Nghị định 87/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
243
lượt xem
16
download

Nghị định 87/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 87/CP của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 87/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  87/CP N G µ Y  12 T H¸ N G  12  M  1995 C P N¨ V Ò  T¨N G  C ê N G  Q U ¶ N  L ý  C¸ C  H O ¹ T  ® é N G  V¨ N  H O ¸  V µ   Þ C H   ô D V V¨ N   O ¸, ® È Y   ¹ N H  B µ I T R õ  M é T  S è  T Ö  N ¹ N  X∙ H é I H M N G H Iª M  T R ä N G CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc hiÖn  ôc    µitrõv¨n ho¸ cã  éidung  c  ¹ivµ  ét  è  Ö  th   m tiªub         n   ®é h   m s t n¹n    éinghiªm  äng,lµm  µnh  ¹nh  x∙ h   tr   l m sinh ho¹tv¨n ho¸ n¬i c«ng  éng, b¶o          c   vÖ,  ph¸thuy    b¶n  ¾c  s v¨n ho¸  µ  v truyÒn  èng  o  øc  ña  ©n  éc,thóc  th ®¹ ® cd t  ®Èy  ù  s nghiÖp    iÓnkinh tÕ,x∙héicña  t  íc; ph¸ttr          ®Ê n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    é  ëng  é  éi vô, tin, tr B BN   Bé   ëng  é     tr B T ph¸p,Bé   ëng  é     tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   ëng  v X∙    tr Bé  ¬ng  ¹i,Bé  ëng  é  tÕ,Tæng  ôc  ëng  Th m   tr B Y    c tr Tæng  ôc  lÞch, c Du    NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy:   ®Þ n 1­ "Quy  Õ  u  µnh,kinh doanh    ch l h     phim,b¨ng  a   ×nh,b¨ng  a   ¹c;   ®Ü h   ®Ü nh   b¸n,cho    Êt b¶n  È m;  ¹t®éng      µ  Þch  ô      ¬ic«ng    thuªxu   ph ho   v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸ n   céng;qu¶ng    Õt, Æt  Ón  Öu".   c¸o,vi  ® bi hi 2­ "Quy  nh  ÷ng  Ön  ®Þ nh bi ph¸p  Êp  c b¸ch  µi trõ m ét  è  Ö  ¹n    éi b   s t n x∙ h   nghiªm  äng". tr §i Ò u 2. 1­  ¬   C quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ, tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙ h   v v trang   vµ  äi    ©n  ã  m c¸ nh c tr¸chnhiÖm   Êp  µnh    ch h nghiªm chØnh  ÷ng  nh quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ       ng¨n chÆn   µ    v phßng  èng      c  ¹i  Ö  ¹n x∙héi®∙  ch v¨n ho¸ ®é h , n       t ® îcban  µnh  µ    h v Quy  Õ,  ch Quy  nh  ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 2­    Tæ chøc,c¸ nh©n  íc ngoµic  ó,ho¹t®éng         n    tr     trªnl∙nhthæ  Öt Nam   Vi   cã  Üa  ô  Êp  µnh  ngh v ch h nghiªm chØnh  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ¹t®éng    ®Þ v ho   v¨n ho¸ x∙héicña  µ   ícViÖtNam.      Nh n     3­ Ng êi® øng  u   Ýnh  Òn    Êp  ¬      ®Ç ch quy c¸cc c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh  tÕ  µ  chøc    éi chÞu  v tæ  x∙ h   tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng    tr   lu   ho   v¨n    ho¸, dÞch  ô  v v¨n  ho¸  µ  v phßng  èng  Õ  ¹n    éi thuéc  ¹m    ch t n x∙ h   ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh. 4­    Tæ chøc, c¸  ©n  ã  µnh      ¹m    nh ch vi vi ph trong  ¹t®éng  ho   v¨n ho¸  µ  v dÞch  ô  ho¸,phßng  èng  Ö  ¹n    éi ph¶ibÞ   ö  ýnghiªm  v v¨n    ch t n x∙ h     x l  minh theo  ph¸p luËt.  
 2. 2 Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc    ph¸thiÖn, ®Êu       tranh ng¨n     chÆn     µnh      ¹m  îckhen  ëng  Ých  ¸ng. c¸ch viviph ®   th th ® §i Ò u    é   ëng  é   ho¸ ­ Th«ng    é   ëng  é   3. B tr B V¨n      tin, tr B B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ    éi,Bé   ëng  é   éi vô,Bé   ëng  é       x∙h   tr B N     tr B T ph¸p,Bé   ëng  é   ­   tr B Th ¬ng  ¹i,Bé  ëng  é  tÕ,Tæng  ôc  ëng  m   tr B Y    c tr Tæng  ôc  lÞch cã  c Du    tr¸chnhiÖ m     híng dÉn  ùc hiÖn    th   Quy  Õ,  ch Quy  nh  ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4.  Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  Ngh ®Þ n c hi l     ban  µnh. Bé   ëng    h   tr c¸c Bé, c¬    quan  ngang  é, Thñ  ëng    ¬  B  tr c¸cc quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n Nh÷ng Quy  nh  ña  Ýnh  ñ  íc®©y     íiNghÞ   nh  µy  u   ®Þ c Ch ph tr   tr¸ v   i ®Þ n ®Ò b∙i á.  b Q U Y  C H Õ L U  H µ N H, KI N H   O A N H   HI M, B¨ N G  ® Ü A  H × N H,  N G  ® Ü A  N H ¹ C;  D P B¨ B¸ N,  H O   H U ª X U Ê T  B ¶ N  P H È M ;   O ¹ T   é N G  V¨ N  H O¸  V µ  D Þ C H  V ô   C T H ® V¨ N  H O ¸   ¬ I C « N G  C é N G ;  Q U ¶ N G   O, VI Õ T, ® Æ T   Ó N  HI Ö U   N C¸ BI (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1995) CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 1­  C¸c  ¹t ®éng  ho   v¨n ho¸ quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy  Õ   µy  ch n ph¶i nh»m   ©y    x dùng  Òn   n v¨n  ho¸    Õn,®Ë m     tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc;gi¸o dôc  Õp   èng  s d t    n s lµnh m¹nh  µ    v phong  c¸ch øng  ö  ã        x c v¨n ho¸ cho  äi  êi;kÕ   õa vµ      m ng   th   ph¸thuy truyÒn  èng  ©n  , Üa  ×nh,thuÇn  th nh ¸i ngh t   phong  ü   ôc;n©ng  mt  cao  Óu  Õt hi bi   vµ  ×nh    Èm   ü   ña  ©n  ©n,  tr ®é th m c nh d ng¨n chÆn   ù  © m   Ëp  ña  ÷ng  sx nh c nh s¶n  È m       ã  éidung  c  ¹i, µm  ph v¨n ho¸ c n   ®é h   l phong  ó  i sèng    Çn  ña  ph ®ê   tinhth c x∙héi, ãp  Çn  y  ¹nh  ù     g ph ®È m s nghiÖp  æi  íi. ® m 2­ Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc    n  kh vi s¶n  Êt vµ  xu   phæ   Õn    bi c¸cs¶n  È m     ph v¨n ho¸  ã  éi dung  µnh  ¹nh, chÊt l ng  Ö   Ët cao    ¸p  cn  l m    î ngh thu   ®Ó ® øng nhu  Çu  c cña  ©n  ©n. nh d §i Ò u  C¸c  ¬  2.  c quan  µ  íc,tæ  Nh n   chøc  kinhtÕ,tæ      chøc    éi, n  Þ  x∙h   ®¬ v vò trang vµ  äi    m c«ng  ©n  Öt Nam;  chøc,c¸ nh©n  ícngoµië  ÖtNam   d Vi   tæ     n    Vi   ®Ò u   ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm chØnh  ÷ng  nh quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy.Tæ     ch n   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m     ch viviph Quy  Õ  ch ph¶ibÞ   ö  ýnghiªm    x l  minh  ng  ®ó ngêi,®óng    ¹m, ®óng    viph   ph¸p luËt.  
