh t ph i có quy nh v th t c và i u ki n h p nh t; phương án s d ng lao ng; th i h n, th t c và i u ki n chuy n i tài s n; th i h n th c hi n h p nh t. H p ng thành l p Công ty lu t nư c ngoài m i có n i dung như H p ng h p danh quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn xin h p nh t và h sơ h p l , B Tư pháp ra quy t nh ch p thu n vi c h p nh t dư i hình th c c p Gi y phép thành l p Công ty lu t nư c ngoài; trong trư ng h p t ch i ph i thông báo lý do b ng văn b n. 2. Th t c ăng ký ho t ng, ăng báo, thông báo v vi c thành l p Công ty lu t nư c ngoài m i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 21, i u 22 c a Ngh nh này. Sau khi Công ty lu t nư c ngoài m i ư c c p Gi y ăng ký ho t ng, các Công ty lu t nư c ngoài cũ ch m d t t n t i. Công ty lu t nư c ngoài m i ư c hư ng các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán, các h p ng d ch v pháp lý ang th c hi n, h p ng lao ng ã ký v i lu t sư, nhân viên lao ng và các nghĩa v tài s n khác c a các Công ty lu t nư c ngoài. i u 26. Sáp nh p Công ty lu t nư c ngoài M t ho c nhi u Công ty lu t nư c ngoài có th sáp nh p vào m t Công ty lu t nư c ngoài khác. Th t c sáp nh p Công ty lu t nư c ngoài ư c quy nh như sau: 1. Các Công ty lu t nư c ngoài liên quan chuNn b h p ng sáp nh p. Trong h p ng sáp nh p ph i có quy nh v phương án s d ng lao ng; th i h n, th t c và i u ki n chuy n i tài s n; th t c và th i h n th c hi n sáp nh p. 2. Công ty lu t nư c ngoài nh n sáp nh p không ph i ăng ký ho t ng mà ch làm th t c thay i n i dung Gi y phép thành l p theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này.
 10. Công ty lu t nư c ngoài nh n sáp nh p ư c hư ng các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán, các h p ng d ch v pháp lý ang th c hi n, h p ng lao ng ã ký v i lu t sư, nhân viên lao ng và các nghĩa v tài s n khác c a các Công ty lu t nư c ngoài b sáp nh p. i u 27. T m ng ng ho t ng 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam t m ng ng ho t ng trong các trư ng h p sau ây: a) T quy t nh t m ng ng ho t ng. b) B x ph t hành chính v i hình th c ình ch ho t ng có th i h n. 2. Trong trư ng h p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam t m ng ng ho t ng theo quy nh t i i m a kho n 1 c a i u này thì ph i thông báo b ng văn b n cho B Tư pháp ch m nh t là 30 ngày, trư c ngày d ki n t m ng ng ho t ng. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c t m ng ng ho t ng k t ngày có văn b n ch p thu n c a B Tư pháp. 3. Ch m nh t là 15 ngày, k t ngày có văn b n ch p thu n c a B Tư pháp ho c quy t nh v vi c ình ch ho t ng có th i h n, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i thông báo b ng văn b n v vi c t m ng ng ho t ng cho S Tư pháp, oàn lu t sư và cơ quan thu c a a phương, nơi t tr s . 4. Trong th i h n t m ng ng ho t ng, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i n p s thu còn n ; ch u trách nhi m thanh toán các kho n n khác, ch u trách nhi m v các h p ng tư v n pháp lu t ã ký v i khách hàng, h p ng lao ng ã ký v i lu t sư, nhân viên, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 5. Ch m nh t là 30 ngày trư c ngày d ki n ho t ng tr l i, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n cho B Tư pháp, S Tư pháp, oàn lu t sư và cơ quan thu c a a phương, nơi t tr s v vi c ho t ng tr l i. i u 28. Ch m d t ho t ng 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: a) T ch m d t ho t ng. b) B thu h i Gi y phép. 2. Trong trư ng h p t ch m d t ho t ng, ch m nh t là 30 ngày trư c th i i m d ki n ch m d t ho t ng, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i thông báo b ng văn b n v vi c ch m d t ho t ng cho B Tư pháp, S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ăng ký ho t ng và các cơ quan nhà nư c liên quan có thNm quy n.
