intTypePromotion=1

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
170
lượt xem
19
download

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  90/2001/N§­C P   g µ y  23 th¸ng 11  m  2001 C n n¨ V Ò  trî ó p  h¸t tri Ó n  o a n h  n g hi Ö p   h á  v µ  v õ a   gi p d n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m  khuyÕn  Ých  µ  ¹o thuËn  î cho  Öc  kh v t  li  vi ph¸t tr Ón    i c¸c  doanh  nghiÖp  á  µ  õa; nh v v Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  .M ôc    1  tiªu  Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa  µ m ét  Ö m   ô  nh v v l   nhi v quan  äng trong tr     ChiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,®Èy  ¹nh  l    i     ­ x∙h   m c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ho¸,hi ®¹     ®Êt  íc, n Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o thuËn  î cho  n  kh v t  l i doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v ph¸thuy  Ýnh  ñ  ng    t ch ®é s¸ng  ¹o,n©ng  t  cao n¨ng  ùc qu¶n  ý,ph¸ttr Ón khoa  l  l    i   häc   ­c«ng  Ö   µ  ån  ©n  ùc,m ë   éng    èi  ªnkÕt  íi   ¹ h×nh  ngh v ngu nh l  r c¸cm li   v   lo i c¸c   doanh  nghiÖp  kh¸c,t¨nghiÖu     qu¶  kinh doanh  µ    v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh trªnthÞ     tr ng; ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh  ê   i   xu   doanh, t¹o viÖc  µm  µ  ©ng     l vn cao  i  èng  ®ê s cho  êilao®éng. ng     §i Ò u    ¹m    iÒu  2. Ph vi® chØnh C¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  îchëng    Ýnh  nh v v ®   c¸c ch s¸ch  ®∙itheo  u    ph¸p  luËthiÖn  µnh.NghÞ   nh  µy    h   ®Þ n quy  nh  ®Þ thªm    Ýnh  c¸cch s¸ch trî óp vµ       gi   tæ chøc  óc  Õn  x ti ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  á  µ  õa  ¸p  nh v v ® øng  yªu  Çu  c ph¸t   tr ÓnkinhtÕ     éivµ  óc ®Èy  i    ­x∙h   th   c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc. ho¸,hi ®¹     n §i Ò u    Þnh  Üa  3. § ngh doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v Doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ c¬  ë  nh v v l   s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  c  Ëp,®∙  ®é l   ®¨ng  ý  k kinh doanh    theo ph¸p  ËthiÖn  µnh, cã  èn  ¨ng  ý  lu   h  v® k kh«ng      qu¸ 10 tû®ång    hoÆc   è    ng  s lao®é trung b×nh  µng    h n¨m kh«ng    qu¸ 300  êi. ng   C¨n  vµo  ×nh h×nh    Õ     éicô  Ó  ña  µnh,®Þa  ¬ng,trong cø  t  kinht ­x∙h   th c ng   ph     qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ön        c¸cbi ph¸p,ch¬ng  ×nh tr  óp cã  Ó  inhho¹t¸p dông    tr   î gi   th l       ®ång  êi haichØ  ªu èn  µ    ng  th  c¶    ti   v lao®é hoÆc  ét  v m tronghaichØ  ªu ãitrªn    ti     . n
  2. 2 §i Ò u    èit ng ¸p dông  4. §  î     NghÞ   nh  µy    ông  i víi   ®Þ n ¸p d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  á  µ  õa  nh v v bao  å m: g ­C¸c    doanh  nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp; ­C¸c    doanh  nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo LuËtDoanh      nghiÖp  µ  ­ Nh n íc; ­C¸c  îp t¸cx∙thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    h      l   ho   theo LuËt Hîp        t¸cx∙; ­ C¸c  é    h kinh doanh    Ó  ¨ng  ý    c¸ th ® k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng02  03    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v §¨ng  ý  k kinhdoanh.   §i Ò u  .Ch ¬ng  ×nh trî óp 5  tr     gi   Ch ¬ng  ×nhtr  óp doanh  tr   î gi   nghiÖp  á  µ  õa  ña  µ  íc(gäit¾tlµCh ­ nh v v c Nh n         ¬ng  ×nh tr  óp)lµch¬ng  ×nh m ôc  ªudµnh  tr   î gi     tr   ti   cho doanh nghiÖp  á  µ  õa, nh v v   c¨n cø  µo  nh  íng  ti     iÓn kinh tÕ      éi,ph¸ttr Ón c¸c ngµnh  µ    v ®Þ h u  ªnph¸ttr     ­ x∙h     i     v c¸c ®Þa  µn  Çn    b c khuyÕn  Ých.Ch ¬ng  ×nh tr  óp nµy  îcbè  Ý trong kÕ   kh   tr   î gi   ®   tr     ho¹ch hµng    n¨m  µ  Õ   ¹ch 5  v k ho   n¨m  Thñ íng ChÝnh  ñ  do  t  ph hoÆc   ñ  Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy     Ch ¬ng  ×nh trî óp  å m:  ôc    i îng  tr     gi g m tiªu,®è t doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v cô  Ó  th theo  µnh  Ò,  Ünh  ùc  µ  a   µn  ¹t®éng, néidung  î óp, ng ngh l v v ®Þ b ho      tr  gi   nguån  ùc,kÕ   ¹ch vµ  Ön  l   ho   bi ph¸p vÒ   ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch,tæ    chøc  ùc hiÖn. th     Chó   äng u    ¬ng  ×nh trî óp c¸c doanh  tr   tiªnch tr     gi     nghiÖp  á  µ  õa  doanh  nh v v do  nh©n  ÷  n qu¶n  ý. l C h ¬ n g  II C¸c c h Ý n h  s¸ch trî ó p  gi §i Ò u    6. KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t 1.  Ýnh  ñ  îgióp  u    th«ng  Ch ph tr  ®Ç t qua  Ön  bi ph¸p  Ò   µichÝnh, tÝn  v t    dông,¸p dông     trongm ét  êigian nhÊt ®Þnh  i víi     th       ®è     doanh  c¸c nghiÖp  á  µ  nh v võa  u    µo  ét  è  µnh  Ò,  ®Ç tv m s ng ngh bao  å m   µnh  Ò   g ng ngh truyÒn  èng  µ  ¹ th v t  i c¸c®Þa  µn  Çn    b c khuyÕn  Ých. kh   2. ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých    chøc  µichÝnh, c¸c doanh  kh c¸c tæ  t     nghiÖp  vµ  Ó  ©n  ãp  èn  u    µo    th nh g v ®Ç tv c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v §i Ò u    µnh  Ëp  ü   l∙nhtÝn  ông  7. Th l Qu b¶o    d doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v Thµnh  Ëp  ü   l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d doanh nghiÖp  á  µ  õa      nh v v ®Ó b¶o l∙nhcho      c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa    nh v v khikh«ng    µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   ®ñ t   th ch   cè,vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông.   v c c¸ctæ  td   Bé  µichÝnh  ñ  ×, èihîp víi   ¬  T  ch tr  ph       c quan  ªnquan  ©y  ùng      c¸c li   xd ®Ò ¸n tæ chøc  µ  v Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ü   ch ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d doanh  nghiÖp  nhá  µ  õa  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. v v tr   t  ph quy  
  3. 3 §i Ò u  .M Æt   8  b»ng  s¶n  Êt xu Trªn c¬  ë    s quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ho ph¸ttr     ­ x∙ h   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ho   ho sö  ông  t    a   µn  d ®Ê trªn®Þ b tØnh, thµnh  è  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ      ph ® ®   t Ch ph phª duyÖt,Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¹o   ph tr     ¬ t  ®iÒu  Ön  Ën  îcho    ki thu l   i c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  ã  Æt   nh v v c m b»ng  s¶n  Êt xu   phï hîp;chØ  o  µnh  ü  t  µ  ùc hiÖn    Ýnh     ®¹ d qu ®Ê v th   c¸c ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh ®Ó   x©y  ùng      d c¸c khu,cô m     c«ng nghiÖp  cho    c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v cã  Æt   m b»ng  ©y  ùng  Ëp  x d t trung c¬  ë    s s¶n  Êt hoÆc     êi tõ néi thµnh, xu   di d         néithÞ      ra,b¶o  ¶m   ® c¶nh  quan m«i  êng. tr Doanh nghiÖp  á  µ  õa  îchëng    Ýnh  nh v v ®   c¸cch s¸ch u  ∙itrong viÖc     ®    thuª ®Êt, chuyÓn  îng,thÕ  Êp  µ    Òn    