 3. 3 §i Ò u    3. Nghiªm  Ê m   Öc  c vi phæ   Õn    bi c¸cs¶n  È m       µ  chøc  ph v¨n ho¸ v tæ  c¸c ho¹t®éng  ho¸ quy  nh  ¹     v¨n    ®Þ tiQuy  Õ   µy  ã  éidung  i  þ,khiªu ch n c n   ®å tru     d© m,  Ých  ng  ¹o lùcvµ  éi     ¹ithuÇn  k ®é b     t   ph¸ ho   ¸c, phong  ü   ôcViÖtNam. m t    1­ S¶n  È m   ho¸  µ  ¹t®éng  ho¸  ã  éi dung  i  þ,khiªu ph v¨n  v ho   v¨n  cn  ®å tru     d© m   µ nh÷ng  l  s¶n  È m   µ  ¹t®éng  ph v ho   trong    ã  ÷ng  ×nh  ®ã c nh h ¶nh, ng«n    ng÷, © m     thanh, hµnh  ng    ®é khiªu gîi  Ých  Ých  © m     þ l¹c,v«  ©n,   ,k th d «, tru     lu   lo¹nlu©n    íi   tr¸v   i truyÒn  èng  o  øc  µ  Çn  th ®¹ ® v thu phong  ü   ôccña  ©n  éc. m t  d t 2­ S¶n  È m       µ  ¹t®éng  ho¸ cã  éidung  Ých  ng  ¹o  ph v¨n ho¸ v ho   v¨n    n   k ®é b lùc lµ nh÷ng     s¶n  È m   µ  ¹t®éng  ph v ho   trong ®ã   ã  ×nh    ch ¶nh, ng«n  ÷, © m     ng   thanh,hµnh  ng    ®é miªu    t¶ c¶nh  ¸nh,giÕtngêid∙ man   µ  ÷ng  µnh  ng  ®        v nh h ®é kh¸c xóc  ¹m  n   ©n  È m     ph ®Õ nh ph con  êi,khuyÒn  Ých  ¹o  ùc vµ  ù  µn ng   kh b l  st  b¹o, kh«ng    nh»m   è  t c¸o  éi¸c, kh«ng  t    nh»m   b¶o  Ö   Ýnh  v ch nghÜa,  ivíi tr¸     truyÒn  èng    µ  ×nh  µ  ©n    ña  ©n  éc. th yªu ho b v nh ¸ic d t CH ¬NG   II LU   µ NH,  H KINH  DOANH   PHIM,  B¨NG   A   × NH ®Ü H §i Ò u 4 1­  Öc u  µnh, kinh  Vi l h   doanh phim, b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ph¶i tu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  µy  th¸ng 7  ng 17    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  tæ  v ho   ® ¶nh  µ  ÷ng  v nh quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n 2­  B¨ng  a   ×nh  ®Ü h quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  å m     ch n g b¨ng  ×nh, ®Ü a   h   h×nh,®Ü a     Ýnh    ×nh    Ó  ¹     vit ghih c¸cth lo iphim  : truyÖn,tµiliÖu ­khoa  äc,gi¸o        h   khoa, d¹y  ¹ing÷, ho¹th×nh, ca  ¹c,s©n  Èu, thÓ    ngo         nh   kh   thao,karaoke,m èt      thêitrang.B¨ng  a   ×nh      ®Ü h s¶n  Êt trong níc hoÆc   Ëp  õ níc ngoµi ®Ò u   xu      nh t      ph¶i® îc c¬      quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  l  n   th quy cho  Ðp  íi® îcl hµnh  ph m    u  réng    r∙ theo quy  nh  ô  Ó  i   ®Þ c th sau  y: ®© a) Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Öt  tinduy b¨ng,®Ü a   ×nh:ca  ¹c,s©n  Êu,tµi   h   nh   kh     liÖu khoa  äc,thÓ    h  thao,karaoke,m èt  êitrang,gi¸okhoa,d¹y ngo¹ing÷        th           s¶n xuÊthoÆc   Ëp  Èu  ¹ ®Þa  ¬ng  µ    nh kh t   i ph v cho  Ðp u  µnh. ph l h b)  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Öt  µ  tinduy v cho  Ðp u  µnh  ph lh b¨ng  a   ×nh  ®Ü h phim truyÖn  c¸c ®¬n   Þ   do    v trong  níc s¶n  Êt  c¶    xu hoÆc   Ëp  Èu, b¨ng  nh kh   h×nh    ¹  c¸c h∙ng  c¸c lo ido    s¶n  Êt  xu phim  éc  é   thu B V¨n  ho¸  Th«ng      ­  tins¶n xuÊt. 3­ C¸c  ¹  lo ib¨ng  ×nh  h thay s¸ch    hoÆc   Ìm  k theo s¸ch  ña  µ  Êt b¶n  c nh xu   thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  Ët XuÊt    ®Þ c Lu   b¶n. 4­  Öc  Vi ph¸tsãng    b¨ng  a   ×nh      i  ®Ü h trªnc¸c ®µ truyÒn  ×nh  ùc  Ön  h th hi theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu B¸o  Ý   µ  ch v quy  nh   ¹  ôc   ch¬ng  INghÞ   ®Þ t im 4  II  ®Þnh  48/CP  µy  th¸ng7  ng 17    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 5­ B¨ng  a   ×nh  îcphÐp u  µnh  ®Ü h ®  lh ph¶id¸n    nh∙n kiÓm       so¸t(sau  y   ®© gäichung  µnh∙n). Öc    µnh  µ      l   Vi ph¸th v d¸n nh∙n trªnb¨ng  ×nh  Bé     h do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinquy  nh. ®Þ §i Ò u 5 1­ Nh÷ng  n  Þ    ®¬ v sau  y   îcnh©n  ®© ®   b¶n b¨ng  a   ×nh  éc së  ÷u  ®Ü h thu   h b¶n  Òn  ña  ×nh    quy c m ®Ó kinhdoanh:  
 4. 4 a) C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     phim,b¨ng  a   ×nh.   ®Ü h b) C¸c  µ  Êt b¶n  ã  nh xu   c s¶n  Êt b¨ng  ×nh  xu   h thay s¸ch hoÆc   Ìm  k theo  s¸ch. 2­  Òu  Ön  µ  ñ  ôc cÊp  Ðp  ©n  §i ki v th t   ph nh b¶n b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ®Ó kinh  doanh  Bé  do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ 3­  ¬   C quan, ®¬n  Þ  ©n    v nh b¶n b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ®Ó phæ   Õn  éidung  bi n   kh«ng  éc quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy. thu   ®Þ t i 1  n §i Ò u 6 1­  ¬n  Þ   ©n   § v nh b¶n  b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ®Ó kinh doanh chØ   îc phÐp  ®  nh©n b¶n b¨ng  a   ×nh  ∙  îcphÐp u  µnh. ®Ü h ®®   lh 2­  ¬n  Þ  ©n  § v nh b¶n b¨ng  a   ×nh  ®Ü h kh«ng  îc thùc  Ön    µnh    ®  hi c¸c h vi sau  y: ®© a)  Ých  Ðp   Tr gh hoÆc   ©n   nh b¶n b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ®Ó kinh doanh  µ   m kh«ng  ã    c v¨n b¶n  tho¶ thuËn  ña  ñ  ë  ÷u    c ch s h b¶n  Òn.quy b) Thªm,  íth×nh  b  ¶nh hoÆc   m   © thanh  µm  l thay ® æi  ¬ng  ×nh b¨ng    ch tr   h×nh  èc  ∙  îcphÐp u  µnh    ©n  g ®®   lh ®Ó nh b¶n  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh.   §i Ò u 7 Nh÷ng  n  Þ  ®¬ v quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  ®iÒu  Quy  Õ   µy  îc m ë   öa  1  5  ch n ®   c hµng  vµ  b¸n  cho    thuªb¨ng  a   ×nh  íi y  äit¾tlµcöa  µng  ®Ü h (d   ®© g       h b¨ng  ×nh) h   vµ  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   ¹t®éng    µ    v ho   b¸n v cho    thuªb¨ng  ×nh  ña  ÷ng  h c nh cöa  µng  . h ®ã §i Ò u 8 1­ Muèn  ë   öa  µng    mch b¨ng  ×nh  h ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: a) Cã   a  iÓ m   îcc¬    ®Þ ® ®   quan  ã  Èm  Òn    Ën  Òn  ö  ông. c th quy x¸cnh quy s d b) Cã   Çu   d video vµ  µn  ×nh  Óm   m h ki tra. c) Cã   êi phô    ng   tr¸ch cöa  µng  ®¬n   Þ   ë   öa  µng  ö    h do  vmc h c hoÆc   îp h  ®ång b»ng    v¨n b¶n. 2­ §¬n  Þ  ë   öa  µng    vmc h b¨ng  ×nh  h ph¶ilµm  ñ tôcxinphÐp  ë    th       S V¨n    ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   öa  µng    tins t i C . h b¨ng  ×nh  h chØ   îc ho¹t®éng  ®    sau    ã  Êy khi c gi   phÐp  ña  ë   c S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  tinv ph¶i cã  Ón  Öu    bi hi theo  quy  nh  Ò   ®Þ v biÓn  Öu  ¹ Quy  Õ   µy. hi t   i ch n 3­  öa  µng  C h b¨ng  ×nh  h chØ  îc b¶n  µ  ®  v cho  thuªb¨ng  ×nh  ∙  îc d¸n   h ®®    nh∙n.§¬n  Þ  ë   öa  µng  µ  êi phô    vmc h v ng   tr¸chcöa  µng    h b¨ng  ×nh  h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ     tr       b¨ng  ×nh  µ   öa  µng    µ  h mch b¸n v cho thuª. 4­ Kh¸ch  µng  îcquyÒn  Óm    éidung  µ  Êt l ng b¨ng  ×nh  íc   h ®  ki tran   v ch  î   h tr   khimua    hoÆc  thuª. §i Ò u 9
 5. 5 Tæ  chøc,c¸ nh©n  èn     mu kinh doanh  Õu    chi phim,b¨ng  ×nh    h ph¶i® îcSë     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹ cÊp  Êy phÐp  µnh  Ò   µ  tins t i   gi   h ngh v ph¶ilµm  ñ tôc®¨ng    th     ký  kinh doanh.Sau    ã  ¨ng  ý      khic ® k kinh doanh  íi® îcho¹t®éng.   m      §i Ò u 10 1­ C¸c    kh¸ch s¹n,nhµ     kh¸ch,nhµ    nghØ  èn  chøc  mu tæ  kinh doanh  Õu    chi phim,b¨ng  ×nh    h ph¶ixinphÐp  µnh  Ò,  ¨ng  ý     h ngh ® k kinh doanh      nh quy  nh   ®Þ t¹ ®iÒu  Quy  Õ   µy.   i 9  ch n 2­ C¸c  iÓ m   Õu  ® chi phim,  b¨ng  ×nh  h c«ng  éng  c ngoµi trêicè  nh       ®Þ hoÆc  u  ng  l ®é ph¶i® îc Së       V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹  tins t icho  Ðp  íi ® îc ho¹t ph m      ®éng. N Õ u   vР   Òn ph¶ithùc hiÖn    b¸n  thu ti       theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®Þ t i 9  ch nµy. §i Ò u 11 R¹p  Õu  chi phim,b¨ng  ×nh,c¸c®iÓ m   Õu    h    chi b¨ng  ×nh  ôc  ô  h ph v kh¸ch t¹  i kh¸ch s¹n,nhµ     kh¸ch,nhµ    nghØ,    iÓ m   Õu  c¸c® chi b¨ng  ×nh  h c«ng  éng  µi c ngo   trêihoÆc       ¬ng  Ön    trªnc¸c ph ti giao  th«ng chØ   îc chiÕu  ÷ng  ®  nh phim, b¨ng    h×nh  ∙  îcphÐp u  µnh  ã    ®®   lh c d¸n nh∙n. Tæ  chøc,c¸nh©n    ¹m     viph quy  nh  ¹ ®iÒu  µy  ®Þ t i n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvÒ   µnh      ¹m  ña  ×nh. í    h viviph c m §i Ò u    Ê m     µnh    ®©y: 12. C c¸ch visau  1­ Lu  µnh, kinh doanh   h     phim, b¨ng  a   ×nh  ã  éidung    ®Ü h cn  quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Quy  Õ   µy. 3  ch n 2­ Kinh    doanh  ©n  nh b¶n,b¸n,cho     thuª,chiÕu    phim,b¨ng  a   ×nh  µ     ®Ü h m kh«ng  ã  Êy phÐp  µnh  Ò   µ  ¨ng  ý  c gi   h ngh v ® k kinhdoanh.   3­ Mua, b¸n,thuª,cho      thuª,chiÕu    b¨ng  ×nh  h kh«ng d¸n nh∙n hoÆc   ã    c d¸n nh∙n,nhng      kh«ng    y        ôc  ghi®Ç ®ñ c¸c®Ò m theo quy  nh.   ®Þ 4­ NhËp  Ëu,nh©n    l  b¶n  Ëu phim,b¨ng  a   ×nh. l    ®Ü h 5­ Thay  æi      ® tªnhoÆc   ¸nh    éidung  ® tr¸on   b¨ng  a   ×nh  ∙    ®Ü h ® d¸n nh∙n. CH ¬NG   I II LU   µ NH,  H KINH  DOANH   B¨NG   A   ¹C ®Ü NH §i Ò u 13 1­  ÷ng  Nh b¨ng  a   ¹c  ®Ü nh kh«ng  Þ   ¬  b c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn quy  nh  Ê m   × ® îcl hµnh,kinh doanh. ®Þ c th    u      2­ C¸c  ¹  lo ib¨ng,®Ü a   m     © thanh thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo s¸ch  ña    c c¸c nhµ  Êtb¶n  ùc hiÖn  xu   th   theo quy  nh  ña  Ët XuÊt    ®Þ c Lu   b¶n. ViÖc    ãng  ph¸ts b¨ng  a   ¹c trªnc¸c®¹iph¸tthanh  ùc hiÖn  ®Ü nh           th   theo quy    ®Þnh  ña  Ët B¸o  Ý. c Lu   ch