 11. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo v vi c ch m d t ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, B Tư pháp ra quy t nh v vi c ch m d t ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. Trư c th i i m ch m d t ho t ng, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i n p s thu còn n , thanh toán xong các kho n n khác; th c hi n xong th t c ch m d t h p ng lao ng ã ký v i các lu t sư, nhân viên lao ng; gi i quy t xong h p ng tư v n pháp lu t ã ký v i khách hàng, tr trư ng h p có tho thu n khác. 3. Trong trư ng h p b thu h i Gi y phép thành l p thì ch m nh t là 60 ngày, k t ngày có quy t nh c a B Tư pháp v vi c ch m d t ho t ng ho c quy t nh x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c thu h i Gi y phép, T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i n p s thu còn n , thanh toán xong các kho n n khác; th c hi n xong th t c ch m d t h p ng lao ng ã ký v i các lu t sư, nhân viên lao ng; gi i quy t xong h p ng tư v n pháp lu t ã ký v i khách hàng, tr trư ng h p có tho thu n khác. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n cho B Tư pháp, S Tư pháp, oàn lu t sư và cơ quan thu c a a phương, nơi t tr s v vi c hoàn t t th t c nói trên; n p l i Gi y phép cho B Tư pháp, Gi y ăng ký ho t ng cho S Tư pháp và n p l i con d u cho cơ quan có thNm quy n c p và ăng ký vi c s d ng con d u. Chương 3: PH M VI HÀNH NGH , QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C HÀNH NGH LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 29. Ph m vi hành ngh c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n tư v n pháp lu t và các d ch v pháp lý khác; không ư c c lu t sư c a mình tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i i di n cho khách hàng trư c Toà án Vi t Nam. 2. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n tư v n v pháp lu t Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Có thuê lu t sư Vi t Nam hành ngh cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Lu t sư nư c ngoài hành ngh trong T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có b ng t t nghi p i h c lu t c a Vi t Nam và áp ng y các yêu c u như i v i m t lu t sư Vi t Nam tương t . i u 30. H p tác tư v n pháp lu t v i t ch c lu t sư Vi t Nam T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c giao k t h p ng h p tác tư v n pháp lu t dài h n ho c theo v vi c v i Văn phòng lu t sư Vi t Nam, Công ty
 12. lu t h p danh Vi t Nam th c hi n tư v n pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t nư c ngoài, pháp lu t qu c t cho khách hàng. i u 31. Thuê lu t sư nư c ngoài 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c thuê lu t sư nư c ngoài có Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam làm vi c cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Quy n và nghĩa v c a lu t sư nư c ngoài làm vi c cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam do T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam và lu t sư nư c ngoài tho thu n trong h p ng phù h p v i pháp lu t v lao ng và Ngh nh này. i u 32. Thuê lu t sư Vi t Nam 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c thuê lu t sư Vi t Nam làm vi c cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Lu t sư Vi t Nam hành ngh trong T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n tư v n pháp lu t và các d ch v pháp lý khác; không ư c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i i di n cho khách hàng trư c Toà án Vi t Nam. 3. Quy n và nghĩa v c a lu t sư Vi t Nam hành ngh trong T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c tho thu n trong h p ng lao ng phù h p v i quy nh c a Pháp l nh lu t sư, Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t v lao ng. i u 33. Thuê lao ng Vi t Nam, lao ng nư c ngoài không ph i là lu t sư 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ký k t h p ng lao ng v i công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài không ph i là lu t sư theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 2. Quy n và nghĩa v c a ngư i lao ng Vi t Nam, ngư i lao ng nư c ngoài không ph i là lu t sư làm vi c cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ghi c th trong h p ng phù h p v i pháp lu t v lao ng. i u 34. Nh n lu t sư t p s Vi t Nam 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có th nh n lu t sư t p s c a các oàn lu t sư Vi t Nam vào t p s hành ngh lu t sư t i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Vi c t p s hành ngh lu t sư c a lu t sư t p s Vi t Nam t i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ch t p s hành ngh lu t sư.