nh   ch v c¸c quy kh¸c vÒ   ö  ông  t  ai    sd ®Ê ® theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Þ   êng  µ    n¨ng  ¹nh  9. Th tr v t¨ngkh¶  c tranh 1. C¸c  é, ngµnh,ñy    B    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng chØ  o,t¹o®iÒu  Ön    ®¹     ki ®Ó doanh  nghiÖp  á  µ  õa  Õp cËn    nh v v ti   c¸cth«ng  tinvÒ   Þ  êng, gi¸c¶  µng    î óp doanh    th tr   h ho¸,tr gi   nghiÖp  á  µ  õa  ë   éng  nh v v m r thÞ  êng,tiªuthô s¶n  È m. tr     ph 2. C¸c  a   ¬ng  î óp  Öc  ng  µy,gií thiÖu,qu¶ng    Õp  Þ    ®Þ ph tr gi vi tr b   i     c¸o,ti th c¸c s¶n  È m   ã  Òm    ph c ti n¨ng  ña    c c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa, ®Ó   ¹o®iÒu  nh v v   t  kiÖn  ë   éng  Þ  êng. mr th tr 3. ChÝnh  ñ  ¹o®iÒu  Ön        ph t   ki ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v tham    gia cung  øng  µng  h ho¸  µ  Þch  ô  vd v theo  Õ   ¹ch  k ho mua   ¾ m   s b»ng  ån  ©n  ngu ng s¸ch nhµ  íc;c¸c Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  ã  Õ   ¹ch  tiªn® Æt  µng  µ    n   ng v ®Þ ph c k ho u    h v c¸c®¬n  µng    h theo  ¹n  ¹ch ph©n    h ng   bæ cho    c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa    nh v v s¶n xuÊthµng    µ  Þch  ô    ho¸ v d v b¶o  ¶m   Êtl ng vµ  ¸p  ® ch  î   ® øng    Çu.yªu c 4. ChÝnh  phñ  khuyÕn  khÝch ph¸t iÓn h×nh thøc thÇu phô  c«ng   tr nghiÖp, t¨ng cêng  ù  ªnkÕt  ÷a        s li   gi c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  íidoanh  nh v v v   nghiÖp kh¸cvÒ   îp t¸cs¶n  Êts¶n  È m,    h   xu   ph s¶n  Êt linhkiÖn,phô  Ön,phô  xu       ki   tïng,nhËn  Çu  ©y  ùng..     th x d . nh»m   óc  y   , th ®È chuyÓn  giao c«ng  nghÖ,  ë   m réng  Þ  êng    ô  th tr tiªu th s¶n  È m,  ©ng  ph n cao  n¨ng  ùc c¹nh  l  tranh  ña    c c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa. nh v v   5.Th«ng    qua    ¬ng  ×nh trî óp,Ch Ýnh  ñ  ¹o®iÒu  Ön  c¸cch tr     gi   ph t   ki cho   c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  æi  íic«ng  Ö,  nh v v ® m  ngh trang thiÕtbÞ, m¸y  ãc,         m ph¸t tr Óns¶n  È m   íi,hiÖn  iho¸ qu¶n  ýnh»m   ©ng  i  ph m  ®¹     l  n cao  Êt l ng s¶n  È m   ch  î   ph hµng      ho¸,t¨ngkh¶ n¨ng  ¹nh tranhtrªnthÞ  êng. c      tr §i Ò u  .V Ò   óc  Õn xuÊtkhÈu 10   x ti     1.  µ   íc khuyÕn  Ých  Nh n   kh doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v t¨ng cêng  Êt   xu   khÈu, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho       ki thu l   i c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  ªnkÕt  îp nh v v li   h  t¸cvíi ícngoµi,m ë   éng  Þ  êng  Êt khÈu  µng    Þch  ô.Th«ng        n  r th tr xu   h ho¸,d v  qua ch¬ng  ×nh trî óp xóc  Õn xuÊt khÈu,trî óp m ét  Çn    Ý  tr     gi   ti        gi   ph chiph cho doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v kh¶o    äc  Ëp, trao ® æi  îp    µ  s¸t,h t     h t¸cv tham  ù  éi chî, dh   
  4. 4 tr Ónl∙m gií thiÖu s¶n  È m,  ×m  Óu  Þ  êng    ícngoµi.   Ý  î óp i      i   ph t hi th tr ën     ph tr  Chi gi   ® îcbè  Ýtrong Quü   ç  î ÊtkhÈu.   