 6. 6 §i Ò u 14 1­  ÷ng  n  Þ  Nh ®¬ v sau  y   îc nh©n  ®© ®   b¶n b¨ng  a   ¹c thuéc  ë  ÷u  ®Ü nh   sh b¶n  Òn  ña  ×nh    quy c m ®Ó kinhdoanh:   a) C¸c  ¬  ë  îccÊp  Ðp    cs®  ph s¶n  Êtb¨ng  a   ¹c. xu   ®Ü nh b) Nhµ   Êt b¶n  m   ¹c,c¸c nhµ  Êt b¶n    xu   © nh     xu   kh¸c cã    s¶n  Êt b¨ng  a   xu   ®Ü ©m   thanh  thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo s¸ch.   c)C¸c  chøc,c¸nh©n  îccÊp  Êy phÐp    tæ     ®  gi   kinh doanh    b¨ng  a   ¹c. ®Ü nh 2­  Òu  Ön  µ  ñ  ôc cÊp  Ðp  ©n  §i ki v th t   ph nh b¶n b»ng  a   ¹c    ®Ü nh ®Ó kinh  doanh  Bé  do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ §i Ò u 15. C¸c  n  Þ  ©n    ®¬ v nh b¶n b¨ng  a   ¹c ®Ó   ®Ü nh   kinh doanh    chØ   ® îcnh©n    b¶n  b¨ng  a   ¹c ®∙  îcphÐp u  µnh  ®Ü nh   ®   lh theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   13 Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 16. Tæ     chøc, c¸ nh©n  èn  ë   öa  µng     mu mch mua   b¸n b¨ng  a   ®Ü nh¹c ph¶ixingiÊy  Ðp  µnh  Ò   ¹ Së        ph h ngh t i V¨n        ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹     ÷ng  tins t i ë nh . ®Þa  ¬ng  trung t©m  ph xa    tØnh,®i  ¹ khã    l i kh¨n,Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  Ó  tinc th ph©n  Êp  c cho  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Êp  Ön  tinc huy xÐt vµ  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò.    c gi   h ngh Sau    ã  Êy phÐp  µnh  Ò   khic gi   h ngh ph¶ilµm    tiÕp  ñ  ôc ®¨ng  ý  th t   k kinh  doanh  µ  v chØ   îc ho¹t®éng  ®    sau    ã  ¨ng  ý  khi c ® k kinhdoanh;chØ  îcmua    ÷ng      ®  b¸n nh b¨ng  a   ¹c ®∙  îcphÐp u  µnh. ®Ü nh   ®   lh §i Ò u    Ê m     µnh    17. C c¸ch visau: 1­ Lu  µnh,kinh doanh   h     b¨ng  a   ¹c cã  éidung  ®Ü nh   n   quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   3 Quy  Õ   µy. ch n 2­ Kinh doanh  ©n  nh b¶n, mua     b¸n b¨ng  a   ¹c  µ   ®Ü nh m kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  µnh  Ò   µ  ¨ng  ý  h ngh v ® k kinh doanh.   3­ NhËp  Ëu,nh©n    l  b¶n  Ëu b¨ng  a   ¹c. l  ®Ü nh 4­ Nh ©n    b¶n,mua        b¸n,ph¸tb¨ng  a   ¹c kh«ng  îcphÐp u  µnh. ®Ü nh   ®  lh 5­ TrÝch  Ðp, thªm  íthoÆc   ©n    gh   b  nh b¶n  b¨ng  a   ¹c ®Ó   ®Ü nh   kinh doanh    mµ   kh«ng  ã    c v¨n b¶n tho¶ thuËn  ña  ñ  ë  ÷u    c ch s h b¶n  Òn. quy CH ¬NG   IV HO¹T  NG   ®é V¨N  HO¸  µ   Þ CH   ô   ¬I  VD V N C«NG   é NG C §i Ò u 18 1­  ¬i  chøc  ¹t®éng  ho¸ c«ng  éng  N tæ  ho   v¨n    c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ     ch nµy  bao  å m   ¹p,c©u  ¹cbé,nhµ      ò  êng,kh¸ch s¹n,nhµ  g r  l    v¨n ho¸,v tr      kh¸ch,nhµ    nghØ  ña  ¬  c c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙h   v v trang   vµ    iÓ m   c¸c® sinhho¹tc«ng  éng     c kh¸c.
 7. 7 2­ C¸c  ¹t®éng  ho¸ c«ng  éng  ho   v¨n    c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy      ch n bao gå m:  Õu  Chi phim, b¨ng  ×nh, biÓu  Ôn    h   di nghÖ   Ët,khiªuvò, h¸tKaraoke, thu         c¸ch×nh    thøc gi¶i Ýkh¸c.     tr §i Ò u 19 1­ C¸c  chøc  µ    ©n  tæ  v c¸ nh kinh doanh  ¹t®éng  ho   v¨n ho¸  êng  th xuyªn  hoÆc   nh  ú  ®Þ k quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  ®Þ ti §i 18  ch n ph¶icã  Êy  Ðp  µnh    gi ph h nghÒ   Së   Do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹ cÊp. Sau    ã  Êy phÐp  µnh  Ò   tins t i    khic gi   h ngh ph¶ilµm  ñ tôc®¨ng  ý    th     k kinhdoanh  µ    v sau    ã  ¨ng  ý  khic ® k kinhdoanh  íi® îc   m    ho¹t®éng.   2­ C¸c  ¬  c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi,®¬n   Þ   ò  x∙ h   vv trang cã  ¹t®éng        ho   v¨n ho¸ quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy  ôc  2  18  ch n ph vô  éibé,kh«ng    Òn,khiho¹t®éng  n    thu ti       kh«ng  ph¶ixinphÐp, nhng       ph¶ithùc     hiÖn  ÷ng  nh quy  nh  Ò   éidung  ¹t®éng  ®Þ v n  ho   trong Quy  Õ   µy.Thñ  ëng    ch n   tr c¬ quan  µ  êi trùctiÕp  chøc  v ng     tæ  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng      v ho   v¨n ho¸ do  × nh  chøc.  m tæ  ViÖc kinh doanh  ò  êng  ùc  Ön  v tr th hi theo  quy  nh   ¹  Òu    Öc  ®Þ t i§i 22, vi kinhdoanh    karaokªthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 23  ch n 3­    Tæ chøc, c¸ nh©n     cho thuª ®Þa   iÓ m     ¹t®éng    ® ®Ó ho   v¨n ho¸ c«ng  céng ph¶ili   ichÞu    ªn®í   tr¸chnhiÖ m,  Õu    n bªn thuªviph¹m  ÷ng  iÒu  Ê m      nh ® c trongQuy  Õ   µy.   ch n §i Ò u 20.  ¬i  ã  ¹t®éng  ho¸  N c ho   v¨n  c«ng  éng  c quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 18 Quy  Õ   µy  ch n ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­ Kh«ng    µnh  Ð     è  Õ   ph¸th v qu¸ s gh trong r¹p,qu¸ søc      chøa      iÓ m   ë c¸c ® ho¹t®éng  µitrî .   ngo   i 2­ Kh«ng  îc ho¹t ®éng  ®    trong kho¶ng  êigian  õ  giê  n   giê th   t 24  ®Õ 5    s¸ng. Trêng  îp  ò  êng  Çn  ¹t®éng    h v tr c ho   sau  giê    ôc  ô  24  ®Ó ph v kh¸ch  íc n  ngoµi,ph¶i® îcphÐp  ña  ë       c S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   ng  òng  tins t inh c , kh«ng  îc ®  qu¸ 2  ês¸ng.   gi   3­ C¸c  ò  êng  ö  ông  ò  ÷    v tr sd v n ph¶icã  îp ®ång    ng  µ    h  lao ®é v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ò  ÷  l    c v n theo hîp ®ång.    4­  m  îng lätra ngoµiphßng  — l       kh¸n gi¶,phßng     khiªuvò, karaokªkh«ng       ® îcvîtqu¸ quy  nh  ña  µ   ícvÒ     Èn       ®Þ c Nh n   tiªuchu "Møc  n  èi®a  å t   cho  Ðp"    ph ­ (TCVN  è  s 5949­ 1995). 5­ Kh«ng    êisay îuvµo  ¬iho¹t®éng        ®Ó ng   r  n    v¨n ho¸ c«ng  éng. c 6­ Ng êitham  ù    ¹t®éng          d c¸cho   v¨n ho¸ c«ng  éng  c ph¶itu©n  ñ m äi      th   quy ®Þnh  Ò   Õp  èng    vn s v¨n minh. 7­ Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸c h vi:khiªu d© m,    m«i  í  µ  gi i mua   v b¸n  © m,  ö  d s dông    g¸i«m,  Õp viªn®Ó   ©u  ti     c kh¸ch díi äi  ×nh     mh thøc. 8­  êi ® øng      Ðp, ngêi trùctiÕp  chøc  µ  Ng   tªn xin ph      tæ  v b¶n  ©n  êi vi th ng     ph¹m  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   µnh      ¹m      vh viviph c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n
 8. 8 §i Ò u 21 1­ C¬     quan, ®¬n  Þ  chøc    v tæ  cho    oµn, nhã m   Ö   ËthoÆc     c¸c ®   ngh thu   c¸ nh©n  nghÖ   Ü   íc ngoµi biÓu  Ôn  ¹  ¬i c«ng  éng  sn    di t i   n c ph¶icã  Êy  Ðp      gi ph do Së  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹  Êp  µ  tins t i c v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  ­   v n  ch ¬ng  ×nh  Óu  Ôn  m × nh  chøc, trõ c¸c ®oµn  tr bi di do  tæ      nghÖ   Ët níc ngoµi thu       vµo  Óu  Ôn  ¹ ViÖtNam   bi di t   i   theo ch¬ng  ×nh trao® æi      ÷a hainíc.   tr     v¨n ho¸ gi     2­ C«ng  ©n  ÖtNam   µ  êinícngoµimuèn  ¹t®éng  Óu  Õn  ­   d Vi   v ng       ho   bi di th êng xuyªn  ¹  ¬i c«ng  éng  ti   n c ph¶i® îc Së       V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹    Ën  tins t i nh x¸c tr×nh ®é   Ò     ngh nghiÖp  µ  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   íi® îcho¹t®éng. v c gi   h ngh m       3­ ViÖc  ×nh diÔn    ë  Ôn  ©n  Èu,ch¬ng  ×nh ca  óa  ¹c ph¶i   tr   c¸cv di s kh   tr   m nh     cã  Êy  Ðp  Óu  Ôn  gi ph bi di theo  quy  nh  ©n  Êp  ña  é   ®Þ ph c c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. §i Ò u 22 Kh¸ch  ¹n ® îcphÐp  chøc  ò  êng    s    tæ  v tr ®Ó kinh doanh    ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ®Þ say  y: ®© 1­ Phßng    khiªuvò    ph¶icã  Ön  Ých  õ80m2  ëlªn.   di t t  tr   2­ §¶m     b¶o    ¸nh s¸ng trongphßng    lux.     trªn10  3­  ö   ông  ÷ng  Sd nh b¶n  ¹c,bµi h¸t ®Ó   nh       khiªu vò    ph¶i tu©n    theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. t i 13  ch n 4­  Õ u   ã  sÜ,  Ôn  N c ca  di viªn biÓu  Ôn    di ph¶i tu©n    theo quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy. 2,§i 21  ch n §i Ò u 23. Tæ     chøc, c¸ nh©n     kinh doanh  ¹t®éng    ho   karaokª ph¶ithùc       hiÖn    c¸cquy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1­ Phßng    Karaokªph¶icã  Ön  Ých  õ20m2  ëlªn.     di t t  tr   2­ §¶m     b¶o    ¸nh s¸ng trongphßng    lux.     trªn10  3­ Cöa    phßng Karaokª ph¶icã  Ýnh, bªn  µicã  Ó  ×n  â toµn  é     k   ngo   th nh r   b phßng. 4­  Öc  ö  ông    µi h¸ttrong  Vi s d c¸c b     phßng Karaokª ph¶i theo      quy  nh   ®Þ cña  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. §i Ò u 24. ë  ¬i c«ng  éng   n  c chØ  îc tæ  ®   chøc    iÓ m     Ý vµ    c¸c ® gi¶itr   c¸c ho¹t®éng    Ý lµnh  ¹nh  ï hîp víitruyÒn  èng      ©n  éc;kh«ng    gi¶itr   m ph       th v¨n ho¸ d t  ® îc tæ    chøc        Ý mang  Ýnh  c¸c trß gi¶itr   t khiªu d© m,  Ých  ng  ¹o  ùc.C¸c    k ®é bl  dÞch  ô  v xoa  ãp  b ph¶i lµm    theo  iÒu  ghi trong  ® 13    "Quy  nh  ÷ng  Ön  ®Þ nh bi ph¸p  Êp  c b¸ch  µi trõ m ét  è  Ö  ¹n    éi nghiªm  äng"® îc ban  µnh  Ìm  b   s t n x∙ h   tr    h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 87/CP,ngµy  th¸ng12    12    n¨m  1995. CH ¬NG   V B¸N  S¸CH,  B¸O, TRANH     ¶NH,  Þ CH   µ   L V CHO   THUª  S¸CH
 9. 9 §i Ò u 25. ¹t ®éng  s¸ch,b¸o,tranh   Ho   b¸n      ¶nh, lÞch  µ    v cho thuª s¸ch     ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ët XuÊt  ®Þ c Lu   b¶n,NghÞ   nh    ®Þ 79/CP  µy    ng 06 th¸ng 11    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët XuÊt    ®Þ chiti     Lu   b¶n vµ  Òu  Quy  Õ   µy. §i 26  ch n §i Ò u 26. C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ     kh«ng  îc b¸n,cho  ®    thuª nh÷ng  Êt   xu   b¶n  È m   ph sau  y: ®© 1­ S¸ch, b¸o, lÞch, tranh        ¶nh  ã  éi dung  cn  ph¶n  ng,  i  þ,khiªu ®é ®å tru     d© m,  Ých  ng  ¹o lùc,mª  Ýn    oan. k ®é b     t di® 2­ S¸ch  Êtb¶n  Ëp  Èu    Ðp.   xu   nh kh tr¸ph i 3­ S¸ch,b¸o,t¹pchÝ, lÞch,tranh,¶nh  ∙  ã  Õt  nh  nh             ® c quy ®Þ ®× chØ    in, thu håi, Þch    Ê m  u  µnh,tiªuhuû.    