 13. Lu t sư t p s Vi t Nam t p s hành ngh t i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam không ư c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i i di n cho khách hàng trư c Toà án Vi t Nam. 3. Quy n, nghĩa v c a lu t sư t p s Vi t Nam do T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam và lu t sư t p s Vi t Nam tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 4. oàn lu t sư a phương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam gi i thi u lu t sư t p s v i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; giám sát và ánh giá k t qu t p s c a lu t sư t p s t i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 35. Ch k toán, th ng kê và nghĩa v tài chính 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; m tài kho n b ng ti n nư c ngoài và b ng ti n Vi t Nam t i ngân hàng c a Vi t Nam, ngân hàng liên doanh ho c ngân hàng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và th c hi n m i kho n thu, chi thông qua các tài kho n ó. 2. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. i u 36. Nh p khNu phương ti n c n thi t cho ho t ng T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c phép nh p khNu các phương ti n c n thi t cho ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Chuy n thu nh p ra nư c ngoài Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài, Bên nư c ngoài trong Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam ư c chuy n ra nư c ngoài thu nh p t ho t ng hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 38. Trách nhi m b i thư ng thi t h i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i v t ch t do l i c a lu t sư c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam gây ra cho khách hàng. i u 39. B o hi m trách nhi m ngh nghi p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có nghĩa v mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư c a mình hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m.
 14. i u 40. Ch thông báo, báo cáo v t ch c và ho t ng 1. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i thông báo b ng văn b n cho S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s v nh ng n i dung sau ây: a) Danh sách ho c khi có thay i danh sách lu t sư nư c ngoài, lu t sư Vi t Nam, ngư i lao ng Vi t Nam, ngư i lao ng nư c ngoài, lu t sư t p s Vi t Nam t p s hành ngh lu t sư t i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Thay i a i m t tr s trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ư c phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n nh kỳ sáu tháng và m t năm v t ch c và ho t ng c a mình cho B Tư pháp, S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s ; trong trư ng h p c n thi t ph i báo cáo theo yêu c u c a B Tư pháp và cơ quan h u quan theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: I U KI N, HÌNH TH C VÀ PH M VI HÀNH NGH , TH T C C P GI Y PHÉP, QUY N VÀ NGHĨA V C A LU T SƯ NƯ C NGOÀI i u 41. i u ki n hành ngh Lu t sư nư c ngoài áp ng các i u ki n sau ây thì ư c c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh này: 1. Có ch ng ch hành ngh lu t sư ang còn hi u l c do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài c p; 2. Có thi n chí i v i Nhà nư c Vi t Nam; 3. ư c m t t ch c lu t sư nư c ngoài c vào hành ngh t i Vi t Nam ho c ư c m t T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c t ch c hành ngh lu t sư c a Vi t Nam ng ý tuy n d ng vào làm vi c t i các t ch c ó. i u 42. Hình th c hành ngh Lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam dư i các hình th c sau ây: 1. Làm vi c v i tư cách thành viên ho c làm thuê cho T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Làm thuê cho Văn phòng lu t sư Vi t Nam, Công ty lu t h p danh Vi t Nam. i u 43. Ph m vi hành ngh c a lu t sư nư c ngoài Lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam trong ph m vi sau ây: 1. Tư v n v pháp lu t nư c ngoài và pháp lu t qu c t .