tr     h tr xu   2. C¸c  é,  µnh  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó       B ng t  ki thu l  i c¸c doanh nghiÖp  á  µ  nh v võa tham      ¬ng  ×nh xuÊtkhÈu  ña  µ   íc.   giac¸cch tr     c Nh n   §i Ò u    Ò   11. V th«ng     Ên  µ  o  ¹onguån  ©n  ùc tin, v v ®µ t   t nh l 1.ChÝnh  ñ,c¸cBé, ngµnh  µ  y    ph       v ñ ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph cung  Êp  c c¸cth«ng    Çn  Õtqua    n  È m   µ    tinc thi   c¸cÊ ph v qua  ¹ng  t¬­ Ðt  m in­ n cho   c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa,th«ng  nh v v   qua  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ôc  B K ho v§ t (C Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa) phèihîp  íic¸c c¬  nh v v     v     quan  ªnquan  µ    chøc    éi li   v c¸c tæ  x∙ h   nghÒ  nghiÖp  î óp doanh  tr  gi   nghiÖp  á  µ  õa. nh v v   2.ChÝnh  ñ  î óp kinhphÝ     Ên  µ  o  ¹onguån  ©n  ùccho    ph tr  gi     ®Ó tv v ®µ t   nh l  doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v th«ng  qua  ¬ng  ×nh trî óp  o  ¹o.Kinh  Ý  ch tr     gi ®µ t   ph trî óp vÒ   o  ¹o® îcbè  Ýtõng©n   gi   ®µ t     tr     s¸ch nhµ  íccho    ôc  µ  o  ¹o.   n  gi¸od v ®µ t 3. ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých    chøc  kh c¸c tæ  trong vµ  µiníctrî óp c¸c   ngo       gi     doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v trong  Öc  vi cung  Êp  c th«ng     Ên  µ  o  ¹o tin,t v v ®µ t   nguån  ©n  ùc. nh l 4. ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých  Öc  µnh  Ëp    ên  m   kh vi th l c¸c"v ¬ doanh  nghiÖp  nhá  µ  õa"    íng  Én,  o   ¹o doanh  ©n   vv ®Ó h d ®µ t   nh trong  íc ®Ç u   µnh  Ëp b  th l  doanh nghiÖp. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c x ó c ti Õ n p h¸t tri Ó n d o a n h  n g hi Ö p  n h á  v µ  v õ a  §i Ò u    µnh  Ëp  ôc    iÓndoanh  12. Th l C Ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  nh v v Thµnh  Ëp  ôc  lC Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa  ùc thuéc  é   Õ   nh v v tr   BK ho¹ch vµ  Çu ,®Ó   óp Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ùc hiÖn   § t  gi   tr B K ho   § tth   chøc n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   óc  Õn ph¸ttr Óndoanh  l  n   x ti     i   nghiÖp  á  µ  õa. nh v v   §i Ò u 13. Côc    iÓn    Ph¸ttr doanh nghiÖp  á  µ  õa   ã  Öm   ô  µ  nh v v c nhi vv quyÒn  ¹nchñ  Õu  h   y sau: 1. Gióp  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Þnh   íng    B tr B K ho v§ t h c«ng    óc  Õn t¸cx ti   doanh  nghiÖp  á  µ  õa: x©y  ùng  nh v v   d hoÆc  tham    ©y  ùng  Ýnh  gia x d ch s¸ch,   c¸c v¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   óc  Õn    iÓn doanh  lu   x ti ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  nh v võa,tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn      c th quy ban  µnh;tæng  îp x©y  ùng    ¬ng  ×nh h   h  d c¸cch tr   trîgióp,lËp      danh  ôc     i  îng  m c¸c ®è t doanh nghiÖp  á  µ  õa  ô  Ó  nh v v c th theo  ngµnh  Ò,  Ünh  ùc,®Þa  µn  ¹t®éng, néidung  î óp;®iÒu  èi, íng ngh l v  b ho      tr  gi   ph   h  dÉn  µ  Óm    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh trî óp sau    îcduyÖt. v ki trath   c¸cch tr     gi   khi®   2. Tæ     chøc  Ëp  Ên  t hu nh»m   ©ng  n cao n¨ng  ùc cho  bé    chøc  l  c¸n  c¸c tæ  trî óp   gi doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ  åidìng  ü  nh v v v b   k n¨ng   t¸cnghiÖp trong viÖc    xóc  Õn ph¸ttr Óndoanh  ti     i   nghiÖp  á  µ  õa. nh v v