t thu,c lh    CH ¬NG   VI HO¹T  NG   ®é QU¶NG   C¸O  µ   ÕT, ® Æ T   ÓN  Ö U V VI   BI HI §i Ò u  27.   chøc, c¸ nh©n  ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ph¶i thùc hiÖn  Tæ     nghiªm chØnh  ÷ng  nh quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ ti   ®Þ 194/CP  µy  th¸ng12    ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh   ñ   Ò   ¹t ®éng  c Ch ph v ho   qu¶ng c¸o    trªn l∙nh tæ  Öt    Vi Nam   µ  v nh÷ng quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1­  Öc  µnh  Ëp    Vi th l c¸c doanh  nghiÖp  µm  Þch  ô  ld v qu¶ng c¸o      trªnl∙nh thæ  Öt Nam   Vi   ph¶ithùc hiÖn      theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp  µ   íc,LuËt doanh  Nh n     nghiÖp   ©n  µ  Ët C«ng  tnh v Lu   ty. 2­  ë   S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tinc¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m   Êp  Êy  Ðp  ùc hiÖn    ¹  ×nh    c gi ph th   c¸c lo ih qu¶ng  trªnl∙nh c¸o      thæ  a   ¬ng  õc¸c qu¶ng      ®Þ ph tr     c¸o trªnphim, b¨ng  ×nh, xuÊt b¶n  È m;      h     ph b¸o chÝ    ra thªm  ô  ph trang,phô    b¶n;kªnh    qu¶ng c¸o. Qu¶ng  c¸o      ¬ng  Ön  trªnc¸c ph ti giao  th«ng, qu¶ng    c¸o khuyÕn  ¹i kÌm  m  theo s¶n  È m   ∙  îcphÐp  ph ®®  kinh doanh  µ     m kh«ng  éc  ¹  Ê m   thu lo i c qu¶ng    c¸o do  ë   S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ¬i ®ãng  ôsë  Ýnh  ña  ¬  ë  tinn   tr   ch c c s qu¶ng  c¸o  Êp  c giÊy phÐp  µ  ã  Öu  ùctrong c¶  íc.   v c hi l    n §i Ò u 28 ViÖc  ÕtbiÓn  Ön  vi   hi nh»m   í thiÖu    äi,®Þa  gi   i tªng   chØ  giao dÞch  ña      c c¸c c¬ quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc    éi,tæ  x∙h   chøc  kinh tÕ    hoÆc     ©n  c¸ nh kh«ng  ph¶i   xinphÐp  ng    nh ph¶itu©n    theo nh÷ng    quy  nh  ¹ Ch ¬ng  µy. ®Þ t i n §i Ò u 29. BiÓn  Öu  îc thÓ  Ön  íic¸c h×nh    hi ®   hi d     thøc b¶ng, biÓu, hép      ®Ìn,l i n   í  ®Ì hoÆc     ×nh  c¸c h thøc kh¸c.Trªn biÓn  Öu        hi ph¶ighi®Çy      äi    ®ñ tªng   b»ng  ÷  Öt Nam   ng  íiquyÕt  nh  µnh  Ëp  ch Vi   ®ó v  ®Þ th l hoÆc   Êy  Ðp  gi ph kinh  doanh  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn, kh«ng  îcviÕtt¾tvµ  c th quy   ®       ph¶icã  ÷ng  éi   nh n  dung  ñ  Õu  ch y theo quy  nh  ¹    Òu    Quy  Õ   µy  ®Þ t i §i 30, 31  c¸c ch n cho  õng  ¹  t lo i biÓn  Öu. §èi víic¸c tæ  hi         chøc  kinh tÕ  èn  Ó  Ön    Õt t¾t,tªn giao    mu th hi tªn vi       dÞch  èc  Õ, tªn,ch÷  íc ngoµiph¶ighië  Ýa  íi kÝch  íc nhá  ¬n  ÷  qu t     n        ph d,  th   h ch ViÖtNam,  Ç u   ¾c, ¸nh s¸ng kh«ng  îcnæi  Ët h¬n  ÷  ÖtNam.   m s      ®  b  ch Vi  
 10. 10 §i Ò u 30. BiÓu  Öu  ña      ©n,  chøc    hi c c¸c c¸ nh tæ  ph¶icã  éi dung      n  sau ®©y: ­Tªn  ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   íctrùctiÕp. l  n    ­Tªn  äi.   g ­§Þa    chØ  giao dÞch.   ­  ¬   ë  C s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  Þch  ô  d v ph¶i ghi râ  µnh      ng nghÒ  kinh  doanh  Ýnh. ch ­ §èivíic«ng         ty,doanh nghiÖp   ©n  t nh sau    äi ph¶ighirâ  µ doanh  tªng       l  nghiÖp   ©n, c«ng      Çn  tnh   tycæ ph hay  c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh §i Ò u 31. Óu  Öu  ña  tæ   Bi hi c c¸c  chøc  kinh  Õ  íc ngoµi hoÆc   Ön tn    li   doanh  íi ícngoµiph¶icã  éidung  v    n     n  theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ ti   30  ch n   Tªn riªng,tªngiao  Þch  èc  Õ     d qu t b»ng  Õng  íc ngoµighitrong quyÕt  nh   ti n       ®Þ thµnh  Ëp cña  ¬  l  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ã  Ó  Õtch÷  ícngoµi, ­ Nh n   th quy c th vi   n   nh ng  Ých  íckh«ng  îclính¬n  ÷  ÖtNam   Õttrªncïng biÓn  Öu. k th   ®   ch Vi   vi       hi §i Ò u 32. Ón  Öu, chØ   îc g ¾n,   Bi hi   ®  treo,® Æt     ngay  ¹  ¬  t ic quan, tæ    chøc,cöa  Öu,nhµ  µng.Trªn biÓn  Öu    hi   h     hi kh«ng  îckÌm    éidung  ®  c¸cn   qu¶ng  c¸o bÊt cø  ¹ s¶n  È m   µng    µo.     lo i   ph h ho¸ n CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 33 1­ Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ch n c hi l     ban  µnh. B∙ibá  ÷ng  h     nh quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ  íc®©y    íi Ch ph tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy. ch n 2­ TÊt  c¸c tæ    c¶    chøc,c¸ nh©n  ang  ¹t®éng      µ  Þch  ô       ® ho   v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸ quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy    ®Þ t  i ch n kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   ph¶i®×nh    chØ  ¹t®éng  ho   ngay.Muèn  Õp tôcho¹t®éng    ti       ph¶ilµm  ñ tôcxinphÐp    th       theo quy  nh.   ®Þ 3­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng      µ  Þch  ô  ∙  ã  Êy phÐp     tæ     ho   v¨n ho¸ v d v ® c gi   tr ckhiban  µnh  í    h Quy  Õ   µy,n Õu    iÒu  Ön  µ  ñ tôctheo  ch n   ®ñ ® ki v th     quy  nh   ®Þ t¹oQuy  Õ   µy  îctiÕp tôcho¹t®éng, n Õu    ch n ®          kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki ph¶i®×nh     chØ  ¹t®éng  ho   ngay,n Õu    kh«ng    ñ tôcph¶ilµm  ¹thñ tôc®¨ng  ý. ®ñ th       l      i k §i Ò u 34 1­  é   B V¨n ho¸    ­ Th«ng    èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  íng tinph   v    ng c li   h  dÉn    Õtthùc hiÖn  chiti     Quy  Õ   µy. ch n 2­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    ¹t®éng  ho¸ vµ  Þch  ô  h d  travi th   c¸c ho   v¨n    d v v¨n ho¸ ë  a  ¬ng  × nh      ®Þ ph m theo ®óng    quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t  i ch n
 11. 11 Q U Y  ® Þ N H N H ÷ N G   Ö N  P H¸ P  C Ê P  B¸ C H  B µ I T R õ   é T  S è  T Ö   ¹ N  X∙ H é I  BI M N N G H Iª M  T R ä N G (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1995) CH ¬NG  I BµI TRõ   ¹ID © M,    ý   M  MA TU §i Ò u 1. M¹i d© m,    ý lµ c¸c tÖ  ¹n    éi tr¸ víi®¹o  øc,  Çn    ma tu       n x∙ h       i ® thu phong  ü   ôc cña  ©n  éc,¶nh  íng xÊu  n   m t  d t  h  ®Õ søc  Î,gièng    i sèng  kho   nßi,®ê   vËt chÊt vµ  ho¸  ña  ©n  ©n  µ  Ëttù an  µn    éi;®Ó   ¹ hËu        v¨n  c nh d v tr     to x∙ h   li  qu¶ nghiªm  äng cho    Õ  Ö   tr   c¸cth h sau.M äi  ×nh    h thøc thÓ  Ön  ña    Ö  ¹n  µy    hi c c¸ct n n ph¶i® îcng¨n ngõa,nh÷ng  Îviph¹m         k    ph¶ibÞ    nghiªm  Þ. tr §i Ò u    2. Nghiªm  Þ m äi  µnh    ¹m  ông  ×nh  ôc  Î tr   h vil d t d tr  em; m«i  í   õa gi il   , g¹ttrÎ   µo      v con  êng  ¹id© m,  ô  ç  Î   em ® m  d d tr  nghiÖn  ótma   ý,®¸nh  ¹c. em h   tu   b §i Ò u    ÷ng  Îho¹t®éng  ã  chøc  3. Nh k    c tæ  nh»m   èng  i sù  Óm    ch ®è   ki so¸t cña    ¬  c¸c c quan  µ   íc (nh   Nh n   : phßng  ã  Ç m   ch hoÆc  g¸c  Ðp  Ýn  óÈn,  ã  x k tr   c thuªbän    c«n    ®å canh    ã  Ö   èng  ®éng  Ç m...) nh÷ng  Ît¸  ¹m   g¸c,c h th b¸o  ng   , k  iph ph¶ibÞ  õng trÞnghiªm  ¾c  ¬n.   tr     kh h §i Ò u    c¬  ë  ña    ¬  4. C¸c  s c c¸c c quan  µ   íccho   ©n    µ    ¬  Nh n   tnh thuªv c¸c c së  ña   ©n  µ     y   c t nh m ë ®© x¶y  c¸c viph¹m  Ò   Ö  ¹n    éith×  ra      v t n x∙ h   ph¶ichÊ m     døt ngay  îp  ng    h ®å cho thuª,Nhµ   íc thu  åi giÊy  Ðp    n  h  ph kinh doanh, thu  åi     h  hoÆc   Þch    ¬  ë  y  ö  ông  µo    Öc  ×  îÝch  t thu c s Ê s d v c¸cvi v l   i chung. Nh÷ng  êi trùc tiÕp  ng     qu¶n  ýc¬  ë  èc  l   s qu doanh  (kh¸ch s¹n,nhµ     nghØ,  nhµ  µng, vò  êng.. ) µ   chøc  ¹i d© m,  h   tr . m tæ    m  m«i  í m¹i d© m,  chøc  ïng  gi i     tæ  d chÊt ma   ý,hoÆc   ×  Êt kú  ýdo  ×  µ     êidíi   tu   v b   l   g m ®Ó ng     Òn  ×nh  chøc  quy m tæ  hoÆc  chøa  Êp  ¹i d© m,    ý t¹  ¬  ë  ×nh  ùc tiÕp  ch m   ma tu   i s m c tr   qu¶n  ýth×  ú  l  tu møc      ¹m  Þ   û  Ëthµnh  Ýnh, xö  ¹thµnh  Ýnh  ®é saiph b k lu   ch   ph   ch hoÆc   Þ     b truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u    5. C¸n  é, c«ng  ©n    b  nh viªnchøc  µ   íc mua   © m,  Nh n   d nghiÖn    ma tuý,ph¶ibÞ   ö  ýnghiªm      x l  theo  ChØ   Þ  th 33/CT  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 53/CP. Kh«ng    ®Ó   ãt m ét  s  c¸n  é, ®¶ng  b  viªn,viªn chøc  µo    ¹m  µ      n vi ph m kh«ng  Þ   ö  ý. b x l  Nh÷ng  kh¸ch s¹n,Nhµ   µng,nhµ     h   nghØ  ña  µ   íc®Ó   c Nh n   x¶y        ¹m  Ò   ra c¸cviph v tÖ  ¹n    éi th×  ¬  n x∙ h   c quan  µ   íc trùc tiÕp  Nh n     qu¶n  ýc¸c c¬  ë  y  l     s Ê ph¶ichÞu    tr¸ch nhiÖm   µ  êi ® øng  u   ¬    v ng   ®Ç c quan  µ   íc Êy  Nh n   ph¶i bÞ   ö  ý kû  Ët   x l   lu   nghiªm  ¾c  µ  ú  kh v tu møc       ¹m  µ   Þ   ö  ®é viph m b x ph¸thµnh  Ýnh    ch hoÆc     truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
 12. 12 §i Ò u 6. Ng êi nghiÖn    ý,ngêi m¹i d© m     ma tu      ph¶i ® îc gi¸o dôc, ch÷a        b Önh. Ng êi nghiÖn    ý,ngêi m¹i d© m   ã  Ýnh  Êt  êng    ma tu      ct ch th xuyªn  ∙  îc ®®  chÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a   ¬ng  quy v nh d ®Þ ph gi¸o dôc  µ   Én    mv kh«ng  Þu  öa  ch s ch÷a  ×  a  µo  ¬  ë  Ëp  th ® v c s t trung ®Ó     ôc  µ  ÷a  Önh    gi¸od v ch b (theo §iÒu      24 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh). l x l    h ch Ng êisö  ông    ý,ngêim¹id© m   Çn  u,  ÷ng  êitùnguyÖn  öa   d ma tu      l ®Ç nh ng     s ch÷a  îcgi¸odôc  µ  óp ®ì  ÷a  Önh  ¹ céng  ng  µ    nh, ® îchç  î ®    v gi   ch b t i ®å v gia®×     tr  vÒ  kinh phÝ   äc    h nghÒ,  Öc  µm    õ bá  vi l ®Ó t   nghiÖn  ót vµ  ¹i d© m,  µm    h  m  l ¨n chÝnh  ¸ng. ® §i Ò u 7. C¸c  ¬  ë  ö  ông  Õp  cssd ti viªn,nh©n    viªn,vò  ÷..    n .ph¶i ký  îp   h  ®ång    ng  lao ®é theo quy  nh  ña  Ët    ng;  ®Þ c Lu lao ®é ph¶i ®¨ng  ý    k danh s¸ch  tiÕp viªn, ©n      nh viªn, ò  ÷  íi   n v  v c«ng  phêng  ë  ¹ . an  s ti Kh¸ch nghØ  ¹ c¬  ë  t i s ph¶icã  Êy tê tuú th©n,ph¶i®¨ng  ý  ¹m  ótheo      gi           k t tr   quy  nh  Ön  µnh  Ò   Õ     ¹m  ó.Kh«ng  îccã    µnh    Õu    ®Þ hi h v ch ®é t tr   ®   c¸c h vithi v¨n ho¸,say îu,g©y  èitrËttùc«ng  éng.   r  r     c Nghiªm  Ê m   Õp viªn, ©n  c ti    nh viªn, ò  ÷  ã  ÷ng  µnh    ¹id© m.   n c nh v h vim   CH ¬NG  II BµI TRõ   ¹N  ¸NH   ¹C   N® B §i Ò u  Nghiªm  Ê m   äi  µnh    chøc  ¸nh  ¹c vµ  ¸nh  ¹c. 8.  c mh vitæ  ® b  ® b Ng êitæ    chøc  ¸nh  ¹c vµ  êi®¸nh  ¹c ®Ò u   Þ  ö  ýtheo ph¸p luËt. ® b   ng   b  b x l      §i Ò u    ÷ng  µnh    chøc  ¸nh  ¹c bao  å m: 9. Nh h vitæ  ® b  g 1­ Rñ       Ðo, tôtËp  êikh¸cvµo  ¸nh  ¹c;   rª, k     ng   l«i   ® b 2­ Gi÷  Òn,cÇ m   ,    ti   ®å cho  vay  ¹ c¸csßng  ¹c; t    i b 3­ Che  Êu, b¶o  Ö,    d  v b¶o    ¹ c¸csßng  ¹c; kª t     i b 4­ Tæ     chøc  Æt    ® c¸cm¸y,trßch¬i®iÖn  ö,c¸clo¹ ch¬i"c¸®é"  íi Êt kú       t      i    d   b h×nh  thøc nµo    ¸nh  ¹c.   ®Ó ® b 5­  ïng  µ  ña  ×nh  D nh c m hoÆc   ét  è  a   iÓ m   m s ®Þ ® kh¸c ®Ó     chøa  ¹c (g¸ b   b¹c); 6­ Tæ     chøc    îc¨n tiÒn; c¸c     7­ Lµ m   ñ  ,  chøc    ;   ch ®Ò tæ  ghi®Ò 8­ Tæ     chøc  s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¶ng  ,  ¬ ®Ò   µ    n  È m   ®Ò th   v c¸c Ê ph kh¸c  ®Ó   ¸nh  . ® ®Ò §i Ò u    ÷ng  µnh  Þ  ¸nh  ¹cbao  å m: 10. Nh h v® b  g 1­ §¸nh  ¹c díi äi  ×nh    b   mh thøc:xãc  a,      t«m, tól¬kh¬,tam  óc,   ®Ü t¸l¶,tæ        c  3  ©y,tø s ¾c, ®á   en, cê  Õ,vµ    ×nh  c     ®   th   c¸ch thøc kh¸c;  
 13. 13 2­ §¸nh  ¹c b»ng  b  m¸y, trß ch¬i®iÖn  ö,bãng    µn  a       t  tay,b bi­ hoÆc  b»ng  c¸cph¬ng  Ön kh¸c;   ti   3­ Tham       îc ¨n  Òn  gia c¸ c   ti trong c¸c m«n   Ó     th thao    ¬igi¶itrÝ (nh  vuich       ®ua  ùa,chäigµ,bãng  ¸  ng      ® v.v. .vµ  äi  ×nh  .  m h ) thøc c¸cîc¨n tiÒn kh¸c;         4­ Mua    b¶ng  ,  sè  . ®Ò «  ®Ò CH ¬NG   I II PHßNG,  è NG   Ö   ¹N  HéI  CH T N X∙  TRON G   KINH  DOANH   ¬   ë   U   ó, NH µ   µ NG   C S L TR   H ¨N  è NG U §i Ò u    11. Nghiªm  Ê m     ¹t®éng  ®©y      c c¸cho   sau  ë c¸ckh¸ch s¹n,lµng du       lÞch,b∙ic ¾ m   ¹   µ     tr inh nghØ,  ¬i ®iÒu  ìng,c¨n  é  , n  d   h cho thuª,nhµ  ä b×nh    tr   d©n  äichung  µ c¬  ë u  ó)vµ      µ  µng  uèng, qu¸n  µ  (g   l   s l tr   ë c¸c nh h ¨n    c phª,gi¶i    kh¸t(gäichung  µnhµ  µng    èng):    l  h ¨n u 1­ §¸nh  ¹c;   b 2­ Tiªm  Ých    ch hoÆc   ö  ông    ý; sd ma tu 3­ Mua    © m.   b¸n d Trêng  îp  h x¶y  c¸c  µnh    ãi trªn th×  êi ® øng  u   ¬  ë  ra  h vi n     ng   ®Ç c s kinh   doanh,ngêitrùctiÕp viph¹m  µ  ©n            v nh viªnqu¶n  ýph¶ixö  ýtheo  l    l  quy  nh   ®Þ xö    µnh  Ýnh, bÞ   håi ®¨ng  ý  ph¸th ch   thu    k kinh doanh    hoÆc   Þ     b truycøu  tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s §i Ò u 12. ChØ   ÷ng  ¬  ë    nh c s kinh doanh  îc c¸c c¬  ®     quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  quyÓn  cho  Ðp  íi ® îc tæ  ph m     chøc  c¸c  ¹t ®éng  ò  êng, Karaokª, ho   v tr     chiÕu video theo ®óng        c¸cquy  nh. ®Þ §i Ò u 13 1­ Xoa  ãp  µm ét  ¬ng    b l  ph ph¸p  trong h Ö   èng    ¬ng    th c¸c ph ph¸p  Ët lýtrÞ v      liÖu nh»m   ôc  åivµ  ©ng    ph h   n cao søc  Îcon  êi. kho   ng 2­ ChØ   ã    ¬  ë  c c¸c c s kh¸m  Önh,  ÷a  Önh,    b ch b c¸c kh¸ch  ¹n  îc Gi¸m  s®  ®èc  ë   tÕ  S y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp  Êy chøng  ©n      ph tr     ¬ c gi   nh ®ñ tiªuchuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh    v® ki h nghÒ  xoa  ãp  íi ® îc tæ  b m     chøc  Þch  ô    d v xoa bãp. Ng êithùc hiÖn  Þch  ô        d v xoa  ãp  b ph¶i® îc®µo  ¹ochuyªn m«n   ü  Ët    t    k thu   vÒ  xoa  ãp  µ  ËtlýtrÞliÖu. b v v      Bé   tÕ  Y  quy  nh  ô  Ó  Ò     Èn  µ  iÒu  Ön  i  íidÞch  ô  ®Þ c th v tiªuchu v ® ki ®è v   v xoa  ãp. b 3­ Nghiªm  Ê m   Öc  îdông  ¬  ë    c vi l   i c s xoa  ãp    Õn hµnh    ¹t®éng   b ®Ó ti   c¸cho   m¹id© m.   §i Ò u    çi  ¬  ë u  ó,nhµ  µng    èng    ùx©y  ùng  éiquy  14. M c s l tr   h ¨n u ph¶it   d n  qu¶n  ýnh©n    µ  íng dÉn  l  viªnv h   kh¸ch hµng  ï hîp  íiquy  nh  µy. TÊt      ph   v   ®Þ n  c¶
 14. 14 c¸c cë  ë u  ó®Ò u     s l tr   ph¶i®¨ng  ý    k kh¸ch trä,thùc hiÖn  ng       ®ó tr¸chnhiÖ m   µ    v ph¹m    viqu¶n  ýtheo chÕ     l    ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u 15. C¸c  ¬  ë u  ó,nhµ  µng  uèng    c s l tr   h ¨n  ph¶ibè  Ý phßng  ñ,   tr   ng   phßng    ¨n,phßng    Ý,phßng      gi¶itr   gi¶ikh¸tb¶o  ¶m   Ën  î cho  Öc  ¹  õ ® thu l   i vi lo i   tr m äi  ¹t®éng  Ö  ¹n x∙héi. ho   t n   
Đồng bộ tài khoản