 15. 2. Không ư c tư v n v pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p có b ng t t nghi p i h c lu t c a Vi t Nam và áp ng y các yêu c u như i v i m t lu t sư Vi t Nam tương t . 3. Không ư c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i i di n cho khách hàng trư c Toà án Vi t Nam. i u 44. H sơ xin c p Gi y phép hành ngh c a lu t sư nư c ngoài H sơ xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài g m các gi y t sau ây: 1. ơn xin phép hành ngh t i Vi t Nam; 2. Gi y t xác nh n là lu t sư c a t ch c lu t sư nư c ngoài ư c c vào hành ngh t i Vi t Nam ho c gi y t xác nh n v vi c tuy n d ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, Văn phòng lu t sư Vi t Nam, Công ty lu t h p danh Vi t Nam, nơi lu t sư nư c ngoài d ki n làm vi c; 3. B n sao ch ng ch hành ngh lu t sư c a lu t sư nư c ngoài, b n tóm t t lý l ch ngh nghi p, phi u lý l ch tư pháp ho c gi y t khác thay th . i u 45. Th t c c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam cho lu t sư nư c ngoài 1. Lu t sư nư c ngoài mu n hành ngh t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào theo quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này u ph i có h sơ xin c p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam g i B Tư pháp. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l và l phí, B Tư pháp xem xét h sơ và c p ho c t ch i c p Gi y phép cho lu t sư nư c ngoài; trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép ph i thông báo lý do b ng văn b n. 2. Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam có th i h n 5 năm và có th ư c gia h n. M i l n gia h n không quá 5 năm. 3. Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c p cho lu t sư nư c ngoài thay th Gi y phép lao ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. i u 46. Quy n và nghĩa v c a lu t sư nư c ngoài 1. Lu t sư nư c ngoài ư c l a ch n hình th c hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này. 2. Lu t sư nư c ngoài ư c chuy n ra nư c ngoài thu nh p t ho t ng hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Lu t sư nư c ngoài có nghĩa v n p thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a pháp lu t.
 16. 4. Lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam có nghĩa v tuân theo các nguyên t c hành ngh lu t sư quy nh t i i u 2 c a Pháp l nh lu t sư, nh ng i u c m i v i lu t sư quy nh t i i u 16 c a Pháp l nh lu t sư, Quy t c m u v o c ngh nghi p lu t sư do B Tư pháp ban hành. 5. Lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam ph i có m t thư ng xuyên t i Vi t Nam. Chương 5: QU N LÝ HÀNH NGH C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI, LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 47. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp B Tư pháp qu n lý vi c hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; hư ng d n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t ó; 2. C p Gi y phép, thay i n i dung Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; cho phép l p chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; c p Gi y phép cho lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam; 3. Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam trong trư ng h p x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo, ho c trong trư ng h p c n thi t; 4. Là u m i gi i quy t nh ng v n liên quan n hành ngh c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; 5. ình ch hành ngh có th i h n, thu h i Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam i v i lu t sư nư c ngoài; ình ch ho t ng có th i h n, thu h i Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 48. Nhi m v , quy n h n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ph i h p v i B Tư pháp th c hi n qu n lý vi c hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 49. Nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 17. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, th c hi n qu n lý vi c hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i a phương và x lý vi ph m theo quy nh c a Ngh nh này. 2. S Tư pháp c a a phương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý vi c hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i a phương, có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: a) ăng ký ho t ng, ăng ký thay i n i dung Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; ăng ký ho t ng c a chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài, Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; b) Cung c p thông tin v vi c ăng ký ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài, chi nhánh c a Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam cho cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; c) Theo dõi vi c thuê lu t sư nư c ngoài, lu t sư Vi t Nam, ngư i lao ng nư c ngoài, ngư i lao ng Vi t Nam, vi c h p tác hành ngh , vi c nh n lu t sư t p s Vi t Nam c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; vi c thuê và ho t ng hành ngh c a lu t sư nư c ngoài t i Văn phòng lu t sư Vi t Nam, Công ty lu t h p danh Vi t Nam; d) Th c hi n các ho t ng qu n lý khác i v i hành ngh c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam theo s ch o, hư ng d n c a B Tư pháp và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; ) Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; e) nh kỳ sáu tháng và m t năm báo cáo B Tư pháp và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v tình hình t ch c và ho t ng c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam trong thNm quy n và ph m vi qu n lý ư c giao. Chương 6: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I, T CÁO i u 50. Khen thư ng Cá nhân, t ch c có thành tích trong lĩnh v c hành ngh c a t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 51. X lý vi ph m i v i t ch c, cá nhân hành ngh lu t sư b t h p pháp T ch c, cá nhân nư c ngoài hành ngh lu t sư t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào mà không ư c B Tư pháp c p Gi y phép theo quy nh c a Ngh nh này thì