  5. 5 3. Thùc  Ön  îp    èc  Õ  Ò   óc  Õn    iÓn doanh    hi h t¸cqu t v x ti ph¸ttr   nghiÖp  á  nh vµ  õa,th«ng  v  qua  ©n  i nguån  ùcvµ  gäinguån  èn  õ bªn  µi®Ó   c ®è   l   kªu    v t  ngo   trî óp doanh   gi   nghiÖp  á  µ  õa. nh v v 4. Phèihîp víi   ¬          c quan,tæ  c¸c   chøc  ªnquan    li   ®Ó cung  Êp    c c¸cth«ng    tin cÇn  Õtcho    thi   c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v 5.  èi hîp  íic¸c  ¬  Ph   v  c quan, tæ    chøc  i   l ªnquan  óc  Õn  îgióp  x ti tr  doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v trongviÖc   Ên  ü  Ëtvµ  Õp cËn    tv k thu   ti   c«ng  Ö,  ngh trangthiÕt     bÞ  íi, íngdÉn,®µo  ¹ovËn  µnh  m  h    t  h qu¶n  ýkü  Ëtvµ  l   thu   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. 6.  Þnh  ú  § k s¸u th¸ng m ét  Çn, tæng  îp    l  h b¸o c¸o  Ò   ù  v s ph¸ttr Ón  ña   i c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ    Ên    Çn    Õt    é  ëng  é  Õ   nh v v v c¸cv ®Ò c gi¶iquy ®Ó B tr BK ho¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.  § ttr   t  ph 7.  µ m   Ö m   ô   ký  êng  ùc cña  éi  ng  L nhi v th th tr   H ®å KhuyÕn  Ých  kh ph¸t   tr Óndoanh  i  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v 8. Thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸c ho   qu¶n  ýnhµ  íckh¸c vÒ   óc  Õn    iÓn l  n    x ti ph¸ttr   doanh  nghiÖp  á  µ  õa  Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   nh v v do  tr B K ho   § tgiao. §i Ò u    ¬   Êu  chøc  µ  14. C c tæ  v quy  Õ   ¹t®éng  ña  ôc  ch ho   c C Ph¸ttr Ón  i   doanh  nghiÖp  á  µ võa nh v   1. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     tr B K ho v§ t quy  nh  ô  Ó  Öm   ô, quyÒn   ®Þ c th nhi v  h¹n,tæ    chøc  é b m¸y  ña  ôc  cC Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa.Biªn chÕ   nh v v     vµ kinh phÝ  ¹t®éng  ña  ôc    ho   c C Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp  á  µ  õa  Bé  ­ nh v v do  tr ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B K ho v§ t quyÕt  nh  ®Þ sau    khitho¶  Ën  íiBé   ëng, Tr­ thu v   tr   ëng  Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   ëng  é   µi chÝnh      b Ch ph v B tr BT  trªntinh thÇn  ö  ông  ©n  ù  sd nh s trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  chøc  ña  é  Õ   ¹ch vµ       x tæ  c B K ho   §Çu     è  Ýbé  t®Ó b tr   m¸y  ña  ôc  än  Ñ, hiÖu  c C g nh   qu¶  µ  ¸p  v ® øng    Çu  y   yªu c ®È m¹nh  ¹t ®éng  óc  Õn  ho   x ti ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  á  µ  õa  nh v v trong  ×nh  t h×nh  íi. m 2. Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ôc    ph ho   c C Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa    nh v v do ng©n s¸ch nhµ  íccÊp, ® îctæng  îp trong dù    ©n    n     h    to¸nng s¸ch hµng    n¨m  ña  c Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . K ho   § t §i Ò u  15. µnh lËp Héi ®ång  KhuyÕn  khÝch ph¸t iÓn doanh   Th  tr nghiÖp nhá  µ  õa   vv 1. Thµnh  Ëp  éi ®ång    lH  KhuyÕn  Ých    iÓn doanh  kh ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  nh v võa  µm  Öm   ô   vÊn  l nhi vt cho  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬  Õ,  Ýnh  Th t Ch ph v c ch ch s¸ch  khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa. C¸c  µnh    ña  éi nh v v   th viªnc H   ®ång  ¹t®éng  ho   kiªm  Ö m.  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  nhi Th t Ch ph quy ®Þ chøc n¨ng,  nhiÖ m  ô  µ  µnh    éi ®ång  v v th viªnH   theo ®Ò   Þ  ña  ñ  Þch  éi ®ång.   ngh c Ch t H  2. Thµnh  Çn  ña  éi  ng    ph c H ®å KhuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  nhá  µ  õa  v v bao  å m:  g ­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å KhuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  nh v võa  µBé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . l   tr B K ho   § t
  6. 6 ­ Th ký th ng trùc ña Héi ®ång: Côc  tr ng Côc  Ph¸t iÓn doanh  ê  c ë  tr nghiÖp  á  µ  õa. nh v v   ­ §¹idiÖn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu  , C«ng     c¸c B K ho v§ t  nghiÖp, Tµi chÝnh, N«ng       nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,X ©y  ùng, Giao    d   th«ng  Ën  , ¬ng  ¹i, v t¶i Th m  Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Lao  ng ­  ¬ng  tr     v§ t  ®é Th binh vµ    éi,     X∙ h   ph¸p. T ­ §¹idiÖn  y     ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   nh d th ph H N   ph H Ch Minh,  thµnh  è    ph H¶i Phßng  µ  µnh  è  µ  ½ ng. v th ph § N ­ §¹idiÖn     Phßng  ¬ng  ¹ivµ  Th m   C«ng  nghiÖp  ÖtNam,  éi ®ång  Vi   H  Trung  ­ ¬ng    Liªnminh    îpt¸cx∙ViÖtNam,  ét  è  Öp  éidoanh  c¸ch         m s hi h   nghiÖp.   ­ M ét  è    s chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh  ùc        v kinh tÕ,khoa  äc     h c«ng  Ö   µ  ngh v ®µo  ¹o. t 3.Quy  Õ   µm  Öc  ña  éi ®ång  Chñ  Þch  éi ®ång  Õt ®Þnh.   ch l vi c H   do  t H  quy   4. Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng  îc tæng  îp    ph ho   c H ®å ®  h trong kinh phÝ   ña      c Côc  Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp  á  µ  õa. nh v v §i Ò u 16. Thµnh  Ëp    l Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh  t h tr  thu   nghiÖp  á  µ  nh v võa    Bé   Õ   ¹ch  µ   Çu    thµnh  Ëp  K ho v§ t l Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh  t h tr  thu   nghiÖp  á  µ  õa  nh v v (thuéc Côc    iÓn doanh    ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa) t¹ thµnh  nh v v   i   phè  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   HN  ph H Ch Minh  µ  µnh  è  µ  ½ ng. v th ph § N Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh  t h tr  thu   nghiÖp  á   µ  õa  µ  n   Þ   ù  nh v v l ®¬ v s nghiÖp  ã    ã  c thu,c chøc  n¨ng   Ên  t v cho  ôc  C Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  nh v võa  µ  µ ®Ç u   èi   Ên  Ò   v l  m tv v c«ng  Ö   µ  ü  Ët,c¶itiÕn  ngh v k thu     trang thiÕtbÞ,      híng dÉn    qu¶n  ýkü  Ëtvµ  l   thu   b¶o  ìng trang thiÕtbÞ, t¹o®iÒu  Ön  Õp cËn  d         ki ti   c«ng  Ö   ngh trangthiÕtbÞ  íicho        m  c¸cdoanh nghiÖp  á  µ  õa. nh v v Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ëp    tæ  K ho v§ t l ®Ò ¸n  chøc  µ v ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t ch ho   ®éng  ña    c c¸c trung t©m   µy, sau      n  khitho¶  Ën  íiBan    thu v   Tæ chøc    ­ C¸n  é  b ChÝnh  ñ  µ    ¬  ph v c¸cc quan  ªnquan. li   §i Ò u    óc  Õn doanh  17. X ti   nghiÖp  á  µ  õa  ¹ c¸c®Þa  ¬ng nh v v t     i ph Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  óc  Õn ¬ x ti   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa    a   µn  íic¸c nhiÖ m   ô  ñ  Õu   nh v v trªn®Þ b v     v ch y sau: ­  Þnh  íng  § h c«ng    óc  Õn  t¸c x ti doanh  nghiÖp  á  µ  õa; x©y  ùng  nh v v   d hoÆc  tham    ©y  ùng      gia x d c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   óc  Õn ph   t Ch ph v c B K ho v§ t v x ti   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa    a   ¬ng. Tæng   îp  ©y  ùng    nh v v ë ®Þ ph   hx d c¸c ch¬ng  ×nh trî óp doanh  tr     gi   nghiÖp  á  µ  õa;®iÒu  èi,híng dÉn  µ  Óm   nh v v   ph     v ki trathùc hiÖn    ¬ng  ×nh trî óp sau    îcduyÖt.     c¸cch tr     gi   khi®   ­ §Þnh  ú      k s¸u th¸ng m ét  Çn,tæng  îp b¸o    é   Õ   ¹ch  µ  Çu       l  h   c¸o B K ho v§ t®Ó tæng  îp  Ò   ù    iÓn doanh  h v s ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  µ    Ên    Çn    nh v v v c¸c v ®Ò c gi¶i quyÕt.
  7. 7 ­ Phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  chøc  ªnquan  ùc hiÖn  Öc  óc  Õn      v    ng tæ  li   th   vi x ti ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp  á  µ  õa    a  ¬ng  nh v v ë ®Þ ph theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u    tæ  18. C¸c  chøc  î óp doanh  tr gi   nghiÖp  á  µ  õa  nh v v 1. Ch Ýnh  ñ    ph khuyÕn  Ých  Öc  µnh  Ëp  µ  ñng  è    chøc  î kh vi th l vc c c¸c tæ  tr  gióp doanh    nghiÖp  á  µ  õa  éc c¸c c¬  nh v v thu     quan,c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ ch tr       héi,tæ    chøc    éi nghÒ   x∙ h   nghiÖp, nh»m   ùc  Ön    ¬ng  ×nh  îgióp   th hi c¸c ch tr tr    m ét  c¸ch thiÕtthùc vµ  ã  Öu        c hi qu¶. 2.ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých,t¹o®iÒu  Ön      kh    ki ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  nh v võa tham      Öp  éidoanh  giac¸chi h   nghiÖp  ∙  ã  µ  µnh  Ëp c¸chiÖp  éi, ©u  ¹c ® c v th l   h  c l  bé doanh nghiÖp,nh»m   iÓnkhaic¸cho¹t®éng  Ó   thu hótc¸cnguån  ùctõ   tr         k c¶        l   níc ngoµi®Ó   î óp  ét      tr gi m c¸ch thiÕtthùc,trùctiÕp         cho doanh  nghiÖp  á  µ  nh v võa, c¸c  Þch  ô  Ò     d v v th«ng  ,tiÕp  Þ  ë   éng  Þ  êng, ®µo   ¹o,c«ng  tin  th m r th tr   t  nghÖ...n©ng    , cao  Öu  hi qu¶ s¶n  Êtkinh doanh  ña    xu     c c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  nh v võa.  3. C¸c  é,  µnh, Uû     B ng   ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ã  nh d ®Þ ph c tr¸chnhiÖm   êng    th xuyªn gÆp   ì,gi¶iquyÕt    Ên      g    c¸c v ®Ò n¶y  sinh trong s¶n  Êt kinh doanh  íi     xu     v  doanh  nghiÖp  á  µ  õa;tæ  nh v v   chøc  Êy ý  Õn  l   ki tham    ña  Öp  éidoanh  gia c hi h   nghiÖp  trong qu¸  ×nh  ¹n  tr so th¶o    c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët li   lu   ªnquan  ®Õ n   doanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v 4. C¸c  Öp  éivµ  ©u  ¹cbé    hi h   c l   doanh nghiÖp  chøc  µ  ¹t®éng  tæ  v ho   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 19. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u    20. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih 1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã    K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íiBé,  µnh    ¬    ph   v   ng c¸c c quan  ªnquan  iÓn khai c¸c c«ng  Öc  Õp  li   tr      vi ti theo,híng  Én,    d theo  âi,®«n   d  ®èc  Öc  ùc  Ön  vi th hi NghÞ   nh   µy  µ  ®Þ n v b¸o  c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  ×nh  Th t Ch ph t h×nh  ùc hiÖn  µ  ÷ng  Ên    íin¶y  th   v nh v ®Ò m   sinhcÇn  ö  ý.   xl 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2