 18. b bu c ch m d t hành ngh , b ph t ti n v i m c t i a là 20.000.000 ng và b t ch thu các kho n l i t vi c hành ngh . i u 52. X lý vi ph m i v i T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo các hình th c sau ây: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau ây: a) Không có b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư c a mình hành ngh t i Vi t Nam; b) Không báo cáo ho c báo cáo không úng v t ch c và ho t ng theo quy nh; c) Không th c hi n vi c ăng ký, ăng báo, thông báo theo quy nh t i các i u 21, i u 22 c a Ngh nh này; d) TNy xoá, s a ch a Gi y phép thành l p; ) Cho thuê ho c cho mư n Gi y phép thành l p; e) Không có tr s , không có bi n hi u ho c s d ng bi n hi u trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thay i a i m t tr s t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác khi chưa ư c ch p thu n; b) Thay i tên g i khi chưa ư c ch p thu n; c) Thay i Trư ng Chi nhánh, Giám c Công ty lu t nư c ngoài, Giám c Công ty lu t h p danh nư c ngoài và Vi t Nam; lĩnh v c hành ngh khi chưa ư c ch p thu n; d) Gây khó khăn, c n tr khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành thanh tra, ki m tra; ) T m ng ng ho c ch m d t ho t ng mà không tuân theo các th t c v t m ng ng ho t ng, ch m d t ho t ng theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Hành ngh khi ã b ình ch ho t ng có th i h n;
 19. b) Hành ngh ngoài lĩnh v c ã ư c ghi trong Gi y phép. 4. Trong trư ng h p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì b ph t ti n v i m c ph t cao nh t trong khung và còn có th b ình ch ho t ng có th i h n. 5. Trong trư ng h p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng, thì b ph t ti n 20.000.000 ng và còn có th b thu h i Gi y phép thành l p. i u 53. X lý vi ph m i v i lu t sư nư c ngoài 1. Lu t sư nư c ngoài th c hi n m t trong các hành vi vi ph m sau ây, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c c nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 ng n 10.000.000 ng: a) Hành ngh không theo úng ph m vi hành ngh quy nh t i i u 43 c a Ngh nh này; b) Cho ngư i khác s d ng Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a mình; c) Vi ph m các quy nh khác c a Ngh nh này. 2. Trong trư ng h p lu t sư nư c ngoài th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng, thì b ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng và còn có th b ình ch hành ngh có th i h n ho c b thu h i Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam. i u 54. ThNm quy n x lý vi ph m c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có quy n: 1. Ph t c nh cáo; 2. Ph t ti n n 20.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân quy nh t i Ngh nh này; 3. ngh B Tư pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h i Gi y phép thành l p T ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài theo thNm quy n. i u 55. Khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c có quy n khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính nhà nư c, ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là vi ph m quy nh c a Ngh nh này, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình.
 20. Vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i. 2. N u không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i theo th t c hành chính, thì ngư i khi u n i có quy n kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này. Vi c gi i quy t t cáo tuân theo quy nh c a pháp lu t v t cáo. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 56. Quy nh chuy n ti p 1. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ã ư c B Tư pháp c p Gi y phép theo quy nh c a Ngh nh s 92/1998/N -CP ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ti p t c hành ngh cho n ngày Gi y phép h t hi u l c; sau khi Gi y phép h t hi u l c, n u mu n hành ngh dư i hình th c Chi nhánh, thì ph i th c hi n th t c xin i l i Gi y phép theo hư ng d n c a B Tư pháp. 2. T ch c lu t sư nư c ngoài ã ư c B Tư pháp c p Gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh s 92/1998/N -CP ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam có th th c hi n th t c chuy n i Chi nhánh thành Công ty lu t nư c ngoài theo hư ng d n c a B Tư pháp. 3. Lu t sư nư c ngoài ã ư c B Tư pháp cho phép hành ngh t i Vi t Nam theo quy nh c a Ngh nh s 92/1998/N -CP ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ti p t c hành ngh t i Vi t Nam, nhưng trong th i h n 30 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c ph i th c hi n th t c xin c p Gi y phép hành ngh theo quy nh c a Ngh nh này. i u 57. Hi u l c thi hành c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th Ngh nh s 92/1998/N -CP ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 58. Trách nhi m thi hành Ngh nh Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản